Riksdagens ordbok Hjälp-sida

Regeringens hemsida

UtrikesdepartementetNågra frågor till utrikes-
minister Anna Lindh om aktionerna i Afghanistan:Tillåter FN-stadgan att USA anfaller Afghanistan?

– Enligt artikel 51 i FN-stadgan har alla länder rätt till självförsvar. Att denna rätt till självförsvar gäller vid storskaliga terroristattacker har bekräftats av FN:s säkerhetsråd i resolutionerna 1368 och 1373.

Rätten till självförsvar omfattar även militära medel. Jag vill dock understryka att aktionen måste ske i överensstämmelse med folkrätten, vilket innebär att den ska vara riktad mot legitima och avgränsade mål. Varje insats måste vara proportionerlig i förhållande till sitt syfte. Den som genomför aktionen måste så långt det är möjligt se till att oskyldiga civila inte drabbas.

Vissa debattörer anser att säkerhetsrådets två resolutioner inte ger USA klartecken att anfalla Afghanistan? Vad är din kommentar till det?
– Självförsvarsrätten regleras i FN-stadgans artikel 51. Resolutionerna 1368 och 1373 bekräftar att denna rätt är tillämplig i fråga om terroristattackerna mot USA den 11 september. De militära aktionerna har fått brett stöd i FN:s säkerhetsråd som har fått rapportering om operationen av USA och Storbritannien. Rådets medlemmar är ense om att aktionen står i överensstämmelse med FN-stadgan och de två resolutionerna. Denna syn delas av FN:s generalsekreterare Kofi Annan. 

Har Sverige ändrat sin utrikespolitik efter terroristdåden i USA?
– Hela världen har påverkats av det som hänt den senaste månaden. Sveriges utrikespolitiska ställningstaganden bygger på FN-stadgan och FN:s beslut, det vill säga på folkrätten. Det är samma grund som vi alltid stått på. På FN:s begäran, och enligt beslut i EU, kommer Sverige att intensifiera kampen mot terrorismen. 

Kan Sverige tänka sig att delta i en militär aktion?
– Sverige deltar i samarbetet mot terrorismen på en rad olika områden, ger humanitärt bistånd i olika former och är berett att ge ännu mer. Däremot är det ytterst osannolikt att Sverige skulle få en förfrågan om att delta i militära aktioner.

Vill Sverige att talibanregimen i Afghanistan avsätts?
– Sverige har vid många tillfällen fördömt talibanregimen och dess omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna och den humanitära rätten. I linje med detta skulle Sverige självklart gärna se att Afghanistan utvecklas till en demokrati med en representativ regering som respekterar de mänskliga rättigheterna. 

Det sägs att USA har planer på att utvidga sina militära aktioner också till andra stater än Afghanistan. Kan Sverige gå med på detta?
– Det går förstås inte att bedöma sådana åtgärder i förväg, utan de måste följa samma regler som gäller för de pågående aktionerna. Amerikanska företrädare har i samtal med UD sagt att man inte har några sådana planer i nuläget. 

Är Sverige hotat?
– Det finns inga uppgifter om hot mot Sverige eller svenska intressen. Men det betyder inte att vi inte bör vara försiktiga. Därför råder skärpt beredskap hos de myndigheter som har ansvar för säkerheten i landet.

Kommer Sverige att lämna ut misstänkta terrorister till USA?
– Svensk lag, och Sveriges internationella åtaganden genom Europarådskonventionen, förbjuder utlämning av personer till stater där de kan riskera dödsstraff. Det finns inga som helst planer på att ändra uppfattning i denna fråga. Kampen mot ett totalt avskaffande av dödsstraffet i världen är en av Sveriges, och EU:s, främsta prioriteringar på människorättsområdet. 

En hypotetisk fråga som har väckts är att FN:s säkerhetsråd skulle kunna utfärda en resolution om utlämning till USA under kapitel sju i FN-stadgan. Eftersom säkerhetsrådets beslut är bindande, skulle Sverige behöva ändra sin lagstiftning. Men det är som sagt en hypotetisk fråga. De europeiska medlemmarna av säkerhetsrådet är genom Europarådskonventionen bundna av samma åtaganden som Sverige. Sannolikheten för att rådet skulle ta ett sådant beslut är därför ytterst liten. Det finns dessutom möjlighet att begära garantier före ett eventuellt utlämnande.

Vad ger Sverige för hjälp till Afghanistans folk?
– Sverige är sedan länge en av de största biståndsgivarna till Afghanistan. Årets bistånd uppgår till cirka 120 miljoner kronor. Genom ett regeringsbeslut från den 4 oktober avsätts ytterligare 200 miljoner för humanitära insatser i Afghanistan och dess grannländer. Vi har beredskap för ytterligare insatser om så skulle behövas.

Mer information:
FN-stadgan (artikel 51)
FN:s resolution från den 28 september
FN:s resolution från den 12 september
Sveriges FN-ambassadörs tal i
generalförsamlingen, 3 oktober 
Humanitära insatser i Afghanistan (pressmeddelanden från UD)
UN Action against terrorism
Statements and actions undertaken by the European Union
Aktuella reserekommendationer


  
 

Uppdaterad: 15 October 2001