Bild med Högskolans logo
Första sidan Sök Innehåll

   

Bo Edvardsson, docent, leg psykolog
Universitetslektor
Enhetsansvarig för Utredningsmetodiska forskningsenheten

E-post bo.edvardsson@hoe.se
Telefon 019 - 30 30 11 (Måndag-Fredag 07.00-07.15 på tel 0591-140 86 under terminstid)
Fax 019 - 30 34 84
Adress Utredningsmetodiska forskningsenheten
Avdelningen för psykologi
Institutionen för samhällsvetenskap
Högskolan i Örebro
701 82 Örebro

Undervisning

Socionomutbildningsprogrammet Inom psykologiämnet

Forskning

Forskningsområde: Utredningsmetodik, utredningsprocesser och grundläggande kunskapsbehov vid utredande.
Vid Utredningsmetodiska forskningsenheten är långtidsplaneringen att forskningen rörande utredningsmetodik, utredningsprocesser och grundläggande kunskapsbehov vid utredande skall fortsätta inom de fem huvudområden som idag genom främst ett antal forskningsrapporter, C-och D-uppsatser samt läroboken "Kritisk utredningsmetodik" finns i varierande grad upparbetade. Även undersökningar utanför dessa områden förekommer.

I. Organisations- och psykoekologiska faktorers inverkan vid utredningsarbete.

Syftena är att upptäcka och klarlägga inverkan av faktorer hos utredare och omgivning, att söka förklara hur fenomenen uppkommer och att undersöka förekomst och arter av könsskillnader vid utredningsarbete. Kognitiv psykologi samt emotions- och socialpsykologi är av stor betydelse för detta område.

II. Förföljande strategier vid utredningsarbete.

Detta område avser myndigheters förföljelser av medborgare genom osaklighet, underlåtenhet att följa lagar m m. Syftena är att upptäcka och klarlägga olika slag av förföljande strategier, att förklara hur de förföljande strategierna uppkommer och att kunna anvisa sätt att förebygga och förhindra förföljande strategier. Kognitiv psykologi samt emotions- och socialpsykologi är av stor betydelse.

III. Utredningsrelaterade barnbeteenden på daghem och inom familjen.

I utredningar anförs och tolkas ofta olika barnbeteenden, t ex sexuella beteenden, aggressiva beteenden, gråtbeteenden samt blåmärken osv. Syftena är att klargöra förekomst och arter av i utredningar anförda beteenden (inkl tankar, fantasier, känslor) över kön, åldrar och situationer/miljöer, att klargöra uppkomstbetingelser för anförda beteenden och att undersöka hur anförda beteenden tolkas av personal. Utvecklingspsykologi är av stor betydelse.

IV. Utredande samtal och förhör med barn och ungdomar

Utredande samtal med barn är en viktig arbetsmetodik vid t ex barnpsykiatriska utredningar, medicinska utredningar, vårdnads- och umgängesutredningar, barnavårdsutredningar och vid polisutredningar av främst misstankar om sexuella övergrepp och barnmisshandel. Syftena är att undersöka vilka fenomen och svårigheter som förekommer vid samtal med barn, att systematiskt utforska inverkan av olika betingelser i samtalen (situations-, fråge- respektive konsekvensvariabler vid svaren), att ta fram begrepp, principer och metoder för kritisk analys/värdering av förhörsmaterial och för att skilja sanna uppgifter från falska uppgifter, att finna sätt att kvalitetssäkra samtal och förhör med barn. Utvecklingspsykologi, speciellt forskning om kognitiv och språklig utveckling, är av stor betydelse för detta område. Även minnespsykologi och socialpsykologi är relevanta områden.

V. Minnesprocesser vid utredande.

Vid utredningsarbete är tillförlitligheten hos samtals- och observationsminnen samt frågan om att upptäcka snedvridna eller falska minnen ständigt aktuella. Syftena är att studera minnesförändringar, minnesfel och inverkande betingelser, inkl inverkan av frågor vid erinringen. Minnespsykologi och vittnespsykologi är av stor betydelse för detta område.För samtalsminne med inriktning mot utredningsprocesser och ekologiska faktorer föreligger ett utarbetat forskningsprogram. Samtalsminne är aktuellt bland inom och efter utredande samtal och förhör, t ex för att ställa frågor adekvat samt vid journalskrivning.

Publikationer

Edvardsson, B. (1996). Kritisk utredningsmetodik. Liber Utbildning.

Edvardsson, B. (1996b). Inlärningsfallet. Högskolan i Örebro, rapport.

Edvardsson, B. (1996c). Bordellfallet. Högskolan i Örebro , rapport.

Edvardsson, B. (1997a). Om personuppgifters kvalitet, integritet m. m.Särskilt yttrande, sid 677-691 i SOU 1997:39 Integritet, Offentlighet, Informationsteknik. Betänkande av Datalagskommittén.Stockholm: Fritzes.

Edvardsson, B. (1997b). A critical examination of investigative methods in fifteen cases of alleged child sexual abuse in Sweden. To be published.

Edvardsson, B. (1997c). Att utreda påstådda sexuella övergrepp: docent Svedin lägger pussel. Högskolan i Örebro, Utredningsmetodiska forskningsenheten, rapport.

Edvardsson, B. (1998). Källkritiska kriterier för teorier, forskning och utredande. Högskolan i Örebro, Utredningsmetodiska forskningsenheten.

 

    Personalsidan


Senast ändrad: 98-01-08
Sidansvarig: lars-olov.lundqvist@hoe.se