Islamic and Sufi Books

Arranged by last name of the Authors

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abazari et al. , Adian-i Jahan-i Bastan, 2 Vols. $28.00

Abdullah ibn-i Umar, Sharaf al-din, Khulasah-i Sayrat-i Rasul allah, $28.00

Abi Sa'id Mihani, Asrar al-Towhid fi Maqamat-i Shaykh abi Sa'id, ed.Halabi, $20.00

Abtahi, Hasan, Parvaz-i Ruh, $8.00

Abu al-Khayr, Abu Sa'id, Halat va Sukhanan-i Sharh Abu al-Khayr, $15.00

Afifi, Rahim, Ardaviraf-namah, $15.00

Aflaki, Shams al-din, Manaqib al-'arifin, 2vols.$50.00

Afrasyabi, Ghulamriza, Sultan al-Ushshaq, $18.00

Afzal al-din Kashani, Musannifat,$30.00

Ahmadi Birjandi, Madayih-i Razavi dar Shi'ir-i Farsi, $18.00

Ahmadi, Kasra, Dar Barah-i Jahad va Shahadat, $8.00

Amir Fajr, Falsafah-yi Masha va Ishraq, $ 8.00.

Ardakani, Mira't al-Akvan (Sharh-i Hidayah of Mulla Sadra), $ 27.00.

Ashtiyani, S.Jalaladin, Shrh Muqadamah-i Qaysari bar Fusus al-Hikam,$35.00

Askari, Seyyed Murtiza, Naqsh-i'Ayishah dar Islam, 3 vols in one, $ 35.00.

Al-Alavi, M.Al-Husayni, Baian al-Adian, dar Sharh-i Adian va Mazahib-i Jahili va Islami,$9.00

Al-Ash'ari, Ali., Maqalat-i Islamiyyin, $5.00

Alam al-Huda, S.Javad, Tarikh-i Tahlili-i Islam, $5.00

Alavi Faqih Balkhi, Baian al-Adian, $10.00

Alavi Al-Amili, Sharh al-Qabasat, $40.00

Alayili, Shaykh Abdullah, Bartarin Hadaf dar bartarin Nahad, Zindigi-i Imam Husayn, $5.00

Ali Ibn-i Abitalib, Yadnamah-i Kungirah-i Hizarah, $15.00

Ali Ibn-i Abitalib , Nahj al-balaghah, ed. Fayz al-Islam, $45.00

Ali, Ibn-i Abitalib, Nahj al-Balaghah, in Turkish, $16.00

Ali Ibn-i Abitalib, Nahj al-Balaghah, ed. Abulqasim Payandah, $40.00

Ali Ibn-i Abitalib, Nahj al-Balaghah, ed. S.Ja'far Shahidi, $40.00

Amid Zanjani, Abbasali, Tahqiq va Bar rasi dar Tarikh-i Tasavvuf, $18.00

Amili, Allamah Ja'far Murtiza, Sayrah-i Sahih-i Payambar-i Islam, $20.00

Amin, Ahmad, Pishgaman-i Musalman Tajaddudgara'i dar Asr-i Jadid, $14.00

Amini, Allamah, al-Ghadir, $18.00

Amudi, Abd al-Vahid, Sharh-i Ghura al-Hikam va Dural al-Kalam, $18.00

Ansari, Khajah Abdullah, Tafsir-i Quran, 2 vols.ed. Amouzgar, $70.00

Ansari, Khajah Abdullah, Majmuah-i Rasa'il-i Farsi, 2 Vols.$60.00

Ansari, Khajah Abdullah, Sad Maydan, $12.00

Ansari, Khajah Abdullah, Munajat, $10.00

Ansari, Shaykh Murtiza, Fara'id al-usul, $20.00

Ansarian, Husayn, Irfan-i Islami, each vol. $16.00

Ansarian, Husayn, Munajat-i Arifan, hard cover, $28.00

Antonio de Jesus, Towrat, Tarjumah va Sharh-i Safar-i Paydaiysh-i Towrat, $40.00

Aqa Buzurg Tehrani, Mirza-yi Shirazi, $6.00

Aqa Buzurg Tehrani, Zindiginamah-i shaykh-i Tusi, $10.00

Araqi, Fakhr al-din, Lema't, $5.00

Arnolds, Roger, Mazhab-i Hallaj , $12.00

Arya, Ghulamali, Tariqah-i Chistiyyah,$16.00

Ashtiyani, Ahmad, Tahqiqi dar din-i Zartusht, $22.00

Ashtiyani, Ahmad, Risalah-i Qowl-i Sabit dar I'tiqadat, $3.00

Ashtiyani, Jalal al-din, Zartusht Mazd-i Yasna va Hukumat, $25.00

Astarabadi, A.T. Asar-i Ahmadi, Tarkih-i Zindigi-i Payambar-i Islam, $28.00

As'adi, Murtiza, Jahan-i Islam, 2 Vols. $35.00

Attar, Farid al-Din, Didar Ba Sirmurgh, by Purnamdarian, Dar barah-i Irfan va Andishah-i Attar, $15.00

Aattar, F., by Fazili, Qader, Andishah-i Attar, Tahlil-i Ufuq-i Andishah-i Attar, $22.00

Attar, F., Mantiq al-Tayr, soft cover, $15.00

Attar, F., Mantiq al-Tayr, $22.00

Attar, F. Ilahinamah, $22.00

Attar, F., Musibatnamah, ed. Nurani visal, $28.00

Attar, F., Divan-i Ash'ar, ed. Tafazzuli, $35.00

Attar, F., Khosrownamah, ed. Suheili Khansari, $22.00

Attar, F. Tazkirat al-Owlia, (Isti'lami), $40.00

Attar, F., Shaj'i, Puran, Jahan bini-i Attar, $15.00

Attar, F., Jowhar al-Zat, 2 Vols. $40.00

Attar, F. By Sanatiniya, Ma'akhiz-i Qisas va Tamsilat-i Masnavi hayi Attar, $20.00

Attar, F. Ashtarnamah, $20.00

Attar, F. By Purjavadi, Shi'ir va Shar' , Bahsi dar barah-i Falsafah-i Shi'ir az Nazar-i Attar,$5.00

Attar, F. Pandnamah, manqul az Asrarnamah, $ 4.00

Attar, F. By Jurbuzahzadah, Ta'birat-i Irfani az Zaban-i Attar, $8.00

Attar, F. Sayah dar Khowrshid, Vol. 2, Kongirah-i Buzurgdasht-i Jahani-i Attar, $20.00

Attar, F. By Ritter, Helmut, Darya yi Jan, Vol. 1, Sayri dar Ara' va Ahval-i Attar, $22.00

Attar, F. By Sarami, S., Mustalihat-i Irfani va Mafahim-i Barjastah dar Zaban-i Attar, $20.00

Attar, F., Vaslatnamah, $6.00

Attar, F., by Muhammadi, Bar rasi-i Andishah-i Irfani-i Attar, $17.00

Attar, F., Hilajnamah, $18.00

Ayati, M.Ibrahim, Tarikh-i Payambar-i Islam, $20.00

Ayinahvand, Sadiq, Min Adab al-Tashayyuh bi al-Kharazam, $7.00

Ayn al-Quzat Hamadani, Tamhidat, $30.00

Ayn al-Quzat Hamadani, by Mayil Hiravi, Khasiyyat-i Ayinagi, Naqd va Guzidah-i Asar,$20.00

Badvi, Abd al-Rahman , Rabia, Shahid-i Ishq-i Ilahi, $14.00

Baghdadi, Abd al-Qahir, Al-Furuq translation by Mashkur, $20.00

Baha'i, Shayk B. Kulliyyat-i Ash'ar-i Farsi, $20.00

Bakharzi, Abd al-Vasi', Maqamat-i Jami, $20.00

Bakharzi-Ahmad Ghazali, Dow Risalah-i Irfani dar Ishq, $8.00

Banunist, Eimil, Din-Irani bar Payah-i Matn hayi Yunani, $20.00

Baqali Shirazi, Ruzbihan, Kitab Abhar al-'Ashiqin, $45.00

Baqali Shirazi, Ruzbihan, Sharh-i Shatahat, $ 30.00.

Baqi, A. , Dar Shinakht-i Hizb-i Qa'idayn-i Zaman, $9.00

Barzigar-Amiri, Yek Furugh-i Rukh-i Saqi, Mutun-i Irfani, $10.00

Bashir, Ali Asghar, Andishah-ha-yi Irfani-yi Pir-i Harat, $ 6.00.

Bayhaqi, Ahmad, Dala'il-i Nabuvah, 2 Vols. $45.00

Bihbudi, Baqir, Sayrah-i Alavi, $9.00

Bihnud, Yusif, Ahval-i Shakhsiyyah az Didgah-i Qavanin, Aqaliyyat hayi Dini,$10.00

Bina, Muhsin, Siraj al-Su'ud li Ma'rij al-Shuhud, Irfan dar Satih-i 'Ali,$35.00

Bina, Muhsin, Isa az Didgah-i Quran, $15.00 .

Bina, Muhsin, Sharh-i Manazil al-Sairin of Ansari based on the commentary of Abd al-Razzaq Qashani, tr. by Bina, $ 15.00.

Bina, Muhsin, Maqamat-i Ma'navi-yi Khajah Abdullah Ansari, tr., $ 28.00.

Bukhari, Salah, Anis al-Talibin va Uddaht al-Salikin, $22.00

Bukhturtash, Nabard hayi Muhammad, $18.00

Burujirdi, Bahr al-Ulum, Risalah-i Min al-Sayr va al-Sululk, $7.00

Burumand Sa'id, Javad, Zaban-i Tasavvuf, $24.00

Bustani, Mahmud, Jilvah hayi Hunari Dastan-i Quran, each Vol. $20.00

Busti, Abul- Fath, Shahr-i Arifanah with two of his Rasil, $ 7.00.

Chahardihi, Nur al-din, Asrar-i Furaq-i Khaksra va Ahl-i Haqq, $10.00

Chahardihi, Nur al-din, Khaksar va Ahl-i Haqq, $18.00

Chahardihi, Nur al-din, Bah'iyyat Chegunah padid Amad? $7.00

Corbin, Henri, Falsafah-i Irani va Falsafah-i Tatbiqi, $8.00

Corbin, Henri, Mulla Sadra, translated by Z. Mansuri, $25.00

Corbin, Henri, Tarikh-i Falsafah-yi Islami, tr. by Tabatabai, $ 20.00.

Corbin, Henri, Ardh-i Malakut:Az Iran-i Mazdai ta Iran-i Shi'i, $ 22.00.

Dahishvar, Masoud, Tarh-i Mabani-i Iqtisad dar Quran, $10.00

Daira-tu-l'Marif-i Islami, 7 vols. (Ab-Uzbak Khan) each $ 45.00.

Daira-tu-l'Marif-i Tasha'iyyu', 2 vols (Ab-Ihya) each $ 45.00.

Damadi, S. Muhammad, Abusa'id namah, $12.00

Damadi, Seyyed Muhammad, Sharh bar Maqamat-i Arbain, $ 17.00.

Danishnamah-i Jahan-i Islam, Letter B, No. 1, $22.00

Dargahi, Mahmud, Tilayahdar-i Tariqat, Sharh-i shi'ri va andishah-i Sina'i, $12.00

Darudi, Musa, Nakhustin Mufassiran-i Parsi Nevis, 2 vols, $ 20.00.

Dashti, Ali, 23 Sal, $17.00 (attribute to Dashti).

Dashti, Ali, Takht-i Pulad, $5.00

Dastghayb, Abd al-Husayn, Matn-i Kamil-i Iman, $8.00

Davani, Ali, Vahid Behbahani, $12.00

Davani, Ali, Nihzat-i Ruhaniyyun-i Iran, 10 Vols. $150.00

Davani, Ali, Sahnah hayi Takandahandah dar Tarikh-i Islam, $7.00

Davani, Ali, Mafakhir-i Islam, 3 Vols. Each, $20.00

Duldam, Iskandar, Yek Miliard Muslman, $5.00

Duldam, Iskandar, Islam dar Showravi, $7.00

Fada'ian-i Islam, $7.00

Fakhr Razi, Tafsir-i Kabir, Mafatih al-Ghayb, trans.by Halabi, 3 Vols. Each, $35.00

Fanari, Shams al-din Hamzah, Sharh-i Ruba'i -yi Ibn-i Arabi, $4.00

Faqih Kirmani, Tariqat namah, $10.00

Farshad, Muhsin, Kand va Kav, $6.00

Farshad, Mehdi, Irfan -i Irani va Jahan bini-i Sistemi, $8.00

Farsi, Jalal al-din, Nizam-i hasti, $8.00

Farsi, Jalal al-din, Inqilab-i Takamuli-i Islam, $20.00

Farsi, Jalal al-din, Payambari va Jahad, $15.00

Farzam, Hamid, Tahqiq dar Ahval va Asar-i Shah Ni'matullah Vali, $22.00

Farzanah, Muhsin, Din-i Khurram, $3.00

Fattahi Nishaburi, Dastur-i Ushshaq, ya Husn va Del, $25.00

Fayz, Aliriza, Mabani-i Fiqh va Usul, $12.00

Faza'i, Yusif, Shaykhigari, Baha'igari va Kasravi gara'i, $25.00

Fazil, Ali, Sharh-i Ahval va naqd-i Asar-i Ahmad Jam, $25.00

Fazili, Qadir, Farhang-i Muwzui-yi Asar-i Attar, 6 vols. each $ 25.00.

Fazil Hindi, Ahval va Asar-i Baha'iddin Muhammad Isfahani, $12.00

Fazili, Qader, Andishah-i Attar, Tahlil-i Ufuq-i Andishah-i Attar, $22.00

Furughi, M.Ali, Sayr-i Hikmat dar Urupa, $35.00

Furuzanfar, Ahadis-i Masnavi, $12.00

Furuzanfar, Sharh-i Masnavi, $42.00

Fuzuli Baghdadi, M., Hadiqat al-Su'ada(Turkish), $10.00

Gazargahi, Kamil al-Din Husain, Majlis al-Ushshaq, ed. by Tabatabi Majd, $ 20.00.

Ghaffari, Husayn, Shari'at-i Samit, $8.00

Ghani, Qasim, Tarikh-i Tasavvuf dar Islam, $35.00

Ghani, Qasim, Bahsi dar Tasavvuf, $15.00

Gharavi, Ahmad, Dars hayi az Tarikh-i Islam, $8.00

Gharib, Michell Farid, Vuzuy-i Khun, dar Barah-i Hallaj, $8.00

Ghazali, Ahmad, Shuruh-i Savanih, seh Sharh beh Savanih al-Ushshaq, $8.00

Ghazali, Ahmad, Ayat-i Husn va Ishq, 2 Vols.$40.00

Ghazali, Abu Hamed, Mishkat al-Anwar, $5.00

Ghazali, Abu Hamed Muhammad, Tahafat al-Falasifah ya Tanaquz guyi-i Filsufan, $22.00

Ghazali, Ahmad, Kimya yi Sa'adat, 2 Vols. $50.00

Ghazali, Ahmad, Makatib-i Farsi-i Ghazali, ed. Abbas Iqbal, $8.00

Ghazban, Mir.S. Ja'far, Gushah hayi az Asrar-i Tarikh-i Islam, $8.00

Gilani, Abd al-Razzaq, Sharh-i Farsi-yi Misbah al-Shariah va Miftah al-Haqiqah, $ 25.00.

Gilani, Abd al-Razzaq,

Gowharin, S.Sadiq, Istilahat-i Tasavvuf, 4 Vols. In 2 Books, $50.00

Gowharin, S.Sadiq, Farhang-i Lughat va Ta'birat-i Masnavi, 9 Vols. $220.00

Grunebam, F., Vahdat va Tanavvu' dar Tamaddun-i Islami, trans. Arianpur, $35.00

Gulpinarli, Abd al-Baqi, Nasr Va Sharh-i Masnavi, 6 Vols. In 3 Books, $ 75.00

Gulpinarli, Abd al-Baqi, Mowlaviyyiah ba'd az Mowlana, $30.00

Hakim Qa'ini, Ras'il-i Irfani va Falsafi, $9.00

Hakimi, M.Riza, Danish-i Muslimin, $14.00

Hakimi, M.Riza, Shaykh Aqa Burzurg, $8.00

Halabi, Ali Asghar, Tarikh-i Andishah hayi Siyasi dar Iran va Jahan-i Islami, $14.00

Halabi, Ali Asghar, Guzidah-i Matn-i Rasa'il-i Akhvan al-Safa, $10.00

Halabi, Ali Asghar, Ta'sir-i Quran va Hadis dar Adabiyyat-i Farsi, $18.00

Halabi, ali Asghar, Tarikh-i Nihzat- hayi Dini- Siyasi-i Mu'asir, $14.00

Halabi, Ali Asghar, Insan dar Islam va Makatib-i Gharbi, $12.00

Halabi, Ali Asghar, Tarikh-i Tamaddun-i Islam, $26.00

Halabi, Ali Asghar, Shinakht-i Irfan va Arifan-i Irani, $ 20.00.

Hallaj, Mansur, Divan, $14.00

Hamadani, Rafi al-din Ishaq, Sayrat-i Rasul allah, $20.00

Hamadani, Yusef, Rutbat al-Hayat, $ 18.00.

Hamaviyyah, Sa'd al-din, Al-Misbah fi Tasavvuf, $20.00

Hamed Muqaddam, Ahmad, Pazhuhishi dar Nizam-i Himayati-i Islam, $5.00

Haqiqat, Abd al-Rafi', Payam-i Jahani Arifan-i Irani, $35.00

Haqiqat, Abd al-Rafi', Tarikh-i Irfan va Arifan-i Irani, $35.00

Haqiqat, Abd al-Rafi', Sultan al-Arifin Bayazid Bastami, $30.00

Haqiqat, Abd al-Rafi', Tarikh-i Nihzat hayi Fikri-i Iranian, each Vol. $30.00

Haqiqat, Abd al-Rafi', Tarikh-i Ulum va Falsafah-yi Islami, $ 40.00.

Hasan, Hasan Ibrahim, Tarikh-i Siyasi-i Islam, 2 Vols. $40.00

Hasani, Akbar, Nazari beh Qavanin-i Jaza'i-i Islam, $6.00

Hasani, Mustafa, Sayraht al-Mustafa, 2 Vols. $35.00

Hasanzadah Amuli, Ma'rifat-i Nafs, 2 Vols. $12.00

Hasanzadah Amuli, Insan va Quran, $9.00

Hasanzadah Amuli, Nusus al-Hikam bar Fusus al-Hikam, by Ibn Arabi, $35.00

Hasanzadah Amuli, Yazdah Risalah-i Farsi, Falsafi, Mantiqi,Irfani,$22.00

Hasanzadahi Amuli, Ilahinamh, $5.00

Hashimzadah Hirisi, Farhang-i Quran, Amuzish-i Tarjumah va tafsir, Sadeh,Kutah, $17.00

Haydarkhani, H. Sima'i Arifan, Bahsi dar Pirmun-i Sima', $35.00

Haykal, M.Husayn, Hayat-i Muhammad, $26.00 (Arabic)

Hayrat Sajjadi, Abd al-Hamid, Ta'sir-i Quran bar Nazm-i Farsi, $35.00

Ha'iri, Abd al-Hadi, Tashayyu' va Mashrutiyyat dar Iran, $14.00

Ha'iri, M. Hasan, Mutun-i Irfani-i Farsi, $12.00

Hilli, Shaykh Ahmad, Ayin-i Bandigi va Niyayish, $38.00

Hilli, Allamah, Al-Jowhar al-Nazid, $14.00

Hilli, Alamah, Sharhi Bab-i Hadi Ashar, $ 7.00.

Hamid Ullah, Muhammad, Namah-ha va Paymanha-yi Hazrat-i Muhammad, $ 18.00.

Himmati, Humayoun, Kuliyyat-i Irfan-i Islami, $10.00

Hiravi, Mayil, Khasiyyat-i Ayinagi, Naqd-i Hal, va Guzidah-i Asar-i Ayn al-Quzat,$20.00

Hujjati, S.M.Baqir, Tarikh-i Quran-i Karim, $22.00

Hujviri, Ali, Kashf al-Mahjub, ed. by Zhokofiski, $35.00

Huma'i, Jalal al-din, Tafsir-i Masnavi, Dastan-i Qalah-i Zat al-Suvar, $15.00

Huma'i, Jalal al-din, Shu'ubiyyah, $14.00

Huma'i, Jalal al-din, Ghazali namah, $28.00

Huquqi, Asgar, Guzidah-i Hadiqaht al-Haqiqah-i Sin'ai, $5.00

Husayni Nujumi, Murtiza, ‘Urafayi Hunari-i Insan, $3.00

Husayni Tehrani, Risalah-i Lubb al-Bab dar Sayr va Suluk-i Uul al-Bab, 48.00

Husayni, sa'id, Tarbiyat-i Islami, Vol. 1, $7.00

Husayni Tehrani, Haj M.Husayn, Kahish-i Jam'iyyat, zarbah i bar Paykar-i Muslimin, $12.00

Husayni Tabataba'i, Mustafa, Khiyanat dar Guzarish-i Tarikh, on 23 Years, 2 Vols.$25.00

Hutchson, Marshal, K. Firqah-i Isma'iliyyah, $25.00

Ibn Arabi, M. , Kitab al-Asra' ila Maqam al-Asra,(Arabic) $6.00

Ibn Arabi, M., Kitab-i Al-Nusus dar Sharh-i Fusus al-Hikam, $35.00

Ibn Arabi, Nusus al-Hikam bar Fusus al-Hikam, ed. Hasanzadah Amuli, $35.00

Ibn Abi al-Hadid, Jilvah-i Tarikh dar Sharh-i Nahj al-Balaghah, 2 Vols.$35.00

Ibn Arabi, Muhay al-Din, Shajaraht al-Kown, Dirakht-i Hasti, $7.00

Ibn Arabi, Dah Risalah-yi Farsi Shudah, $ 18.00.

Ibn Arabi, Shahr-i Risalah-yi Qaisari, $ 40.00 (See Ashtiyani).

Ibn Sina, Burhan-i Shafa, $35.00

Ibn Sina, Risalah al-Tayr, $7.00

Ibn Sina, Rasa'il-i Ibn Sina, $12.00

Ibn Sina, Tarjumah-i Isharat va Tanbihat, 2 Vols. 50.00

Ibn Sina, Mi'raj- namah, Tahrir-i Shams Abarquhi, $8.00

Ibn. Murtiza Yamani, Mehdi, Al-muniah va al-amal min Sharh al-Milal va Al-Nahal,$10.00

Ibrahimi Dinani, Shu'a'-i Andishah va Shuhud-i Falsafah-i Suhravardi, $25.00

Ibrahimi Dinani, Matiq va Ma'rifat az Nazar-i Ghazali, $22.00

Ibrahimi, Nadir, Sufiyanah ha va Arifanah ha, $29.00

Ilahi Qamshihyi, Naghmah-i Ilahi, Khutbah-i Hazrat-i Ali, $7.00

Ilahi Qamshai, Husayn, Maqalat, $15.00

Imad, Mirza Muhsin, Rah Avard-i Masnavi, $12.00

Imam Riza, Majmuah-i Asar-i Nakhustin Kungirah-i Imam Riza, $20.00

Inan, M.Abdullah, Sahnah hayi takan dahandah dar Tarikh-i Islam, $7.00

Iqtidari, Ahmad, Bishnow az Ney, 3 Vols. $70.00

Iran Manish, Pari, ‘Urafa yi Kirman, $5.00

Isfahani, Haj S.M.Husayn, Towhid-i Ilmi va Ayni, $20.00

Isfandyar, Kaykhosrow, Dabistan-i Mazahib, 2 Vols. $50.00

Ist'ilami, Muhammad, Sharh-i Masnavi, 7 Vols. $200.00

Jadid al-Islam, Towrat, Tarjumah va Sharh-i Safar-i Paydaiysh-i Towrat, $40.00

Ja'fari Langrudi, Muhammad Ja'far, Tarikh-i Mu'tazilah, $ 18.00.

Jahangiri, Muhsin, Muhy al-Din Ibn Arabi, Chirah-yi Barjastah-i Irfan-i Islami, $ 27.00.

Ja'fari, Seyyed Husain Muhammad, Tashaiy' dar Masir-i Tarikh, $ 15.00.

Jalali Aziziyan, Hasan, Shahristan-i Tasawuf:Sahl-i Tustari, $ 10.00.

Jalali Muaqaddam, Ayin-i Zurvani, Maktabi Irfani bar Mabnayi Asalat-i Zaman,$14.00

Jalalian, Abd al-Husayn, Neynavaz-i Avval, $29.00

Jam, Ahmad, Rowzaht al-Muzannibin va Jannaht al-Mushtaqin,$18.00

Jam, Ahmad, Miftah al-Nijat, Matn-i Irfani beh Farsi, $16.00

Jam, Ahmad, Uns al-Ta'ibin, $28.00

Jamalzadah, M.Ali, Bang-i Nay, Dastan hayi Masnavi, $25.00

Jama'al-Muqadimat, Kitab hayi Amuzishi-i Arabi, $10.00

Jami, Abd al-Rahman, Lavami' va Lavayih, $10.00

Jami, Abd al-Rahaman, Arbain, $ 7.00.

Jami, Abd al-Rahman, Baharistan, $ 6.00.

Jami, Abd al-Rahman, Lavaih, $ 5.00.

Jami, Abd al-Rahman, Ash'ah al-Lama'at, $20.00

Jami, Abd al-Rahman, Nafahat al-Uns, ed.Ibadi, $35.00

Jami, Abd al-Rahman, Masnavi-i Slaman va Absal, ed.Muhajir, $10.00

Ja'fari, M.Taqi, Az Darya beh Darya, Kashf al-abyat-i Masnavi, 4 Vols.$80.00

Ja'fari, M. Taqi, Jahanbini-yi Mowlanana, $ 12.00.

Ja'fari, M.Taqi, Hikmat, Irfan va Akhlaq dar Shi'ir-i Nizami, $10.00

Ja'fari, Ya'qub, Khavarij, $9.00

Ja'farian, Rasul, Tarikh-i Siyasi-i Islam, $9.00

Ja'farian, Rasul, Maqalat-i Tarikh-i Islam, $ 12.00.

Jeyhunabadi, Haj Ni'matullah, Haq al-Haqayiq, $35.00

Joseph, Edward, Pil va Angur, $10.00

Joseph, Edward, Nashinavayan, $8.00

Joseph, Edward, Yadnamah-i Ustad Joseph, Mowlavi shinas-i Namdar, $10.00

Joseph, Edward, Chupan, $8.00

Joseph, Edward, Margiran, $9.00

Joseph, Edward, Nakhjiran, $8.00

Joseph, Edward, Tashnigan, $8.00

Jundi , Muayiddin, Nafahat al-Ruh va Tuhfata al-Futuh, $15.00

Jurbuzahzadah, A.Karim, Ta'birat-i Irfani az Zaban-i Attar, $8.00

Juvayni, Muhammad, Al-Minhaj al-Sayfiyyah, $6.00

Kalbali Tabrizi, Fara'id al-Fava'id, dar Ahval-i Madaris va Masajid, $18.00

Karbala'i Tabrizi, Rowzat al-Jinan, va Jannat al-Jinan, Vol 2, $50.00

Karimian, Husayn, Sayrah va Qiyam-i Zayd ibn-i Ali, $18.00

Kashifi, Kamal al-din, Al-Risalah al-Uliah, $26.00

Kasma'i, Ali Akbar, Chikidah-i Masnavai Ma'navi, $10.00

Kasravi, Ahmad, Baha'igari, $7.00

Kasravi, Ahmad, Shi'igari, $7.00

Kasravi, Ahmad, Sufigari, &.00

Katibi Qazvini, N. Translated by Abbas Sadri, Hikmat al-Ayn, About Katibi Qazvini, $15.00

Kaymanish, Abbas, Partow-i Irfan, 2 Vols. $45.00

Kazimi Shirazi, Muhammad Hasan, Tarikh-i Jahan-i Islam va Ravabit-i Khariji-yi An, $ 22.00.

Khajavi, Muhammad, Tajalli-i Vilayat dar Dastan-i Zan-i Juji va Qazi dar Masnavi, $6.00

Khalili, Abbas, Iran ba'd az Islam, $10.00

Khalili, Abbas, Iran dar Alam-i Islam, $18.00

Khaliqdad Hashimi, Towzih al-Milal va Nahal-i Shahristani, $22.00

Khalkhali, Mahmud, Sahifah-i Muntakhabah, $4.00

Khamnahi, Sayyid Ali, Tarh-i Kulli-i Andishah-i Islami dar Quran, $5.00

Khanqahi, Abu Nasr Tahir.., Guzidah dar Akhlaq va Tasavvuf, ed.Afshar, $12.00

Kharazmi, Sharh-i Fusus al-Hikam, Vols. 1&2 in one book, $35.00

Kharazmi, Javahir al-Asrar va Zavahir al-Anvar, 2 Vols. $50.00

Khatami, Sayyid Muhammad, Bim-i Mowj, $12.00

Khatami, Sayyid Muhammad, Az Dunya yi Shahr ta Shahr-i Dunya, $15.00

Khumayni, Sharh-i Du'ay-i Sahar, $9.00

Khumayni, Sahifah-i Inqilab, $4.00

Khumayni, Rah-i Ishq, $6.00

Khumayni, Sham'-i Jam', Tafsiri bar Ghazaliyyat-i Khumayni, $8.00

Khumayni, Risalah-i Leqa Allah, $8.00

Khumayni, Kashf al-Asrar-i Khumayni, $6.00

Khumayni, Sirr al-Salat, $4.00

Khumayni, Mahram-i Raz-i Ash'ar-i Irfani, $5.00

Khumayni, Sarguzasht hayi vizhah dar Zindigi-i Imam Khumayni, $25.00

Khumayni, Sahifah-i Nur, $6.00

Khumayni, Risalah-i Towzih al-Mas'il, $22.00

Khunji, Ruzbehan, Suluk al-Muluk, $24.00

Khurramshahi, Baha al-din, Sayr-i Bisuluk, $25.00

Khurramshahi, Baha al-din, Farhang-i Mowzu'i-i Quran, $24.00

Kirmani, Abd al-Razzaq et al. Shah Ni'matullah Vali, $22.00

Kubra, Najm al-din, Adab al-Sufiyyah, $6.00

Kalabadi, Abubakr, Kitab al-Ta'rruf, Trans. Javad Shari'at, $18.00

Kulayni, Abi Ja'far, Usul-i Kafi, 4 Vols. $80.00

Lahiji, Abd-alrazzaq, Rasa'il-i Farsi, $15.00

Lahiji, Shams al-din, Mafatih al-I'jaz fi Sharh-i Gulshan-i Raz, $40.00

Liqvani, A.Kh. In ast Shaykhigari, $8.00

Mahdavi, Muslih al-din, Zindiginamah-i Allamah Majlisi, Vol. 1, $20.00

Majd al-udaba Khurasani, Tasliah al-Ibad,ed.M.Riza Ansari, $8.00

Majlisi, M.Baqir, Hiliaht al-Muttaqin, $18.00

Majlisi, M.Baqir, Bahar al-Anwar,& 4 other major Shi'ah Theological books, Nahj al-Balaghah and the Quran on one CD for computers, $65.00. Search capacity both for Persian and Arabic texts.

Majallah-i Mahanah-i Maktab-i Islam, Year 18, $12.00

Malbubi, M.Baqir, Al-vaqayi' va al-Havadis, 4 Vols. $40.00

Mamaqani, Shaykh Abdullah, Mirat al-Rashad Ayinah-i Hidayat, $10.00

Manqari, Nasr ibn-i Muzahim, Paykar-i Saffayn, $28.00

Mansur Muayyid, Aliriza, Irsal al-Masal dar Masnavi, $8.00

Mansuri, Zabihullah, Maghz-i Mutafakir-i Jahan-i Shi'a,$35.00

Mardukh Kurdistani, Khulasaht al-Ahkam, $3.00

Marvazi, Ardashir Sanji Ibadi, Manaqib al-Sufiyyah,$10.00

Mashkur, M. Javad, Tarikh-i Aqayid va Mazahib-i Shi'ah, $20.00

Mashkur, M.Javad, Tarikh-i Shi'ah va Firqah hayi Islam, $20.00

Mashkur, M.Javad, Farhang-i Furaq-i Islami, $18.00

Mashkur, M.Javad, Sair-i Kalam dar Furaq-i Islam, $ 25.00.

Massinion, Louis, Sukhan-i Ana al-Haqq va Irfan-i Hallaj, $25.00

Mayil Hiravi, Najib, Andar Ghazal Khish Pinhan Khaham Gasht, $22.00

Ma'sum Shirazi, Muhammad, Tara'iq al-Haqayi`q, 3 Vols. $75.00

Ma'sumi, Riza, Arifanah ha, $20.00

Mehdi ibn-i al-Naraqi, Sharh-i Al-Ilahiyyat min Kitab- al-Shafa, $20.00

Meibudi, Kh.Rashid al-din, Navakhanan-i Bazm-i Sahibdilan, Guzidah, Kashf al-Asrar va Ud at-Abrar,..$12.00

Mesbah, M.Taqi, Durus-i Falsafah-i Akhlaq, $8.00

Metz, Adam, Tamaddun-i Islami dar Qarn-i Chaharum, 2 Vols. $32.00

Minavi, Mujtaba, Bakhshi az Tafsiri Kuhan, $20.00

Minavi, Mujtaba, Ahval-i Shaykh Abulhasan Kharaqani, $6.00

Miqdadi Isfahani, Nishan az binishani-ha, (Biography of Hansaali Isfahani),$ 25.00.

Mirfakhra'i, Mahshid, Afarinesh dar Adian, $12.00

Mirfitrus, Ali, Mulahizati dar Piramun-i Tarikh-i Iran va Islam, $10.00

Miri- Ilmi, Fihrist-i Mowzu'i-i Kitab Al-Hikma al-Mutialiyyah fi al-Asfar al-Rabiah, $25.00

Mirkhandan, S. Muhy al-din, Suz-ha va Saz-ha, Majmuah-i Ash'ar Arifanah,$5.00

Mirmubayyini, Jama'ah-i Nizam-i Hukumati va Irfan, $8.00

Mowlana, Jalal al-din, Mowlana az Didgah-i Turkan, va Iranian, $9.00

Mowlana Jalal al-din, Chishmah-i Khorshid, Ghazaliyyat-i Mowlana, $20.00

Mowlana, J., Kuliyyat-i Shams, Chap-i Humayi, $40.00

Mowlana, J. ,Guzidah-i Divan-i Shams ba Tarjumah-i Nicholson, $15.00

Mowlana, J., Masnavi beh Ihtimam-i Nicholson, $42.00 (6 softcover vols).

Mowlana, J., Masnavi edited and commentaries by Muhammad Ramazani, $ 60.00.

Mowlana, J., Masnavi, edited by A.K. Surush from the Qoniya MS, 2 vols. $ 50.00.

Mowlana, J. , Masnavi beh Ihtimam-i Towfiq Subhani, $40.00

Mowlana, J. , Masnavi, from the Qonya MS.,$ 60.00

Mowlana, J. , Ruba'iyyat-i Mowlana, $25.00

Mowlana, J. , Chekidah-i Masnavi, ed. Ali akbar Kasma'i, $10.00

Mowlana, J. , Majalis-i Sab'ah, $10.00

Mowlana, J. , Maqalat-i Mowlana, Fih Ma Fih ed. Mudarris Sadiqi, $14.00

Mowlana, J. , Divan-i Shams, Chap-i Darvish, $42.00

Mowlana, J., Fih Ma Fih, ed. Mudarris Sadiqi, $12.00

Mowlana, J., Maktubat beh Ihtimam-i Towfiq Subhani, $24.00

Muazzini, Ali Muhammad, Dar Qalamrow-i Aftab, Muqaddamah-i bar Ta'sir-i Quran, $12.00

Mubashshiri, Asadullah, Chang-i Masnavi, Havashi va Muqaddamah, $20.00

Mudarris Razavi, Ta'liqat -I Hadiqah al-Haqiqah, $35.00

Mudarris, Muhammad, Sarguzasht va Aqayid-i Falsafi-i Khajah Nasiraddin Tusi, $12.00

Mudarris Chahardihi, Sayri dar Tasavvuf, $30.00

Mudarris Sadiqi, J. , Qissah -ha-yi Shaykh Ishraq, Suhravardi, $10.00

Mudarrisi Tabataba'i, Muqaddamah i bar Fiqh-i Shi'ah va Kulliyyat va Kitabshinasi, $12.00

Mudarris Zunuzi, Mulla Abdullah, Anvar Hilliyah, $ 20.00.

Mudir Shanahchi, Kazim, Farhang-i Furaq-i Islami, $ 15.00.

Mughniah, M.Javad, Khutut-i Bar jastah az Falsafah va Kalam-i Islami, $12.00

Muhaddis, Javad, Ashnayi ba Surah ha, $3.00

Muhammadi, Ahmad, Bar rasi-i andishah-i Irfani-i Attar, $17.00

Muhammadi, Kazim, Jidal-i Tarkhi-i Aql va Ishq, $8.00

Muhammadi, Hamid, Zaban-i Quran, Vol. 1, $8.00

Muhammadi, Abulhasan, Qa'idah-i Zaman-i yadd, $4.00

Muhammadzadah, Sadiq, Sayri dar Ash'ar-i Turki-i Mowlaviyah, $9.00

Muhaqqiq, Mehdi, Lesan al-Tanzil ya Zaban-i Quran, $22.00

Muhaqqiq, Mehdi, Duvvumin Guftar dar Mabahis-i Adabi,Tarikh va Ulum Islami, $24.00

Mujahid, Ahmad, Farhang-i Istilahat-i Arifan, Qava'id al-Urafa, by Qandhari Pushanji, $15.00

Mulla Sadra, Fihrist-i Mowzu'i Kitab Al-Hikmat al-Muta'aliah fi al-Asfar al-Arbaiyyah,$25.00

Mulla Sadra, Majmuah-i Rasa'il-i Falsafi-i Mulla Sadra, ed. Hamed Naji Isfahani, $25.00

Mulla Sadra, Mafatih al-Ghayb,ed. Khajavi, $35.00

Mumtahin, Husayn Ali, Nihzat-i Shu'ubiyyah, $15.00

Muqaddas Ardabili, Zubdat al-Bayan fi Ahkam al-Quran, 2 Vols. $45.00

Musavi Mudarris Behbehani, Kuliyyat-i Mu'arif-i Islami, $8.00

Musavi Garmarudi, Ayinahdaran-i Aftab (Great Men of Islam),$ 25.00.

Musavi Zanjanrudi, Hikayat hayi Shahr-i Ishq, $5.00

Mustafavi, S.Javad, Dow Maqalah dar Barah-i Nahj al-Balaghah, $4.00

Mustamili Bukhari, Sharh al-Tasarruf le Mazhab al-Tasavvuf, 4 Vols. $75.00

Mutahhari, Murtiza, Sayri dar Sayrah-i A'imah-i Athar, $6.00

Mutahhari, Murtiza, Islam va Muqtaziyyat-i Zaman, 2 Vols. $15.00

Mutahhari, Murtiza, Bar rasi-i Ijmali-i Nihzat hayi Islami, $3.00

Mutahhari, Murtiza, Muqaddamah-i bar Jahan bini-i Islami, $4.00

Mutahhari, Murtiza, Mas'alah-i Riba, $4.00

Mutahhari, Murtiza, Lami'ati az Shaykh-i Shahid, $6.00

Mutahhari, Murtiza, Qiyam va Inqilab-i Mahdi, Insan va Sarnivisht, $7.00

Mutahhari, Murtiza, Sarguzasht hayi vizhah az Zindigi-i Mutahhari, 2Vols. $10.00

Mutahhari, Murtiza, Ihtizaz-i Ruh, $15.00

Mutahhari, Murtiza, Adabiyyat-i Shafa, Vol. 1, $8.00

Mutahhari, Murtiza, Fitrat, $6.00

Mutahhari, Murtiza, Fariad hayi Shahid Mutahhari, $4.00

Mutahhari, Murtiza, Khadamat-i Mutaqabil-i Islam va Iran, $14.00

Mutahhari, Murtiza, Hamasah-yi Husayni, 2 Vols. $12.00

Mutahhari, Murtiza, Adl-i Ilahi, $8.00

Mutahhari, Murtiza, Sharh-i Manzumah-i Sabzvari, 4 Vols. $40.00

Mutahhari, Murtiza, Jilvah hayi az Muallimi-i Mutahhari, $7.00

Mutahhari, Murtiza, Jazibah va Dafi'ah-i Ali, $2.00

Mutahhari, Murtiza, Takamul-i Ijtiama'i-i Insan, $6.00

Mutahhari, Murtiza, Piramun-i Jumhuri-i Islami, $5.00

Mutahhari, Murtiza, Insan-i Kamil, $15.00

Mutahhari, Murtiza, Insan va Sarnivisht, $6.00

Muvahhid, Samad, Sarchishmah hayi Hikmat-i Ishraq, Negahi beh Suhravardi,$10.00

Muvvahid, Muhammad, Shams-i Tabrizi, $ 10.

Muzaffar, M.Husayn, Tarikh-i Shi'ah, $20.00

Nadvi Rizvan Ali, Al-Izz ibn-i Abd al-Salam, $5.00

Nafisi, Sa'id, Masihiyyat dar Iran, $9.00

Nafisi, Sa'id, Sarchishmah-i Tasavvuf dar Iran, $15.00

Najafi, S.M. Baqir, Din namah hayi Iran, Kitabshinasi, $28.00

Najm al-Din Kubra, Usul al-Asharah, ed. Mayil Hiravi, $6.00

Najm al_Din Kubra, Al-Hair, $ 6.00.

Nakhshabi, Zia al-din, Silk al-Suluk, $16.00

Namqani-Mursilvand, Guft va guyi Ali Muhammad Bab ba Ruhaniyyun-i Tabriz, $7.00

Naraqi, Mulla Mahdi, Sharh-i Ilahiyyat min Kitab al-Shafa, $ 20.00.

Nasafi, Najm al-din, Tafsir-i Nasafi, 2 Vols. $45.00

Nasr Isfahani, Muhammad, Farzangi va Shaydai:Barrasi-yi 'Aql va Ishq dar Ash'ar-i Mowlana, $ 6.00.

Nasr, S.Husayn, Mu'arif-i Islami dar Jahan-i Mu'asir, $10.00

Nasr, S. Husayn, Javan-i Musalman va Dunyayi Mutajaddid, $20.00

Nicholson, R.A. Kuliyyat-i Irfan-i Islami, $10.00

Nicholson, R.A. Tasavvuf-i Islami va Rabitah-i Insan va Khoda, $10.00

Nicholson, R.A. Fusus al-Hikam, by Ibn Arabi, $12.00

Nikukari, Farzanah, Seh Ravayat az Hikayat-i Ishq, $4.00

Nirumand Muhaqqiq, Karim, Tarikh-i Paydayish-i Tasavvuf va Irfan, $25.00

Nurani Visal, Fara'id al-Suluk, $30.00

Nurbakhsh, Javad, Shaytan-i Buzurg, $10.00

Nurbakhsh, Javad, Divan Ash'ar, $20.00

Nurbakhsh, Javad, Farhang-i Nurbakhsh, Istilahat-i Tasavvuf, 10 vols. $80.00

Nuri, N. Buriqah-i , Shams Dar Ayinah, $8.00

Nuri, Yahya, Khatamiyyat-i Payghambar-i Islam va Ibtal-i Baha'igari, $7.00

Nuri Kutanani, Dibachah-i bar Mabnayi Irfan va Tasavvuf, $15.00

Parham, Baqir, Dar Barah-i Ruh-i Intiqad va Intiqad-i Ruh, $3.00

Parsa, Khajah Muhammad, Sharh-i Fusus al-Hikam by Ibn Arabi, $25.00

Partow Azam, Andishah-ha-yi Falsafi-yi Irani, $ 20.00.

Parvanah, Pari, Masir-i Ruh Az Gur beh Gahvarah, (US ed.) $10.00

Pazhum, Ja'far, Yadnamah-i Muhammad Taqi Shariati Mazinani, $14.00

Petroshifiski, Islam dar Iran, $40.00

Purjavadi, Nasrullah, Shi'ir va Shar', Bahsi dar Barah-i Falsafah-i Shi'ir az Nazar-i Attar, $5.00

Purnamdarian, Taqi, Didar ba Simurgh, Haft Maqalah dar Irfan,shi'r va Andishah-i Attar,$15.00

Purnamdarian, Taqi, Dastan-i Payambaran dar Kulyyat-i Shams, $15.00

Qadiani, Abbas, Tarikh-i Adian va Mazahib dar Iran, $12.00

Qadiri, Hatam, Andish-i Siyasi-i Ghazali, $8.00

Qahramani, Yazdanbakhsh, Guzinah-i Sukhan-i Parsi, Dastan hayi Masnavi, $12.00

Qanhari, Pushanji, Farhang-i Istilahat-i Arifan, Qava'id al-Urafa, $15.00

Qasimi, Masoud, Risalah-i Farsi Al-Sa'ir al-Ha'ir, $8.00

Qasri, Muhammad, Simayi az Shaykh Baha'i dar Ayinah-i Asar, $10.00

Qavami, S.Nasir, Tafsir-i Irfani, Surah-i Vaqiah Tariq A'la, $18.00

Qazi, Abulfazl, Huquq-i Asasi va Nahahd hayi Siyasi, $20.00

Qazvini, Muhammad Salih, Kunz al-Irfan va Rumuz al-Iqan (Commentary on difficult points of the Mthnavi of Rumi), $ 22.00.

Qa'ini, Hakim, Rasa'il-i Irfani va Falsafi ,ed. Hujjati, $10.00

Quddusi, Ayatullah, Adalat dar Khun, $20.00

Qumayr, Yuhana, Ikhvan al-safa ya Rowshanfikran-i Shi'ah Mazhab, $5.00

Qumi, Haj Shaykh Abbas, Tuhfaht al- Ahbab fi Navadir Asar al-Ashab, $22.00

Qumi, Shaykh Abbas, Kuliyyat-i Mafatih al-Jinan, $30.00

Qumi, Shaykh Abbas, Ad'iyyah-i Muntakhabah, $5.00

Qunavi, Sadr al-din, Miftah al-Ghayb,va sharh-i Misbah al-Uns, $45.00

Qunavi, Sadr al-din, Al-Nafahat al-Ilahiyyah, (Arabic or Persian tr.) $20.00

Qunavi, Sadr al-din, Ajaz al-Bayan ya Tafsir-i Surah-i Fatiha, tr. by M. Khajavi, $ 20.00 (Also the original Arabic).

Qunavi, Kitab al-Fukuk,trans. By M.Khajavi, $25.00

Quran, Chap-i Turkiyyah, $20.00

Quran, Translation by Mu'izzir, $40.00

Quran, Translation by Ilahi Qamshah-i, $40.00

Quran, Translation by Ahmad Shakir, $10.00

Qurbani Ardabili, Ganjinah-i Irfan, Ash'ar dar Manaqib-i Hazrat-i Ali, $27.00

Qushayri, Risalah-i Qushayriyyah, $40.00

Qutb, Muhammad, Islam va Nabi samani-hayi Rowshanfikran, 3 Vols. $40.00

Qutb al-din Shirazi, Durraht al-Taj, ed. Mashkur, $25.00

Qutb, Sayyid, Vizhigi hayi Ideholozhi-i Islami, $12.00

Radmanish, Izzatullah, Quran, Jami'ahshinasi-i Utopia, $12.00

Rafi'i Qazvini, Rasa'il va Maqalt-i Falsafi-i Rafi'i Qazvini, $20.00

Ramyar, Mahmud, Dar Astnah-i Salzad-i Payambar, $6.00

Rashid, Husaynali, Tafsir-i Quran, Surah-i Hamd va Baqarah, $5.00

Rashid, Husaynali, Fazilat-ha-yi Faramush- Shudah (Bio graphy of Mulla Abbas Turbati, $ 6.00.

Rashid Muhassil, M.Taqi, Najat bakhshi dar Adian, $10.00

Rasuli Mahallati, Zindigani-i Hazrat-i Payghambar, $36.00

Rasuli Mahallati, Zindigani-i Hazrat-i Amir al-Mowminin, $36.00

Rasuli Mahalllati, Zindigani-i Imam-i Husayn, $36.00

Ravaqi, Ali, Tafsir-i Basa'ir-i Yamini, $26.00

Razi, Fakhr al-din, Tafsir-i Kabir, Mafatih al-Ghayb,3 Vol. Each, $35.00

Razi, Najm al-din, Mirsad al-ibad, $20.00

Razi, Hashim, Tarikh-i Mutali'at-i Din hayi Irani, $25.00

Rig veda, Guzidah, Traanlated by Jalai Na'ini, $36.00

Ritter, Hellmut, Darya yi Jan, Sayri dar Ara' va Ahval-i Attar, $22.00

Rizanizhad, Ghulamhusayn, Majmuah-i Rasa'il va Maqalat-i Falsafi, $20.00

Rizanizhad, Ghulamhusayn, Zindigi-Asar va Falsafah-i Hakim Sabzvari, $28.00

Rizanizhad, Ghulamhusayn, Panj Saqinamah-i Irfani, $12.00

Rizazadah Shafaq, Sadiq, Guzidah-i Upanishad, $15.00

Riza'i, Abd al-Azim, Asl va Nasab-i Dinhayi Iranian-i Bastan, $25.00

Riza'i, Amir, Karburd-i Ayat-i Quran dar Andishah-i Shari'ati, $15.00

Rowhani, S. Kazim, Tahlili bar Nahzath hai Siyasi va Dini-i Iran, $14.00

Rowhani, Mahmud, Al-Mu'jam fi al-Ahsa'i Li alfaz al-Quran, 3 Vols. $75.00

Rowshangar, Shi'ahgari va Imam Zaman, $20.00

Rowshangar, Kurosh-i Buzurg va Muhammad ibn-i Abdullah, $20.00

Rowshangar, Bazshinasi-i Quran, $20.00

Rukni, M.Mehdi, Namah-i Hidayat, Ashina'i ba Quran, $26.00

Sabzvari, Mulla Hadi, Majmuah-i Rasa'il ed. Iqbal Ashtiyani, $35.00

Sadat, M.Ali, Usul va Mabani-i Khodashinasi-i Istidlali, $7.00

Sadat Nasiri-Danishpazhuh, Hizar Sal Tafsir-i Farsi, $42.00

Sadiqi, Ghulamhusayn, Junbish hayi Dini-i Irani, $15.00

Sadr, Imam Musa, Islam va Farhang-i Qarn-i Bistum, $7.00

Sadr, S.Muhammad, Shi'ah va Payahguzari-i Ulum-i Islami, $7.00

Sadr, Hasan, Mard-i Namutanahi, Ali ibn-i Abi Talib, $10.00

Sadr Balaghi, Qisas-i Quran, $20.00

Safi Alishah, Zubdaht al-Asrar, ba Zamimah-i Irfan al-Haqq, $20.00

Safizadah, Sadiq,(Burkai) Dowrah-i Buhlul, (Ahl-i Haqq), $10.00

Safizadah, Sadiq, Namah-i Saranjam, Kalam-i Khazanah yeki az Mutun-i Kuhan-i Yarasan,$29.00

Safizadah, Sadiq, Buzurgan-i Yarasan, $15.00

Safizadah, Sadiq, Dowrah-i Haftvanah, Saranjam, $12.00

Sahib al-zamani, Nasiraddin, Khatt-i Sivvum, $30.00

Sahmirani, As'ad, Malik ibn Nabi, $10.00

Sajistani, Abu Ya'qub, Kashf al-Mahjub, $8.00 (An Ismaili work).

Sajjadi, S.Zia'addin, Muqadamah-i bar Mabani-i Irfan va Tasavvuf, $15.00

Sajjadi, S.Ja'far, Sharh-i Rasa'il-i Farsi-i Suhravardi, $15.00

Salihi, S.Ali, Taranah hayi Malakut, $7.00

Salihi Kirmani, M.Riza, Daramadi bar Ulum-i Qurani, $9.00

Salmasizadah, Javad, Tarikh-i Sayr-i Tarjumah-i Quran dar Urupa, $5.00

Sami'i- Saduqi, Dow Risalah dar Tarikh-i Jadid-i Tasavvuf-i Iran, $8.00

San'ati niya, Fatimah, M'akhiz-i Qisas va Tamsilat-i Masnavi hayi Attar, $18.00

Sarami, Suhayla, Mustalihat-i Irfani va Mafahim-i Barjastah dar Zaban-i Attar, $20.00

Sattari, Jalal, Ramz Andishi va Hunar-i Qudsi, $8.00

Sattari, Jalal, Ishq-i Sufiyyanah, $15.00

Sattari, Jalal, Madkhali bar Ramzshinasi-i Irfani, $7.00

Sa'idi Khuri, Ahmad, Shinakht-i Farhang va Ma'arif-i Islami, $15.00

Schimmel, Annemarie, Shukuh-i Shams, $40.00

Schimmel, Annemarie, Adabiyyat-i Islami-i Hind, Translated by Azhand, $6.00

Schimmel, Annemarie, Ab'ad-i Irfani-i Islam, $40.00

Shabistari, Shaykh Mahmud, Majmuah-i Asar, $22.00

Shabistari, Shaykh Mahmud, Masnavi-i Gulshan-i Raz, $18.00

Shafa, Shuja al-din, Dar Paykar ba Ahriman, $12.00

Shah da'i Shirazi, Divan-i Ash'ar, 2 Vols. $40.00

Shah Nima't al-Allah Vali, Divan, ed. by Nurbakhsh, $ 30.00.

Shahid Avval, M.Shams al-din, Kitab-i Lema'ah, Vol 1 ,$12.00

Shahid, S.Ja'far, Namah-i Shahidi, Beh Pas-i 50 Sal Talash, $20.00

Shahidi, S.Ja'far, Sharh-i Masnavi, only vol. 4, $20.00 (This is the continuation of the Sharh of Furuzanfar).

Shahristani, Khaliqdad, Tawzih al-Milal, ed. by Jalai Naini, 2 vols. 50.00.

Shahrukhi, Mahmud, Simay-i Muhammad dar Ayinah-i Shi'ir-i Farsi, $15.00

Shaigan, Dariush, Henri Corbin, trans.by Bager Parham, $15.00

Shaji'i, Puran, Jahan bini-i Attar, $15.00

Shaji'i, Puran, Musafir-i Sargashtah, Zindagi-yi Farid al-din Attar, $14.00

Shams Tabrizi, Muhammad, Maqalat-i Shams Tabrizi, $40.00

Shams al-Din, Seyyed Mahdi, Sairi dar Vadi-i Ishq, $ 6.00.

Shari'ati, Ali, Yadvarah-i 20th Anniversary, Ma va Gharb,$12.00

Shari'ati, Ali, Islamshinasi, $7.00

Shari'ati, Ali, Ravish-i Shinakht-i Islam, $10.00

Shari'ati, Ali, Tahlili az Manasik-i Hajj, $5.00

Shari'ati, Ali, Ma va Iqbal, $6.00

Sharif Quraishi, Tahlili az Zindagi-yi Imam Hadi, $ 20.00.

Shahrzuri, Nizhat al-Arvah va Rowzaht al-Afrah, (Maqsud Ali Tabrizi,) $25.00

Shaykh al-Islam, M.Husayn, Rahnimayi Mazahib-i Sahfi'i , 2 Vols. $30.00

Shaykh al-Islami, Javad, Ahzab dar Kishvar hayi Islami, $7.00

Shirazi, S.Muhammad, Justar hayi az Zindigi-i Payambar-i Islam, $10.00

Shi'i Sabzvari, Masa'il-i Mantiqi, Sharh-i Manzumah-i Sabzvari, $12.00

Shi'i Sabzvari, Husayn, Masabih al-Qulub, Sharh-i Farsi 53 Hadis az Payamabar,$36.00

Shuja', Anis al-Anas ( written 830 AH), ed. Iraj Afshar, $ 15.00.

Shuja'i, Muhammad, Maqalat, (Tariq-i Amali-i Tazkiyah), $10.00

Shustari, Haj S.Ja'far, Vizhah gihayi Imam Husayn, $35.00

Simnani, A. , Musannifat, $25.00

Simnani, Alaudowlah, Khumkhanah-i Vahdat, $20.00

Simnani, Alaudowlah, Al-Urvaht al-ahl al-Khalvah va al-Jilvah, $30.00

Simnani, A. Chihil Majlis, $20.00

Subhani, Ja'far, Ahmad Mow'ud-i Injil, $7.00

Subhani, Towfiq, Mowlana Jalal al-Din, Zindigi,Falsafah, Asar va Guzidah-i az Asar, $18.00

Suhravardi, Shahabaddin, Aql-i Surkh, $4.00

Suhravardi, Shahabaddin, Dar Lughat-i Muran, Ruzi ba Jama't Sufiyan, Safir-i Simurgh, Fi Halat al-Tifuliyyah, Fi Haqqiqat al-Ishq, each $ 3.00.

Suhravardi, Shahabaddin, Awarif al-Marif, $ 15.00.

Suhravardi, Shahabaddin, Sharh-i Rasil-i Suhrvardi by Seyyed Ja'far Sajjadi, $ 12.00.

Suhravardi, Shahabaddin, Rashf al-Nasih al-Imanieh va Kashf al-Fadhih al-Yunaniyyah, $ 30.00.

Suhravardi, Abulnajib, Adab al-Muridin ed. Mayil Hiravi, $25.00

Sullami, Abd al-Rahman, Majmuah-i Asar, each Vol. $20.00 in Arabic

Sultani Gunabadi, Rahbaran-i Tariqat va Irfan, $12.00

Sultanifar, Hakim Sima, Kitabshinasi-i Quran va Ulum-i Qurani, $12.00

Surur, Abd al-Baqi, Hallaj, Shahid-i Tasavvuf-i Islami, $18.00

Surush, A.K., Ideholozhi-i Shaytani, $10.00

Surush, A.K., Hadis-i Bandigi va Dilburdigi, $12.00

Surush, A.K., Yadnamah-i Ustad Mutahhari, $25.00

Surush, A.K., Naqdi va Daramadi bar Tazad-i Dilektiki, $15.00

Surush, A.K. , Qabz va Bast-i Teorik-i Shari'at, $25.00

Surush, A.K., Tafrruj-i Sun', $25.00

Surush, Abd al-Karim, Owsaf-i Parsaian, Sharh-i Khutbah-i Hazrat Ali, $15.00

Surush, A.K., Masnavi of Rumi, edited by Surush, 2 vols. $ 50.00.

Surush, A.K., Tabyin dar Ulum-i Ijtima'i, $20.00

Surush, A.K., Hikmat va Ma'ishat, $25.00

Surushian, Surush, Tarikh-i Zartushtiyan-i Kirman, $8.00

Tabataba'i, Allamah, Quran dar Islam, $5.00

Tabataba'i, M.Husyan, Iqlim-i Ishq, Bahsi dar Bara-yi- Tarji'band, $9.00

Tabataba'i, M.Husayn, Advar-i Fiqh-i Islami dar al-Mizan, $6.00

Tabataba'i, M.Husayn, Rasa'il-i Towhidi, $6.00

Tabatabai Majd, Majalis al-Ushshaq, $ 20.00.

Tabrizi, Haj Mirza Javad, Risalah-i Towzih al-Masa'il, $15.00

Tadayyun, Ataullah, Beh Dunbal-i Aftab az Quniyah ta Dimashq, $15.00

Tadayyun, Ataullah, Mowlana va Tufan-i Shams, $30.00

Tafazzuli, Abulqasim, Sima'-yi Darvishan bar Turbat-i Mowlana, $12.00

Taliqani, S.Mahmud, Patowi az Quran, 3 Vols. $30.00

Tamimdari, Ahmad, Irfan va Adab dar Asr-i Safavi, 2 Vols. Each, $15.00

Tarini Qandhari Pushanji, , Qava'id al-Urafa va Adab-al-Shu'ara, Farhang- Istilahat-i Arifani,$15.00

Tavakkuli, M.Rauf, Chahar Imam-i Ahl-i Sunnat va Jama't, $8.00

Tavakkuli, M.Kazim, Musalman-an-i Moro, $8.00

Tehrani, M.Husayn, Imamshinasi, $20.00 Ushnuvi, Taj al-din, Majmuah-i Asar-i Farsi, $16.00

Uvaysi, Pri M.Anqa, Az Janin ta Jinan, $29.00

Vahdat Hindi, Manzumah-i Irfani-yi Shaykh San'an va Dokhtar-i Tarsa, $10.00

Vahidi, Husayn,Shahr-i Rowshan-i Zartusht, $15.00

Vahidi Salih Alishah, Az Kuy-i Sufian ta Huzur-i Arifan, $20.00

Valvi, Alimuhammad, Tarikh-i Ilm-i Kalam va Mazahib-i Islami, $16.00

Vaqidi, M.ibn Umar, Maghazi, battles of the Prophet, $35.00

Va'iz zadah Khurasani, Majmuah-i Maqala-i Farsi dar Iqtisad-i Islami, $12.00

Va'iz Javadi, Isma'il, Ta'alim-i Parvarishi-i Adian, $8.00

Yasrubi, S.Yahya, Sayr-i Takamuli-i Irfan va Tasavvuf, $15.00

Yusifi Ushkuri, Naqdi bar Kitab-i Shahid Mutahhari, $8.00

Zamani Ja'fari, Karim, Daramadi bar Sanayi'-i Adabi dar Kalam-i Ali, $5.00

Zamani, Karim, Sharh-i Masnavi, 5 Vols.$ 125.00

Zangi Bukhari, Zanginamah, ed. Iraj Afshar, $15.00

Zardusht, Khurdah Avista, Namaz hayi Bayistah-i Zartushtian, $5.00

Zarrinkub, Abd al-Husayn, Arzish-i Miras-i Sufiyyah, $25.00

Zarrinkub, Karnamah-i Islam, $22.00

Zarrinkub, Pillah Pillah ta Mulaqat-i Khoda, $25.00

Zarrinkub, Justiju dar Tasavvuf-i Iran, $22.00

Zarrinkub, Sirr-i Ney, 2 Vols. $50.00

Zarrinkub, Bahr dar Kuzah, $30.00

Zow al-Majdayn, Z. Sharh-i Tabsarah-i Allamah Hilli, 2 Vols. $20.00

Zowraq, M.Hasan, Mabani-i Tabligh, $12.00

Zulamjdain, Sharh-i Tabsirah-yi Allamah Hilli, 3 vols, $ 40.00.

This list will be in Persian as well soon


Main Page | Overview | Islamic and Sufi Books in English Transliteration | Book List | Sufism & Religion Books | Persian Poetry

© Copyright Jahan Book Co.
All Rights Reserved
Last updated: March 24, 1998