till armen
MKN


 TILLBAKA

 

 Övning NORDVART

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


NORRLANDSKUSTENS MARINKOMMANDO


NORRLANDSKUSTENS MARINKOMMANDO MED HÄRNÖSANDS KUSTARTILLERI

Norrlandskustens marinkommando med Härnösands kustartilleriregemente (MKN/KA5) är grupperat i Härnösand med Stab, Marinkommandounderhållsbataljon och Kustartilleriregemente (KA5).

MKN grundorganisation har bland annat följande uppgifter:

  • bedriver underrättelse- och säkerhetstjänst
  • anpassar och upprätthåller ledningsförmågan och mobiliseringsberedskap
  • upprätthåller insatsberedskap
  • vidtar åtgärder för att tidigt kunna möta en angripare
  • svarar för mobilisering
  • genomför förbandsproduktion
  • understödjer hemvärn och stöder frivilligverksamheten
  • samordnar och leder stöd till den fredstida samhällsverksamheten vid extraordinära påfrestningar.

Kort historik
1914 fattade riksdagen beslut om anläggande av HEMSÖ fästning och Luleå kustposition samt uppsättande av HEMSÖ kustartillerikår. Örlogsbas skulle finnas i Ådalen och docka byggas i Gustavsvik.

1918 avbröts befästnings- och kasernarbetena p g a det ändrade militärpolitiska läget (Finlands frigörande) och den beslutade Hemsö kustartillerikår blev aldrig uppsatt och fästningen lades i materielreserv 1925.

1939 vid krigsutbrottet och under beredskapstiden fick fästningen bemanning från främst Vaxholm och Norrlandskustens marindistrikt uppsattes.

1942 ändrades Hemsö fästning till Hemsö kustartilleriförsvar och Härnösands kustartilleridetachement (KA 4 H) uppsattes.

Under krigsåren förstärktes och utbyggdes befästningar även vid andra norrlandsstäder. 50-talet innebar en kraftig modernisering och 1953 organiserades Kungl Härnösands kustartillerikår (KA 5).

Norrlandskustens marindistrikt blev 1957 Marinkommando Nord med gemensam chef och förvaltning med Hemsö kustartilleriförsvar fr o m 1961 Norrlands kustartilleriförsvar (NK).

1966 underställdes en Örlogsbasavdelning chefen NK.

1975 blev KA 5 regemente.

1983 nedlades Luleå marina bevakningsområde BoLu.

1986 döptes myndigheten om till Norrlandskustens marinkommando.

1990 tas en med kustbevakningen gemensam sjöbevakningscentral i bruk.

1992 års försvarsbeslut medför att grundutbildning av vpl skall upphöra nov 1997.

1990-98 reduceras den marina krigsorganisationen på norrlandskusten avsevärt.

1997-98 Personalstyrkan reduceras med 168 personer i samband med två omorganisationer enl försvarsbeslut 1992 och 1996.

facts_se.gif

Antal anställda:
1997 ca 115 yrkesofficerare och 130 civila
1998 ca 36 yrkesofficerare och 40 civila

Antal värnpliktiga som grundutbildas varje år:
1997 ca 400 st (amfibie)
1998 ca 50 st

Chef:
Kommendör 1. Olov Andersson

Informations- och Presschef:
Övlt Jens Boeng E-post

Internetansvar:
Innehåll: Övlt Jens Boeng E-post
Teknik: Avdelningsdirektör Olle Dahlquist E-post

Frågor om förbandet:
Informationskontoret vid MKN E-post

Adress:
Norrlandskustens marinkommando
Box 1015
871 29 HÄRNÖSAND

Telefon: 0611 - 850 00, vx
Telefax: 0611 - 850 11
E-post: info@mkn.mil.se

till toppen   Försvarsmaktens hemsida  |  Frågor  |  Infomaster  |  Webmaster  |  Reviderad 980204