Kierownictwo MSZ
 
Włodzimierz Cimoszewicz
MINISTER
Urodził się 13 września 1950 r. w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem prawa międzynarodowego. Od 1985 r. prowadzi gospodarstwo rolne w Kalinówce w woj. podlaskim.
Karierę polityczną rozpoczynał jako działacz ZMS i SZSP. Pełnił w tym czasie funkcje przewodniczącego Zarządu Uczelnianego oraz przewodniczącego Rady Uczelnianej UW. Następnie w latach 1971-1990 należał do PZPR. W 1999 wstąpił do SLD.
Posiada duże doświadczenie parlamentarne. Od 1989 r. był posłem na Sejm RP, a w latach 1990-1993 przewodniczącym Parlamentarnego Klubu Lewicy Demokratycznej. Przez cztery lata (1992-1996) był członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W latach 1995-1996 pełnił funkcję Wicemarszałka Sejmu oraz Przewodniczącego Komisji Konstytucyjnej. Nie obce są mu problemy samorządu terytorialnego, jako że w latach 1998-2001 był radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego. Uczestniczył w pracach Nadzwyczajnej Komisji d/s Samorządu Terytorialnego w 1990 r. W 1989 roku został członkiem sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, a także Zarządu Unii Międzyparlamentarnej (lata 1989-1991).
W latach 1993-1995 sprawował urząd Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Sprawiedliwości, a od lutego 1996 r. do października 1997 r. Prezesa Rady Ministrów RP. Od 19 października 2001 r. jest Ministrem Spraw Zagranicznych w rządzie Leszka Millera.
W latach 1980-81 był stypendystą Fundacji Fulbrighta w USA, odbył też stypendium naukowe na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Jest Kawalerem Orderu Zasługi Republiki Francuskiej i Orderu Zasługi Republiki Greckiej, doktorem honoris causa amerykańskich uniwersytetów: Apallachijskiego oraz Południowej Karoliny.
Żonaty, dwoje dzieci: córka Małgorzata i syn Tomasz. Najbardziej lubi spędzać czas z rodziną. W wolnych chwilach sięga po dobrą książkę, majsterkuje lub wędkuje. Lubi też długie spacery i myślistwo.
W. Cimoszewicz
prof. dr hab. Danuta Hübner
SEKRETARZ STANU, SEKRETARZ KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Od listopada 2001 odpowiada za całość problematyki integracji europejskiej w randze Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej.
Od listopada 1998 w Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie, jako Zastępca Sekretarza Wykonawczego, a od lipca 2000 jako Sekretarz Wykonawczy w randze Zastępcy Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Od grudnia 1997 do października 1998 kierowała Kancelarią Prezydenta RP.
W październiku 1996 powołana na stanowisko pełnomocnika ds. tworzenia Komitetu Integracji Europejskiej, a następnie mianowana Sekretarzem KIE w randze Sekretarza Stanu.
Od wiosny 1994 do jesieni 1996 jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu doprowadziła do zakończenia negocjacji o członkostwo Polski w OECD.
Od 1993 Doradca Społeczny Wicepremiera i Ministra Finansów.
Od 1992, jako pracownik SGH, jest redaktorem naczelnym miesięcznika "Gospodarka Narodowa" oraz zastępcą redaktora naczelnego dwumiesięcznika "Ekonomista".
Przedstawicielka polskich instytutów - członków Europejskiego Stowarzyszenia Instytutów Rozwoju w Genewie.
Przewodnicząca Społecznej Radzie Planowania przy Centralnym Urzędzie Planowania.
Członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, zastępca dyrektora Instytutu Rozwoju i Studiów Strategicznych oraz Instytutu Badań nad Krajami Rozwijającymi się.
Kontynuuje pracę naukową w Universidad Autonoma w Madrycie, California State University w San Jose, jako stypendysta Fulbrighta w University of California w Berkeley (1988-90) oraz Centre for European Studies w University of Sussex (1994).
Danuta Hübner (ur. 8 kwietnia 1948 r.) w 1971 ukończyła Wydział Handlu Zagranicznego na SGPiS (obecnie SGH). W 1974 uzyskała doktorat, w 1980 habilitację, a w 1992 roku otrzymała tytuł profesora nauk ekonomicznych.
D. Hübner
Andrzej Byrt
PODSEKRETARZ STANU
Urodzony 20 września 1949 r. w Poznaniu
Żonaty, 2 synów ( ur.1977 i 1979 )
1.Wykształcenie
1972 magister, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Poznań, ekonomika handlu zagranicznego
1977 doktor nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna, Poznań, międzynarodowe stosunki gospodarcze
2.Praca zawodowa
1972 asystent (1972-77), Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Poznań
1973 studia doktoranckie (1973-76), Akademia Ekonomiczna, Poznań
1978 kierownik wydziału prasy i reklamy, Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP)
1981 dyrektor handlowy, MTP
1982 I zastępca dyrektora naczelnego, MTP
1982 dyrektor naczelny, MTP
1987 attaché handlowy, Biuro Radcy Handlowego, Ambasada PRL, Bruksela
1990 radca handlowy, szef BRH, Ambasada RP, Bruksela
1992 podsekretarz stanu, Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Warszawa
1995 ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec
2001 doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( kwiecień - październik)
2001 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Warszawa
3.Języki
angielski ,francuski, niemiecki, rosyjski
A. Byrt
Jan Truszczyński
PODSEKRETARZ STANU
Urodzony 30 lipca 1949 r. w Warszawie. W 1972 roku uzyskał tytuł magistra ekonomii po studiach na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS, gdzie specjalizował się w tematyce integracji europejskiej. Absolwent studiów podyplomowych: niemcoznawstwa (1975) i prawa międzynarodowego publicznego (1985).
Karierę zawodową rozpoczął w 1972 w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie m.in. zajmował samodzielne stanowisko ds. integracji europejskiej.
Z dyplomacją jest związany od 1978 roku. Był do 1982 r. Drugim Sekretarzem Ambasady RP w Hadze. W latach 1988 - 1989 Radca w Ambasadzie RP w Brukseli, a od 1989 do 1993 roku - Radca-Minister Pełnomocny w Przedstawicielstwie RP przy Wspólnotach Europejskich w Brukseli. W latach 1996 - 2001 był Ambasadorem RP przy Unii Europejskiej w Brukseli.
Powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 1 lutego 2001 roku.
Zna pięć języków obcych: angielski, francuski, niemiecki, niderlandzki i rosyjski.
Żonaty, ma dwoje dzieci.
J. Truszczyński
Adam Daniel Rotfeld
PODSEKRETARZ STANU
Urodził się 4 marca 1938 r. w m. Przemyślany (k/Lwowa).
Żonaty z Barbarą Sikorską-Rotfeld; córka - Alicja (1971)
Wykształcenie:
1955-1960: Wydział Dyplomatyczno-Konsularny Szkoły Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie - magister z zakresu międzynarodowego prawa publicznego; Studium Dziennikarskie UW (1960-1962); stopień naukowy doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa UJ (1969); stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych (1990); tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych (2001).
Aktywność zawodowa i naukowa:
1961-1989 - pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Warszawie, początkowo jako redaktor (1961-68) a następnie pracownik naukowy i kierownik w Zakładzie Bezpieczeństwa Europejskiego PISM (1978);
1973 - uczestniczył w pracach II fazy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) oraz w innych wielostronnych spotkaniach;
Od 1989 - kierownik projektu badawczego w Sztokholmskim Międzynarodowym Instytucie Badań nad Pokojem (SIPRI); w 1991 wybrany dyrektorem SIPRI na 5-letnią kadencję do 1996 r. i powtórnie wybrany na następną kadencję przedłużoną do czerwca 2002 r.;
W latach 1992-1993 mianowany osobistym przedstawicielem przewodniczącego KBWE w sprawie politycznego rozwiązania konfliktu na Lewym Brzegu Dniestru (Republika Mołdowa). Misja zakończona po przyjęciu raportu końcowego z zaleceniami, które stały się podstawą do poszukiwania pokojowego rozwiązania sporu;
Działalność społeczna:
Przewodniczący Studenckiego Stowarzyszenia Przyjaciół ONZ w Polsce (1962-1964); wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Przyjaciół ONZ (1965); członek PZPR (1965); członek Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych (IISS) w Londynie (1992); wybrany członkiem Rady Naukowej Instytutu Badań nad Pokojem i Polityką Bezpieczeństwa przy Uniwersytecie Hamburskim (1995) i członkiem Szwedzkiej Królewskiej Akademii Wiedzy Wojskowej (1996). Ponadto - członek wielu towarzystw naukowych, rad redakcyjnych i komitetów doradczych. Opublikował ponad 20 monografii i prac zbiorowych oraz blisko 300 studiów i artykułów naukowych.
Nagrody i odznaczenia:
Wyróżniony w 1961 r. Nagrodą Międzynarodowego Studenckiego Stowarzyszenia Przyjaciół ONZ (ISMUN) za dwa najlepsze w Polsce studenckie opracowania nt. spraw dyskryminacji rasowej w pracach ONZ i bezpieczeństwa państw średnich i małych. Nagroda Sekretarza Naukowego PAN za pracę pt. "Międzynarodowe czynniki bezpieczeństwa Polski" (1988). Nagroda Ministra SZ za książkę pt. "Od zaufania do rozbrojenia" (1989). Nagroda PISM za pracę pt. "Europejski system bezpieczeństwa in Statu Nascendi" (1991). Srebrny Medal Królewskiej Szwedzkiej Akademii Wiedzy Wojskowej (wręczony przez Króla Szwecji) oraz Order Gwiazdy Polarnej przyznany na wniosek rządu Szwecji przez Króla Karola Gustawa XVI (2001).
Adam Daniel Rotfeld
SŁAWOMIR DĄBROWA
PODSEKRETARZ STANU
Urodził się 13 lutego 1938 r. w Sulejowie (woj. łódzkie).
Dzieci: córki Anna (1958) i Agata (1985), syn Sławomir (1970).
Wykształcenie
1960 - mgr, prawo międzynarodowe publiczne - Szkoła Główna Służby Zagranicznej w Warszawie,
1963 - dr nauk prawnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
1974 - dr habilitowany nauk prawnych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Praca zawodowa
1960 - radca w Departamencie Prawno-Traktatowym MSZ
1966 - II i I sekretarz Misji Polskiej przy ONZ w Genewie
1970 - naczelnik Wydziału Prawa Międzynarodowego w Departamencie Prawno-Traktatowym
1973 - wicedyrektor Departamentu Studiów i Programowania
1975 - ambasador i przewodniczący delegacji na rokowania rozbrojeniowe w Wiedniu
1977 - wicedyrektor Departamentu Studiów i Programowania
1979 - radca-minister pełnomocny Ambasady w Paryżu
1981 - dyrektor Departamentu Studiów i Programowania
1987 - ambasador i przewodniczący delegacji na spotkanie wiedeńskie KBWE
1987 - ambasador w Szwecji
1990 - wicedyrektor Departamentu Planowania i Analiz
1992 - wicedyrektor Departamentu Instytucji Europejskich
1993 - zastępca i p.o. szefa Misji KBWE w Mołdawii
1994 - wicedyrektor Departamentu Instytucji Europejskich
1994 - zastępca szefa Misji OBWE w Ukrainie i kierownik Biura OBWE w Symferopolu (Krym)
1995 - wicedyrektor Departamentu Instytucji Europejskich
1996 - przedstawiciel Polski w Komitecie Wyższych Urzędników Rady Państw Morza Bałtyckiego i Krajowy Koordynator Inicjatywy Środkowo-Europejskiej
1996 - ambasador w Federalnej Republice Jugosławii
Podsekretarz stanu w MSZ od 28 stycznia 2002 r.
Inne
Uczestniczył w wielu sesjach ONZ, OBWE i w innych konferencjach międzynarodowych, przewodniczył delegacjom i konferencjom w kraju i za granicą, negocjował szereg traktatów międzynarodowych i innych dokumentów.
Autor książki "Ludność cywilna w konfliktach zbrojnych" (1974) i kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w kraju i za granicą. Powoływany jako członek rad naukowych i redakcyjnych. Wygłaszał wykłady na uniwersytetach polskich i zagranicznych z dziedziny prawa międzynarodowego, stosunków międzynarodowych, politologii i polityki zagranicznej.
PZPR (1960). Członek sekcji polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego.
Języki: angielski, francuski, rosyjski, serbski.
SŁAWOMIR DĄBROWA
Andrzej Załucki
PODSEKRETARZ STANU
Urodzony 2 września1941 r. w Kołomyi, absolwent Wydziału Filologiczno-Historycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie - mgr filologii.
Przebieg pracy zawodowej:
1965-1973 - Zrzeszenie Studentów Polskich, wiceprzewodniczący (Kraków), Sekretarz Rady Naczelnej (Warszawa)
1973-1978 - Praga - Międzynarodowy Związek Studentów, wiceprzewodniczący
1978-1984 - Wydział Spraw Zagranicznych KC PZPR, inspektor
1984-1988 - MSZ, Radca Ambasady w Meksyku
1988-1990 - Wydział Spraw Zagranicznych KC PZPR, inspektor
1990-1991 - "SAVIMBANK", wicedyrektor ds. międzynarodowych
1992-1994 - "FRISOL", wicedyrektor
1995-1996 - Urząd Rady Ministrów, wicedyrektor Gabinetu Prezesa RM,
1996- Ministerstwo Obrony Narodowej, Podsekretarz Stanu
1996-luty 2002 - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Federacji Rosyjskiej
Żonaty, syn, wnuczka.
Znajomość języków obcych: angielski, rosyjski, hiszpański, czeski
Andrzej Załucki