Policies  |  Publications  |  Membership  |  Bookshop  |  History  |  Links
Polasaithe  |  Foilseacháin  |  Ballraíocht  |  Siopa leabhar  |  Stair (Béarla)  |  Naisc


COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN

For peace, unity, and socialism
Ar son na síochána, na haontachta, agus an tsóisialachais
The Communist Party of Ireland is an all-Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to advance the struggle for national unity and independence and for socialism—the public ownership and control of the means of production.

Socialist movements throughout the world are undergoing renewal, and Ireland is no exception. The growing gulf between rich and poor, the destruction of society by the unbridled greed of capitalism, the undermining of democracy by the economic and military power of imperialism and the destruction of the environment by big business have given a new validity and new life to the socialist alternative.
Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí an ghluaiseacht ar son aontacht agus neamhspleáchas náisiúnta agus ar son an tsóisialachais—seilbh agus smacht poiblí ar na córacha táirgthe—a chur chun cinn.

Tá gluaiseachtaí sóisialacha ar fud an domhain i mbun athnuachan, agus ní eisceacht Éirinn. Toisc an scoilt mhéadaitheach idir saibhir agus bocht, scrios an tsaoil ag saint dhoshrianta an chapitleachais, an bonn á bhaint ón daonlathas ag cumhacht eacnamaíoch agus míleata an impiriúlachais, agus scrios na timpeallachta ag na hollghnóthais, tá bailíocht nua agus beocht nua á dtabhairt don rogha shóisialach.For a free, united, federal, democratic Iraq
Joint statement by the Iraqi Communist Party and Communist Party of Ireland
Comh-ráiteas ó Pháirtí Cumannach na hIaráice agus Páirtí Cumannach na hÉireann
Ar son Iaráic shaor aontaithe dhaonlathach chónaidhme


Message from Venezuela

Seán Edwards, a member of the National Executive Committee of the Communist Party of Ireland, spent two months in Venezuela. Here is his report.

Teachtaireacht ó Venezuela

Chaith Seán Edwards, ball de Choiste Gnó Náisiúnta Pháirtí Cumannach na hÉireann, dhá mhí i Venezuela. Seo í a thuairisc.

CONNOLLY YOUTH MOVMENT / ÓGRA UÍ CHONGHAILE
Visit the home page of the Connolly Youth Movement, Ireland’s socialist youth organisation.

Tabhair cuairt ar chlár cinn Ógra Uí Chonghaile, ógra sóisialach na hÉireann.
Andy Barr
1913–2003

   
With great regret we announce the death of Andy Barr (1913–2003), former president of the Irish Congress of Trade Unions and former national chairman of the Communist Party of Ireland. After a lifetime of struggle on behalf of the working class he died on Sunday 30 March and was cremated in Belfast on Wednesday 2 April. Joe Bowers, a member of the National Executive Committee of the Communist Party of Ireland, paid a tribute at the ceremony.

Is faoi bhrón a fhógraímid bás Andy Barr (1913–2003), iar-uachtarán Chomhdháil na gCeardchumann agus iar-chathaoirleach náisiúnta Pháirtí Cumannach na hÉireann. Tar éis saol a caitheadh i streachailt ar son na haicme oibre d’éag sé ar an Domhnach 30 Márta agus créamadh é i mBéal Feirste ar an gCéadaoin 2 Aibreán. Thug Joe Bowers, ball de Choiste Gnó Náisiúnta Pháirtí Cumannach na hÉireann, aitheasc ag an searmanas.

Contact us | Déan teagmháil linn
Dublin | Galway
Baile Átha Cliath | Gaillimh
Policies  |  Publications  |  Membership  |  Bookshop  |  History  |  Links
Polasaithe  |  Foilseacháin  |  Ballraíocht  |  Siopa leabhar  |  Stair (Béarla)  |  Naisc