COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN

  For peace, unity, and socialism / Ar son na síochána, na haontachta, agus an tsóisialachais  
  THE Communist Party of Ireland is an all-Ireland workers’ party founded in 1933, inspired by the principles of Karl Marx and James Connolly. Its aim is to advance the struggle for national unity and independence and for socialism—the public ownership and control of the means of production. This will entail
  • the nationalisation of large industry and of all public services
  • support for the reunification of Ireland in a secular, democratic state
  • opposition to the European Union and NATO
  • control over all our affairs being vested in the sovereign institutions of the Irish people.
PÁIRTÍ uile-Éireann den aicme oibre is ea Páirtí Cumannach na hÉireann, a bunaíodh sa bhliain 1933 agus a bhfuil prionsabail Karl Marx agus James Connolly mar inspioráid aige. Is é aidhm an pháirtí an ghluaiseacht ar son aontacht agus neamhspleáchas náisiúnta agus ar son an tsóisialachais—seilbh agus smacht poiblí ar na córacha táirgthe—a chur chun cinn. Ag roinnt leis seo beidh
  • náisiúnú na dtionscal mór agus na seirbhísí poiblí go léir
  • tacaíocht d’athaontú na hÉireann i stát daonlathach saolta
  • cur in éadan an Aontais Eorpaigh agus NATO
  • smacht ar ár gcúrsaí uile a dhílsiú d’institiúidí ceannasacha mhuintir na hÉireann.
 
  Socialist movements throughout the world are undergoing renewal, and Ireland is no exception. The growing gulf between rich and poor, the destruction of society by the unbridled greed of capitalism, the abolition of public services, the undermining of democracy by the economic and military power of imperialism and the destruction of the environment by big business have given a new validity and new life to the socialist alternative. Tá gluaiseachtaí sóisialacha ar fud an domhain i mbun athnuachan, agus ní haon eisceacht í Éirinn. Toisc an scoilt mhéadaitheach idir saibhir agus bocht, scrios an tsaoil ag saint doshrianta an chapitleachais, díobhadh na seirbhísí poiblí, an bonn á bhaint ón daonlathas ag cumhacht eacnamaíoch agus míleata an impiriúlachais, agus scrios na timpeallachta ag na hollghnóthais, tá bailíocht nua agus beocht nua á dtabhairt don rogha shóisialach.  
  JOIN A TRADE UNION! / TÉIGH ISTEACH I gCEARDCHUMANN!
Communist Party campaign
Feachtas an Pháirtí Chumannaigh
 
  Policies and statements Polasaithe agus ráitis  
  Publications Foilseacháin  
  History Stair (Béarla)  
  Membership Ballraíocht