História
Súčasnosť
Spevokol
Osobnosti
Zboroví kňazi
Galéria

Úvod l História l Súčasnosť l Spevokol l Osobnosti l Zboroví kňazi l Galéria

Spomínajte na svojich vodcov, ktorí zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich obcovania a napodobňujte ich vieru.
List Židom 13,7

HISTÓRIA.

Podobne ako sa nedá presne určiť osídlenie Brezovej , je rúškom tajomstva zahalený aj vznik cirkevného zboru. V správach o kanonických vizitách z rokov 1559 a 1560 sa spomínajú farnosti v okolí , ale Brezová ešte nie. Koncom storočia vznikli zbory vo Vrbosvciach , Prietrži i v Turej Lúke. V tých rokoch vznikol pravdepodobne aj brezovský cirkevný zbor. Až zo správy o kanonickej vizitácii, ktorú vykonal v roku 1611 superintendent Abrahamides sa dozvedáme o brezovskom farárovi Adamovi Mihudovi (1610-1614). V roku 1650 bol vysvätený kostol, ktorí postavili evanjelici. Náboženské nepokoje neobišli v 17. storočí ani Brezovú. Evanjelikom bol na príkaz zemepána Nádaždyho v roku 1658 odobratý kostol a dosadený katolícky kňaz. V období od roku 1671-1681 pôsobili tu iba katolícký kňazi. Situácia evanjelikov sa rapídne zhoršila po roku 1731. Brezovania prišli po druhýkrát o svoj kostol, školu, farára a učiteľa. Nasledujúcich 50 rokov tu pôsobili iba katolícky duchovní. Evanjelici sa mohli zúčastňovať na službách Božích v Prietrži, kde sa nachádzal artikulárny kostol. Zbor bol znovu obnovený až roku 1783 po vydaní Tolerančného patentu. Prvý kňaz v tomto období Ondrej Lekenyey začal v roku 1783 so stavbou kostola, ktorí bol dokončený v roku 1784. V roku 1786 bola obnovená i evanjelická škola. V roku 1834 získal zbor od majstra organára Martina Šašku jeho prvý organ, ktorý slúži v chráme doteraz. Počas pôsobenia Tomáša Hroša vybudoval si zbor novú školu i s bytmi pre učiteľov. Kostol už kapacitne, ale nestačil a tak na jeho mieste bol 5. mája 1868 polžený základný kameň. V tomto období sa Košariská odlúčili a založili si vlastný cirkevný zbor. V čase stavby chrámu zasiahli Brezovú dva ničivé požiare. Pri prvom 30. júla 1872 zhorelo 87 domov a 30 stodôl. Zomreli 4 ľudia. Pri druhom požiari 31. 12. 1872 zhorelo 71 domov . I napriek týmto hrozným udalostiam sa kostol podarilo dostavať a 16. 11. 1873 i posvätiť. Za p. farára Lešku sa postavila veža a boli dodané a posvätené zvony. Od roku 1909-1951 pôsobil na Brezovej pán farár Lichner. Počas jeho pôsobenia sa jeho zásluhou postavila prvá meštianska škola na Slovensku. Cirkevný zbor daroval pozemok a prispel i nemalou finančnou čiastkou. Cirkevný zbor ešte vystavil školy vo Štverníku, Hurbanovej Doline, v Žriedlovej Doline a v Priepasnom. Na Brezovej sa postavil zásluhou evanjelickej cirkvi i kultúrny stánok Národný dom Štefánikov. V rokoch 1939-1945 sa obyvateľstvo Brezovej postavilo na stranu zachovania Československa. Ľudia sa aktívne zapojili do obrany vlasti a taktiež i pán farár Lichner pomáhal zháňať peňažné prostriedky pre povstanie. Počas povstania slúžilo misijné stredisko Matejková ako skladisko zbraní a základňa partizánov. Na roky 1948-1989 by najradšej zabudol i náš cirkevný zbor. V tomto období nastal útlm všetkých cirkevných aktivít. V srdciach ľudí, ale viera nevyhynula a tak sa po roku 1989 náš cirkevný zbor živo rozvíja.

busta J.M.Hurbana - kaplána na Brezovej
Advertise by Home.sk