Reklama  
servis agrární trhy kapitálové trhy počasí
Agrární deník
Agrární deník
Archív
Vyhledávání textů
Vyhledávání dat
Databáze
Diskuse
Inzerce
Předplatné
Kontakty

Úpravy mysliveckého zákona podle návrhu Agrární komory ČR

§ 5 odst. 3 - Hodnoty jsou vytvářeny na základě vlastnického práva k pozemkům …

§ 6 - Je nutno celý přepracovat:

navržené honitby, vyhovující ustanovení tohoto zákona okresní úřad uzná a registruje.

Náklady z uznávám honiteb z podnětu okresního úřadu nelze požadovat od vlastníků honebních pozemků. Stejně tak i přičleňování honebních pozemků k honitbám, případně jejich výměnu lze realizovat pouze se souhlasem vlastníků těchto pozemků: (§ 6a, odst. 4).

Dále žádáme, aby byla snížena minimální výměra vlastních honiteb s drobnou zvěří (vč. zvěře srnčí) alespoň na 20 ha.

Tím bychom se přiblížili poměrům sousedních zemí EU (SRN 50 - 100 ha, Rakousko 100 - 120 ha).

§ 13 - Pro určování jakostních tříd a normovaných stavů vybraných druhů zvěře pro jednotlivé honitby okresním úřadem, event. jakýmkoliv jiným orgánem nejsou žádné objektivní podklady.

Žádoucí stavy zvěře v jednotlivých honitbách (pokud nejde o druhy ohrožené) by měl navrhnout vlastník honitby.

§ 14 Nelze požadovat od vlastníků honebních pozemků úhradu nákladů na zajištění výkonu práva myslivosti okresním úřadem.

§ 16 Pro jednotné myslivecké období spojené s povinností uzavírat nájemní smlouvy na 10 let nejsou žádné objektivní důvody. Je nutno umožnit změny honiteb, resp. jejich hranic při zásadních změnách vlastnictví půdy a při porušení nájemní smlouvy. Délku nájemní smlouvy navrhujeme na 5 let.

Stejně tak nejsou důvody pro zákaz nájmu více, než 1 honitby.

§ 18, odst. 1 - navrhujeme zrušit. Pojem rezervace pro zvěř není v žádné právní normě definován. Vyhrazené honitby má ministerstvo možnost si zřídit na pozemcích v majetku státu.

§ 23 - Závaznost splnění plánu odstřelu je v řadě případů zcela nereálná. Nesplnění plánu odstřelu může být důvodem pro vypovězení nájemní smlouvy. Úkol zajišťovat splnění odstřelu prostřednictvím okresního úřadu je nerealizovatelný a z právního hlediska nepřijatelný.

§ 29 - V obecné rovině jsou stavy zvěře a jejich event. redukce záležitostí dohody vlastníka honitby a uživatelem. Okresní úřad by měl vstupovat do tohoto vztahu pouze ve speciálních případech (důvody veterinární, zdravotní, bezpečnostní apod. (, případně řešit spory o škodách způsobených nadměrnými stavy zvěře v sousedních honitbách. Navrhujeme, aby orgán státní správy měl možnost stanovit v dohodě s vlastníkem honitby pro každou honitby pouze žádoucí minimální stavy jednotlivých druhů zvěře.

Rovněž považujeme na nutné umožnit odstřel nežádoucích druhů zvěře v honitbách, kde není plánován a to bez předchozích administrativních úkonů.

§ 34, odst. 4 - navrhujeme zrušit. V honitbách, kde je vlastník současně uživatelem, je toto ustanovení bezpředmětné.

U pronajatých honiteb je nutno otázku náhrad za škody zvěří, případně jejich předcházení řešit v nájemní smlouvě.

Obecná povinnost uživatele honitby nahradit škody způsobené zvěří je řešena odstavcem 1.

§ 44 - Za nezbytné považujeme umožnit změny honiteb, resp. jejich hranic ve všech případech, kdy došlo k zásadním změnám vlastnictví honebních pozemků a to v krátkém časovém odstupu, patrně vždy k počátku kalendářního roku.

- Dále považujeme za naléhavé doplnit zákon o myslivosti ustanovením o podmínkách vzniku a členství v honebních společenstvech a právech členů. Váha hlasů musí být odvozena od výměry vložených honebních pozemků, přičemž je nutno stanovit minimální výměru pozemků na 1 hlas, (navrhujeme na každé 4 ha honební plochy 1 hlas) a maximální počet hlasů 1 člena (navrhujeme 50 % všech hlasů).

 
Tituly
Agrární noviny
Zemědělec
Potravinář
TNZ
Úroda
Zahradnictví
Náš chov
Krmivářství
Veterinářství
 


  © Všechny texty na tomto serveru Strategie s.r.o.; autor aplikace Macron Software.