Search
Topics
  Create an account Home  ·  Topics  ·  Downloads  ·  Your Account  ·  Top 10  
E-mail
maltafly@maltafly.com

EU POLITICS
Reader Friendly Edition of Draft EU Constitution (pdf)

ANIMATIONS
The EURO-DANCE
Mawwel "Bamboċċ" Kuxxkieri

IL-MARTRI TAS-SENA
Front Page of GahanToday

GÜNTER VERHEUGEN on VIDEO@Maltafly
Jindirizza Lin-Nazzjon
L-Ewwel Priedka tal-Ħadd
It-Tieni Priedka tal-Ħadd

X-RAY VISION
Fit for a Queen?
Il-Marda ta' Peppi
Witch Pulp Fiction
Amsterdam in the Med
Glory to the EU Army
Eddie & Gunter

People on AUDIO@Maltafly
Norman Lowell (Part 1)
Norman Lowell (Part 2)
Norman Lowell (Part 3)
Sandro Vella (1)
Sandro Vella (2)
The GahanSong (S. Vella)
VivaFreduEddieSong (S. Vella)

Categories Menu
· All Categories
· Ahseb u Irrifletti (06/05)
· ANT TV (12/10)
· Flypaper (06/03)
· Il-Bidwi Malti (06/04)
· Il-Kanga (02/10)
· Il-Konti (06/04)
· Ir-Rushdie (02/01)
· Karl Schembri (11/14)
· Lippu Malti (12/07)
· Monsinjur Beexxe (12/07)
· Norman Lowell (04/17)
· Pietru Krapatkun (04/21)
· Sandro Vella (05/07)
· The Bee (11/28)
· The Investigator (12/21)
· Toni l-Pagun (01/03)

GAMES
FEED EDDIE
Snowballing Eddie
Snowballing Sant
Shoot at Maltafly Chickens

Modules
· Home
· Feedback
· FORUM
· Members List
· Private Messages
· Recommend Us
· Reviews
· Search
· STATISTICS
· ARCHIVES
· SUBMIT ARTICLES
· Surveys
· Top 30
· Topics
· Web Links
· Your Account

Who's Online
There are currently, 21 guest(s) and 1 member(s) that are online.

You are Anonymous user. You can register for free by clicking here

Login
Nickname

Password

Don't have an account yet? You can create one. As registered user you have some advantages like theme manager, comments configuration and post comments with your name.

Old Articles
Tuesday, May 20
· Futurghama (45)
Saturday, May 17
· Sant Reloaded - May 15th (87)
· Bush Almighty (6)
Thursday, May 15
· America: The Final Solution (32)
Tuesday, May 13
· The political castrates (92)
Monday, May 12
· Kollox miexi fuq ir-Rubini! (57)
Wednesday, May 07
· Nixtieq niżżewweġ lil Lynn Chircop (117)
Sunday, May 04
· Mawwelo (130)
· Leadership gdid? (186)
Wednesday, April 30
· To dream Again Redato Version (113)
Tuesday, April 29
· Xammar w Mbotta (108)
Saturday, April 26
· Mela 12B Ready, 22B Teddy... and 32BaZ (Pic) (93)
Thursday, April 24
· CasaStanjuNavBlanca, jew ''Il-Bogart'' (Pic) (88)
Tuesday, April 22
· The Joker in the Pack (Pic) (86)
Monday, April 21
· L-Ghazliet li Ghandu l-Partit Laburista (71)
· Mahfra... (Pic) (70)
· Eurofiliozzi (Pic) (90)
Thursday, April 17
· The AD Election Fallout (74)
· Norman Lowell Uncut (3) on AUDIO@Maltafly (237)
· Uncanny election resemblances (Pic) (13)
Wednesday, April 16
· Faxxizmu Intellettwali (140)
Tuesday, April 15
· Today's Wedding (pic) (190)
Monday, April 14
· L-Ahhar Battalja ta’ din l-Era (117)
· Kieku tghid se mmorru l-Bahar BISS, pacenzja... (35)
· Three Amigos (39)
Sunday, April 13
· The Lord of Illusions (179)
· Welcome to the Empire (185)
Saturday, April 12
· Bush's Napoleonic Complex (19)
Thursday, April 10
· Jum ta' Riflessjoni (Pic) (49)
· Id-Dritt Divin tal-Partito Nazionalista (71)
· Great Expectations! (Pic) (24)
· EU-Dazzled (Pic) (12)
· BIL-MOĦBI TAZ-ZIJU ALFRED U Z-ZIJU EDDIE (9)
Tuesday, April 08
· SantFrangisk (Pic) (99)
Monday, April 07
· The Four Feathers (Pic) (44)
· Il-Malti f’Salib it-Toroq: PARTI 5 (43)
Saturday, April 05
· The Origin of the Species? (36)
Wednesday, April 02
· You can always keep your mouth shut! (Pic) (130)
Saturday, March 29
· What Women Want (Pic) (205)
Thursday, March 27
· Min jaf fejnu il passaport! (Pic) (146)
· US WILL LOSE THE IRAQ WAR (27)
Tuesday, March 25
· The War for Israel, Oil and Empire (Pic) (41)
Sunday, March 23
· Platt Shun ghal min iridu!!! (Pic) (74)
Thursday, March 20
· Il-Malti f’Salib it-Toroq: Parti 4 (60)
Tuesday, March 18
· Army of Madness (Pic) (42)
Monday, March 17
· The Terror Trio (Pic) (51)
· Il-Malti f’Salib it-Toroq: Parti 3 (35)
Saturday, March 15
· Ghal Uliedna (Pic) (47)
· Woof Woof! (26)
· Flintstones (Pic) (48)

Older Articles

Pietru Krapatkun: Faxxizmu Intellettwali
Posted on Wednesday, April 16 @ 17:20:51 CDT by maltafly

Karattri

Faxxizmu Intellettwali


by Rick Lovell

…u l-Poodle li kiteb obitwarju lill-lijder mahbub tieghu

Mill-Kitba ta` Pietru Krapatkun
Fuq il-programm D-Bate fuq Super One smajt lil Toni Abela jipprova jispjega ghala l-medja f’Malta hi kontra l-Labour. Kien hemm ukoll Pamela Hansen tispjegalu illi l-Labour ghandu l-mezzi tieghu u m’ghandux skuzi ghala ma rebahx il-glieda tal-kelma. Toni Abela baqa’ jaghfas fuq il-gazzetti bl-Ingliz f’Malta li qal “ghandhom opinion makers tajbin”…

Jigifieri, il-problema mhux fil-kwantità izda l-kwalità. Izda l-kwalità tfisser is-sewwa? Jew il-kwalità hi biss kwalitattiva fl-influwenza taghha fuq hsieb il-poplu?
Dan kollu gej minn fattur ewlieni. Dan hu aspett minn dak li jissejjah Faxxizmu Intellettwali.
X’inhu faxxizmu intellettwali?
Faxxizmu intelletwali hu meta l-klassi edukata u paxxuta tissettja l-valuri u l-aspirazzjonijiet tas-socjeta’ skond kif jaqbel lilha – skond kif jaqbel ghac-cirkostanzi ta’ dawk li jinsabu komdi. Dawn jirrikjedu li jkun hawn konvergenza, konsensus – dejjem skond il-valuri maghzula mill-klassi l-paxxuta, u meta l-klassi ta’ taht ma taccetax tali konvergenza, il-faxxizmu intelletwali jirrekjedi t-tghajjir.
Allura ssib il-professjonisti fil-maggor parti jiddefendu dawn il-valuri u aspirazzjonijiet tal-klassi ta’ fuq. U sakemm il-klassi ta’ taht ma ssibx lil min imexxiha, din tinghasar taht il-faxxizmu intellettwali. Mhux talli hekk, talli uhud minn din il-klassi stess jibdghu jemmnu f’dawn il-valuri li fic-cirkostanzi taghhom ma jaqblilhomx. Kif il-klassi tal-haddiema ssib mexxej intellettwali li jmur kontra l-mewga ideologika tal-professjonisti u tal-paxxuti – ideologija li m’hi xejn hlief “l-ewwel jien u shabi” – tara ‘l-medja tal-hakma “intellettwali” tattakka bl-aktar mod qawwi.
Fil-lingwagg politiku, hemm dak li jista’ jinghad, u hemm dak li ma jistax jinghad. Illum, dan sar jissejjah “political correctness”.
Il-faxxizmu intellettwali jirrikjedi li temmen u ggieghel lil min jemmen li l-avversarju tieghek hu cuc, baxx, illitterat u anti-demokratiku… maz-zmien, dan l-agir izid fid-doza b’tali mod li l-klassi ta’ taht titlef il-jedd li tissielet politikament ghax il-lingwagg li din il-klassi tuza jigi definit bhala “politikament mhux korrett”.
Kif dan il-jedd demokratiku jintilef, il-klassi ta’ taht ma jkolliex ghazla ohra hlief li tirritorna lejn il-mezzi l-antiki – lura lejn is-sahha tal-forza…
‘Ma tista’ qatt tidhol fl-istess xmara darbtejn,’ kien jghid il-filosofu grieg… certament, ghax l-ilma ghaddej gieri u dejjem jinbidel. Izda l-istess ritwal jista’ jirrepeti ruhu ghal mitt darba u elf.
Illum l-istorja ta’ Malta tinsab bejn folja u ohra. Illum il-faxxizmu intellettwali Malti jinsab imsahhah minn dak ta’ l-Unjoni Ewropea – li jien insejhilha ‘Silla Ewropidika’. Il-faxxizmu intelletwali qieghed jizdied bla ma nintebhu. Anke Pamela Hansen, fuq Super One, hasset li kellha l-jedd intellettwali li tindika kif ghandu jigi dirett il-programm li fuqu kienet mistiedna!
U Alfred Sant?
Alfred Sant huwa politiku intellettwali li kkumbatta bil-qawwa kollha l-faxxizmu intellettwali… u l-aktar wiehed li bghata minnu. L-ironija hi, li issa li dehlin fl-UE, wasal zmien Alfred Sant. Ghax ghad li Alfred Sant huwa kontra s-shubija ta’ Malta, hu, bhala kwalitajiet personali, aktar maqtugh biex jamministra stat fl-UE milli biex jidderiegi pajjiz newtrali u Sovran, bil-politika barranija li din tirrikjedi…
Li jibqa’ Alfred Sant fit-tmun tal-partit laburista mhux “politikament korrett.”
Imma nahseb Joe Muscat il-Poodle ghaggel wisq meta qallu bye-bye lil Alfred Sant fil-harga ta’ l-Orizzont tal-lum. Mhux billi ghalaq l-artiklu tieghu “Inhobbok Fred” – bniedem li thobbu ma tiktiblux l-obitwarju meta jkun ghadu jferfer… anke jekk Alfred Sant jibqa jippersisti li ma jridx ikompli fit-tmun.
Il-periklu llum hu li l-partit li qed jissielet kontra l-faxxizmu intellettwali jista’ jinqasam. Jekk dan isehh, nofsu jintefa’ fuq il-bandwagon Ewropidika, u n-nofs l-iehor jipprova jibqa jezisti fil-battalja tieghu kontra l-Mewga Ewropidika.
Jigri x’jigri, il-faxxizmu intellettwali rebah ghal zmien twil.

 
Related Links
· Intel
· More about Karattri
· News by maltafly


Most read story about Karattri:
Lou Bondi Ma Fehem Xejn


Article Rating
Average Score: 3.66
Votes: 3


Please take a second and vote for this article:

Bad
Regular
Good
Very Good
ExcellentOptions

Printer Friendly Page  Printer Friendly Page

Send to a Friend  Send to a Friend

"Login" | Login/Create an Account | 140 comments
Threshold
  
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.
Re: Faxxizmu Intellettwali (Score: 0)
by Anonymous on Wednesday, April 16 @ 18:06:34 CDT
adek ed tispera kurnut mela ma rajtux il eddie athens?


[ Reply to This ]

Re: Faxxizmu Intellettwali (Score: 0)
by Anonymous on Wednesday, April 16 @ 18:17:29 CDT
Veru li l-faxxizmu intelletwali rebah ghal zmien twil pero kull imperu dejjem sab l-ahhar jum tieghu u hekk ghad jigri fil kaz tana.Jien nahseb li ghandek ragun tghid li forsi huwa kmieni wisq li niddecidu jekk Alfred Sant ghandux jitlaq jew le u huwa kmieni wisq li nghidulu caw. Il- ghaliex nahseb li huwa wiehed mill-ftit nies illi verament kien jaf x'inhu jigri u jaf issa x'inhu jigri. U nahseb illi din hija ir raguni ghaliex Sant iddispjaccieh ghaliex li Ta madwarek ma jifhmukx (ta madwarek tghodd ghal poplu kollu) hija difficli hafna li tnizzilha. U forsi anki gielek tghid jien ghaliex qed nitfa l-gawar quddiem il-qziqes(minghajr l-ebda sens t'offiza) dawk jirfsuhom jafu mhux jgharfuhom. Forsi dan gighel lil Alfred Sant icedi din il-battalja li nahseb beda xi ftit jew wisq jirbah. Mhux qed nirreferi ghal elezzjonijiet dawk l-imhuh ckejknin biss iharsu lejhom u jibqaw jitkelmu fuqhom, qed nirreferi ghal battalja ta l-intelletwali. Nahseb li ghalhekk Alfred Sant m'ghandux jaqta qalbu imma jkompli jhegeg din il- battalja sabiex jaqla dan il-pajjiz min l-injoranza li jinsab fiha. U anki ahna, ghax jien wiehed min dawk li kont ha naqta qalbi u nghid li la nies ma jridux jifhmu nhaluhom, ghandna nkomplu din il-battalja ta ideologiji u mhux tant ta politika sabiex forsi dan il-poplu jiftah mohhu mod specjali issa li dhalna fl-unjoni ewropeja fejn dawn li jippretendu li jinsabu fuq nett huma iktar numeruzi u b'sahhithom.
Sahha u nkunu iktar kreativi u hassiba kostruttivi!!


[ Reply to This ]

Re: Faxxizmu Intellettwali (Score: 0)
by Anonymous on Wednesday, April 16 @ 18:36:01 CDT
Remember that all the european nations had a say on these islands during our past history and we managed to kick out all of them and gained our freedom with great sacrifice but funnily enough there are some on these islands who are foreign or have foreign sounding surnames who think they can dictate how this island of ours is managed but let them beware the wrath of the maltese.Viva Malta Libera


[ Reply to This ]

Re: Faxxizmu Intellettwali (Score: 0)
by Anonymous on Wednesday, April 16 @ 21:25:43 CDT
As a maltese citizen I was very proud to see our prime minister among those signing the treaty.

Eddie might be small-framed but his soul is mighty! He looks timid, and yet he's as brave as a Lion.

Our dearest beloved Eddie, we love you so much we could shit and make you taste it.

The Lion roars tonight, miao, miao... lick, lick, zzzzzzzzzzz zzzzzzzzzz


LOL


[ Reply to This ]

Re: Faxxizmu Intellettwali (Score: 0)
by Anonymous on Wednesday, April 16 @ 22:39:29 CDT
Is-sabiha Piet, li il-Maltafly f'xi okkazjonijiet partikolari uzat hi stess dak li int ssejjahhlu "faxxizmu intelletwali" per ez. it-timbru ta' Guda ghal kull min kien ser jivvota Iva fir-referendum.

Probabilment ha tigi b'xi bullshit (dan faxxizmu?) li il-Maltafly trid tkun counter-weight u allura tiggieled in-nar b'nar.

Mill-banda l-ohra nemmen li qed ggibhom kemmxen bi kbar ghax il-bassezzi u il-medjokrita' li naraw fil-media lokali gejjin minn kull naha (tara li miz-zewg nahar, dejjem jekk int m'intiex mghomi b'xi kulur (jew stilel jew bil-babaw). Iktar milli kaz ta' faxxizmu intelletwali, fil-maggorparti tal-kazijiet nahseb li iktar huwa kaz ta' "gurnalizmu" bazwi.

Biex naqbez fuq punt differenti....

Inthom tibdew mil-premessa li dak li jemmnu il-Eurosceptics huwa is-sewwa u il-gust u dak li ma jaqbilx ma dawk it-tip ta' ideat huma mimlijin silla, mzazen (gullible) , boloh, ghomja jew nkella, neo-faxxisti federalisti bil-hsieb li llum jiddominaw l-Ewropa u ghada id-dinja.

Int donnok li studjajt sew is-socjologija. Imma kif kont hemm stajt taghti daqqa t'ghajn iktar bir-reqqa lejn l-istorja tas-seklu 20 fl-ewropa. Fl-interwar years, id-demokrazija regghat issawret imma dlonk falliet. U x'gara wara? Giet sitwazzjoni fertili fejn regime beda jahkem fuq il-kontinent u bosta pajjizi demokratici kienu lesti jilqaw regime faxxist b'idejhom miftuha. (Ghall-iktar informazzjoni rreferu ghall-ktieb ta' Mark Mazower, Dark Continent: Europe's 20th Century)

B'dan x'irrid nghid? Il-fatt li id-demokrazija falliet ghal darba darbtejn ma jfissirx li narmuha.... bl-istess mod ghandu jinghata ic-cans il-mod DEMOKRATIKU kif hafna pajjizi ewropej iddecidew li jinghaqdu. F'certi aspetti l=esperiment irnexxa l-ghaliex kunflitti militari bejn membri. Fuq aspetti ohra ghad hemm hafna xoghol x'isir.

Imma dan li forsi inthom tiehdu for granted. Li l-unoni qed issehh b'mod volontarju u demokratiku u mhux at gun point.

U hawn jidhol ir-rwol importanti tal-Eurosceptics... dawn iservu rwol krucjali f'dan il-process, l-ghaliex jaghmlu pressoni fuq issues u joholqu awareness li fl-ahha rmill-ahhar jkunu ta' beneficcju ghal-mod kif tigi implimentata kif wkoll in-natura tal-unjoni...

Imma donnhom hafna Eurosceptics iktar mohhom biex jkunu distruttivi fil-kritika kif ihaddnu ideologia divisiva li ovvjament ha tigi injorata mill-maggoranza tan-nies u ggibha irrilevanti.

Tghidli li temmnu fl-ideologija u li ma tkunux mainstream. Imma allura, jekk il-maggorparti tan-nies trid tinghaqad u mhux tkun bhal fis snin ta' wara it-tieni gwerra... mifruda u izolata... il-eurosceptics isertvu rwol ahjar u iktar utli b'kritika kostruttiva milli b'kummenti fatalistici bhall "ghad fadal tama fl-exit clause". In the meantime, sakemm tisperaw u titolbu li Malta taghzel din l-exit clause, tuzaw hinkhom ahjar u tkunu iktar relevanti u utli b'argumenti li igibu riformi fl-EU.

Jien nqis ruhi wiehed minn dawk li jemmen bl-importanza tal-euroscepticism u fil-validita' ta' numru mill-argumenti taghhom. Fl-istess hin, ninsab wkoll aljenat mill-attitudni distruttiva u arroganti li iservu l-interess taghom biss u ma joffru xejn lill-nies li fl-ahhar mill-ahhar temmen fl-unjoni tan-nies ewropej.

Sahha,
Lippu


[ Reply to This ]

Re: Faxxizmu Intellettwali (Score: 0)
by Anonymous on Thursday, April 17 @ 01:03:10 CDT
Pietru, ifhem u oghmod ghax din ghalik

"Against ignorance the gods themselves strive in vain"

Friedrich Nietzsche


[ Reply to This ]

Re: Faxxizmu Intellettwali (Score: 0)
by Anonymous on Thursday, April 17 @ 01:34:30 CDT
Pietru il - fatt jiqba li il - poplu ghazel iva u naccertak li mhux minhabba il - media li kif qieghed tinsinwa int bdiet "timbotta" il - messagg tal Partit Nazzjonalista. Il - Poplu xebgha bl - atti ta disperazzjoni ta' Alfred Sant, niftakru fosthom ix - xaghrejn bla' taxxa u il - buffonata tal - "patt mall poplu." Ftit nies qaghlu li Alfred Sant waqa ghaz zeblieh ghas semplici raguni li il - vot tar referendum rega gie ikkonfermat b'kull mod car fl - elezzjoni. Liema mexxej fid - dinja kollha imur ihabbar "rebha" meta 91 fil mijja tal - elettorat ivvota u meta il vot ghadda bl - 54 fil mijja. Halluna. Gimmicks. U tghidliex li kien hemm kaz simili fis - 60' Alla hares ser noqghodu ingibu ezempji bil - passat ghax kieku niftakru fis 70' u fit 80' u il - Labour ma jitla QATT!

Min naha l - ohra, ghax jien miniex fanatiku bhal hafna minn nies li jiktbu ghawn, nemmen li Alfred Sant huwa mexxej tajjeb imma jekk jimbotta "policies" li JIXIRQULU u mhux "policies" li ma jaghmlux sens. Ghandna bzonn partit laburista sod li l - elettorat ma jibzax jivvutalu. Dak li gara din id - darba. Naqbel ma Harry Vassallo li qghal li kieku Sant kien Pro - Europe kien ikaxkar l- elezzjoni. Ghamel pjacir lil partit Nazzjonalista u l - anqas biss induna...
Il - poplu ghazel u jekk il partit laburista ghad baqaghlu gramma ta deomokrazijja u anke intelligenza ibiddel il - politika baranijja tieghu. Tinsewx li il - partit Laburista Malti huwa l - uniku partit Laburista fl - Ewropa kollha li huwa kontra shubijja shiha f' din L- Unjoni. Anzi nikoreggi ruhi, kien hemm iehor kontra; SLOBODAN MILOSEVIC li issa qiehged Den Haag jigi processat ghal krimini tal gwerra li ikometta........

Never argue with a fanatic or ignorant person. He will bring you down to his level and beat you by experience....


[ Reply to This ]

Re: Faxxizmu Intellettwali (Score: 1)
by Ganni_Borg on Thursday, April 17 @ 01:38:16 CDT
(User Info | Send a Message)
Today is the first day of Malta's fight for Freedom.

Today is the day we start our fight to open the people's eyes and let them see how thay have been duped.

On this black day, dark and stormy for so many reasons, we will not lose heart, we will no be discouraged.

Others have trod this road before us. Mikiel Anton Vassalli, Dun Mikiel Xerri, Manwel Dimech. Dom Mintoff, Gorg Borg Olivier - we have illustrious predecessors. How sad that their efforts have been brought to nothing by the machinations of the present day Judas who sold his country for 30 pieces of euro-silver.

It will be a long, hard, heart breaking road, but in the end we wil prevail.

Becaues our cause is just. The future - a free and bright future in association with other like-minded free and independenta states, beckons.

Who will fail his contry in its hour of need?


[ Reply to This ]

HIERGA IL VERITA. (Score: 0)
by Anonymous on Thursday, April 17 @ 03:10:53 CDT
JUM WARA JUM, IL VERITA HIERGA FIL BERAH. IZ ZEJT QED JITLA F WICC L ILMA. HAFNA DEPUTATI LABURISTI QED JURU KEMM KIENU U HUMA FAVUR L EWROPA. MONTALTO, VARIST, CARDONA, MANGION...ETC.

IMMA TGHID ...FORSI... DAWN UKOLL IVVUTAW PN FL ELEZZJONI. MA NAFX IMMA BID DGERGIR FIL KONFRONT TAL PN LI KIEN HAWN MINN X MKIEN GEW 12080 VOT!!!!

NAHSEB LI MID DEPUTATI TA L MLP SE JIBQA BISS SANT U CUSCHIERI JIDDEFENDU IL POSIZZJONI TAGHHOM. L ISTESS NIES LI KISSRU FARRKU U QERDU PARTIT TUL DAWN L AHHAR SNIN.


[ Reply to This ]

Re: Faxxizmu Intellettwali (Score: 0)
by Anonymous on Thursday, April 17 @ 03:20:10 CDT
Oqoghdu hemm ja laburisti ndannati!!!!!!


VIVA IL-PN
VIVA MALTA
VIVA L-EU
VIVA IL-PN
VIVA MALTA
VIVA L-EU
VIVA IL-PN
VIVA MALTA
VIVA L-EU
VIVA IL-PN
VIVA MALTA
VIVA L-EU
VIVA IL-PN
VIVA MALTA
VIVA L-EU
VIVA IL-PN
VIVA MALTA
VIVA L-EU
VIVA IL-PN
VIVA MALTA
VIVA L-EU
VIVA IL-PN
VIVA MALTA
VIVA L-EU
VIVA IL-PN
VIVA MALTA
VIVA L-EU
VIVA IL-PN
VIVA MALTA
VIVA L-EU
VIVA IL-PN
VIVA MALTA
VIVA L-EU
VIVA IL-PN
VIVA MALTA
VIVA L-EU
VIVA IL-PN
VIVA MALTA
VIVA L-EU
VIVA IL-PN
VIVA MALTA
VIVA L-EU
VIVA IL-PN
VIVA MALTA
VIVA L-EU
VIVA IL-PN
VIVA MALTA
VIVA L-EU
VIVA IL-PN
VIVA MALTA
VIVA L-EU
VIVA IL-PN
VIVA MALTA
VIVA L-EU
VIVA IL-PN
VIVA MALTA
VIVA L-EU
VIVA IL-PN
VIVA MALTA
VIVA L-EU
VIVA IL-PN
VIVA MALTA
VIVA L-EU
VIVA IL-PN
VIVA MALTA
VIVA L-EU
VIVA IL-PN
VIVA MALTA
VIVA L-EU
VIVA IL-PN
VIVA MALTA
VIVA L-EU
VIVA IL-PN
VIVA MALTA
VIVA L-EU
VIVA IL-PN
VIVA MALTA
VIVA L-EU
VIVA IL-PN
VIVA MALTA
VIVA L-EU
VIVA IL-PN
VIVA MALTA
VIVA L-EU
VIVA IL-PN
VIVA MALTA
VIVA L-EU
VIVA IL-PN
VIVA MALTA
VIVA L-EU
VIVA IL-PN
VIVA MALTA
VIVA L-EU
VIVA IL-PN
VIVA MALTA
VIVA L-EU
VIVA IL-PN
VIVA MALTA
VIVA L-EU
VIVA IL-PN
VIVA MALTA
VIVA L-EU
VIVA IL-PN
VIVA MALTA
VIVA L-EU
VIVA IL-PN
VIVA MALTA
VIVA L-EU

GRAZZI EDDIE,, JUPP SANT!!!!


[ Reply to This ]

Re: Faxxizmu Intellettwali (Score: 0)
by Anonymous on Thursday, April 17 @ 03:32:09 CDT
Il-kwalita mhux bil-fors tfisser is-sewwa, izda kullhadd ghandu jaspira ghal kwalita fil-professjoni. X’qed iwaqaaf lil “opinion makers” shab Toni Abela li jsiru ta’ kwalita’? Ma ninsewx li fost l-opinion makers tal-gazetti lokali bl-ingliz, insibu lil Alfred Sant, Evarist Bartolo u anke lil martu Gillian Bartolo fost ohrajn. Forsi Toni Abela missu jghinhom ftit halli jtejjbu l-kwalita’...

Li klassi komda tohloq kondizzjonijiet kif jaqbel lilha, huwa fatt. Mhux fatt pero, li xi partit Malti ma ghandu il-monopolju ta’ xi klassi socjali. Sinjuri, fqar, sidien, haddiema, maqsumin mal-partiti kolla. Il-kuncetti tas-seklu 19 tal-klassi socjali sviluppaw. Il-proletarjat tal-lum mhux biss dawk li jahdmu t-tarzna u fil-fabriki. Forsi Pietru nesa li meta KMB ried li l-knisja toffri taghlim lil kullhadd b’xejn, mhux is-sinjur biss hareg jipprotesta fit-triq. Anzi ghandi nghid li- s-sinjur lanqas biss iccaqlaq. Il-klassijiet inqas fortunati, wara li l-isvilupp socjali (grazzi ghal Mintoff) holqilhom illuzjoni ta’ borgezija, iggieldu ghad-dritt li jghixu ta’ borgezi, per ezempju billi jhallsu ghal edukazzjoni privata. (Raguni ohra kient wkoll in-nuqqas veru, jew virtwali tal-livell tal-iskejjel tal-gvern).

Il-konsensus faxxisanti mhux biss jaqdi lil dawk li huma komdi, izda lil kull element politiku li jiehu l-poter. Fi zmien it-80-ijiet fil-gvern tal-Partit Laburista renjanti, ma tantx kien hemm lok ta’ diskussjoni demokratika popolari. Il-faxxismu intellettwali huwa l-arma ta’ kull min jilhaq il-poter, ikunx fl-interess tas-sinjur jew tal-fqir. Il-“political correctness” hija ghodda komuni ta kull min irid isaltan. Il-Partit Laburasta Santjan specjalizza f’dan it-tip ta’ lingwagg u lahaq kwalitajiet ta’ suttilita’ kwazi divini. Insejna meta kellu l-glieda kontra Mintoff. Lanqas stajna nsemmu isem Mintoff ghax konna nigu meqjusa ta’ tradituri wkoll. Insejna li bhala laburisti ma stajniex inlissnu kelma favur l-UE ghax konna naqilghu l-anatema. Il-maltafly stess ghajjret lil min ma jaqbilx maghha ta’ Guda, ta’ injoranti li nibilghu is-silla u x’ma nafx...

L-argumenti li qiesu jrid jindika li f’Malta hawn xi Partit li jirrepresenta lil klassi inqas iffortunatha huwa wiehed zbaljat. Mhux qed nghid li din il-klassi ma tezistix (ghalkemm mhux fil-forma tradizzjonali taghha ta’ proletarju Dickensjan), izda li ebda partit jew mexxej politiku Malti, illum m’ghandu l-monopolju tal-morali socjali. Il-glieda Mintoff -Sant kienet ezempju car ta li qed nghid. Opnijoni tieghi li dan it-tip ta’ partit, lanqas huwa realment possibli, ghax hekk kif din il-forza televa lil fqir imqar pulzier wiehed eqreb lejn is-sinjur, dan il-fqir se jibda millewwel jiddefendi l-interessi tieghu mhux ta’ ex-fqir (li kien), izda tas-sinjur gdid li sar.

Il-problema fil-kitbiet ta’ Pietru hija li (bhal riflessjoni mera ta’ Fenech Adami) iffissa fl-UE. Anke meta nista naqbel maghhom, l-argumenti jidderigihom BISS lejn l-UE li minnha johloq l-ideja li l-UE hija s-sors ta’ kull marda socjali, politika ekonomika li jista’ jkun hawn fid-dinja. Forsi hemm bzonn li wiehed jistudja u janalizza l-UE bhala fenomenu reattiv lejn is-sorsi tal-problemi tad-dinja, jigifieri li l-UE hija attentat lejn soluzzjoni ghal problemi li jezistu fid-dinja. B’hekk inkunu forsi nistghu nikkoncentraw iktar fuq is-sors tal-ghaks u mhux fuq glieda purament partiggjana dawr l-UE. Forsi din kienet wahda mill-problemi tal-opinion makers laburisti u tal-policy makers ukoll. Ikkoncentraw wisq fuq l-anti UE u mhux biz-zejjzd fuq is-sors tal-problemi tad-dinja li Malta trid tibni l-futur taghha fiha. Il-partit laburista nessa lil Maltin il-problemi reali ta pajjizna u waqa’ fin-nghassa tal-PN billi ikkoncentra biss fuq il-kwistjoni tal-UE. Flok iggudika t-tmexxija tal-gvern Nazzjonalista, idderiega l-biza tas-sitwazzjoni hazina ekonomika lej l-UE!

Il-periklu huwa, li partit qawwi u b’sahhtu bhal Partit laburista sar essenzjalment arma ghal kisba tal-poter flok arma ghal glieda lejn ideal socjalista. Jekk dan il-partit jitlef j

Read the rest of this comment...


[ Reply to This ]

Re: Faxxizmu Intellettwali (Score: 0)
by Anonymous on Thursday, April 17 @ 03:34:29 CDT
Ghaziz Pietru Krapatkun (tkun tikkrepa, jew tikkrepa tkun?)

intix ha twahhal ukoll fis sites bhall www.geocities.com/guzi_borg u www.olgaonline.cjb.net illi ghandom tendenzi faxxisti? ma tindunax li din is site (maltafly) hija iktar faxxista mill faxxes ta zmien ir rumani.... dak il faxxes ta ghaqda imma jekk ma taqbilx mieghu itik daqqa ta mannara?

il problema hija din... jahasra il faxxismu ghandu it tajjeb tieghu, imma faxxizmu injorant bhal dan (maltafly) huwa aghar minn dak is socjalizmu (skwallidu - thx norman lowell 4 d inspiration) ta shabna il laburisti mintoffjani, karmelitani u parrokkjani... future socjalisti montaldjani?... xorta bdiewa tibqghu...

insomma. din hija is site taghkom, u fiha tiktbu li tridu. minix ha noqod noggezzjona bhat tfal zaghar. u wkoll minix ha noggezzjona il fatt li bil faxxizmu intellettwali taghkom tattakkaw lil media u internet sites ohra bhala faxxisti intelletwalment... u minix ha noqod insemmi kemm tizolqu fin niexef laqqas...

prosit tal programm u keep it on... niehu pjacir nara cucati socjalisti jinkitbu hawn gew

14/88[ Reply to This ]

Re: Faxxizmu Intellettwali (Score: 0)
by Anonymous on Thursday, April 17 @ 03:39:24 CDT
Il-bierah strahu hafna nies li ghexu fl-istorja. Hafna nies li meta kienu hajjin ghexu biex malta tkun ewropea.
Dak iz-zmien kienu jghidu li malta italiana ghax l-eu kienet ghada lanqas biss kuncett.
Nies li batew, nies li gew eziljati u sahansitra min halla hajtu

In-nazzjonalisti l-antiki li ggieldu mal-inglizi u kienu jghajjtu li ahna ewropej illum gew rivendikati.

Illum MALTA ISSIGILLATA fl-EWROPA iktar milli qatt stennew missirijietna.

Isimhom imnaqqax b-ittri tad-deheb fl-istorja ta malta.


FORTUNATO MIZZI
NERIK MIZZI
CARMELO BORG PISANI
HERBERT GANADO
MONS ENRICO DANDRIA
MONS PANZAVECCHIA
VINCENZO BONELLO
SIR ARTURO MERCIECA
SIR UGO MIFSUD
MALLIA PULVERENTI
GIORGIO BORG OLIVIER
GIOVANNI FELICE
u 43 MALTI EZILJAT LEJN UGANDA FRAR 1942


VIVA MALTA EWROPEA br>
A NOI!


[ Reply to This ]

Re: Faxxizmu Intellettwali (Score: 0)
by Anonymous on Thursday, April 17 @ 05:03:00 CDT
To quote:
"Alfred Sant huwa politiku itellettwali li kkumbatta bil-qawwa kollha l-faxxizmu intellettwali…"

X' iz-zobb qed tghid?
Alfred Sant ha jibqa maghruf fl-istorja ta' dan il-pajjiz bhala "IL-HITLER TA' HARVARD"
(jekk veru istudja hemm!)

Ghidli issa Pietru, min kien il-Faxxist Intelletwali fuq kollox?

Sakemm nergaw niltaqghu...
Sahha tfal!
Dejjem taghkom,

IZ-ZIJU IL-LIB
(Socjalist Orwell-jan)


[ Reply to This ]

Re: Faxxizmu Intellettwali (Score: 1)
by BaronLudwigvonSchmelling (LudwigvonSchmelling@hotmail.com) on Thursday, April 17 @ 05:25:48 CDT
(User Info | Send a Message) http://
Dearest Pietru,

First and foremost, may I take this, your thoughtfully assembled platform, to express my earnest gratitude for the touching words of appreciation you chose to muster in my regard in your previous posting. That said your allusions of allegiance, whilst being particularly quaint, couldn’t possibly be further off the mark. My engagement with our very own Gandhi remains nothing more than a reaction to what SWC once coined “The reserve of modern assertions”, which, “when pushed to extremes, the fear of being contradicted leads the writer to strip himself of almost all meaning.”

Back to your article(s), which I continue to read, one cannot but agree with the writings within, for yes it is doctOr Sant who shall ultimately reign supreme. Nobody is better equipped to pull off what would have go down as the (his) most sensational resurrection to date, and this dear Pietru is the sad prologue to it all.

For Labour has (as it had) the easiest job to break the Nationalist monopoly on government, something necessary for the county’s common good, and yet, his continued flirtation with bad judgment shall make what remains essentially a straightforward shift unnecessarily complicated.

“you see what power is - holding someone else's fear in your hand and showing it to them!”

Baron Ludwig von Schmelling


[ Reply to This ]

Re: Faxxizmu Intellettwali (Score: 0)
by Anonymous on Thursday, April 17 @ 07:11:09 CDT
Pietru ... kellek artiklu interessanti...

imma ... meta bdejt iddahhal lil Alfred Sant fin-nofs.... bhala is-salvatur.... bdejt sejjer out-of-point.

Alfred Sant kellu idea ta politika.... li ma kelliex fundamenti tajbin. Ma kelliex hafna kontenut.... ma kelliex sustanza. Jista jkun li kienen tkun ahjar minn shubija...

Imma... jekk il-gurnali jipprovaw jiflu il-Partnership policy... ma setaghu isibu xejn fuq xiex jiktbu... Xejn biex jaghtu idea ta' Gid... ta' fejn ser inkunu 5 snin ohra...

U in-nies iddejqu jaraw il-PN u l-MLP fin-nofs.... wiehed jghid wahda .. u l-iehor l-oppost......

Issa in-nies ghandhom Big-Brother.... li joqod fuq il-gvern ... u jinvestiga l-hawn u l-hemm... biex jara li il-flus qed jitneffqu tajjeb...

Il-partnership ... ma kelliex sustanza.... u ma kienitx iddum hafna!!

Ghax jergu... wara elezzjoni... kulhadd jerqa joqod jinkwieta ... ghax hekk u hekk..

Issa il-gvernijiet ser ikollhom jibqu konsistenti u attenti...


U din l-istorja..... li il-gurnali ta' l-ingliz ..... huma kontra il-MLP ... hija farsa!

Il-Gurnali.... huma xettici fuq il-MLP.... u kritiki fuq il-PN.


[ Reply to This ]

INTELLECTUAL FASCISM (Score: 0)
by Anonymous on Thursday, April 17 @ 07:16:22 CDT
Intellectual Fascism

Another good article by Peter Krapotkin – pity it’s in Arabic, but anyway.

I am not going into the merits of whether Dr Sant should resign or not – I stated my views on this, very forthrightly BEFORE the referendum and the election. This I did during my third interview with MaltaFly, and that has still got to be uploaded. Hopefully, your readers will be able to listen to my views, one of these days.

What I would like to take objection to, is the continued use of the phrase: “Intellectual Fascism”. To say the least, this is a misnomer. It proves the pernicious influence of the International Rodents in the field of language. Over the past fifty years, since that great fratricidal tragedy that was World War Two, the International Rodents “hanno vinto la battaglia delle parole” – and this, through their total control of the world’s media.

Anything today that provokes “antipathy” is labelled “fascist”. The word Fascist is spat out with venom at anyone who dares oppose the collectivist view. Whenever the International Rodents, or their lackeys in the respective countries, decide to eliminate a worthy spokesman of his race, his civilisation, his nation and country: they label him “that fascist”. Very few have the moral fibre to hold out against this vilification campaign. Most retreat in fear – they capitulate.

Take my case: I have been labelled a fascist for the simple reason that I want the White Race, the creative race of Biological Aristocrats that gave everything to the human race, to survive and regain its former leading position on the planet. I am derided as a “fascist” even though I have repudiated this, a number of times. Now, I simply don’t bother. I am what I am: a Revolutionary Conservative!

I am de facto banned by the local media – and I am a so-called fascist! How come I am banned by fellow fascists using “intellectual fascism”.

No, clearly the term is a misnomer, conned by the International Rodents in their worldwide plan to eliminate every viable force, every worthy defender of our civilisation. It is not ”intellectual fascism” we are dealing with here – it is the intellectual dictatorship of the mediocre, the lackeys – id dittatorjat tal hniex!

Keep healthy
Norman Lowell
www.imperium-europa.org


[ Reply to This ]

Re: Faxxizmu Intellettwali (Score: 0)
by Anonymous on Thursday, April 17 @ 07:59:05 CDT
Prosit hafna ta dis-site - toffri EU-xetticizmu ta livell tajjeb hafna.

Prosit tassew


[ Reply to This ]

FAXXIZMU JEW SOCJALIZMU (Score: 0)
by Anonymous on Thursday, April 17 @ 09:05:14 CDT
JIEN VERA QATT MA NISTA NIFHEM IL POLITIKA TA DAN IL PAJJIZ. IZDA L AKTAR LI MA NIFHIMX IL TA L MLP. QEGHDIN TGHAJJRU LILL TAL PN FAXXISTI MIN HABBA DIN L ISSUE TA L EWROPA.

MELA SA FEJN NAF JIEN IL PARTITI FAXXISTI EWROPEJ HUMA KOLLHA KEMM HUMA ALL OUT KONTRA L EWROPA. MIN NAHA L OHRA IL PARTITI SOCJALISTI (LABURISTI / TAL HADDIEMA / IL UNIONS ) HUMA FAVUR L UNJONI EWROPEJA. MHUX HEKK BISS IMMA KIENU IL BAZI LI FUQHA INBNIET L UNJONI EWROPEJA.

ALLURA MIN HUMA IL VERA FAXXISTI F MALTA?? KULL MIN GHANDU FTIT SENS F MOHHU JAF LI L GHAGIR TA L MLP QED IKUN FAXXISTA U MHUX BIL KONTRA

IDDECIEDU XI TRIDU SSEMUH IL PARTIT DARBA GHAL DEJJEM. DAQQA MINTOFFJAN DAQQA LABURIST, META JAQBEL SOCJALIST ISSA TAL FAXXISTI. IVA LANQAS X TIP TA POLITIKA SE TADOTTAW MA TISTAW TIDDECIEDU? U OQGHODU ATTENTI TA GHAX KIF SEJRIN L AFFARJIET QISU SE JINQASAM IL PARTIT.

IMBGHAD NINININI IKUN HEMM CANS LI JERBAH L ELEZZJONI - TINSEWX JINQASAM IL PARTIT.

ISSA TISTAW TITKELLMU AHJAR FUQ IL FAXXIZMU - FHIMTUH L ARGUMENT JEW L ISPJEGAZZJONI TQILA WISQ GHAL LIVELL TAGHKHOM ?????


[ Reply to This ]

Partiet tal gideb PN!!! (Score: 0)
by Anonymous on Thursday, April 17 @ 11:23:16 CDT
Il bierah fuq in NET kienu qed jikkumentaw fuq il firmar tal pajjizi li jixtiequ jidhlu membri shah fl-EU. Qallu illi l-ghada isieru l-irfirmar ta dawk il pajjizi li ha jaghmlu partnership mal EU. Igifieri fl-ahhar ghax irbahtu qed taghmetu illi partnership tezisti?????? Kemm hawn cwiec li irepettu dik il frazi ta "partnership ma tezistiex" u issa waqajtuhom kollha ghan nejk?????

Issa il partiet tal PN qed jghidu ukoll illi minn issa irridu nahdmu ghax mhux kollox ward fl-EU. Mela stenna wahda.... mhux f'rebbiegha gdieda suppost qieghdien nidhlu bhalissa???????

U kemm kienu dawk (fil media Nazzjonalista) li qallu li Alfred Sant dittatur!!!! Allurra kieku dittatur ghalfejn qal li ha jirrezenja ma deputies tieghu???? Imbghad min naha taghkhom ghandkhom mexxej li ilu hemm aktar minn kwart ta seklu??????

Jiddispjacini nghid li l-poplu ha jsir jaf wahdu ftiet ftiet illi Alfred Sant u l-MLP fuq dan l-issue tal-EU kellu ragun.

Jiddispjacini ghax ma nixtieqx nara koppji bla speranza li qatt ikollhom bizzejjed flus biex jizzewgu u jixtru post ghalihom.

Jiddispjacini ghax ma riedx nara familji jfaddlu kull sold biex forsi ikollhom biex jibghatu lit tifel jew tifla l-universita ta Malta!!

Jiddispjacini ghax ma riedx nara aktar Maltin qieghda.

Jiddispjacini ghax ma riedx nara il kompetivita ta Malta fil mannifatura u it turizmu tmur il bahar minn habba it tnehhija ta incentivi u l-introduzjonijiet ta taxxi zejda.

Jiddispjacini ghax ma riedx nara Maltin jaghzlu li jahdmu barra ghax f'Malta ma jsiebux.

Jiddispjacini ghax il politika ta Malta ha tkun wahda u wahda biss minn issa il quddiem. Mhux blue, mhux ahmar, imma il politika tal-EU. Kif nistghaw ikollna ideat godda biex ingeddu certu settur jekk idejna ikunu marbutin b'legislatura ta Brussel?????

El Cobra


[ Reply to This ]

Re: Faxxizmu Intellettwali (Score: 0)
by Anonymous on Thursday, April 17 @ 11:23:25 CDT
> better air
> better drinking water
> more tourists
> higher GDP
> more jobs
> more profits
> less taxes
> better roads
> no maghtab
> clean sea
> healthy drinking water
> no corruption
> no drug barons
> cheaper car prices
> more democracy
> Lm90 million
> neutrality guaranteed
> no mafia
> free foreign education for our students
>
efa + prodi > 145k maltese voted for the business plan underwritten by you personally and also in the name of your institutions
> 300k maltese voters are waiting.


[ Reply to This ]

Re: Faxxizmu Intellettwali (Score: 0)
by Anonymous on Thursday, April 17 @ 11:38:18 CDT
nies..insew..il- faxxizmu, nazzjonalizmu..u laburizmu...alternattizmu,..mhux kalkulabli...hehe...u morru araw id dramm RIFLESSI..imtellgha minn Skene..jien mort il-bierah u hallewni imbellah..vera dramm originali w li jolqot lil kulhadd, inkluz lil politici...titilfuhx...mhux dramm tal-passjoni tas soltu...for more info... visit www.skene.connect.to


[ Reply to This ]

Re: Faxxizmu Intellettwali (Score: 0)
by Anonymous on Thursday, April 17 @ 11:42:17 CDT
il vero fascismo non muore mai!

-la parola d'ordine e impegniattiva e decisiva per tutti. Vincere!-il duce


A NOI!


[ Reply to This ]

Re: Faxxizmu Intellettwali (Score: 0)
by Anonymous on Thursday, April 17 @ 11:55:02 CDT


I AM PROUD OF HAVING BECOME A EUROPEAN MALTESE, IN SPITE OF ALL THE HATE AND LIES POSTED ON THIS LABOUR SITE.

GRAZZI EDDIE.

JGCSTJ


[ Reply to This ]

Re: Faxxizmu Intellettwali (Score: 0)
by Anonymous on Thursday, April 17 @ 11:58:46 CDT
To the EU shopping lister a few comments above

More tourists??? If thats so how come the past years with the Nationalists alligning our legislature to be EU compliant, we've seen a disaster in tourism?????

neutrality guaranteed????? How come that Danish EU parliamentarian who was brought to Xarabank by the moviment IVA, said "It is almost impossible to be neutral when you're part of a military alliance?" Have you forgotten the setting of a a Eurpean rapid response force? Have you forgotten that EU leaders are pushing for a common defence plan????

no drug barons???? I don't think Eddie would like that. Didn't he give a triple pardon to Joseph Fenech (Il Hafi). One of those pardons was for drug trafficking. What about Quiroz?? Didn't he get a free ride home after importing over a kilo of cocaine?????? There are plenty of more cases believe me!!!

no mafia??? no corruption????? What do you call the granting to John Dalli's brother the gigantic cement contract for the new tal qroqq hospital???? What about the selling of Mid med for less than half its shares worth by John Dalli on his own???? He obviously pocketed quite a sum in such a deal!! What about road contracts being given to the same old private contractors????? What about the pl;aying of University course entry requirements when some prominent so and so daughter didn't make the grade???? What about the dismissal of Edward Gauci for blowing the whistle on a scandal which involved hundreds of thousands of pounds????

free education for our students?????? Education on all levels is free now in Malta and nowhere else in Europe so I'm afraid you've been had my friend!

less taxes???????? Have you been living on the moon my friend or what? Have you ever heard of omething called tax harmonisation. That means that all EU countries must have the same level of taxes. We are going to have to introduce VAT on all services (including education), on medicine, on food!!!! You even have to pay VAT fortaking a dump in a public pay toilet!!!!!! And believe me if we're going to keep a deficit of only 3% we are going to have to be taxed through the nose!!! Why? Because a certain "money no problem" party left us with LM2 billion debt!!!!!!!!!!!

more democracy????? How can you call our political parties not being able to offer different approaches to solving our countries problems, because they've got their hands tied by EU LAW democracy!!!!!! Is it democracy when we won't even have a say in these laws ???? Our representaiton is less than 1% of the EU parliament!!! EU parliamentarians aren't even voted in!!!!!!! This is very very worrying where you have the future of a whole continent of countries being decided by people who have not been voted or chosen by the people!!!!!! This is not democracy my friend. This is the death of democracy. Ask any EU tourist and they will tell you the same thing my friend.

El Cobra


[ Reply to This ]

Re: Faxxizmu Intellettwali (Score: 0)
by Anonymous on Thursday, April 17 @ 12:03:53 CDT
L'ombra di quel verme strickland gira ancora su questa isola. C'e' ancora gente che crede che i brittanici erano una buona sorte per malta.Ma fate mi il piacere eravamo schiavi nella nostra stessa terra.La patria nostra sagra era, e', e per sempre sara l'ITALIA.

E il nostro rientro nella unione europea dopo che eravamo cittadini romani e soltanto naturale dopo tutti questi secoliAdesso possiamo cominciare a fare piazza pulita di tutti i topi di fognia que sangisugi socialisti e comunisti.


Lunga vita al aristocrazia maltese
abasso gli infami e i traditori della partia
A NOI!


[ Reply to This ]

Re: Faxxizmu Intellettwali (Score: 0)
by Anonymous on Thursday, April 17 @ 12:31:35 CDT
Qed nispera li nibda nara ir rebbiegha l-gdida, ghax s'issa minnha fjuri biss ghadna rajna u dawk wara li tghaddi r-rebbiegha jispiccaw. Nispera li jkun hawn xitel b'gheruq iktar b'sahhithom, ghax s'issa shab iswed jideher (aqta l-fjuri li daqt imutu)!!!!!!!!!


[ Reply to This ]

Re: Faxxizmu Intellettwali (Score: 0)
by Anonymous on Thursday, April 17 @ 12:41:43 CDT
To all you pasta eating surrender mokeys

remember that
> an Italian tank has six reverse gears and one high ratio forward gear.

> you can run but you can't hide.

> we will smoke you out of your holes as we did to Saddam

> and finally, we will decapitate you and place your heads in our US made super cannons and return you to your beloved sicilian province.

> plus we will feed your bodies to your bretheren on Comino

> run Mario run


[ Reply to This ]

Re: Faxxizmu Intellettwali (Score: 0)
by Anonymous on Thursday, April 17 @ 13:48:59 CDT
Nipreferi nitlef b'kuxenza nadifa, milli nerbah ghax kont komplici li nbiegh lill-pajjizi.

Il-Prim il-bierah sar Sindku ta` Malta... Congrats


[ Reply to This ]

Re: Faxxizmu Intellettwali (Score: 0)
by Anonymous on Thursday, April 17 @ 14:39:40 CDT
To all u cock sucking, pasta eating, surrender monkeys

u have never won a war.

the maltese fought, died and kicked your ass all the way up to Trieste.

u will never win

u are born to lose, and we will fuck all your women as we always have

and they love it

and u will pay us taxes

we..... the anglo-saxon masters of the universe will prevail


[ Reply to This ]

Re: Faxxizmu Intellettwali (Score: 1)
by Pietru on Friday, April 18 @ 07:40:47 CDT
(User Info | Send a Message) http://
Il-verita hi li issa la nkunu gewwa, se nkunu sombor...

Ghax l-uniku raguni li ttella partit u mhux iehor, li ttella kandidat u mhux l-iehor, se tkun mhux biss ghax wiehed ibajjad u jnaddaf ahjar mill-iehor, jew ghax wiehed jisparpalja anqas mill-iehor (skond dak li jifdal wara t-taxxi lejn l-Imperu), izda ghax wiehed JAQDINI aktar mill-iehor.

Il-politika tal-pjaciri se tizdied mhux tonqos!

Il-pjaciri l-kbar jibdghu jigu mqassma minn Brussell, certament, imma iz-zghar... hehehee, dawk hawn se jibqghu - anzi, isiru bhalma ga jezistu f'Ghawdex (li ghal min ma jafx, hemm sitwazzjoni tal-biki ta diskriminazzjoni kontra l-Laburisti).

Georg Sapiano - Ewrofiliku rinomat - forsi ghadu ma hasibx s'hawn - dawk l-istilel georg, issa gravi!

Pietru Krapatkun


[ Reply to This ]

Re: Faxxizmu Intellettwali (Score: 0)
by Anonymous on Friday, April 18 @ 09:38:40 CDT
For just ONE minute Peter. Leave your silly Santian/Labour prejudice behind you. Forget Eddie and the PN. Leave AD and Harry Boy out of it.

Then do a mental exercise. Ask yourself: why did three, then one more, then two, then three more and now TEN more nations (and Croatia and co waiting on the doorstep) want to join the Union. Then reflect: are you cleverer and wiser than Havel, Habermas and various other thinkers, than millions of citizens across Europe? Be humble. Admit your folly and pride. Get Santian isolation out of your system and start enjoying a better life.It's never too late even with Sharon around. Your thinking is pretty good but will be more effecive if you flush alfie boy out of it.

Definitely NOT a fascist


[ Reply to This ]

Re: Faxxizmu Intellettwali (Score: 0)
by Anonymous on Friday, April 18 @ 14:38:27 CDT
Dan il bahnan li qed jikteb fuq il faxxizmu infakkru li hu njorant u iblah. Ahna Ewropej u mhux Taljani,ghadna u nibqu stat sovran.Qatt ma qbilt fuq l internament tal Maltin ghax kellhom dritt ta opinjoni li jien qatt ma qbilt maghha.Qed taqilghu hafna affarijiet li l ahhar li ssemmew kien fl elezzjoni tal-1950.
Dwar Borg Pisani ghal uhud kien traditur ghal ohrajn idealista u ohrajn eroj. Ghlija kien wiehed minn dawk li mexa wara ideal hazin.
Min qed jaqla dawn l affarijiet illum qed jaghmlu bi skop biex jqawwi qalb lill dawk is socjalisti li huma mdejqin.
Tafu li Socjalisti qed jahsbu li jkeccu lill MLP wara rabtit li dawn kellom ma lemini Bonde.
Tafu li Kunsillier Laburist fuq il Belt ftahar li hu membru tal-MSI u li jammira lill Mussolini.
Tafu li MPs li gabet Sharon Ellul Bonici gew imkeccija mill Conservative Party ghax ihadnu poloitika estrema.
Tafu li ma Sant iltaqgha il Leader ta Partit Ingliz li f pajjizu jigiled ghad dritt tar razza u kontra l immigrazzjoni.
Tafu minn fejn gew il fondi tal No2Eu jekk hux minn gruppi lemini.


afcccetta Nera bel Abbisina Avanti e spera che gia l ora sa avvicina,Noi ci saremo insieme ha te aventi ghal Duce e allo stronzo te.


Nazzjonalist ta Veru


[ Reply to This ]

Re: Faxxizmu Intellettwali (Score: 0)
by Anonymous on Friday, April 18 @ 14:41:34 CDT
Il Partit Faxxista fin 2003 hu l MLP ghax l istess policies tal Front Nazional qed ihaddan
Salve MLP


[ Reply to This ]

Re: Faxxizmu Intellettwali (Score: 0)
by Anonymous on Friday, April 18 @ 16:22:59 CDT
Now , IT IS OBVIOUS TO ALL AND SUNDRY THAT THE MLP IS PACKED FULL OF EUROPHILES READY TO STEP IN SANT'S SHOES.

NOW, YOU BELIEVE WHAT I POSTED IN THE WEEKS PRECEEDING THE EU REFERENDUM.WHEN I SAID THAT THE MLP IS FULL OF PRO EU MP'S AND YOU DERIDED ME AND WORSE...Varist, Mifsud, Cardona, Montalto etc..check for yourselves.

ISSA HA TKOMPLU TMERUNI U TOFFENDUNI? KELLI RAGUN JEW LE META GHIDTILKHOM ILLI 'PREACHING TO THE CONVERTED' IS SELF DEFEATING AND A WASTE OF TIME!


[ Reply to This ]

Re: Faxxizmu Intellettwali (Score: 0)
by Anonymous on Saturday, April 19 @ 06:18:19 CDT
Cobra...

Wiehed minn-nies li Alfred Sant habat fih dik il-gurnata inzerta kien siehbi.

Ma stajtx taqa ghan-nejk aktar illum...

Sakemm nergaw niltaqghu,
Sahha tfal!
Dejjem taghkom

IZ-ZIJU IL-LIB
(mongoose Socjalista)

P.S.: Aqbad dizzjunaju u fittex il-kelma "mongoose" Cobra


[ Reply to This ]

Re: Faxxizmu Intellettwali - C. Borg Pisani (Score: 0)
by Anonymous on Saturday, April 19 @ 06:23:24 CDT
Insejt izzid "pinnur" prim ukoll...

IZ-ZIJU IL-LIB


[ Reply to This ]

Re: Faxxizmu Intellettwali (Score: 0)
by Anonymous on Saturday, April 19 @ 10:53:51 CDT
GHadkom tohollmu bil faxxizmu ja qatta mahruqin
God Save Eddie


[ Reply to This ]

Re: Faxxizmu Intellettwali (Score: 0)
by Anonymous on Sunday, April 20 @ 13:36:09 CDT
Did you abandon your ideals Pietru or did your idea of your ideals suddenly dissipate into your European job which incidentally has been there waiting since February?????..I came..I saw..I wept...


[ Reply to This ]

Re: Faxxizmu Intellettwali (Score: 0)
by Anonymous on Sunday, April 20 @ 13:44:25 CDT
Sincerament Pietru kelli rispett lejk ghax hsibt li int differenti mill merhla tas-soltu. Sfortunatament tidher li int xorta bniedem biased ghal-ahhar.......peccato.....xi darba insib il-persuna ideali


[ Reply to This ]

Re: Faxxizmu Intellettwali (Score: 0)
by Anonymous on Friday, May 09 @ 16:12:30 CDT
Ghal dawk li ghadhom kontra d-dhul ta; Malta fl'Ewropa. Taf li kien il-papa prezenti li qal li Malta ghanda tkun ezempju hajj ghal-Ewropej , jekk hux bhal membri jew le ma qalx , avolja l-purissimu Dr Edwardo Fenech Adami interpreta kif qabillu.
Fil-fatt nahseb li qed nibda nemmen mal-verzjoni ta' Edwardo l-ghaliex mill-ahbarrijiet li gejjien mill-Ewropa diga hemm moviment qawwi biex l-abort , d-divorzju , iz-zwieg homosesswali u l-ewtenasja jitnehhew mill-pajjizi kollha ta' l-Ewropa.
Barra minn hekk mitt-13 ta' April li ghadda instemma li kemm il-gvern Olandiz u dak Germaniz bdew jixkupaw ir-"RED LIGHT DISTRICTS" taghhom gewwa Amsterdam u Hamburg.
Barra minn hekk l-istazzjonijiet tat-Televizjoni tal-bicca l-kbira tal-pajjizi Ewropej sejrin jitnadfu mill-pornografija u wisq probabli li ser jitolbu lid-dirigenta tal-RTK u tan-NET f'Malta ghal pariri fuq programmi tal-familja u religjuzi.
Jewwilla dan mhux impatt kbir fuq ir-ruh Ewropeja grazzi ghal kbir Dr Edwardo Fenech Adami.
Grupp ta' religjuzi maltin qed ihejju biex jibdew il-process ghal-bejatifikazjoni tieghu , diga ghandu zewgt mirakli , dak li qieghed jaghmel Malta genna ta' l-art bil-fjuri li qieghed jizra fir-roundabouts u l-iehor dak li semmejna aktar il-fuq.

Nikodemus


[ Reply to This ]

Re: Faxxizmu Intellettwali (Score: 0)
by Anonymous on Monday, May 12 @ 04:12:56 CDT
It-tmexxijja tal-MLP principariament Drs. Sant, Brincat u Vella ghandha tinbidel, ghax dawn ma kienux qedin jonoraw il-principji Socjalisti. Partiti Socialisti normalment jisalvagwardjaw id-drittiet tal-haddiem, tal-konsumatur u n-nies komuni.Bl-opposizjoni kbira ghall-Ewropa li kienu jaghmlu, kienu qedin biss jippruvaw jichdu lic-cittadini Maltin mill-vantaggi ta livelli u standards gholja li jgawdu c-cittadini u l-konsumaturi, inklus il-haddiema fil-pajjizi ta-EU. Bl-attitudni tieghu leminijja estrema, il-partit Laborista kien qied biss ihares ghall-interessi ta xi kapitalisti, li realizaw kemm l-EU ghandha regoli favur il-konsumatur biex dan ma jigix uzat, u dawn li veru kienu wara dik l-opposizjoni kolla biex Malta ma tkunx membru tal-EU. Zgur li ma ridux jitilfu l-monopolji u l-vantaggi li kellhom u li ghad ghandhom.Il-konsumatur Malti mdorri jhallas min-imnihru u jigi uzat, ghal hekk dan li qied naghid hafna ma jifmhux. Hafna jahsbu li hi haga normali li meta tixtri xi-prodot u s-sib li ma kienx tajjeb u wara tmur biex titlob “refund” ta li kont hallast, izda qatt jew rari li jtuwielek, jew igaluk tiehu xi haga ohra allavolja ma jkollokx bzonna. Jew meta s-sib prezziet ta xi servizzi li jkunu madwar tlet darbiet izjed gholja min f’pajjizi ohra, bhal per ezempju biex taghmel telefonati ghall-barra, jew is-serviz ta l-izviluppar ta l-itratti, u hafna servizzi jew prodotti ohra. Hu propju l-zbilanc li hemm bejn id-drittiet tal-konsumatur, li f’Malta ghadhom lura, u l-arroganza u l-pretenzjoni ta xi kapitalisti, li verament kienet l-kawza ghall-opposizjoni tad-dhul ta Malta fl’EU, li ghamlet dan il-pajjiz b-linqas maggoranza favur l-Unjoni.Kien hemm hafna okkasjoniet fejn il-partit Laborista telfuh il-kredibilta u holoqu hafna suspetti fih, per ezempju li hareg bil-weda ta Partnership, li il-kapiet ta-EU ma kienux jaqblu dwara u ma kienitx haga reali. Meta l-MLP ghamel boycott ghall-programmi informattivi bhal Xarabank, li kien jaghti c-cans lil dawk li ma jaqrawx jifmhu ahjar ix-xena politika. Dan ghamlu biex ma jigix mistoqsi ghal dettalji fuq il-program elettorali tieghu ghax ma kellux alternattiva tajba u xejn x-joffri. Barra hafna okkasjoniet ohra, l-izjed li qajmet dubji meta l-kap tal-partit ma bediex jirrispondi l-mistoqsiet diretti tal-gurnalisti.Il-partitarji laboristi li fil-maggor parti tahhom huma haddiema, ghandhom hafna ghall-qalbhom l-partit, u dawn jahsbu li ghax jismu Labour ser jaqbes ghall-haddiema, pero huma hafna zbaljati ghax il-fatti juru, li l-kontra hu il-kas. Fil-passat l-MLP kien qabes u gab kondizzjoniet favur il haddiem peru mhux taht lahhar tmexxijja. Din it-tmexxijja specialment Brincat u Sant, flok stqarrew fil-meetings kemm l-EU ghandha ligiet u regoli ta assigurazzjoni favur il-haddiem u l-konsumatur u l-opportunitajiet li jinfethu ghalihom, huma bdew b’hafna gideb ipingu l-EU bhala haga kera u mhux tajba ghal-Malta.. Kienu qedin iqarqu b-listess nies li suppost kienu jirrapresentaw, nies li kienu jcapcpulhom u jxejrulhom il-bnadar, li fil-maggoranza jekk mhux kolla, bdew jemmnu u jibilaw kollox qieshom imzazen.Biex il-partit Laborista jerga jsir partit tal-haddiem u mhux tal-kapitalisti bhal ma kien f’dan lahhar snin irid jitnaddaf min fuq s-isfel!Laborist iehor imqajjem
[ Reply to This ]


 
www.maltafly.com is the creation of Kult, Mug and Pietru

All content is copyright Maltafly 2002
Powered by PHP Nuke