Ryszard Stanisław Gibuła

Senator z byłego województwa wałbrzyskiego

Kandydat Krajowego Komitetu Wyborczego
Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Senator III kadencji Senatu RP


Urodził się w 1956 roku w Wałbrzychu.

Ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej oraz Podyplomowe Studium Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim i Podyplomowe Studium Handlu Zagranicznego w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 1996 ukończył magisterskie studia menedżerskie według programu Master of Business Administration w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

W 1971 rozpoczął pracę zawodową. Od 1976 pracował na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych w przemyśle i administracji. Był mianowanym urzędnikiem państwowym. W połowie lat osiemdziesiątych podjął własną działalność gospodarczą. Zainicjował wiele przedsięwzięć gospodarczych na Dolnym Śląsku. Po wyborze na senatora w 1993 poświęcił się wyłącznie pracy parlamentarnej.

Od najmłodszych lat aktywnie uczestniczył w życiu politycznym. Brał czynny udział w kampaniach wyborczych do Sejmu i rad narodowych. W kadencji 1988-90 był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Wałbrzychu.

Zawsze aktywny społecznie: angażował się w proces tworzenia Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Wałbrzyskiej Giełdy Rolno- Spożywczej, Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Wałbrzyskiej Izby Gospodarczej i Fundacji "Wałbrzych 2000".

Jest członkiem Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Niezależna Inicjatywa Europejska "NIE" i prezesem oddziału w Wałbrzychu.

W Senacie RP III kadencji przewodniczył stałej senackiej Podkomisji ds. Polityki Regionalnej. Zasiadał też w Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Obrony Narodowej. W 1993 jako jedyny został wybrany przez Senat RP na członka Komisji Selekcyjnej Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, wdrażającej Program Powszechnej Prywatyzacji.

Jest członkiem delegacji polskiego Parlamentu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Należał do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej (SdRP), był członkiem Rady Naczelnej tej partii. W latach 1993-2000 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Wojewódzkiej SdRP w Wałbrzychu.

Jest członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej i władz krajowych tej partii. Jest wiceprzewodniczącym Krajowej Komisji Rewizyjnej SLD. Jest przewodniczącym Rady Miejskiej SLD w Wałbrzychu

Żona Lidia jest dyrektorem Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.


e-mail: gibula.ryszard@wanet.pl

Strona internetowa: www.gibula.pl

Członek:
Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich
[o komisji]
Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej
[o komisji]

Członek Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej [o klubie/kole]