Tuongn~1.gif (17924 bytes)

                     PHỤ TRƯƠNG VHNT ÐẶC BIỆT - April 7, 2001


 

TÁC PHẨM CHỌN LỌC TRỊNH CÔNG SƠN
Nhạc bản và âm thanh
(Cần có Real Player để nghe trên Multi-Media PC system)

 

Links
vhnt_home

 

Bạn đọc có thể xem nhạc bản tại trang nhạc Trịnh Công Sơn:
http://www.vhvn.com/Music/TCS/trinhcongson.html

Courtesy of Văn Học Việt Nam website:
http://www.vhvn.com