ARTICULATA 1999 14(2): 145-176                                                                           BIBLIOGRAPHIE


Bibliography to the fauna of Blattaria, Mantodea, Orthoptera and Dermaptera of the Czech and Slovak Republics

Jaroslav Holusa, Petr Kocarek & Lubomir Vidlicka

In this bibliography there are completed nearly 500 papers published to the end of 1998 that contain factual data about the occurrence of Blattaria, Mantodea, Orthoptera and Dermaptera in the territory of the Czech and Slovak republics. Papers containing data obtained by the study of vertebrate food and other experimental, fyziological or ecological studies without any information about occurrence or place of origin of studied species as well as manuscripts, unpublished results of faunistic research and diploma thesis are not included. The bibliography of the Czech republic has not been summarized yet, but recently Okali et al. (1998) have completed the bibliography of Orthoptera of the Slovak republic, which is used.

Acknowledgement

We gratefully acknowledge J. Czutortouky (Komacrno), M. Honcu (Ceska Lipa), Z. Kletecka (Ceske Budejovice), Z. Koleska (Praha) and J. Suhaj (Bohumin) for the co-operation and adding some titles.

Reference

OKALI I., STRAKA V., VIDLICKA L. & KRISTIN A. 1998: Bibliografia k faune rovnokridlovcov (Orthoptera) Slovenska (1758-1997). Bibliography to the fauna of Orthoptera in Slovakia. (1758-1997). Zbor. Slov. Nar. Muz., Prir. Vedy 44: 35-49 [in Slovak, English abstr.].

Authors:

Ing. Jaroslav Holusa
Forestry and Game Management Research Institute Jiloviste-Strnady
Office Frydek-Mistek
Pionyru 1758
CZ-73802 Frydek-Mistek
email: holusajar@post.cz

Mgr. Petr Kocarek
Department of Ecology
Palacky University
Svobody 26
CZ-77146 Olomouc
email: kocarek@email.cz

RNDr. Lubomir Vidlicka, CSc.
Institute of Zoology
Slovak Academy of Sciences
Dubravska cesta 9
SK-84206 Bratislava
email: vidlicka@usaebu.sk

Bibliography

AMERLING, K. S. (1836): Kudlanka [Praying Mantis], S. 29-32; škvor [Earwig], S. 32-35; kobylky - koníci [Bush-crickets - Grasshoppers], S. 35-37; švábi [Cockroaches], 37-40; krtonožka [Mole-cricket], S. 40-44. In: AMERLING, K. S.: Knjžka o hmyzech [A book about insects]. Vyd. u Josefy Fetterlowé v Arcibiskupské knihtiskárnì, Praha (in Czech).

ANDERS, J. (1911): Gliedertiere (Articulata), S. 56-63. In: Hantschel F.: Heimatkunde des politischen Bezirkes B. Leipa. Druck J. Künstner, B. Leipa; 1180 S.

ANONYMUS (F. R.) (1881): Locusta cantans Carp. v Pøibyslavi. [Tettigonia cantans in town of Pøibyslav]. Vesmír 10: 47 (in Czech).

ANONYMUS (K. È.) (1872-73): Krtonožka èili štír krtonohý (Gryllotalpa vulgaris). [Mole-cricket (Gryllotalpa vulgaris)]. Vesmír 2: 152-154 (in Czech).

ANONYMUS (K. M.) (1931): Kudlanka nábožná na Moravì. [Praying Mantis in Moravia]. Vesmír 9: 184 (in Czech).

ANONYMUS (N.) (1875): Kobylky stìhovavé. [Migratory Locusts]. Vesmír 4: 122-126 (in Czech).

AŠMERA, J. (1967): K výskytu Ectobius sylvester (Poda 1761), Ectobius lapponicus (Linn. 1745) a Phyllodromica maculata (Schreber 1781) v lesních a rekreaèních chatách. Zum Vorkommen des Ectobius sylvestris (Poda 1761), Ectobius lapponicus (Linn. 1745) und Phyllodromica maculata (Schreber 1781) in Wald- und Weekendhütten. Zpr. Ès. Spoleè. Entomol. ÈSAV 3: 30-32 (in Czech, German abstr.).

BABOR, J. F. (1943): Slovenská fauna. [Fauna of Slovakia], S. 403 - 463. In: Slovenská vlastiveda, sv.1. SAVU, Bratislava; 463 S. (in Slovak).

BAER, W. (1909): Bemerkungen über Barbitistes constrictus Br. und Leptophyes albovittata Kollar. Ztschr. Wiss. Insektenbiol. 5: 136-137.

BÁRTA, Z. (1982): Nález Pholidoptera aptera bohemica MAØ. (Insecta, Orthoptera) v CHKO Labské pískovce. Pholidoptera aptera bohemica MAØ. (Insecta, Orthoptera) in Landschaftsschutzgebiet Labské Pískovce. Sborn. Severoèes. Muzea, Ser. Nat., Liberec 12: 149-150 (in Czech, German abstr.).

BARTHOLOMAEIDES, L. (1806 - 1808): Inclyti superioris Ungariae Comitatus Gömöriensis notitia historico-geographico statistica. J.C.Mayer, Leutschoviae (=Levoèa); VIII + 782 S.

BARTSCH, E. (1846): Sáros megye helyirata [Topography of the Sáros (=Šariš) districtRadlitz Mihály, Eperjes (= Prešov); ]. 67 S. (in Hungarian).

BAŤA, L. (1933): Dosavadní výsledky zoologického výzkumu jižních Èech. [Hitherto results of the zoologigal research of South Bohemia]. Publ. Vlastivìd. Spoleè. jihoèeské pøi Mìstském museu v Èeských Budìjovicích 3: 48-49 (in Czech).

BAŤA, L. (1944): Na jihoèeském pøesypu [In south-bohemian sand dune]. Entomol. listy 7: 92 (in Czech).

BAYER, E. (1929): K chorologii Phaneropterin v Èechách. Contribution á la chorologie des Phaneropterinae en Bohême. Biol. listy 14: 327-336 (in Czech, French abstr.).

BAYER, E. (1929): Kudlanka na Moravì. [Praying Mantis in Moravia]. Pøíroda 22: 474 (in Czech).

Bazyluk, W. (1960): Die geographische Verbreitung und Variabilität von Mantis religiosa (L.) (Mantodea, Mantidae), sowie Beschreibungen neuer Unteraten. Annales Zoologici 18: 231-272 (in German, Polish and Russian abstr.).

BAZYLUK, W. (1961): Materialen zur Kenntnis von Blattodea der Paläarktis. I-IV. Annales Zoologici 19: 417-435.

BECK, G. (1907): Eine japanische Heuschreckenart in Prag. (Diestremmena marmorata de Haan). Lotos 55: 34.

BENEŠOVÁ, H. (1908): Barbitistes serricauda Fab. Èas. Èeskoslov. Spoleè. Entomol. 5: 102-103 (in Czech).

BERNARD, K. (1973): Pøemnožení cvrèka domácího. [An outbreak of House Cricket]. Živa 21: 186 (in Czech).

BIRÓ, L. (1885): A Keleti-Karpátok videkének jellemzö rovarfajai [Remarkable insect species of the East Carpathians territory]. Magy. Kárpát. Évk. 12: 124 - 132 (in Hungarian).

BIRÓ, L. (1885): Die charakteristischen Insekten im Gebiete der Ost-Karpathen. Jb. Ung. Karp.-Ver. 12: 174 - 183.

BODENHEIMER, F. S. (1929): Materialen zur Geschichte der Entomologie bis Linné. Band II. W. Junk, Berlin; 486 S.

BRTEK, J. (1978): O potrebe ochrany zvyškov lesostepných lokalít v oblasti Bojníc. [About necessity of a protection of the steppe-forest refuges in Bojnice territory]. Horná Nitra 8: 277 - 287 (in Slovak).

BRTEK, J. (1982): Ako chrániť vzácne lokality na viatych pieskoch [How protect a rare drift sandy localities], S. 112 - 113. In: SZABÓOVÁ, A., KLOKNER, L. & ŠTOLMANN, A. (eds.): Odborné výsledky zo XVI. tábora ochrany prírody. [Results of the XVIth camp of conservationists], Okresná pamiatková správa, Okresný výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Okresné osvetové stredisko, Komárno (in Slovak).

BRTEK, J. (ed.) (1990): Príroda horného Ponitria. [The nature of Nitra river basin]. Osveta, Martin; 88 S. (in Slovak).

BRTEK, J. & TAKÁÈ, M. (1967): Prírodné pomery [The natural conditions], S. 169 - 210. In: KOVÁÈ, J. a kol.: Bojnice. Stredoslovenské vydavate¾stvo, Banská Bystrica; 260 S. (in Slovak).

BRTEK, J. & TAKÁÈ, M. (1983): Zemepisná poloha a prírodné pomery mesta a okolia [The geographical and natural conditions of the town and surroundings], S. 9 - 17. In: PÉLI, I. et al.: Prievidza. Osveta, Martin (in Slovak).

BRTEK, J. & VACHOLD, J. (1962): K výskytu niektorých pozoruhodných živoèíšnych druhov na Hornej Nitre [On the occurrence of some interesting animal species in the surrounding of Horná Nitra river]. Horná Nitra 1: 245 - 293 (in Slovak).

BRUNNER VON WATTENWYL, C. (1882): Prodromus der europäischen Orthopteren. Verlag von Wilhelm Engelmann, Leipzig; 466 S.

BRUNNEROVÁ, ¼., DEGMA, P., KULFAN, M. & PITOÒÁKOVÁ, I. (1984): Spoloèenstvá hmyzu v oblasti Vihorlatu [Insect communities in Vihorlat Mts.], S. 46 - 51. In: ROVÒÁK, L. & TOMÁŠ, Š. (eds.): VII. Východoslovenský tábor ochrancov prírody 1984 - preh¾ad odborných výsledkov. [VIIth East-slovakian camp of conservationists - a list of results] ONV - odbor kultúry, SZOPK, Okresný výbor, Michalovce. (in Slovak).

BUGENT, J. (1934): Ein ausländischer Gast in Aussig. Natur und Heimat 5(2): 59.

CHÁBERA, S. (1972): Pøírodní pomìry Novohradských hor a jejich podhùøí. [The natural conditions of Novohradské hory Mts. and of their foot-hills]. Rozpravy PF v Èeských Budìjovicích, Øada pøír. vìd 10: 93 (in Czech).

CHLÁDEK, F. (1965): K rozšíøení druhu Hololampra punctata (Charp.) 1825, Blattodea, Ectobiinae v ÈSSR. Zur Verbreitung der Art Hololampra punctata (Charp.) 1825, Blattodea, Ectobiinae in der Tschechoslowakei. Zool. listy 14: 372 (in Czech, German abstr.).

CHLÁDEK, F. (1966): Nálezy vzácných makropterních forem kobylek a saranèí (Saltatoria) v ÈSSR. Funde selten makropteren Formen von Laub- und Feldheuschrecken (Saltatoria) in der Tschechoslowakei. Zpr. Ès. Spoleè. Entomol. ÈSAV 2: 50-52 (in Czech, German abstr.).

CHLÁDEK, F. (1968): Gynandomorf kobylky Barbitistes constrictus Br. W., 1878. Ein gynandomorphes Exemplar der Laubheuschrecke Barbitistes constrictus Br. W., 1878. Zpr. Ès. Spoleè. Entomol. ÈSAV 4: 57 - 58 (in Czech, German abstr.).

CHLÁDEK, F. (1968): Pøíspìvek k rozšíøení rovnokøídlého hmyzu (Saltatoria) v Èeskoslovensku. Beitrag zur Verbreitung der Geradflügler (Saltatoria) in der Tchechoslowakei. Zpr. Ès. Spoleè. Entomol. ÈSAV 4: 47-49 (in Czech, German abstr.).

CHLÁDEK, F. (1971): Pøíspìvek k poznání rovnokøídlého hmyzu (Orthoptera) a švábù (Blattodea) Tøebíèska. Beitrag zur Kenntnis der Geradflügler und Schaben in der Umgebung von Tøebíè. Sbor. Pøírodovìd. Klubu Západomorav. Muz. Tøebíè 8: 33-36 (in Czech, German abstr).

CHLÁDEK, F. (1973): Další nálezy makropterních forem rovnokøídlého hmyzu (Orthoptera, Saltatoria) v ÈSSR. Weitere Funde der macropteren Formen von Geradflüglern in der ÈSSR (Orthoptera, Saltatoria). Zpr. Ès. Spoleè. Entomol. ÈSAV 9: 81-84 (in Czech, German abstr).

CHLÁDEK, F. (1976): Rovnokøídlý hmyz (Orthoptera, Saltatoria), švábi (Blattodea) a škvoøi (Dermaptera) státní pøírodní rezervace Mohelenská hadcová step. Die Geradflügler, Schaben und Ohrwürmer des Naturschutzgebiet "Mohelenská hadcová step". Sbor. Pøírodovìd. Klubu Západomorav. Muz. Tøebíè 10: 7-13 (in Czech, German abstr).

CHLÁDEK, F. (1977): Orthopterologische Notizen aus der Slowakei. Articulata 1(5): 25.

CHLÁDEK, F. (1977): Rovnokøídlý hmyz (Orthoptera), škvoøi (Dermaptera) a švábi (Blattoptera) státní pøírodní rezervace "Hádecká planinka" a jejího nejbližšího okolí. Geradflügler, Ohrwürmer und Schaben aus dem staatlichen Naturschutzgebiet "Hádecká planinka" und ihrer allernächsten Umgebung. Práce z oboru botaniky a zoologie, Klub pøírodovìdecký v Brnì 1977: 59-69 (in Czech, German abstr.).

CHLÁDEK, F. (1979): Kobylka Barbitistes serricauda (Fabr. 1794), (Orthoptera, Tettigoniidae) na Moravì. Laubheuschrecke Barbitistes serricauda (Fabr. 1794) in Mähren. Práce z oboru botaniky a zoologie, Klub pøírodovìdecký v Brnì 1978-1979: 63-66 (in Czech, German abstr.).

CHLÁDEK, F. (1980): Poecilimon intermedius (Fieb.) - neu für die Tschechoslowakei (Orthoptera, Ensifera). Articulata 1(15): 152.

CHLÁDEK, F. (1982): K rozšíøení saranèí Stenobothrus crassipes (Charp. 1825) a Chorthippus vagans (Eversm. 1848) na Tøebíèsku a v ÈSSR. Zur Verbreitung von Feldheuschrecken Stenobothrus crassipes (Charp. 1825) und Chorthippus vagans (Eversm. 1848) in der Umgebung von Tøebíè und in der ÈSSR. Pøírodovìd. Sbor. Západomorav. Muz. Tøebíè 12: 25-28 (in Czech, German abstr).

CHLÁDEK, F. (1984): Poznámky a doplòky k seznamu švábù a rovnokøídlého hmyzu Èeskoslovenska (Blattoptera) (Orthoptera). Anmerkungen und Ergänzungen zur Namenliste von Schaben und Geradflügler in der Tschechoslowakei (Blattoptera) (Orthoptera). Zpr. Ès. Spoleè. Entomol. ÈSAV 20: 65 - 67 (in Czech, German abstr.).

CHLÁDEK, F. (1984): Rovnokøídlý hmyz (Orthoptera), švábi (Blattoptera) a škvoøi (Dermaptera) xerothermní lokality Lysá hora u Ochozu a jejího nejbližšího okolí. Geradflügler, Schaben und Ohrwürmer aus dem xerothermen Lokalität Lysá hora und ihrer allernächsten Umgebung. Práce z oboru botaniky a zoologie, Klub pøírodovìdecký v Brnì 1984(1980 - 1983): 93-101 (in Czech, German abstr.).

CHLÁDEK, F. (1985): K rozšíøení saranèe Omocestus petraeus (Brisout, 1855), (Orthoptera, Acrididae) na Tøebíèsku a v ÈSSR. Zur Verbreitung von Feldheuschrecken Omocestus petraeus (Brisout, 1855) in der Umgebung von Tøebíè und in der ÈSSR. Pøírodovìd. Sbor. Západomorav. Muz. Tøebíè 14: 37-39 (in Czech, German abstr).

CHLÁDEK, F. (1986): K vertikálnímu rozšíøení rovnokøídlých (Orthoptera), švábù (Blattoptera) a škvorù (Dermaptera) v Belianských Tatrách. Zur vertikalen Verbreitung der Geradflügler (Orthoptera), Schaben (Blattoptera) und Ohrwürmer (Dermaptera) im Gebiet "Belanske Tatry". Zpr. Ès. Spoleè. Entomol. ÈSAV 22: 103-108 (in Czech, German abstr).

CHLÁDEK, F. (1987): K souèasnému stavu rozšíøení kobylky Metrioptera bicolor (Phil.) na Tøebíèsku a v ÈSSR. Zum jetzigen Zustand der Verbreitung von Laubheuschrecke Metrioptera bicolor (Phil.) in der Umgebung von Tøebíè und in der ÈSSR Pøírodovìd. Sbor. Západomorav. Muz. Tøebíè 15: 17-20 (in Czech, German abstr).

CHLÁDEK, F. (1987): Leptophyes discoidalis (Friv.,1867) neu für die Tschechoslowakei (Orthoptera, Phaneropterinae). Articulata 2(10): 388.

CHLÁDEK, F. (1988): Rovnokøídlý hmyz (Orthoptera - Saltatoria), švábi (Blattoptera) a škvoøi (Dermaptera) státní pøírodní rezervace "Pouzdøanská step" a jejího nejbližšího okolí. Geradflügler, Schaben und Ohrwürmer aus dem staatlichen Naturschutzgebietes "Pouzdøanská step" und seiner allernächsten Umgebung. Práce z oboru botaniky a zoologie, Klub pøírodovìdecký v Brnì 1988: 22-25 (in Czech, German abstr.)

CHLÁDEK, F. (1988): Rovnokøídlý hmyz (Orthoptera), švábi (Blattoptera) a kudlanky (Mantoptera) Plešivecké planiny. Orthopterous insects (Orthoptera), cockroaches (Blattoptera) and praying mantises (Mantoptera) of the plateau Plešivecká planina. Výsk. práce z ochrany prírody 6B: 243 - 252 (in Czech with English, German and Russian abstr.)

CHLÁDEK, F. (1993): K rozšíøení kobylky Phaneroptera falcata (Poda), (Orthoptera, Phaneropterinae) na Tøebíèsku a v Èeskoslovensku. Zur Verbreitung von Laubheuschrecke Phaneroptera falcata (Poda), (Orthoptera, Phaneropterinae), in der Umgebung von Tøebíè und in der Tschechoslowakei. Pøírodovìd. Sbor. Západomorav. Muz. Tøebíè 19: 101-104 (in Czech, German abstr).

CHLÁDEK, F. (1994): Rovnokrídlovce (Orthoptera), šváby (Blattoptera), modlivky (Mantoptera) a ucholaky (Dermaptera). [Orthoptera, Blattoptera, Mantoptera and Dermaptera of the Slovenský kras hills - Protected Landscape Area]. S. 157 - 163. In: ROZLOŽNÍK, M. & KARASDOVÁ, M. (eds.): Slovenský kras. Chránená krajinná oblasť - biosferická rezervácia. Osveta, Martin. (in Czech).

CHLÁDEK, F. (1995): Blattodea. S. 113-115. In: ROZKOŠNÝ, R. & VAÒHARA, J. (eds.): Terrestrial Invertebrates of the Palava Biosphere Reserve of UNESCO I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis. Biologia, 92: 206 S.

CHLÁDEK, F. (1995): Dermaptera, S. 129-131. In: ROZKOŠNÝ, R. & VAÒHARA, J. (eds.): Terrestrial Invertebrates of the Palava Biosphere Reserve of UNESCO I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis., Biologia 92: 206 S.

CHLÁDEK, F. (1995): Ensifera and Caelifera, S. 121-128. In: ROZKOŠNÝ, R. & VAÒHARA, J. (eds.): Terrestrial Invertebrates of the Palava Biosphere Reserve of UNESCO I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis., Biologia 92: 206 S.

CHLÁDEK, F. (1995): Mantodea, S. 117-119. In: ROZKOŠNÝ, R. & VAÒHARA, J. (eds.): Terrestrial Invertebrates of the Palava Biosphere Reserve of UNESCO I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis., Biologia 92: 206 S.

CHLÁDEK, F. (1996): Phyllodromica dobšiki sp. nov. Aus der Slowakei (Blattoptera, Ectobiidae, Ectobiinae). Selene 5: 5-9.

CHLÁDEK, F. (1998): K souèasnému stavu rozšíøení kudlanky nábožné (Mantis religiosa Linnaeus, 1758) na Moravì a poznámky k její biologii (Insecta, Mantoptera). Zum jetzigen Zustand der Verbreitung von Gottesabetterin (Mantis religiosa Linnaeus, 1758) in Mähren und Bemerkungen über ihre Biologie (Insecta, Mantoptera). Tetrix 1: 1-8 (in Czech, German abstr.).

CHLÁDEK, F. & HARZ, K. (1977): Zwei neue Phyllodromica-arten aus der Slowakei. Articulata 1(4): 21-24.

CHLÁDEK, F. & HARZ, K. (1983): Chorthippus tatrae Harz ist eine gute Art. Articulata 2(2): 18 - 19.

CHLÁDEK, F. & HOLUŠA, J. (1992): K rozšíøení saranèí Tetrix tuerki (Krauss) a Sphingonotus caerulans (L.) (Orthoptera, Acridoidea) v Èeskoslovensku. Zur Verbreitung der Feldheuschrecken Tetrix tuerki (Krauss) und Sphingonotus caerulans (L.) (Orthoptera, Acridoidea) in der Tschechoslowakei. Zpr. Ès. Spoleè. Entomol. ÈSAV 28: 57-58 (in Czech, German abstr.)

CHYZER, K. (1897): Zemplénvármegye Orthopterái. [Orthoptera of the Zemplén (=Zemplín) district]. Rovart. Lap. 4: 99 - 101 (in Hungarian).

COLLECTIVE (1971): Výskyt škodlivých èinitelov rastlín v roku 1970. [Occurrence of pests of plants in 1970]. Gryllotalpa gryllotalpa, S. 61. In: Pøehled výskytu nìkterých škodlivých èinitelù rostlin území ÈSSR v r. 1970. ÚKZÚZ Praha & ÚKSÚP Bratislava (in Slovak).

COLLECTIVE (1972): Výskyt škodlivých èinitelù rostlin v ÈSR v roce 1971. [Occurrence of pests of plants in ÈSR in 1971]. Gryllotalpa gryllotalpa, S. 46. Výskyt škodlivých èinitelov rastlin v SSR v roce 1971. [Occurrence of pests of plants in SSR in 1971]. Gryllotalpa gryllotalpa, S. 66. In: Pøehled výskytu nìkterých škodlivých èinitelù rostlin území ÈSSR v r. 1971. ÚKZÚZ Praha & ÚKSÚP Bratislava (in Slovak).

COLLECTIVE (1973): Výskyt škodlivých èinitelù rostlin v ÈSR v roce 1972. [Occurrence of pests of plants in ÈSR in 1972]. Gryllotalpa gryllotalpa S. 47. Výskyt škodlivých èinitelov rastlin v SSR v roce 1972. [Occurrence of pests of plants in SSR in 1972]. Gryllotalpa gryllotalpa S. 67-68. In: Pøehled výskytu nìkterých škodlivých èinitelù rostlin území ÈSSR v r. 1972. ÚKZÚZ Praha & ÚKSÚP Bratislava (in Slovak).

CSIKI, E. (1905): Adatok a hangyásztücsök (Myrmecophila acervorum Panz.) ismeretéhez [Data to the knowledge of Ant-cricket (Myrmecophila acervorum) Panz.]. Állattani Közlemények 4(2): 97-100. (in Hungarian).

CSÜTÖRTÖKY, J. (1985): Príspevok k poznaniu a ochrane entomocenóz okolia Komárna. Beitrag zur Erkenntnis und Schutz der Entomozönosen der Umgebung von Komárno. Sprav. Oblast. podunaj. múz. Komárno, prír. vedy 5: 75 - 92 (in Slovak, German and Hungarian abstr.).

CZIŽEK, K. (1905): Die Heuschrecken Mährens. VI. Ber. Abh. Klubs Naturk., Brünn 6(1903-1904): 79-83.

CZIŽEK, K. (1915): Geradflügler, Orthoptera. X. Ber. Lehrerklubs Naturk. Brünn (Sektions des Brünner Lehrervereines) 10(1909-1914): 1-3.

CZIŽEK, K. (1917): Beiträge zur Kenntnis und Verbreitung der Heuschrecken Mährens I. Verh. Naturf. Ver. Brünn 15: 129-133.

ÈAÈKO, ¼. (1989): Južná èasť Strážovských vrchov [Southern part of the Strážovské vrchy hills]. Pamiatky-Príroda 20(3): 9-11 (in Slovak).

ÈAPUTA, A. (1967): Vzácne a chránené živoèíchy Slovenska, sága stepná (Saga pedo) [A rare and protected animals of Slovakia, Saga pedo]. Krásy Slovenska 44(11): 437 (in Slovak).

ÈAPUTA, A. (1968): Výskyt vzácnych a chránených druhov hmyzu v rezervácii Devínska Kobyla [Occurrence of rare and protected insect species in Devínská Kobyla Protected Landscape Area]. Ochr. Fauny 2(1-2): 9 - 13 (in Slovak).

ÈAPUTA, A. (1970): Saga stepná - Saga pedo. Ochr. Fauny 4(1): cover IV (in Slovak).

ÈAPUTA, A. (1970): Rezervácia Domické škrapy pøed vyhlásením. [Natural reserve Domické škrapy before the proclamation]. Ochrana Prírody 25(2): 31-32 (in Slovak).

ÈAPUTA, A. (1977): Ochrana piesoèných lokalít na Slovensku. [The protection of sandy localities in Slovakia]. Pamiatky-Príroda, Bratislava 1: 11-13 (in Slovak).

ÈAPUTA, A. (1985): Bezstavovce [Invertebrates], S. 119-129. In: HUÒA, L., KOZÁK, M. & VOLOŠÈUK, I. (eds.): Slovenský raj. Chránenená krajinná oblasť. [Slovenský raj Protected Landscape Area]. Príroda, Bratislava (in Slovak).

ÈAPUTA, A. (1987): Bezstavovce [Invertebrates], S. 95-101. In: VOLOŠÈUK, I. & TERRAY, J. (eds.): Vihorlat. Chránená krajinná oblasť. [Vihorlat Protected Landscape Area]. Príroda, Bratislava (in Slovak).

ÈAPUTA, A. (1989): Živoèíšstvo [Animals], S. 32-35. , KRÁLÍK I., ŠKOLNA, P., ŠTRBA, J. at al.: Kremnické vrchy, Vtáènik. Turistický sprievodca ÈSSR. Šport, Bratislava (in Slovak).

ÈAPUTA, A. (1992): Kudlanka nábožná - Mantis religiosa (Linné, 1758), S. 69-70. In: ŠKAPEC, L. (ed.): Èervená kniha ohrožených a vzácných druhù rostlin a živoèichù ÈSFR 3. Bezobratlí. [Red data book of endangered and rare plant and animal species of the ÈSFR 3. Invertebrates]. Príroda, Bratislava (in Czech).

ÈAPUTA, A. & HOLÈÍK, J. (eds.) 1982: Atlas chránených živoèíchov Slovenska. [The atlas of protected animal species in Slovakia]. Obzor, Bratislava, 436 S.(in Slovak).

ÈEJCHAN, A. (1955): Pøíspìvek k poznání saranèí (Acridioidea) a kobylek (Tettigonioidea) Slezska (Orthoptera). Beitrag zur Kenntnis der Acridioidea und Tettigonioidea in Schlesien. Pøír. Sbor. Ostrav. Kraje 18: 270-273 (in Czech, German and Russian abstr.).

ÈEJCHAN, A. (1955): Rovnokøídlý hmyz (Orthoptera) státní pøírodní reservace u Èeského Krumlova. Die Orthopteren der Staatlichen Reservation bei Èeský Krumlov. Èas. Nár. Muz. Praha, Odd. pøírodovìd. 124: 142-144 (in Czech, German and Russian abstr.).

ÈEJCHAN, A. (1956): Rovnokøídlý hmyz (Orthoptera) Náchodska. Die Geradflügler der Náchod Umgebung. Èas. Nár. Muz. Praha, Odd. pøírodovìd. 125: 156-161 (in Czech, German abstr.).

ÈEJCHAN, A. (1957): Eine neue Art der Gattung Isophya Br.-W. aus der Ostslowakei. (Orthoptera, Tettigoniidae). Nachr.-Bl. Bayer. Ent. 6: 124-126.

ÈEJCHAN, A. (1957): Pøíspìvek k poznání rovnokøídlého hmyzu (Orthoptera) Slovenska. Contribution to the knowledge of Slovakian Orthoptera. Èas. Ès. Spoleè. Entomol. 54: 142-147 (in Czech, English abstr.).

ÈEJCHAN, A. (1958): Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung Miramella Dovnar - Zapolskij (Orthoptera: Acrididae, Catantopinae). Mitt. Münch. Entomol. Gesell. 48: 88 - 92.

ÈEJCHAN, A. (1958): Pøíspìvek k poznání rovnokøídlého hmyzu (Orthoptera) Slovenska II. Beitrag zur Kentnis der Orthopteren von Slowakei II. Èas. Slez. Muz., Ser. A. 7: 1-7 (in Czech, German abstr.).

ÈEJCHAN, A. (1959): Orthopteroidní hmyz státní pøírodní reservace "Zádiel" a nejbližšího okolí (Jihoslovenský kras). The orthopteroid insects of the State Nature Reserve "Zádiel" and the nearest neighbourhood (S. Slov. Karst). Èas. Slez. Mus., Ser. A. 8: 97-114 (in Czech, English abstr.).

ÈEJCHAN, A. (1959): Pøíspìvek k poznání rovnokøídlého hmyzu (Orthoptera) a švábù (Blattodea) Rychlebských hor. A contribution to the Knowledge of Orthoptera and Blattodea of Rychleby Mountains, S. 323-327. In: Rychlebské hory. Sborn. prací o pøírod. Pomìrech. Krajské nakladatelství v Ostravì, Ostrava (in Czech, English abstr.).

ÈEJCHAN, A. (1959): Pøíspìvek k rozšíøení nìkterých vzácných druhù orthopteroidního hmyzu v Èechách a na Slovensku. A Contribution to the Distribution of Some Rare Species of Orthopteroid Insects in Bohemia and Slovakia. Acta Mus. Reginaehrad., S. A., Sci. Nat. 2: 173-182. (in Czech, English abtsr.).

ÈEJCHAN, A. (1960): Poznámky k rozšíøení kobylky Metrioptera (Bicolorana) bicolor (Philippi, 1830) v Èechách (Orthoptera,. Tettigoniidae.). Notes on the distribution of Metrioptera (Bicolorana) bicolor (Philippi, 1830) in Bohemia (Orthoptera,. Tettigoniidae.). Acta Mus. Reginaehrad., Ser. A. 2: 231-232 (in Czech).

ÈEJCHAN, A. (1961): Poznámky k rozšíøení druhu Acrotylus insubricus (Scopoli 1786) na Slovensku (Orthoptera, Acrididae). Notes on the distribution of Acrotylus insubricus (Scopoli 1786) in Slovakia. Èas. Slez. Mus, Ser. A 10: 68 (in Czech, English abstr.).

ÈEJCHAN, A. (1963): A Contribution to the Knowledge of the Orthoptera of Czechoslovakia and Poland. Acta Faun. Entomol. Mus. Nat. Pragae 9: 149-153.

ÈEJCHAN, A. (1965): Souèasný stav faunistického výzkumu Orthopteroidního hmyzu v severní èásti Východoèeského kraje. Der Gegenwärtige Stand der faunistischen Erforschung der orthopteroiden Insekten im nördlichen Teil des Ostböhmischen Kreises. Referáty entomologického sympozia (22.-24. záøí 1964) u pøíležitosti oslav 150let trvání Slezského muzea v Opavì, S. 19-32. Zetaprinten mtz., Opava (in Czech, German Abstr.).

ÈEJCHAN, A. (1980): K poznání orthopteroidního hmyzu (s.l.) ÈSSR I. On the orthopteroid insects (s.l.) of Czechoslovakia I. Èas. Nár. Muz. Praha, Øada pøírodovìd. 149: 125-139 (in Czech, English abstr.).

ÈEJCHAN, A. (1981): K poznání orthopteroidního hmyzu (s.l.) ÈSSR II. On the orthopteroid insects (s.l.) of Czechoslovakia II. Èas. Nár. Muz. Praha, Øada pøírodovìd. 150: 147-151 (in Czech, English abstr.).

ÈEJCHAN, A. (1982): K poznání orthopteroidního hmyzu (s.l.) ÈSSR III. On the orthopteroid insects (s.l.) of Czechoslovakia III. Èas. Nár. Muz. Praha, Øada pøírodovìd. 151: 1-13 (in Czech, English abstr.).

ÈEJCHAN, A. (1983): K poznání orthopteroidního hmyzu (s.l.) Bílých Karpat (Grylloptera, Orthoptera s. str., Dermaptera, Dictuoptera). On the orthopteroid insects (s.l.) of the Bílé Karpaty Mts. Èas. Nár. Muz. Praha, Øada pøírodovìd. 152: 101-119 (in Czech, English abstr.).

ÈEJCHAN, A. (1983): Poecilimon intermedius (Fieber 1853), nový druh pro faunu SSR (Insecta, Grylloptera, Tettigonioidea). Poecilimon intermedius (Fieb. 1853), new species to the fauna of Slovakia. Èas. Nár. Muz. Praha, Øada pøírodovìd. 152: 1-3.

ÈEJCHAN, A. (1983): Pteronemobius heydenii (Fischer 1833), nový druh pro faunu ÈSR (Insecta, Grylloptera, Grylloidea). Pteronemobius heydenii (Fischer 1833), new species to the fauna of ÈSR. Èas. Nár. Muz. Praha, Øada pøírodovìd. 152: 119-120 (in Czech, English abstr.).

ÈEJCHAN, A. (1983): Tetrix fuliginosa (Zetterstedt 1828), nový druh pro faunu ÈSSR (Insecta, Orthoptera s.str., Tetrigodea). Tetrix fuliginosa (Zetterstedt 1828), new species to the fauna of ÈSSR. Èas. Nár. Muz. Praha, Øada pøírodovìd. 152: 180 (in Czech, English abstr.).

ÈEJCHAN, A. (1984): Poznámky k rozšíøení Apterygida media (Hagenbach) a Chelidurella acanthopygia (Géné) v Èechách (Insecta, Dermaptera, Forficulidae). Notes on the distribution of Apterygida media (Hgb.) and Chelidurella acanthopygia (Géné) in Bohemia (Insecta, Dermaptera, Forficulidae). Èas. Nár. Muz. Praha, Øada pøírodovìd. 153: 185-189 (in Czech, English abstr.).

Èejchan, A. (1985): K poznání orthopteroidního hmyzu (s. l.) ÈSSR IV. (Dermaptera, Grylloptera, Orthoptera s. str.). On the Orthopteroid insects (S. L.) of Czechoslovakia. IV. Èas. Nár. Mus. Praha, Øada pøírodovìd. 154: 133-144 (in Czech, English abstr.).

ÈEJCHAN, A. (1986): K poznání orthopteroidního hmyzu (s.l.) Bílých Karpat II. (Grylloptera, Orthoptera s. str., Dermaptera, Dictuoptera: Blattoptera). On the orthopteroid insects (s.l.) of the Bílé Karpaty Mts. (Grylloptera, Orthoptera s. str., Dermaptera, Dictuoptera: Blattoptera). Sbor. Nár. Mus. Praha, øada B 42: 141-148 (in Czech, English abstr.).

ÈEJCHAN, A. (1987): Poznámky o orthopteroidním hmyzu (s.l.) Slánských vrchù (Grylloptera, Orthoptera s.str., Dictuoptera - Blattodea). Notes on the orthopteroid insects (s.l.) of the Slánské vrchy Mts. (Grylloptera, Orthoptera s.str., Dictuoptera - Blattodea). Sbor. Nár. Mus. Praha, øada B 43: 59-62 (in Czech, English abstr.).

ÈEJCHAN, A. (1988): K poznání orthopteroidního hmyzu (s.l.) Nízkých Tater (Grylloptera, Orthoptera s.str., Dermaptera, Dictuoptera: Blattodea). On the orthopteroid insects (s.l.) of the Nízké Tatry Mts. (Grylloptera, Orthoptera s.str., Dermaptera, Dictuoptera: Blattodea). Sbor. Nár. Mus. Praha, øada B 44: 1-9 (in Czech, English abstr.).

ÈEJCHAN, A. (1988): Leptophyes punctatissima (Bosc 1792), nový druh pro faunu ÈSSR (Insecta, Grylloptera, Tettigonioidea). Leptophyes punctatissima (Bosc 1792), new species to the fauna of ÈSSR. Èas. Nár. Mus. Praha, Øada pøírodovìd. 154(1985): 65 (in Czech, English abtsr.).

ÈEJCHAN, A. (1989): K poznání orthopteroidního hmyzu (s.l.) Bukovských vrchù v CHKO Východné Karpaty (Grylloptera, Orthoptera s.str., Dermaptera, Dictuoptera). On the orthopteroid insect (s.l.) of the Bukovské vrchy Mts. (Grylloptera, Orthoptera s.str., Dermaptera, Dictuoptera: Blattodea). Sbor. Nár. Mus. Praha, Ser. B. 44(1988): 65-74 (in Czech, English abtsr.).

ÈEJCHAN, A. (1989): K poznání orthopteroidního hmyzu (s.l.) ÈSSR IV. (Dermaptera, Grylloptera, Orthoptera s.str.). On the orthopteroid insects (s.l.) of Czechoslovakia. IV. Èas. Nár. Mus. Praha, Øada pøírodov. 154(1985): 133-144 (in Czech, English abstr.).

ÈEJCHAN, A. (1992): Poznámky o rozšíøení orthopteroidního hmyzu v CHKO Jizerské hory (Grylloptera, Orthoptera s. str., Dermaptera, Dictuoptera: Blattodea). Notes on the distribution of the orthopteroid insects in the Protected Landscape Area Jizerské hory Mts. (Grylloptera, Orthoptera s. str., Dermaptera, Dictuoptera: Blattodea). Sbor. Severoèes. Mus., Pøír. vìdy 18: 73-82 (in Czech, English abstr.).

ÈEJCHAN, A. (1993): Orthopteroidní hmyz (s.l.) CHKO Muráòská planina (Slovensko). Orthopteroid insects (s.l.) of the Protected Landscape Muráò Plane (Slovakia). Èas. Nár. Mus. Praha, Øada pøírodovìd. 161(1992): 47-56 (in Czech, English abstr.).

ÈEJCHAN, A. (1994): Orthopteroidní hmyz (Grylloptera, Orthoptera, Dermaptera, Dictuoptera: Blattodea) Novohradských hor a Novohradského podhùøí. Orthopteroid insects (Grylloptera, Orthoptera, Dermaptera, Dictuoptera: Blattodea) of the Novohradské hory Mts. and their submontane area. Èas. Nár. Mus. Praha, Øada pøírodovìd. 163: 29-41 (in Czech, English abstr.).

ÈEJCHAN, A. (1994): Poznámky k rozšíøení orthopteroidního hmyzu (Grylloptera, Orthoptera s. str., Dermaptera, Dictuoptera: Blattodea) v Krkonoších. Notes on the distribution of the orthopteroid insects (Grylloptera, Orthoptera s. str., Dermaptera, Dictuoptera: Blattodea) in the Krkonoše Mts. (Czech Republic). Opera Corcontica 31: 125-134 (in Czech, English abstr.).

DAROLA, J. (1982): Ochrana živoèíchov v Stredoslovenskom kraji [The protection of animals in Central Slovakia region]. SKNV, odbor kultúry, KSŠPSaOP, Banská Bystrica; 261 S. (in Slovak).

DERNICKÝ, R. (1945): Myrmecophila acervorum Panz. na Námìšťsku n. O. [Myrmecophila acervorum in the town of Námìšť nad Oslavou]. Entomol. listy 9: 52 (in Czech).

DEVÁN, P. (1995): Prienik teplomilných druhov do Bielych Karpát - prejav skleníkového efektu? [The penetration of the termophile species into Biele Karpaty Mts. – a manifestation of the greenhouse effect?]. Chránené územia Slovenska 26: 18 (in Slovak).

DOBŠÍK, B. (1945): Vzácná Orthoptera. [A rare Orthoptera species]. Entomol. listy 9: 12 (in Czech).

DOBŠÍK, B. (1948): Pøíspìvek k poznání našich Orthopter. Additamentum ad Cognitionem orthopterorum ÈSR. Entomol. listy 11: 40-42 (in Czech, Latin abstr.).

DOBŠÍK, B. (1950): Další pøíspìvek k poznání našich Orthopter. Additamentum ad Cognitionem orthopterorum de ÈSR II. Entomol. listy 13: 97-99 (in Czech, Latin abstr.).

DOBŠÍK, B. (1951): K poznání Orthopter a Dermapter Slezska. A Contribution to the Knowledge of Orthoptera and Dermaptera of Silesia. Pøír. Sbor. Ostrav. Kraje 12: 102-114 (in Czech, English abstr.).

DOBŠÍK, B. (1955): Rovnokøídlí a škvoøi Kotouèe a nejbližšího okolí Štramberka. Orthoptera and Dermaptera of the hill Kotouè near Štramberk. Pøír. Sbor. Ostrav. Kraje 15(1954): 310-319 (in Czech, Russian and English abstr.).

DOBŠÍK, B. (1959): Rovnokøídlý hmyz (Orthoptera) Rychlebských hor. I. èást. Die Geradflügler (Orthoptera) der Rychlebské hory (Reichensteingebirge) I Teil.. In: Rychlebské hory, Sborník prací o pøírodních pomìrech, Krajské nakladatelství v Ostravì, Ostrava; S. 290-300 (in Czech, German abstr.).

DOBŠÍK, B. (1959): Øád rovnokøídlí - Orthoptera, S. 195-216. KRATOCHVÍL, J. (ed.): Klíè zvíøeny ÈSR III. [Key to the fauna of Czechoslovakia, part III.]. ÈSAV, Praha, (in Czech).

DOBŠÍK, B. (1979): The structure and life forms of terrestrial bugs (Heteroptera geocorisae) and Orthoptera from the grassland ecosystem Kamenièky, S. 173-177. In: RYCHNOVSKÁ, M. (ed.): Function of Grassland in Spring Region - Kamenièky Project, Progress Report on MAB Project No 9, Brno.

DOBŠÍK, B. (1959): Øád švábi - Blattidea, S. 221-224. In: KRATOCHVÍl, J. (ed.): Klíè zvíøeny ÈSR III. [Key to the fauna of Czechoslovakia, part III.]. ÈSAV, Praha (in Czech).

DOBŠÍK, B. & CHLÁDEK, F. (1975): K souèasnému stavu znalostí o rovnokøídlém hmyzu (Saltatoria) Slezska. Zum jetzigen Stand der Kenntnises der Geraflügler (Saltatoria) Schlesien. Ochr. Fauny Severomorav. Kraje 7: 31-50 (in Czech, German abstr.).

DRDUL, J. (1991): Prírodné pomery. [Natural conditions]. S. 9-11. In: BERNADIÈ, L. (ed.): Cífer. [The town of Cífer]. Vlastivedná monografia, Obzor, Bratislava (in Slovak).

DUDICH, A. (1969): Štátna prírodná rezervácia "Zoborská lesostep - Svorad". [State natural reserve "Zoborská lesostep - Svorad"]. Ochr. Fauny 3(3 - 4): cover III (in Slovak).

DUIM, M. (1992): In de ban van de zadelsprinkhaan. Neuwsbrief saltabel 7: 2-13.

DUŠEK, J. (1956): Kudlanka nábožná v teráriu. [Mantis religiosa in a terarium]. Živa 4: 183 (in Czech).

DUŠEK, J. (1987): Zajímavosti z fauny lednických zámeckých skleníkù. [The faunistic interestings of the greenhouses in the town of Lednice]. Živa 35: 66-67 (in Czech).

EBNER, R. (1914): Beiträge zur Kenntnis der Orthopteren-Fauna von Oesterreich-Ungarn. Int. Entomol. Ztschr., Guben 7: 309 - 312.

EBNER, R. (1938-1939): Orthopterorum Catalogus I., II. W. Junk, Berlin.

ESCHERICH, K. (1940): Die Waldheuschrecke (Barbitistes constrictus Br.) als Forstschädling. Anz.Schälingskunde 16(1): 1-2.

FERÁKOVÁ, V., Ottinger, O. & VALENÈÍK, M. (1966): Sedlisko nad Hlohovcom - významná lokalita xerotermnej flóry a fauny. [Sedlisko nad Hlohovcom - an important locality of the xerophile plants and animals]. Ochr. Pøír. 21: 139 - 140 (in Slovak).

FERIANC, O. (1946): Dodatky a poznámky k práci: Slovenská fauna od J.F.Babora. Vyšla v Slovenskej vlastivede, sv.I., str. 401 - 463. Bratislava 1943. [Additions and remarks to the book: Fauna of Slovakia]. Prírodov. Sbor. 1: 95 - 125 (in Slovak).

FIALA, J. (1929): Nové nálezy hmyzí fauny na Moravì. [New findings of insects in Moravia]. Sborn. pøírodovìd. klubu v Brnì za rok 1929 12: 47 (in Czech, German abstr.).

FIALA, S. (1960): Kudlanka nábožná na Znojemsku [Praying Mantis in Znojmo region]. Živa 8: 23 (in Czech).

FIEBER, F. X. (in GLÜCKSELIG & PALLIARDY) (1843): Faune de Cercle d´Elbogen. Almanach de Carlsbad, Prague 13: 57-58.

FIEBER, F. X. (1853): Synopsis der europäischen Orthopteren mit besonderer Rücksicht auf die in Böhmen vorkommenden Arten als Auszug aus dem zum Drucke vorliegenden Werke „Die europäischen Orthoptera". Lotus 3: 90-104; 115-129; 138-154; 168-176; 184-188; 201-207; 232-238; 252-261.

FIEBER, F. X. (1854): Synopsis der europäischen Orthopteren mit besonderer Rücksicht auf die in Böhmen vorkommenden Arten als Auszug aus dem zum Drucke vorliegenden Werke „Die europäischen Orthoptera" (Aus dem 3. Jahrgange der Zeitschrift „Lotos" besonders abgedruckt). IV. + 79 S., Kath. Gerzabeg, Prag.

FISCHER, L. H. (1853): Orthoptera europaea. 454 S. + 18 tab., Guil. Engelmann, Lipsiae, Frider. Klincksieck, Parisis, Williams et Norgate, Londini.

FLEISCHER, A. (1877): Rovnokøídlý hmyz z èeledi cvrèkùv „Oecanthus pellucens Scopoli" zvaný. [The Orthoptera from cricket family, named „Oecanthus pellucens Scopoli"]. Vesmír 6: 193-194 (in Czech).

FLOSSMANN, S. & HEIN, A. (1987): Zoznam druhov hmyzu zistených na X. východoslovenskom TOP-e v Krajnej Bystrej. [A list of insects found during the X. East-slovakian TOP in Krajná Bystrá]. S. 77 - 80. In: KLESCHT, V. (ed.) 1987: X. Východoslovenský tábor ochrancov prírody - preh¾ad odborných výsledkov. [Xth East-slovakian camp of conservationists - a list of results]. (Krajná Bystrá 26.7. - 3.8.1986), ONV - odbor kultúry, ÚV SZOPK, Okresný výbor SZOPK, Bratislava, Svidník (in Slovak).

FOLKMANOVÁ, B., KOÈIŠ, M. & ZLÁMALOVÁ, M. (1955): Pøíspìvky k poznání nìkterých edafických skupin èlenovcù z údolí Dyje. Beiträge zur kenntnis einiger Arthropodengruppen aus Tal von Dyje (Thaya). (Isopoda, Diplopoda, Symphyla, Chilopoda, Dermaptera). Vìst. Ès. Zool. Spoleè. 19: 306-330 (in Czech, German abstr.).

FRANC, V. (1993): Príspevok k poznaniu fauny vybraných hmyzích radov okresu Ve¾ký Krtíš so zvláštnym zrete¾om na Kiarovskú kotlinu. Contribution the knowledge of selected insect orders in the Ve¾ký Krtíš district with a particular regard to the Kiarovská basin. Ochr. Prír. 12: 345 - 364 (in Slovak, English abstr.).

FRIVALDSZKY, J. (1867): A magyarországi egyenesröpüek magánrajza (Monographia Orthopterorum Hungariae). 201 S. + 7 tab., Eggenberger, Pest (in Hungarian).

GAJDOŠ, P. & AMBROŠ, M. (1990): Optimalizácia režimu ochrany ŠPR Lupka. [Optimalization of the protection regime of state nature reserve Lupka]. Rosalia (Nitra) 6: 11-28 (in Slovak).

GALVAGNI, A. (1986): La situacione del Genere Miramella Dovnar-Zapolskij, 1933, nelle Regioni Balcanica e Carpathica (Insec ta: Caelifera: Catantopidae). The situation of the genus Miramella Dovnar-Zapolskij, 1933, in the Balcanic and Carpathic regions (Insecta: Caelifera: Catantopidae). Studi Trentini di Scienze Naturali, Acta Biol. 62: 13-42 (in Italian, German and English abstr.).

GALVAGNI, A. (1987): The genus Miramella Dovnar - Zapolskij, 1933 in the Balkan and Carpathian regions, S. 208 - 218. In: BACCETTI, B. (ed.): Evolutionary biology of orthopteroid insects. Ellis Horwood Ltd., Chichester.

GALVAGNI, A. & FONTANA, P. (1996): Descrizione della Pseudopodisma nagyi specie nuova del¾ Ungheria Nord-orientale (Insecta Orthoptera Catantopidae). Description of Pseudopodisma nagyi sp. n. from NE Hungary (Insecta Orthoptera Catantopidae). Atti Acc. Rov. Agiati, ser. VII, vol. V, B, 245(1995): 209-232 (in Italian, English abstr.).

GANS, J. (1869): II. Thierreich. In: Uebersicht der im Jahre 1868 in Mähren und Oesterreichisch. Schlesien angestellen phänologischen Beobachtungen. Verh. Naturf. Ver. Brünn 7: 194-214.

GANS, J. (1873): II. Thierreich. In: TOMASCHEK, A., Uebersicht der im Jahre 1872 in Mähren und ÖSTERREICHISCH. Schlesien etc. angestellen phänologischen Beobachtungen. Verh. Naturf. Ver. Brünn 11: 187-196.

GEYER, G. G. (1869): Adalékok Rozsnyó vidékének Faunájához s Flórájához és lebtani töredékek. [New data on the fauna and flora of the Rozsnyó territory and fenological fragments]. Magy. orvos. és Term. történeti vázlata és munkálatai 13: 239 - 249 (in Hungarian).

GINTER, O. (1924): Saga serrata F. na Moravì. [Saga serrata F. in Moravia]. Sbor. Pøírodovìd. Spoleè. v Mor. Ostravì 2(1922-1923): 1-4 (in Czech).

GINTER, O. (1924): Seznam moravských orthopter I. [A check-list of moravian Orthoptera I.]. Èas. Ès. Spoleè. Entomol. 21: 7-11 (in Czech).

GINTER, O. (1925): Acridiodea Burm. a Locustoidea Handl. na Moravì. Acridiodea Burm. et Locustoidea Handl. Moraviae. Práce Morav. Pøírodovìd. Spoleè. 2: 21-84 (in Czech, French abstr.)

GINTER, O. (1928): Orthoptera na pouzdøanských kopcích. [Orthoptera in Pouzdøany hills]. Sbor. Klubu Pøírodovìd. Brno 10: 93-96 (in Czech).

GINTER, O. (1938): Platycleis vittata Charp. na Pouzdøanských kopcích. Pl. v. Ch. auf den Pousramer Bergen in Mähren. Pøíroda 31: 114 (in Czech).

GINTER, O. (1951): Výskyt vzácnìjších orthopter na Moravì. La présence de plus rares orthoptéres en Moraviae: Entomol. listy 14: 167-169 (in Czech, French abstr.).

GINTER, O. (1971): Orthoptera na Pavlovských kopcích. [Orthoptera of the Pavlovské kopce hills]. In: Z jihomoravské pøírody [From the Southern Moravian nature], S. 47-66, Regionální muzeum, Mikulov (in Czech).

GINTER, O. (1977): Stridulace rovnokøídlého hmyzu a urèování druhù. [The stridulation and identification of Orthoptera species]. Živa 25: 102-104 (in Czech).

GÖRTLER, A. (1943): Stenobothrus crassipes Ocskay, nový pro Èechy. (Orthoptera). [Stenobothrus crassipes Ocskay, the new species in Bohemia (Orthoptera)] Èas. È. Spoleè. Entomol., 40: 130 (in Czech).

GÖRTLER, A. (1944): Tøi nové kobylky pro Moravu. (Orthoptera). Drei neue Heuschrecken für Mähren. (Orthoptera). Èas. Ès. Spoleè. Entomol. 41: 129-130 (in Czech, German abstr.).

GÖRTLER, A. (1946): Tøi nové formy druhu Stauronotus brevicollis Ewersm. (Orthopt.). Les trois formes nouvelles de l'espéce Stauronotus brevicollis Ewersm. (Orthopt.). Èas. Ès. Spoleè. Entomol. 43: 52-54 (in Czech, French abstr.).

GÖRTLER, A. (1946): Zajímavé a nové nálezy Orthopter a Dermapter v zemích Èsl. republiky. Nova inventa orthopterorum et dermapterorum in ÈSR. Èas. Ès. Spoleè. Entomol. 43: 129-130 (in Czech, Latin abstr.).

GÖRTLER, A. (1948): Další pøíspìvek k faunì Orthopter ÈSR. Contributio nova ad faunam orthopterorum ÈSR. Èas. Ès. Spoleè. Entomol. 45: 56-58 (in Czech, Latin abstr.).

GÖRTLER, A. (1948): Pøíspìvek ke znalosti rozšíøení druhu Sphingonotus coerulans L. Contribution á la connaisanee de la distribution de l´espéce Sphingonotus coerulans L. Entomol. listy 11: 43 (in Czech, French abstr.).

GÖRTLER, A. (1951): Pøíspìvek k faunì Orthopter Slezska. Contribution á la faune des Orthoptéres de Silesie. Èas. Slez. Mus., Ser. A 1: 23-25 (in Czech, French abstr.).

GREGOR, J. (1985): Faunistické poznámky z okresu Trebišov [Faunistic notes from the district of Trebišov]. S. 162 - 164. In: VOSKÁR, J. & RENÈÍK, M. (eds.): IX. Východoslovenský tábor ochrancov prírody Borša - 1985. Preh¾ad odborných výsledkov. [IXth East-slovakian camp of conservationists - a list of results]. Okresný národný výbor - odbor kultúry, Okresný výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Trebišov.

GREGOR, J. (1986): Sága stepná (Saga pedo), S 38-41. In: GREGOR, J. (ed.): Možnosti SZOPK pøi ochrane fauny SSR. Metodicko – námetová príruèka è. 6. ÚV Slovenského svazu ochrancov prírody a krajiny, Bratislava; 205 S. (in Slovak).

GREGOR, J. (1987): Faunistické poznámky zo západnej èasti CHKO Východné Karpaty. [Faunistic notes from the west part of Východné Karpaty Protected Landscape Area]. S. 117 - 119. In: KLESCHT, V. (ed.): X. Východoslovenský tábor ochrancov prírody - preh¾ad odborných výsledkov. [Xth East-slovakian camp of conservationists - a list of results], (Krajná Bystrá 26.7. - 3.8.1986), ONV - odbor kultúry, ÚV SZOPK, Okresný výbor SZOPK, Bratislava, Svidník.

GULIÈKA, J. (1946): Jesenní muzikanti [Autumnal singers]. Príroda (Turè. Sv. Martin) 1: 152-154 (in Slovak).

GULIÈKA, J. (1954): Príspevok k rozšíreniu Orthopter a Dermapter na Slovensku. [A contribution to the distribution of Orthoptera and Dermaptera in Slovakia]. Biológia 9: 617 - 630 (in Slovak, Russian abstr.).

GULIÈKA, J. (1967): Orthoptera, Blattodea, Mantodea, Dermaptera zátopového územia pod Vihorlatom. Orthoptera, Blattodea, Mantodea, Dermaptera des Inundationsgebietes unter dem Vihorlat. Acta Fac. Rer. natur. Univ. Comen., Zool. 12: 41-62 (in Slovak, German abstr.).

GULIÈKA, J. (1974): Fauna Devínskej Kobyly. [Animals of the Devínská Kobyla hills]. S. 73-99. In: MIŠÍK, M., GULIÈKA, J. & URVICHIAROVÁ, E.: Devínska Kobyla. Obzor, Bratislava (in Slovak).

GULIÈKA, J. (1992): Kudlanka nábožná - Mantis religiosa (Linné 1758), Kobylka Matisova - Poecilimon fussi matisi Maøan, 1952, Kobylka Homorocoryphus nitidulus (Scopoli, 1786), Kobylka Gampsocleis glabra (Hertbst, 1786), Kobylka sága - Saga pedo (Pallas, 1771), Saranèe Acrotylus insubricus (Scopoli, 1786), Saranèe uherská - Acrida hungarica (Herbst, 1786), Saranèe Pararcyptera microptera (Fischer de Waldheim, 1833), S. 69-73. In: ŠKAPEC, L. (ed.): Èervená kniha ohrožených a vzácných druhù rostlin a živoèichù ÈSFR 3 - Bezobratlí. [Red data book of endangered and rare plant and animal species of the ÈSFR 3 - Invertebrates]. Príroda, Bratislava (in Czech).

HALAJ, J. (ed.) (1969): Prírodné a historické zaujímavosti Zvolenského okresu. [Natural and historical interests of the Zvolen region]. Propaga, Zvolen; 226 S. (in Slovak).

HALAJ, J. (1985): Živoèíštvo. [Animals], S. 209-268. In: SLOBODA, J. (ed.): Novohrad. Regionálna vlastivedná monografia. 1. Príroda. Vydavate¾stvo Osveta, Martin (in Slovak).

HARVANÈÍK, S. & ŠRANK, V. (1987): Na záchranu Hamského tàstia. [To the preservation of Hamské tàstie reed]. Pamiatky-Príroda 18(2): 76-79 (in Slovak).

HARZ, K. (1957): Die Geradflügler Mitteleuropas. VEB G. Fischer Verlag, Jena; 494 S.

HARZ, K. (1969): Die Orthopteren Europas - The Orthoptera of Europe. Vol.I. Dr. W. Junk B.V., The Hague; 749 S.

HARZ, K. (1971): Orthopterologische Beiträge 9. Atalanta 3: 331-338.

HARZ, K. (1975): Die Orthopteren Europas - The Orthoptera of Europe. Vol. II. Dr. W. Junk B.V., The Hague, 939 S.

HARZ, K. & CHLÁDEK, F. (1980): Zur Variabilität der Oothek von Phyllodromica maculata (Schreb.). (Blattoptera). Articulata 1(16): 176-178.

HARZ, K. & KALTENBACH, A. (1976): Die Orthopteren Europas III. The Orthoptera of Europe III. Dr. W. Junk B. V. Publs., The Hague; 434 S.

HAURY, Ch. & NICKERL, O. (1905): Verzeichnis der Insekten Böhmens VII. Geradflügler (Orthoptera). Verl. Gesell. Physiokratie Böhm., Praha; 20 S.

HELLER, K.-G. (1988): Bioakustik der europäischen Laubheuschrecken. Margraf, Weikersheim; 358 S.

HETSCHKO, A. (1928): Notiz über Parapleurus alliaceus Germ. (Orthopt.). Wien. Entomol. Ztg. 45: 100.

HEYROVSKÝ, L. (1964): Podivná kobylka. [Peculiar bush-cricket]. Živa 12: 145 (in Czech).

HLAVACSEK, A. & NAGY, J. (1857): Erstes Erscheinen der Insekten im Jahre 1857. Der Naturfreund Ungarns 1(5): 149 - 150.

HOFFER, A. (1937): Nálezy nìkterých vzácných èeskoslovenských orthopter. [Findings of some rare Czechoslovak Orthoptera species]. Vìda pøír. 18: 22-23 (in Czech).

HOLUŠA, J. (1995): Orthoptera náplavových štìrkovišť øeky Ostravice a Morávky. Orthoptera of the alluvial pit run gravels of the rivers Ostravice and Morávka. Klapalekiana 31: 91-99 (in Czech, English abstr.)

HOLUŠA, J. (1996): A contribution to the knowledge of the distribution of grasshoppers and crickets throughout Slovakia. Entomofauna carpathica 8: 115-124.

HOLUŠA, J. (1996): Výskyt saranèe Ailopus thalassinus (Fabricius, 1781) (Caelifera: Acrididae: Locustinae) na Moravì a poznámky k jeho biologii. The occurrence of the grasshopper Ailopus thalassinus (Fabricius, 1781) (Caelifera: Acrididae: Locustinae) in Moravia and some points about the biology of this species. Acta Musealia Zlín (B) 7: 31-35 (in Czech, English abstr.)

HOLUŠA, J. (1996): Výskyt saranèe Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758) (Caelifera, Acrididae) na severní Moravì a v èeském Slezsku. The occurrence of the grasshopper Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758) (Caelifera, Acrididae) in North Moravia and in the Czech Silesia. Èas. Slez. Muz. Opava (A) 45: 285-286 (in Czech, English abstr.)

HOLUŠA, J. (1997): Druhové spektrum saranèí (Caelifera) a kobylek (Ensifera) údolí potoka Dinotice (Vsetínské vrchy). Grasshoppers (Caelifera) and crickets (Ensifera) in Dinotice stream valley (Vsetínské vrchy Mts.). Klapalekiana 33: 11-16 (in Czech, English abstr.)

HOLUŠA, J. (1997): On geographical distribution of Polysarcus denticauda (Tettigoniidae, Ensifera) and Pteronemobius heydenii (Gryllidae, Ensifera) in Slovakia. Entomofauna carpathica 9: 79-82;

HOLUŠA, J. (1997): Výsledky prùzkumu saranèí (Caelifera) a kobylek (Ensifera) nìkolika lokalit okresu Vsetín. The results of the research of grasshoppers (Caelifera) and crickets (Ensifera) in several localities of Vsetín District. Zpravodaj OVM Vsetín 1997: 43-46 (in Czech, English abstr.)

HOLUŠA, J. (1998): Pøíspìvek k populaèní dynamice kobylky Pholidoptera griseoaptera (Orthoptera, Tettigoniidae). [Contribution to the population dynamics of Pholidoptera griseoaptera (Orthoptera, Tettigoniidae)] Abstrakta referátù z konference Zoologické dny, Brno, 5.- 6. 11. 1998: 1 S. (in Czech).

HOLUŠA, J. (1998): Nález rusce Phyllodromica megerlei (Blattodea: Blattelidae: Ectobiinae) na jihovýchodní Moravì. A record of Phyllodromica megerlei (Blattodea: Blattelidae: Ectobiinae) from south-eastern Moravia. Sborn. Pøirodovìd. Klubu Uherské Hradištì 3: 54-56 (in Czech, English abstr.).

HOLUŠA, J & CHLÁDEK, F. (1998): On distribution of the Bush-cricket Platycleis (Tessellana) vittata (Ensifera: Tettigoniidae) in Slovakia and Moravia. Entomofauna carpathica 10: 22-24.

HOLUŠA, J & CHLÁDEK, F. (1998): Faunistické správy zo Slovenska. Orthoptera: Caelifera. Tetrigidae. [Faunistic records from Slovakia. Orthoptera: Caelifera. Tetrigidae. Tetrix ceperoi (Bolivar 1887)]. Entomofauna carpathica 10: 126 (in English).

HOLUŠA, J. & HOLUŠA, O. (1997): Výsledky faunistického prùzkumu vážek (Odonata), saranèí (Caelifera), kobylek (Ensifera) a švábù (Dictyoptera: Blattodea) na území Slavkovského lesa. The results of a faunistic research of dragonflies (Odonata), grasshoppers (Caelifera), crickets (Ensifera) and cockroaches (Dictyoptera: Blattodea) of the Slavkovský les Mts. Klapalekiana 33: 29-36 (in Czech, English abstr.)

HOLUŠA, J. & VIDLIÈKA, ¼. (1997): Orthoptera in the Devínska Kobyla hill. Entomofauna Carpathica 9: 54-59.

HONCÙ, M. (1993): Pøíspìvek k poznání orthopteroidního hmyzu severozápadních Èech. Beitrag zur Kenntnis der Orthopteren-Fauna aus Nordwestböhmen. Sbor. Okres. Muz. Most, Øada. pøírodovìd. 13-14(1992): 89-108 (in Czech, German abstr.).

HONCÙ, M. (1997): Rovnokøídlí (Orthoptera) bývalého VVP Ralsko. Orthoptera of the former military training-grounds Ralsko. Bezdìz 5: 279-294 (in Czech, English abstr.).

HORKÝ, J. (1954): Boj se saranèemi na Gottwaldovsku. [Fight with grasshoppers in the Gottwaldov region]. Za vysokou úrodu, Fytopath. pøíl. 2: 80 (in Czech).

HORNÝ, J. (1992): Orthoptera jižního svahu Tobolského vrchu (SPR Koda, CHKO Èeský kras). Orthoptera of the southern slope of the Tobolský vrch hill (state nature reserve Koda, preserved landscape region Bohemian Karst). Èas. Nár. Muz., Øada pøírodovìd. 158: 43-57 (in Czech, English abstr.).

HORVÁTH, G. (1890): Orphania denticauda Charp. Természettudomnyi Közlöny 22: 444-445 (in Hungarian).

HORVÁTH, G. (1916): A Saga serrata Fabr. elterjedése hazánkban. [The distribution of Saga serrata Fabr. in Hungary]. Rovart. Lap. 23: 33 - 35 (in Hungarian).

HOUDA, J. (1983): Neznámé krtonožky. [Unknown mole-crickets]. Kulturní mìsièník Louny, únor 1983 35: 11-12 (in Czech).

HOUSER, I. (1955): Cvrèek, host našich mravencù. [A cricket, visitor of our ants]. Vesmír 31: 36-37 (in Czech).

HRABOVSKÝ, M. (1962): Poznámky k rozšíøení kudlanky nábožné (Mantis religiosa) na Moravì. [On the distribution of Praying-Mantis in Moravia]. Ochr. Pøír. 17: 87 (in Czech).

HRDLIÈKA J. 1964: K rozšíøení cvrèíka Myrmecophilla acervorum. [On the distribution of Myrmecophila acervorum]. Živa 10: 65 (in Czech).

HUDEÈEK, L. (1939): Mantis religiosa L. Èas. Vlastivìd. Mus. v Olomouci, 7:182 (in Czech).

HUDEÈEK, J. (1996): Cvrèci oblasti Slezska a severovýchodní Moravy. [Crickets of Silesia and north-eastern Moravia]. Vlastivìdné listy 22(2): 36-38 (in Czech).

HUDEÈEK, J. & ŠUHAJ, J. (1996): Cvrèek domácí (Acheta domesticus) je èlenem fauny èeského Slezska (Insecta: Ensifera: Gryllidae). House cricket (Acheta domestica) is a member of the fauna of Czech Silesia. Èas. Slez. Muz. Opava (A) 45: 183-185 (in Czech, English abstr.).

HUDEÈEK, J. & ŠUHAJ, J. (1997): Škvoøi (Dermaptera) Slezska, severní a støední Moravy: historie výzkumù a bibliografie. The Dermaptera of Silesia, northern and central Moravia: history of research and bibliography. Sborn. Pøirodovìd. klubu v Uh. Hradišti 2: 111-114 (in Czech, English abstr.).

HYKEŠ, O. V. (1925): Zvíøena našeho Slezska. [The animal species of Czech Sielsia], S. 51-66. In: LHOTSKÝ, A. (ed.): Vlastivìdný Sborník Slezský, Èást I. Pøírodní popis a hospodáøské pomìry. Školství, Statistika. Slezská Grafia, Opava (in Czech).

JÁSZAY, T. & PANIGAJ, ¼. (1989): Výsledky prieskumu hmyzu (Insecta) poèas XII. TOP-u v okrese Prešov. [Results of investigations of insects during XIIth TOP (East-slovakian camp of conservationists) in Prešov surroundings], S. 154 - 169. In: CIBU¼KOVÁ, S. & BUDAYOVÁ, J. (eds.) 1989: XII. Východoslovenský tábor ochrancov prírody - preh¾ad odborných výsledkov (Sigord - Kokošovce 30.7. - 6.8.1988). ONV - odbor kultúry, OV SZOPK, Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, Prešov. (in Slovak).

KAPLER, O. (1940): K výskytu kobylky Ephippiger vitium Serv. na Moravì. [On the occurrence of Ephippigera vitium Serv. in Moravia]. Entomol. listy 3: 40 (in Czech, German abstr.)

KAPLER, O. (1941): K rozšíøení kobylky Ephippigera vitium Serv. na Moravì. [On the distribution of Ephippigera vitium Serv. in Moravia]. Pøíroda 34: 14-16 (in Czech).

KEMPNÝ, L. (1950): Zpráva o výsledku výzkumných prací zoologické skupiny prof. Dr. Jos. Kratochvíla v r. 1949. [Communication of investigations made by group of prof. Dr. Jos. Kratochvíl in 1949]. Pøír. Sbor. Ostrav. Kraje 11: 95-99 (in Czech).

KEMPNÝ, L. (1951): Souborná zpráva o prùzkumech zoologické pracovní skupiny prof. dr. J. Kratochvíla z Brna v r. 1950. [Collected communication of investigations made by zoological group of prof. dr. Kratochvíl from Brno in 1950]. Pøír. Sbor. Ostrav. Kraje 12: 269-275 (in Czech).

KEMPNÝ, L. (1953): Nález Saga pedo (PALL.) (Sagidae, Orthoptera) na jižním Slovensku (Zobor u Nitry). Zum Funde von Saga pedo (PALL.) (Sagidae, Orthoptera) in der südl. Slowakei (Zobor bei Nitra). Pøír. Sbor. Ostrav. Kraje 14: 529 - 534 (in Czech, German abstr.).

KHEIL, N. M. (1911): Bedeutende Sammlungen. II. Die Finot´sche Orthopterensammlung in Paris. Int. Entomol. Ztschr. 5: 185, 190-191, 197-199, 203-204, 213-215.

KHEIL, N. M. (1915): Über Varietäten und Aberrationen des Caloptenus italicus Lin. Int. Entomol. Ztschr. 9: 89-90, 93-94, 101-103.

KISS, J. & OLASZ, K. (1907): Adatok Árva-Polhora és a Babiagura rovarfaunájához [Data on the insect fauna of Oravská Podhora and Babiagura]. Rovart. Lap. 14: 71 - 76 (in Hungarian).

KLAPÁLEK, F. (1894): Obojetník kobylky zelené (Locusta viridissima L.). [Gynandromorphy in Locusta viridissima L]. Sitzungsberichte der Königlichen Böhmischen Ges. Wiss. Prag 12: 5 (in Czech).

KLAPÁLEK, F. (1905): Fauna Bohemica. Acridium aegyptium. Èas. È. Spoleè. Entomol. 2: 26 (in Czech).

KLETEÈKA, Z., HOLUB, A & MIESBAUER, J. (1994): Nìkteré teplomilné druhy hmyzu (Coleoptera, Orthoptera - Gryllidae) zjištìné na severním okraji Èeského Krumlova. Some termophilous insects (Coleoptera, Orthoptera - Gryllidae) found near Èeský Krumlov. Sbor. Jihoèes. Muz. Èes. Budìjovice, Pøír. Vìdy 34: 68-70 (in Czech, English abstr.).

KLINDA, J. (1981): CHKO Malé Karpaty. [Malé Karpaty Protected Landscape Area]. Ekopanoráma 11: 24 (in Slovak).

KLVAÒA, J. (1889): Kudlanka nábožná (Mantis religiosa) na jižní Moravì. [Praying-Mantis in south Moravia]. Vesmír 18: 191 (in Czech).

KLVAÒA, J. (1900): Cikáda neboli køís na Moravì. [The cicada in Moravia]. Vesmír 29: 227-228 (in Czech).

KNÍŽETOVÁ, L., PECINA, P. & PIVNIÈKOVÁ, M. (1987): Provìrka maloplošných chránìných území a jejich návrhù ve Støedoèeském kraji v letech 1982-85. [Screening of natural reserves and their proposals of the Central Bohemia region in 1982-85]. Bohemia Centralis 16: 7-262 (in Czech).

KOCIAN, J., BENCÚR, J. & MIGRA, V. (1985): Živoèíšstvo. [Animals], S. 24-41. In: MIKLÁŠ, M. & HUBA, P. (eds.): Premeny Oravy. Vydavate¾stvo Osveta, Martin; 192 S. (in Slovak).

KOCOUREK, F. (1968): Cvrèek Myrmecophila acervorum Panz. na Svitavsku. [The cricket Myrmecophila acervorum Panz. in Svitava region]. Listy Orlického muz. Choceò 3: 199 (in Czech).

KOÈÁREK, P. (1998): Life cycles and habitat associations of three earwig (Dermaptera) species in lowland forest and its surroundings. Biologia, Bratislava 53: 205-211.

KOÈÁREK, P. (1998): Orthopteroidní hmyz (Ensifera, Caelifera, Dermaptera, Dictyoptera: Blattodea) CHKO Litovelské Pomoraví (Èeská republika) s hodnocením vlivu povodní z èervence 1997. Orthoperoid insects (Ensifera, Caelifera, Dermaptera, Dictyoptera: Blattodea) of the Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area (Czech Republic) with the evaluation of changes after flood in July 1997. Èas. Slez. Muz. Opava (A) 47: 31-39 (in Czech, English abstr.)

KOÈÁREK, P. & ŠEVÈÍK, J. (1997): Škvoøi (Dermaptera) severní Moravy a Slezska - pøehled faunistických údajù. Earwigs (Dermaptera) of northern Moravia and Silesia - a survey of faunistic data. Èas. Slez. Muz. Opava (A) 46: 97-103 (in Czech, English abstr.).

KOHN, F. C. (1933): Zwei aussländischer Heuschrecken in unserer Fauna. Natur und Heimat 4(3): 70-72.

KOLENATI, F. (1859): Naturhistorische Durchforschung des Altvatergebirges. Jahresheft naturwiss., Sect. K. K. Mähr. Schles. Ges. Ackerbau, Brünn 1: 1-83.

KOLEŠKA, Z. (1978): Závist u Zbraslavi - klasická lokalita èeských entomologù. Závist bei Zbraslav - eine klassische Lokalität tschechischer Entomologen. Bohemia centralis 7: 83-104 (in Czech, German abstr.).

KOLEŠKA, Z. (1978): Pøíspìvek k historii entomologického zkoumání Èeského støedohoøí. Beitrag zur Historie entomologischer Forschungen im BØhmisches Mittelgebirge. Fauna Bohemiae Septentrionalis 3: 83-95 (in Czech, German abstr.).

KOLEŠKA, Z. (1996): Historie entomologické èinnosti v pøírodovìdeckém výzkumu Kolínska. History of entomological activities in natural sciences research in the district of Kolín. Práce Muzea v Kolínì, øada pøírodovìd. 2: 57-88 (in Czech, English abstr.).

KOØENSKÝ, J. (1902): Zvíøena zavleèená do Evropy z ciziny. [Animals introduced to Europe from abroad]. Vesmír 31: 158-159 (in Czech)

KOVÁÈIK, P. (1988): Chránený prírodný výtvor Slatina pod Straèím vrchom. [Nature monument Slatina pod Straèím vrchom]. Rosalia (Nitra) 5: 199 - 202 (in Slovak).

KRATOCHVÍL, J. (1938): Moravští škvoøi. [Earwigs of Moravia]. Sbor. Klubu Pøírodovìd. v Brnì 21: 93-96 (in Czech).

KRATOCHVÍL, J. (1946): Tøi entomologické poznámky. Trois notices entomologiques. Entomol. listy 9: 54-55 (in Czech, French abstr.).

KRATOCHVÍL, J. (1959): Øád kudlanky - Mantidea, S. 217-219. In: KRATOCHVÍL, J. (ed.): Klíè zvíøeny ÈSR III. [Key to the fauna of Czechoslovakia, part III.]. ÈSAV, Praha (in Czech).

KRATOCHVÍL, J. (1959): Øád škvoøi - Dermaptera, S. 225-227. In: KRATOCHVÍL, J. (ed.): Klíè zvíøeny ÈSR III. [Key to the fauna of Czechoslovakia, part III.]. ÈSAV, Praha (in Czech).

KREJÈÍ, A. (1892): Živý japanský hmyz v Èechách (Diastrammen marmorata). [Living Japanese insect in Bohemia (Diastrammen marmorata)]. Vesmír 20: 58; 22: 48 (in Czech).

KREJÈÍ, A. (1896): Pøehled èeských Orthopter. [A survey of Bohemian Orthoptera]. Vìstník Král. Èeské spoleè. Nauk., Tøída II. 1896: 9 S. (in Czech).

KREJÈÍ, A. (1903): Doplòky k "Pøehledu èeských Orthopter" z r. 1896. [The additions to „A survey of Bohemian Orthoptera" from 1896]. Vìstník Král. Èeské spoleè. Nauk, Tøída II. 1903: 2 S.

KRIŠTÍN, A. (1996): K poznaniu rovnokrídlovcov (Orthoptera) Choèských vrchov a pri¾ahlých pohorí severozápadného Slovenska. On the knowledge of grasshoppers (Orthoptera) of Choèské vrchy hills and adjacent mountains of north-western Slovakia. S.64 - 67, Zborník výsledkov 31.TOP-u [Book of results of XXXIth camp of conservationists], Kvaèany (in Slovak, English abstr.).

KRIŠTÍN, A. (1996): Rovnokrídlovce (Orthoptera) a modlivky (Mantodea) vybraných lokalít Tríbèa a Vtáèníka. Orthoptera and Mantodea of Selected Localities of Tríbeè and Vtáèník Mts. Rosalia (Nitra) 11: 147-152 (in Slovak, English abstr.).

KRIŠTÍN, A. (1997): K rozšíreniu rodu Tridactylus na Slovensku. On distribution of genus Tridactylus in Slovakia. Entomofauna carpathica 9: 24 - 27 (in Slovak, English abstr.)

KRIŠTÍN, A. (1997): Rovnokrídlovce (Orthoptera) a modlivky (Mantodea) vybraných lokalít stredného Poiplia (južné Slovensko). Orthoptera and Mantodea of selected localities of central Poiplie (south Slovakia). S. 117-122. In: URBAN, P. & HRIVNÁK, R. (eds.): Poiplie. Slovenská agentura životného prostredia, Banská Bystrica. (in Slovak, English abstr.)

KRIŠTÍN, A. (1997): Zoocenózy lesných a trávnych ekosystémov Po¾any: štruktúra, dynamika, vzťahy. [Zoocenoses of forest and grasland ecosystems in Po¾ana: composition, dynamics, interactions]. S. 183 - 186. In: MIDRIAK, R. (ed.): Zborník referátov z odborného seminára, Racionálne využívanie a obhospodarovanie CHKO-BR Po¾ana, konaného dòa 5. júna 1997 (in Slovak).

KRIŠTÍN, A. (1998): First record of Pachytrachis gracilis (Orthoptera, Tettigoniidae) in Slovakia. Biologia (Bratislava) 53: 212.

KRIŠTÍN, A. (1998): Orthopteran assemblages along vertical gradient of some Carpathian mountains, S. 376. In: BRUNNHOFER,V. & SOLDÁN, T (eds.): Book of abstracts, VIth Eur. Congr. Entomol., Èeské Budìjovice, August 23-29.

KRIŠTÍN, A. & JANIŠOVÁ, M. et al. (1996): Biodiverzita vybraných funkèných priestorov. [The biodiversity of selected function areas]. S. 19-66. In: SLAVÍKOVÁ, D. & KRAJÈOVIÈ, V.: Ochrana biodiverzity a obhospodarovanie trvalých trávnych porastov CHKO - BR Po¾ana Bratislava. Nadácia IUCN, Svetová únia ochrany prírody, Slovensko (in Slovak, English abstr.).

KRIŠTÍN, A., MIHÁL, I. & BLANÁR, D. (1997): K poznaniu rovnokrídlovcov (Orthoptera) a modliviek (Mantodea) Muránskej planiny a Slovenského Rudohoria. On Orthoptera and Mantodea of Muránska planina and Slovenské Rudohorie Mts. (Slovakia). Ochr. Prír. 15: 183-188 (in Slovak, English abstr.).

KRIŠTÍN, A. & ŠUŠLÍK, V. (1994): Prieskum rovnokrídlovcov (Orthoptera) vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť a blízkom okolí. [The research of grasshoppers (Orthoptera) in training Lešť and army area Lešť and surroundings]. S. 80 - 83. In: JANÈOVÁ, G. & SLÁVIKOVÁ, D. (eds.) (1994): XXIX. Tábor ochrancov prírody (Krá¾ová pri Zvolene 17.-24. júla 1993) - odborné výsledky. [XXIXth camp of conservationists (Krá¾ová near Zvolen 17.-24. july 1993) - a list of results]. VYPRA pre Okresný koordinaèný výbor SZOPK, Zvolen (in Slovak).

KRIŠTÍN, A. & ŠUŠLÍK, V. (1995): Rovnokrídlovce (Orthoptera) v priestore Lešť. [Orthoptera in the Lešť area]. S. 94 - 95. In: LIŠKA, M., ROZLOŽNÍK, M., HÁBEROVÁ, I., KRIŠTÍN, A., HARŠÁNI, L., BURDA, P. et all.: Biodiverzita a ochrana prírody v oblastiach využívaných bývalou sovietskou armádou v Slovenskej republike. [Biodiversity and protection of nature in areas used by former Russian army in Slovakia]. Bratislava, Nadácia IUCN, Svetová únia ochrany prírody, Slovensko (in Slovak).

KRIŠTÍN, A. & ŠUŠLÍK, V. (1995): Zriadime genofondovú plochu alebo prírodnú rezerváciu "Hrochoťská Bukovina" pre vzácne rovnokrídlovce (Orthoptera) v CHKO BR Po¾ana? [Do we create the genic area or natural reserve "Hrochoťská Bukovina" for rare Orthoptera species in Po¾ana Landscape Protected Area?]. Chránené Územia Slovenska 26: 16-18 (in Slovak).

KRIŠTÍN, A. & ZACH, P. (1997): Rovnokrídlovce (Orthoptera) a modlivky (Mantodea) vybraných lokalít Novohradu (južné Slovensko). Orthoptera and Mantodea in selected sites of the Central Ipe¾ Region (Southern Slovakia). S. 117 - 122. In: URBAN, P. & HRIVNÁK, R. (eds.): Poiplie. Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica. (in Slovak, English abstr.)

KRIŠTOF, J. (1968): Bude v Šahách múzeum? [Will be the museum in town of Šahy?]. Ochranca prírody a pamiatok 8(2): 17 (in Slovak).

KRUMPÁL, M. (1993): Bezstavovce. [Invertebrates], S. 57-61. In: BERTOVÁ, L. (ed.): Karlova Ves. Vlastivedná monografia. Vydavate¾stvo Alfa, Bratislava; 212 S. (in Slovak).

KRUMPÁL, M., KALÚZ, S. & ŠTEFEK, J. (1978): Zaujímavý nález ságy stepnej - Saga pedo (Pall.) na Devínskej Kobyle. Interresanter fund Saga pedo (Pall.) in Naturschutzgebiet Devínska Kobyla. Zpr. Ès. Spoleè. Entomol. ÈSAV 14: 7-8 (in Czech, German abstr.).

KRUMPÁL, M., KRUMPÁLOVÁ, Z. & CYPRICH, D. (1997): Bezstavovce (Evertebrata) skleníkov Bratislavy (Slovensko). Invertebrates (Evertebrata) into the greenhouses in Bratislava (Slovakia). Entomofauna carpathica 9: 102-106 (in Slovak, English abstr.)

KRUŽBERSKÝ, A. (1952): Nezvaný host našich skleníkù. [An uninvited visitor of our green-houses]. Vesmír 31: 116 (in Czech).

KØÍSTEK, J. (1985): Structure of insects, spiders and harvestmen of a floodplain forest, S. 327-356. In: PENKA, M., VYSKOT, M., KLIMO, E. & VAŠÍÈEK, F. (eds.): Floodplain forest ecosystem I. Before water management measures. Elsevier/Academia, Amsterdam, Oxford, New York, Tokyo/Prague.

KØÍŽ, A. (1892): Saranèe nebo-li kobylka stìhovavá [Migratory locust]. Vesmír 20: 23 (in Czech).

LABLER, K. (1923): Nová nalezištì Orthopter v ÈSR. [New finding-places of Orthoptera in ÈSR]. Èas. Ès. Spoleè. Entomol. 30: 36 (in Czech).

LÁC, J. (1990): Živoèíšstvo. [Animals]. S. 446-603. In: BOFLÍK, J. (ed.): Gemer - Malohont I. Osveta, Martin (in Slovak).

LAMAÈ, J. (ed.) (1990): Chránená krajinná oblasť Slovenský kras. [Slovenský kras Protected Landscape Area]. Obzor, Bratislava (in Slovak).

LANG, V. (1942): Faunistické poznámky 1 - 4. [Entomological notices 1 - 4]. Entomol Listy 5: 68 - 69 (in Czech).

LANG, V. (1943): Nález vzácné kobylky na Moravì. [The finding of a rare bush-cricket in Moravia]. Entomol. Listy 6: 64 (in Czech).

LAPÁÈEK, V. (1983): Individuální a populaèní dynamika a energetika saranèe Chorthippus (Glyptobothrus) biguttulus (L., 1758). Individual and population dynamics and energetics of the grasshopper Chorthippus (Glyptobothrus) biguttulus (L., 1758). Autoreferát kandidátské dizertace. Entomologický ústav ÈSAV, Praha, 26 S.(in Czech, Russian and English abstr.).

LAPÁÈEK, V (1976): Rovnokøídlý hmyz (Orthoptera) luèního ekosystému v Kamenièkách. Orthoptera of the grassland ecosystem in Kamenièky. Zpráva o projektu Kamenièky, 10: 4-5 (in Czech).

LAPÁÈEK, V (1976): Spotøeba potravy saranèete Chorthippus biguttulus. Food consumption of the grasshopper Chorthippus biguttulus. Zpráva o projektu Kamenièky, 10: 7-11 (in Czech).

LAPÁÈEK, V (1979): Food consumption of the grasshopper Chorthippus biguttulus, pp. 179-184. In: RYCHNOVSKÁ M. (ed): Function of grassland in spring region - Kamenièky projekt. Brno.

LAUTERER, P. (1994): Kudlanka nábožná v Brnì. [Praying-Mantis in Brno]. Rovnost 23.9.1994: 5 (in Czech).

LUKNIŠ, M. (1977): Geografia krajiny Jura pri Bratislave. [Landscape geography of the town of Jur near Bratislava]. Univerzita Komenského, Bratislava; 212 S. (in Slovak).

MAJZLAN, O. (1992): Význam niektorých skupín hmyzu pre monitoring Podunajska. [Importancy of some insect groups for monitoring of the Dunaj river basin]. Spr. Slov. Entomol. Spoloè. SAV 4(3): 1 - 9 (in Slovak).

MAJZLAN, O. & FEDOR, P. J. (1997): Kobylky (Ensifera) NPR Drienová hora pri Novej Vieske sledované Malaiseho pascou. Long-horned grasshoppers (Ensifera) of the National Reserve Drieòová hora near Nová Vieska (southern Slovakia) studied by the Malaise trap. Folia faunistica Slovaca 2: 53 - 55 (in Slovak, English abstr.).

MALESEVICS, E. (1892): Losoncz faunájá vagyis az 1876, öszétöl az 1891 év végeig talált és megahatározót állatfajok rendszeres felsorolása és a fauna jellemzése [The fauna of Losoncz, i.e., a systematic list and characterisation of the animal species which were found and identified from autumn 1876 to the end of 1891]. A Losonczi magy. kir. állami fögymnazium értesitöje 1891-92: 3 - 47 (in Hungarian).

MARTÍNEK, V. (1960): Insecta, Arachnoidea a Diplopoda smrkových kultur støední Evropy. [Insects, Arachnids and Diplopods of central European spruce forests]. Rozpravy ÈSAV 70: 1-142 (in Czech).

MAØAN, J. (1952): Severní hranice zemìpisného rozšíøení druhu Acrida hungarica Herbst. a nìkterých dalších teplomilných druhù saranèí v Èeskoslovensku. The Northern Limit of the Geographical Distribution of the Species Acrida hungarica (Herbst.) and of some other Thermophile Species of the Acridoidea in Czechoslovakia. Èas. Slez. Mus., Ser. A. 2: 25-36 (in Czech, English abstr.).

MAØAN, J. (1953): Calliptamus barbarus Costa, nový druh saranèí pro faunu Èeskoslovenska. [Calliptamus barbarus Costa, new species of grasshopper for Czechoslovakia]. Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 28(1952): 149-156 (partly in Czech and Latin).

MAØAN, J. (1953): Pøíspìvìk k poznání rodu Pholidoptera Wesm. Contribution to the knowledge of the genus Pholidoptera Wesm. Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 28(1952): 209-221 (in English, Czech introduction).

MAØAN, J. (1953): Pøíspìvek k poznání systematiky, pùvodu a zemìpisného rozšíøení druhù rodu Poecilimon Fisch. z pøíbuzenství druhu Poecilimon intermedius (Fieb.) (Orthoptera: Tettigoniidae, subfam. Phaneropterinae). A contribution to the knowledge of the taxonomy, origin and geographical distribution of the species of the genus Poecilimon Fisch. From the affinity of the species Poecilimon intermedius (Fieb.) (Orthoptera: Tettigoniidae, subfam. Phaneropterinae). Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 28 (1952): 237-250 (in Czech and English).

MAØAN, J. (1954): Pøíspìvek k poznání systematiky, zemìpisného rozšíøení a pùvodu druhù Chorthippus loratus (F. - W.), Ch. dorsatus (Zett.) a Ch. dichrous (Ev.) (Orth., Acrididae). [Contribution to the knowledge of systematics, geographical distributions and origins of Chorthippus loratus (F. - W.), Ch. dorsatus (Zett.) and Ch. dichrous (Ev.) (Orth., Acrididae)]. Roèenka Ès. Spoleè. Entomol. 50(1953): 210 - 221. (in Czech, Russian abstr.).

MAØAN, J. (1954): Rovnokøídlý hmyz (Orthoptera) státní pøírodní reservace "Pieniny". Orthoptera of the State nature Reserve Pieniny. Ochr. Pøír. 9: 65-69 (in Czech, English and Russian abstr.).

MAØAN, J. (1954): Rovnokøídlý hmyz státních reservací v okolí Štúrova na jižním Slovensku. Die Othopterenfauna der staatlichen Naturschutzgebiete bei Štúrovo in der Südslowakei (ÈSR). Ochr. Pøír. 9: 132-139 (in Czech, German and Russian abstr).

MAØAN, J. (1954): Zvíøena Èeskoslovenské republiky z hlediska ochrany pøírody a krajiny. [Animals of the Czechoslovak republic from a point of view nature and landscape protection]. S. 410 - 540. In: VESELÝ, J. (ed.): Ochrana Èeskoslovenské pøírody a krajiny, díl II. ÈSAV, Praha (in Czech).

MAØAN, J. (1956): Nástin entomogeografických pomìrù Èeskoslovenska. Aperçu des relations entomogéographiques en Tchécoslovaquie. Acta Faun. Ent. Mus. Nat. Pragae 1: 3-25 (in Czech, French abstr.).

MAØAN, J. (1957): Beitrag zur Kenntnis des europäischen Arten der Euchorthippus Tarb. (Orthoptera, Acrididae). Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 31: 183-190.

MAØAN, J. (1958): Beitrag zur Kenntnis der geographischen Variabilität von Acrotylus insubricus (Scop.). Orthoptera-Acrididae. Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 32: 171-179.

MAØAN, J. (1958): Nový druh rodu Isophya Br.W. z Èeskoslovenska. Eine neue Art der Gattung Isophya Br.W. aus der Tschechoslowakei. Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 32: 513-517 (partly in Czech and German).

MAØAN, J. (1958): O výskytu Stenobothrus (subg. Stenobothrodes Tarb.) eurasius Zub. v Èeskoslovensku. Über das Vorkommen Stenobothrus (subg. Stenobothrodes Tarb.) eurasius Zub. in der Tschechoslowakei. Orthoptera - Acrididae. Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 32: 537-543 (partly in Czech and German).

MAØAN, J. (1958): Zoogeografické èlenìní Èeskoslovenska. A zoogeographical outline of the Czechoslovak fauna. Sbor. Ès. Spoleè. Zemìpis. 63: 89 -110 (in Czech, English abstr.).

MAØAN, J. (1960): Dva nové druhy Orthopter pro èeskou faunu z jihoèeských pøírodních reservací. [Two new Orthoptera species for the fauna of Bohemia from south-bohemian Natural Reserves]. Èas. Nár. Mus., Odd. Pøírodovìd 129: 101-102 (in Czech, German abstr.).

MAØAN, J. (1960): Fauna orthopter pískového pøesypu Slepièí vršek u Lužnice. [Orthoptera of the sand dune Slepièí vršek near Lužnice river]. Èas. Nár. Muz., Odd. Pøírodovìd. 129: 92-94 (in Czech, German abstr).

MAØAN, J. (1964): Výsledky orthopterologického výzkumu v Lounském støedohoøí. Einige Ergebnise der orthopterologischen Forschungen im launer Mittelgebirge, S 165-178. In: Referáty entomologického sympozia (22.-24. záøí 1964) u pøíležitosti oslav 150let trvání Slezského muzea v Opavì. Zetaprinton mtz., Opava. (in Czech, German abstr.)

MAØAN, J. (1965): Beitrag zur Kenntnis der Taxonomie und der geographischen Verbreitung Chorthippus lesinensis (Krauss). (Orthoptera, Acrididae). Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 36: 651-656.

MAØAN, J. (1965): Beitrag zur Kenntnis der Taxonomie, Ökologie und der geographischen Verbreitung von Homorocoryphus nitidulus (Scop.) in der Tschechoslowakei (Orthoptera - Tettigonoidea). Acta Faun. Ent. Mus. Nat. Pragae 11: 307-326.

MAØAN, J. (1965): Die Geschichte der nacheiszeitlichen Steppeninsektenfauna in der Slowakei. Entwicklung der nacheiszeitlichen Fauna in der Slowakei (Sammelschrift der Seminar - Referate Nitra 16. - 17. VI. 1964). Informaèné zprávy Vysokej školy po¾nohospodárskej v Nitre, Biologické základy po¾nohospodárstva, 1(1-4): 25 - 34.

MAØAN, J. (1966): Bedeutung der faunistisch-entomologischen Forschungen für die Erklärung der zoologischen Verhältnisse in Mitteleuropa, S. 193-198. In: II. Entomologisches Symposium über die Probleme der faunistischen und entomologischen Erforschung der Tschechoslowakei und Mitteleuropas, Slezské Muzeum, Opava.

MAØAN, J. & Èejchan, A. (1977): Enumeratio Insectorum Bohemoslovakiae Blattoptera - Mantoptera - Dermaptera - Orthoptera. Acta Faun. Ent. Mus. Nat. Pragae 15(Suppl. 4): 35 - 39 (in German).

MERAVÝ, V. (1987): Štátna prírodná rezervácia Lupka. [Lupka natural reserve]. Rosalia 4: 371 - 374 (in Slovak).

MERKEL, F. W. (1938): Beiträge zur Heuschreckenfauna Schlesiens. Mitt. Deutsch. Ent. Gess., E.V., Berlin 8: 12-17.

MICHEL, J. (1943): Jahresbericht des Sudetendeutschen Entomologenbundes für das Jahr 1942. Entomol. Ztschr. 57: 114-116.

MOCSÁRY, S. (1877): Adatok Zemplén és Ung megyek faunájához [Data on the fauna of the Zemlén (=Zemplín) and Ung districts]. Math. term.-tudom. Közlem. 13(1875 - 1876): 131 - 185 (in Hungarian).

MOCSÁRY, S. (1878): Adatok Zólyom és Liptó megyek faunájához [Data on the fauna of the Zólyom (=Zvolen) and Liptó (=Liptov) districts]. Math. term.-tudom. Közlem. 15(1877 - 1878): 223 - 263 (in Hungarian).

MORAW, F. (1876): Sitzung am 13. December 1876. Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 15: 44-47.

MRÁZEK, A. (1902): Ein Beitrag zur Kenntnis der Fauna der Warmhäuser. Vìstník Král. Èeské. Spoleè. Nauk, Tøída II. 1902: 37.

MUSIL-DAÒKOVSKÝ, E. (1884): Krtonožka obecná (Gryllotalpa gryllotalpa). Vesmír 13: 246 (in Czech).

MUTKOVIÈ, A. (1989): Prírodné pomery. [Natural conditions]. S. 9 - 20. In: TASSY, J. (ed.): Hlohovec. Obzor, Bratislava (in Slovak).

MÜLLER, J. (1994): Bemerkenswerte Funde von Heuschrecken (Saltatoria) und Libellen (Odonata) in der Umgebung des XXIX. TOP 1993 bei Králová (Zvolen) mit einem Nachtrag zum XXVIII. TOP 1992 bei Turcek, S. 69 - 79. In: JANÈOVÁ, G. & SLÁVIKOVÁ, D.(eds.): XXIX. Tábor ochrancov prírody (Krá¾ová pri Zvolene 17.-24.júla 1993) - odborné výsledky. VYPRA pre Okresný koordinaèný výbor SZOPK, Zvolen.

NAGY, B. (1974): Arealdynamik bei Insekten mit besonderer Rücksicht auf einige mitteleuropäische Saltatorien. Folia Entomol. Hung. 27(Suppl.): 191 - 199.

NAGY, B. (1995): Map of distribution of Saga pedo Pallas 1771 in Hungary. Inst. Plant Protection HAS Budapest.

NAGY, B. (1997): Orthoptera species and assemblages in the main habitat types of some urban areas in the Carpathian basin. Biológia, Bratislava 52: 233 - 240.

NAGY, B., KIS, B. & NAGY, L. (1984): Saga pedo Pall. (Orthoptera, Tettigoniidae): Verbreitung und ökologische Regelmässigkeiten des Vorkommens in SO - Mitteleuropa. Verh. 10. Int. Symp. Entomofaun. Mitteleur.: 190 - 192.

NAGY, B., ŠUŠLÍK, V. & KRIŠTÍN, A. (1998): Distribution of Orthoptera species and structure of assembladges along Slanske - Zemplén Mountains Range (SE Slovakia - NE Hungary). Folia Entomol. Hung. 59: 17-27.

NENADÁL, S. (1995): Nález kudlanky nábožné (Mantis religiosa L.) na Èeskomoravské vrchovinì. Der Fund der Gottesanbeterin (Mantis religiosa) auf der Böhmisch - Mährishen Höhe. Vlastivìdný sborník Vysoèiny 12: 247-249 (in Czech, German abstr.)

NIEDL, J. (1966): Výsledky dosavadního prùzkumu rozšíøení saranèat na Tøeboòsku (Orthoptera, Acridiodea). Bisherige Forschungsergebnisse zur Verbreitung der Acridioidea im Gebiete von Tøeboò. Sbor. Jihoèes. Muz. v Èes. Budìjovicích, Pøír. Vìdy 6: 96-103 (in Czech, German abstr.).

NOVÁK, L. (1960): Kobylky v okolí Sudic v r. 1749. [Locusts in the surroundings of Sudice in 1794]. Vlast. Ostrav. kraje., Opavsko 3: 24 (in Czech).

OBENBERGER, J. (1926): Orthoptères at Dermaptères de la République Tschécoslovaque. Fauna et Flora Èechoslovenica I. Académie Tchéque des sciences et des arts, Praha; 126 S.

OBENBERGER, J. (1926): Rovnokøídlý hmyz (Orthoptera a Dermaptera) republiky Èeskoslovenské. [Orthoptera and Dermaptera of the Czechoslovak republic]. Fauna et Flora Èechoslovenica I. Èeská akademie vìd a umìní, Praha; 234 S. (in Czech).

OBENBERGER, J.(1934): Gryllotalpa vulgaris L. Èas. Ès. Spoleè. Entomol. 31: 240 (in Czech).

OBENBERGER, J. (1937-38): Jeskynní kobylky a jejich skleníkové pøíbuzenstvo. [Cave crickets and their allied in green-houses]. Naší Pøírodou 1: 647-649 (in Czech).

OBENBERGER, J. (1939-40): Kobylky - Tettigonioidea. Naší Pøírodou 3: 321-324 (in Czech).

OBENBERGER, J. (1940): Ze života mravencù a všekazù. [From the biology of ants and termites]. Vesmír, Praha; 412 S.

OBENBERGER, J. (1940-41): O švábech, rusech a jiné hmyzí èeládce. [About cockroaches and allieds]. Naší Pøírodou 4: 801-804 (in Czech).

OBENBERGER, J. (1948): Ze života mravencù. [From the biology of ants]. Universum, Praha; 222 S.

OBENBERGER, J. (1955): Entomologie II. [Entomology II.]. Nakladatelství ÈSAV, Praha; 727 S. (in Czech).

OCSKAY DE OCSKÖ, F. (1826): Gryllorum Hungariae indigenorum species aliquot. Pars I. Acta Nova Academiae Caesareae Leopoldino - Carolinae Naturae curiosum, 13; 407 S.

OCSKAY DE OCSKÖ F. (1832): Orthoptera nova. Pars II. Acta Academiae Leopoldino - Carolinae, 16; 959 S.

OLASZ, K. (1906): Adalék Magyarország Orthoptera- és Neuroptera- faunájához [New data on the Orthoptera and Neuroptera fauna of Hungary]. Rovart. Lap. 13: 194-196 (in Hungarian).

ORTVAY, T. (1902): Pozsonyvármegye és a területén fekvö Pozsony, Nagyszombat, Bazin, Modor s Szentgyörgy városok állatvilága. Elsö kötet: Állatrajzi rész [Fauna of the Pozsony (=Bratislava) district and of the towns of Bratislava, Trnava, Pezinok, Modra and Svätý Jur. 1. Vol. Zoology]. Stampfel Károly, Pozsony (= Bratislava); 648 S. (in Hungarian).

OTTINGER, O. (1968): Fauna okolia Hlohovca. [Animals of the Hlohovec surroundings]; S. 22 - 29. In: LEHOTSKÁ, D. (ed.): Hlohovec a jeho okolie. Obzor, Bratislava (in Slovak).

PANIGAJ, ¼. (1993): Pozoruhodný nález. [Remarkable find]. Mladý prírodovedec 35(1): cover II (in Slovak).

PAVEL, J. (1970): Karel IV. Lucemburský: Vlastní životopis. Pøeklad z latiny. [Karel IV. Lucemburský: Autobiography. Translation from Latin.]. Nakl. Vyšehrad, Praha; 142 S. (in Czech).

PAX, F. (1920): Beitrag zur Orthopterenfauna Schlesiens. Ztsch. Wiss. Insektenbiol 3: 41-42.

PAX, F. (1921): Die Tierwelt Schlesiens. Verl. Gustav Fischer, Jena; 324 S.

PAX, F. (1933): Die Tierwelt des Friedländer Bezirkes. Heimatkunde des Bezirkes Friedland in Böhmen 5: 249-351.

PAZSICZKY, J. (1916): Négy hét a vrátnai völgyben [Four weeks in the Vrátna valley]. Rovart. Lap. 23: 157 - 163 (in Hungarian).

PECINA, P. (1960): Naši škvoøi [Our earwigs]. Živa 8: 61-64 (in Czech).

PECINA, P. (1965): Kobylky rodu Tettigonia L. (Locusta Deg.) v pøírodì a insectariu. [Bush-crickets of genus Tettigonia L. (Locusta Deg.) in nature and in insectarium]. Živa 13: 102-103 (in Czech).

PECINA, P. (1980): Pøíspìvek k poznání zvíøeny navrhované Státní pøírodní rezervace Zvolská Homole. Beitrag zur Kenntnis der für das Naturschutzgebiet des Zvolener Berghügels vorgeschlagenen Fauna. Bohemia centralis 10: 215-237 (in Czech, German abstr.).

PECINA, P. (1982): Kam zmizely krkonošské kobylky? [Where did bush-crickets of the Giant Mts clear off] Živa 30: 65-66 (in Czech).

PECINA, P. (1986): Kobylka horská (Isophya pyrenea SERV., 1893). Nika 5: 112-113 (in Czech).

PECINA, P. (1993): Cvrèek polní a nìkolik poznámek k možnostem jeho repatriace. [Gryllus campestris and notices to the possibility of its repatriation]. Nika 14: 555-556 (in Czech).

PECINA, P. & Èepická, A. (1979): Kapesní atlas chránìných a ohrožených živoèichù. [A handbook of protected and rare animal species]. SPN, Praha; 224 S. (in Czech).

PETRICSKÓ, J. (1892): Selmeczbánya vidéke állattani tekintetben [The territory of Banská Štiavnica from zoological point of view]. Selmeczbányai gyógyászati és természettudományi egyesület, Selmeczbánya (= Banská Štiavnica); 132 S. (in Hungarian).

PETROGALLI, A. (1890): Kirándulás a Szitnyára [A trip to Sitno]. Jh. naturwiss. Ver. trencsin. Comit. 11-12(1888/89): 132 - 146 (in Hungarian).

PETROVIÈ, Š. (1982): Niektoré záznamy o extrémoch poèasia v minulosti. [Some records on the extreme weather conditions in the past], S. 131-134. In: ZMORAY, I. & PODHRADSKÝ, V. (eds.): Zaujímavosti slovenskej prírody. [An interesting natural objects in Slovakia] Vydavate¾stvo Osveta, Martin, 365 S. (in Slovak).

POLÁÈEK V. 1942: Pøíspìvek k rozšíøení cvrèka Myrmecophila acervorum Panz. v Èechách. [Contribution to the distribution of Myrmecophila acervorum in Bohemia]. Èas. Ès. Spoleè. Entomol. 39: 143-144 (in Czech).

POLÁK, K. (1880): Locusta cantans Charp. (kobylka zpìvná). Vesmír 9: 46 (in Czech).

POLÁK, K. (1888): Saranèe egyptská (Acridium aegyptiacum L.). Vesmír 17: 118 (in Czech).

POLÁK, K. (1892): O saranèích. [On the grasshoppers]. Vesmír 22: 229-230 (in Czech).

PONEC, J. (1962): Modlivka zelená - exot Trnavska. [Praying mantis – exotic species of Trnava region]. Sborník prác z ochrany prírody v Západoslovenskom kraji 1962: 119-121 (in Slovak).

PONEC, J. (1974): Poznáte modlivku? [Can you recognize Mantis religiosa?]. Krásy Slovenska 51: 458 (in Slovak).

PONEC, J. (1975): Vzácny koník. [A rare grasshopper]. Krásy Slovenska 52: 452 (in Slovak).

PONEC J. 1976: Hmyz okolo nás. [The insects in our surroundings]. Príroda, Bratislava; 240 S. (in Slovak).

PONEC, J. (1989): V stepiach Slovenska. [In Slovak steppes]. Mladé letá, Bratislava; 175 S. (in Slovak).

PONEC, J. & MIHÁLIK, Š. (1977): Prírodné rezervácie na Slovensku. [Natural reserves in Slovakia]. Osveta, Bratislava; 237 S. (in Slovak).

POVOLNÝ, D. (1992): Nedávný nález kobylky ságy na jižní Moravì. [Recent finding of Saga pedo in southern Moravia]. Živa 40: 220-221 (in Czech).

POVOLNÝ, D. (1994): Teplomilný hmyz na jižní Moravì. Je výskyt teplomilných druhù potvrzením oteplování klimatu? [Termophilous insects in southern Moravia. Does the incidence of termophilous species represent an evidence for climate warming?] Veronica 8(4): 7-10 (in Czech).

PUNGUR, G. (1891): A Magyarországi tücskökfélék természetrajza (Histoire naturelle des Gryllides de Hongrie). Magyar természetttudományi társulat, Budapest, Kir; 95 S. (in Hungarian and Latin).

PUNGUR, J. (1899): Ordo Orthoptera. Fauna Regni Hungariae - A Magyar birodalom állatvilága, ed. sep. Regia Societas scientiarum naturalium hungarica, Budapest; 16 S. (A K.M. Természettudományi társulát), (in Hungarian and Latin).

PUNGUR, J. (1900): Ordo Orthoptera, S. 3 - 16. In: Fauna Regni Hungariae - A Magyar birodalom állatvilága III. Arthropoda. Societas scientiarum naturalium hungarica (A K.M. Természettudományi társulát), Budapest. (in Hungarian and Latin).

PUNGUR, J. (1918): Ordo Orthoptera, S. 3 - 16. In: Fauna Regni Hungariae - A Magyar birodalom állatvilága III. Arthropoda. Regia Societas scientiarum naturalium hungarica (A K.M. Természettudományi társulát), Budapest. (in Hungarian and Latin).

RÁCZ, I. (1986): A Mátra Múzeum Orthopterái [Orthoptera in the Mátra Museum]. Fol. Hist. - nat. Mus. Matr. 11: 31 - 34 (in Hungarian).

RÁCZ, I. (1992): Orthopteren des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums, Budapest. I: Tettigonidae. Folia Ent. Hung. 53: 155 - 163 (in German).

RAMME, W. (1923): Vorarbeiten zu einer Monographie des Blattiden genus Ectobius Steph. Archiv für Naturgeschichte, 89A: 97-145.

RAMME, W. (1951): Zur Systematik, Faunistik und Biologie der Orthopteren von Südost-Europa und Vorderasien. Mitt. Zool. Mus. Berlin 27: 1-432.

REDTENBACHER, J. (1900): Die Dermatopteren und Orthopteren (Ohrwürmer und Geradflügler) von Österreich-Ungarn und Deutschland. Verlag von C. Gerolds Sohn, Wien; 148 S.

REZEK, V. (1944): Saranèe Oedaleus nigrofasciatus De Geer na našem území. [Grasshopper Oedaleus nigrofasciatus De Geer in our territory]. Èas. Ès. Spoleè. Entomol. 41: 151 (in Czech).

REZEK, V. (1959): Na pískách jižní Moravy. [On sands of south Moravia]. Živa 7: 224-225 (in Czech).

ROUBAL, J. (1906): Locusta viridissima. Èas. È. Spoleè. Entomol. 3: 124 (in Czech).

ROZSYPAL, J. & KRATOCHVÍL, J. (1945): Výskyt a rozšíøení krtonožky na Moravì. Das Auftreten und Verbreitung der Maulwurfsgrille in Mähren. Folia entomol. 8: 99-103 (in Czech, German abstr.).

RUMI, C. G. (1807): Fortsetzung des Versuches einer Igloer entomographischen Fauna. Neue Beiträge zur Topographie und Statistik des Königreichs Ungarn, S. 334 - 352.

RÙŽIÈKA, Z. (1977): Šváb Supella supellectilium v Praze. [Cockroach Supella supellectilium in Prague]. Živa 25: 224 (in Czech).

SAMŠIÒÁK, K. (1943): Poznámky o èeských myrmekophilech. [Notes about myrmecophilous insects in Bohemia]. Èas. Ès. Spoleè. Entomol. 39: 112-115 (in Czech, German abstr.).

SAMŠIÒÁK, K. (1945): Pøíspìvek k rozšíøení Orthopter Èech. [Contribution to the distribution of Orthoptera in Bohemia]. Entomol. listy 8: 69-70 (in Czech, Latin abstr.).

SAMŠIÒÁK, K. (1952): K rozšíøení a oekologii cvrèka Myrmecophila acervorum Panz. (Orthoptera). [On the distribution and biology of Myrmecophila acervorum Panz. (Orthoptera)]. Èas. Nár. Muz. Praha, Odd. Pøírodovìd. 121: 103-105 (in Czech).

SCHMIDT, G. H. & LILGE, R. (1996): Geographische Verbreitung der Oedipodinae (Orthoptera, Caelifera, Acrididae) in Europa und Randgebieten mit Hinweisen zur Ökologie und Biologie. Verlag Dr. Kovaè, Hamburg; 149 S.

SCHNEEBERG, A. (1929): Orthoptera v lesním hospodáøství. Orthoptera in der Forstwirtschaft Lesn. Práce 8: 260 - 278 (in Czech, German abstr.).

SCHNEEBERG, A. (1931): Orthoptera okolí Bratislavy (Mantodea Brunn. Locustodea Brunn. Acridiodea Burm.). Orthopteren der Umgebung von Bratislava (Mantodea Brunn. Locustodea Brunn. Acridiodea Burm.). Sbor. Prírodovedného odboru Slov. vlastiv. Muz. v Bratislave 1924 - 1931: 91 - 107 (in Czech and German).

SCHUBERT, K. (1929): Geradflügler und Libellen des Altvatergebirges. Ztschr. Wiss. Insektenbiol. 24: 251-255.

SCHUBERT, K. (1930): Die Libellen und Geradflügler des Moosebruches (Altvatergebirge). Ztschr. Wiss. Insektenbiol. 25: 183-198.

SCHUBERT, K. (1933): Beiträge zur Kenntnis der Tierwelt des Moosebruches im Altvatergebirge. Ztschr. Morfol. Oekol. Tiere 27: 324-372.

SCHWARZ, R. & HYLSKÝ, R. (1959): O kudlance nábožné. [On praying mantis]. Živa 7: 23-24 (in Czech).

SEIDL, W. (1836): Die Orthopteren Böhmens. Weitenweber's Beiträge zur gesammten Naturk. u. Heilwissensch 1(8): 205-223.

SEKOVÁ, E. (1988): Ochrana Štátnej prírodnej rezervácie Ostrov Kopáè. [Protection of State natural reserve Ostrov Kopáè]. Pamiatky-Príroda 19(5): 46-47 (in Slovak).

SKUHRAVÝ, V. (1960): Die Nahrung des Ohrwurms (Forficula auricularia) in den Feldkulturen. Èas. Ès. Spoleè. Entomol. 57: 329-339.

SLAVÍÈEK, J. (1930): Rovnokøídlí-Orthoptera, S. 387-389. In: ÈERNÝ, N. & PELÍŠEK, R. (eds.): Vlastivìda støední a severní Moravy (Vlastivìda župy olomoucké). Díl 1 (Pøírodní pomìry støední a severní Moravy). Sdruž. Uèit. Župy Olomoucké, Kromìøíø. (in Czech).

STEINMANN, H. (1975): The Dermaptera of the Moravské muzeum, Brno (ÈSSR). Acta Mus. Morav., Sci. Nat. 60: 157-160.

STRAKA, V. (1979): Živoèíšstvo Suèian a blízkeho okolia. [Animals of Suèiany and of surroundings]. S. 22 - 28. In: BELÁÈIK, P. (ed.): Suèany. Pamätnica k 35.výroèiu SNP. Osveta, Martin. (in Slovak).

STRAKA, V. (1992): K poznaniu rovnokrídleho hmyzu (Saltatoria) CHN Suchý vrch vo Ve¾kej Fatre. [On the knowledge of Saltatoria in protected locality Suchý vrch in Velká Fatra Mts.]. Ochr. Prír. 1: 345 - 347 (in Slovak).

STRAKA, V. (1992): K poznaniu rovnokrídleho hmyzu (Saltatoria) ŠPR Rojkovské rašelinisko. [On the knowledge of Orthoptera in state natural reserve Rojkovské rašelinisko peat bog]. Ochr. Prír. 1: 287 - 289 (in Slovak).

STRAKA, V. (1992): Rovnokrídlovce. [Bush-crickets and grasshoppers]. S. 169 - 170. In: KUÈA, P., MAJSKÝ, J., KOPEÈEK, F. & JONGEPIEROVÁ, I.: Biele Karpaty. Ekológia, Bratislava (in Slovak).

STRAKA, V. (1993): Rovnokrídlovce (Orthoptera) chráneného náleziska Rakšianske rašelinisko. [Orthoptera of protected locality Rakšianské rašelinisko peat bog]. Ochr. Prír. 2: 217 - 219 (in Slovak).

STRAKA, V. (1993): Rovnokrídlovce (Saltatoria) v štátnej prírodnej rezervácii Šútovská dolina v Národnom parku Malá Fatra. [Saltatoria of state natural reserve Šútovská dolina in National Park Malá Fatra]. Zbor. Oravského Múz. 1993: 34 - 36 (in Slovak).

STRAKA, V. (1994): Rovnokrídlovce (Saltatoria) Kremnických vrchov, zistené poèas XXVIII. Stredoslovenského TOP -u Turèek 1992. [Saltatoria of Kremnické vrchy hills, found during XXVIIIth central-slovakian camp of conservationists]. S. 62 - 64. In: KADLEÈÍK,,J. (ed.) 1994: Turiec 1992. Zborník odborných výsledkov inventarizaèných prieskumov v povodí rieky Turiec a XXVIII. Tábora ochrancov prírody Turèek 1992. Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Martin (in Slovak).

STRAKA, V. & ASTALOŠ, B. (1987): Prvý príspevok k poznaniu rovnokrídlovcov (Orthoptera) Turca. A pionner study of Orthoptera species of the Turiec region. Kmetianum 8: 305 - 311 (in Slovak, English and Russian abstr.).

STRAKA, V., KADLEÈÍK, J., TOPERCER, ML., J., VALACH, I. & KLEINERT, J. (1992): Živoèíšstvo povodia rieky Turiec. [Animals of Turiec river basin]. In: KADLEÈÍK, J. (ed.): Sprievodca XXVIII. Stredoslovenským táborom ochrancov prírody, Turèek - Salaš, 18. - 25. júl 1992, Oko, OKV Martin (in Slovak).

STREJÈEK, J. (1985): Hmyz skalních stepí a lesostepí v Praze [Insect of rocky steppes and forest-steppe in Prague], Orthoptera S. 124-125. In: Staletá Praha. Pøírodovìdný význam Prahy. Sborník Pražského støediska státní památkové péèe a ochrany pøírody, Panorama, Praha (in Czech).

SVOBODA, J. (1930): Kudlanka nábožná u Košic. [Mantis religiosa near Košice]. Vesmír 9: 39 (in Czech).

SZABÓ, J. (1912): Myrmecophila acervorum hímjeröl [About the male of Myrmecophila acervorum]. Állatt. Közlemén. 11: 116-125 (in Hungarian).

SZABÓOVÁ, A. (1989): Príroda okresu Komárno. [Nature of Komárno district]. Erpo, Bratislava; 216 S. (in Slovak).

SZILÁDY, Z. (1922): Magyarországi rovargyüjtésem jegyzéke. V. Orthoptera. [The register of my Hungarian insect collection. V. Orthoptera]. Rovart. Lap. 26: 7 - 9 (in Hungarian).

ŠELIGA, L. (1981): Živoèíšstvo. [Animals]. S. 33 - 41. In: MARÁKY, P.& ŠELIGA, L.: Èadca a okolie. Osveta, Martin (in Slovak).

ŠMAHA, J. (1981): Pøíspìvek k faunì umìlých substrátù ve skladovacích prostorách Støedoèeského kraje. [A contribution to the fauna of artifical substrates in storages of Central Bohemia]. Bohemia centralis 10: 265-268 (in Czech).

ŠMAHA, J. (1982): Nìkteré výsledky prùzkumu entomofauny biocenóz v okolí Køivoklátu. Einige Ergebnise von der Erforschung der Entomofauna der Biozenosen in der Umgebung von Køivoklát. Bohemia Centralis 11: 135-153 (in Czech, German abstr.).

ŠTEFEK, J. (1986): Zdôvodnenie návrhu vyhlásenia oblasti Èajkovských viníc za chránené územia. [Justification of the proposal proclamation of the Èajkov vineyard as a protected area]. Zborník I., XXI. TOP, Poèúvadlo 1985: 222-224 (in Slovak).

ŠTEPANOVIÈOVÁ, O. & BELÁKOVÁ, A. (1960): Entomofauna kukurièného po¾a. [Fauna of insects in maize field]. Acta Fac. Rer. Natur. Univ. Comen. 4(6 - 8) - Zool. 5: 301 - 352 (in Slovak ).

ŠULOVÁ, J. (1958): Pøíspìvek k otázce rozšíøení kobylky zavalité, Poysarcus denticauda (Charp.) (Orthoptera). Ein Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung von Polysarcus denticauda (Charp.) (Orthoptera). Sbor. Vys. Šk. Pedag. Olomouc, Pøír. vìdy 5(Obory GeGeBi 2): 187 - 192 (in Czech, Russian and German abstr.).

ŠULOVÁ, J. (1959): Pøíspìvek k bionomii kobylky zavalité Polysarcus denticauda (Charp.) (Orthoptera). Beitrag zur Bionomie der Laubheuschrecke Polysarcus denticauda (Charp.) (Orthoptera). Sbor. Vys. Šk. Pedag. Olomouc, Pøír. vìdy 7(Obory GeGeBi 3): 97 - 101 (in Czech, Russian and German abstr.).

ŠUŠLÍK, V. (1976): Ekológia niektorých druhov rovnokrídlovcov (Orthoptera) v trávnych spoloèenstvách. The ecology of certain Orthoptera species in grassland communities. Autoreferát dizertácie. SAV, Bánská Štiavnica; 22 S. (in Slovak, Russian and English abstr.).

ŠUŠLÍK, V. (1976): Orthoptera, S. 127 - 131. In: Kurz komplexnovo issledovania landšafta. [Landscape studying course]. ÚEBE SAV, Bratislava (in Russian).

ŠUŠLÍK, V. (1981): Kvalitatívno - ekologický rozbor rovnokrídlovcov (Orthoptera) z okolia Rohožníka. [Quolitative and ecological analysis of Orthoptera in Rohožník surroundings]. Biológia 36: 953 - 959 (in Slovak, Russian abstr.).

ŠUŠLÍK, V. (1982): Rovnokrídlovce (Orthoptera) na niektorých lokalitách v okrese Komárno. [Orthoptera in certain localities in Komárno region]. S. 107 - 111. In: SZABÓOVÁ, A., KLOKNER, L. & ŠTOMANN, A. (eds.): Odborné výsledky zo XVI. Tábora ochrancov prírody. [Results of XVIth camp of conservationists]. Okresná pamiatková správa, Okresný výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Okresné osvetové stredisko, Komárno. (in Slovak).

ŠUŠLÍK, V. (1986): Ekológia niektorých druhov rovnokrídlovcov (Orthoptera) v západnej èasti Liptova. Ecology of some orthopteran species (Orthoptera) part of the region of Liptov. Biol. Práce 32(3): 1 - 144 (in Slovak, English and Russian abstr.).

ŠUŠLÍK, V. (1986): Populaèná hustota koníkov (Acridoidea, Orthoptera) na vybraných úsekoch dunajských hrádzí. [Population density of grasshoppers (Acridoidea, Orthoptera) in selected parts of Dunaj river dikes]. Zprávy Èeskoslov. Zool. Spol., Ústí n. Labem 19-20: 87 (in Slovak).

ŠUŠLÍK, V. (1986): Rovnokrídlovce (Orthoptera) na pasienkoch v okolí Banskej Štiavnice. [Orthoptera of pastures in Banská Štiavnica surroundings]. Spr. Slov. Zool. Spoloè. SAV 12: 19 - 21 (in Slovak).

ŠUŠLÍK, V. (1991): Prieskum rovnokrídlovcov (Orthoptera) v chránenej krajinnej oblasti Po¾ana. Survey of Orthoptera in the protected landscape area Po¾ana. Stredné Slov. Prír. vedy 10: 85 - 94 (in Slovak, English abstr.).

ŠUŠLÍK, V. (1991): Vplyv pasenia hovädzieho dobytka na rovnokrídlovce (Orthoptera) v oblasti Borišova - Ve¾ká Fatra. [Influence of cattle pasturage to Orthoptera in Borišova region - Velká Fatra]. VIII. Sjezd Ès. zoologù, abstrakta referátù, Brno (in Slovak). 64 S.

ŠUŠLÍK, V. (1992): K ekológii rovnokrídlovcov (Orthoptera) na lesných lúkach. A contribution to ecology of orthopterans (Orthoptera) on forest meadows. S. 329 - 333. Zborník Medzinárodná vedecká konferencia Les, drevo, ekológia. Technická univerzita, Zvolen (in Slovak, English abstr.).

ŠUŠLÍK, V. (1992): Príspevok k poznaniu rovnokrídlovcov (Orthoptera) ŠPR Vtáènik a blízkeho okolia. A contribution toward better understanding of orthopterans of the state natural reserve Vtáènik and its close surroundings. Rosalia (Nitra) 8: 127 - 134 (in Slovak, English abstr.).

ŠUŠLÍK, V. (1993): Rovnokrídlovce (Orthoptera) ako potencionálna trofická základòa pre vtáky v oblasti Vrchdetvy. Orthoptera as a potential trophic base of birds in the area of Vrchdetva. Tichodroma 5: 137 - 141 (in Slovak, English abstr.).

ŠUŠLÍK, V. (1993): Rovnokrídlovce (Orthoptera) v ŠPR Zadná Po¾ana. [Orthoptera of state natural reserve Zadná Po¾ana]. In: URBAN, P. (ed.): Fauna Po¾any. Zborník referátov zo seminára (Zvolen, 8. - 9.6.1993), S. 87 - 92, Správa CHKO - biosférickej rezervácie Po¾ana, Lesnícka fakulta Technickej univerzity, Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen (in Slovak).

ŠUŠLÍK, V. (1995): Faunistické a ekologické poznámky k modlivke zelenej (Mantis religiosa) na Slovensku. Faunistic and ecological notes on the Mantis religiosa in Slovakia. Entomofauna carpatica 7: 2-3 (in Slovak, English abstr.).

ŠUŠLÍK, V. (1996): Je ochrana koníka stepného - Acrida hungarica (Orthoptera) úèinná? Is the protection of Acrida hungarica (Orthoptera) effective? Entomofauna carpathica 8: 16 - 18 (in Slovak, English abstr.).

ŠUŠLÍK, V. (1996): Rovnokrídlovce (Orthoptera) na transekte K¾ak - Vtáènik v chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. [Orthoptera in transect K¾ak - Vtáènik in Ponitrie Protected Landscape Area]. Rosalia (Nitra) 11: 153 - 161 (in Slovak).

ŠUŠLÍK, V. (1996): Väzba rovnokrídlovcov (Orthoptera) a modlivky zelenej (Mantodea) na vertikálnu štruktúru rastlinného spoloèenstva v NPR Pohanský hrad. [Orthoptera and Mantodea and their preferency of vertical structure of plant communities in national natural reserve Pohanský hrad]. Chránené územia Slovenska 28: 17 - 19 (in Slovak).

ŠUŠLÍK, V. (1997): Orthoptera of the wetland habitats in the Liptovská kotlina region (northern Slovakia). Biologia, Bratislava 52: 241-242.

ŠUŠLÍK, V. & KRIŠTÍN, A. (1995): Rovnokrídlovce (Orthoptera) a modlivky (Mantodea) vybraných lokalít Cerovej vrchoviny. [Orthoptera and Mantodea selected localities of Cerová vrchovina hills]. S. 44 - 51. In: KRIŠTÍN, A. & GAALOVÁ, K. (eds.): Rimava 1995. Odborné výsledky zoologických a mykologických výskumov. Slovenská agentúra životného prostredia, Ústav ekológie lesa SAV, Banská Bystrica, Zvolen (in Slovak).

TÁBORSKÝ, K. (1933): Pøíspìvek ke znalosti Slovenských Orthopter. [Contribution to the knowledge of Slovak Orthoptera]. Èas. Ès. Spoleè. Entomol. 2: 86-91 (in Czech, German abstr.).

TOPERCER, E. (1975): Galéria ohrozených (4). Modlivka zelená - Mantis religiosa. [The gallery of endangered species (4). Praying mantis - Mantis religiosa]. Príroda a Spoloèn. 24(9): 44-46 (in Slovak).

TOPERCER, J. JR., BERNÁTOVÁ, D., ŠKOVIROVÁ, K., OBUCH, J. & KLIMENT, J. (1994): Biologický prieskum suchozemských nivných ekosystémov v priestore Turèek - Sklené. [Biological investigations of terrestrial lowland ecosystems in territory Turèek - Sklené]. S. 23 - 46. In: KADLEÈÍK, J. (ed.): Zborník odborných výsledkov inventarizaèných prieskumov v povodí rieky Turiec a XXVIII. Tábora ochrancov prírody Turèek 1992. Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Martin (in Slovak).

TRAKAL, J. (1944): Pøíspìvek k biologii cvrèka Oecanthus pellucens Scop. [Contribution to the biology of Oecanthus pellucens]. Èas. Ès. Spoleè. Entomol. 41: 124-129 (in Czech).

TRAKAL, J. (1954): Život cvrèka domácího (Gryllus domesticus L.). [The biology of the house cricket Gryllus domesticus L.]. Živa 2: 222-225 (in Czech).

TRAKAL, J., LAPÁÈEK, V. & PECINA, P. (1979): Orthoptera, Blattodea a Dermaptera Státní pøírodní rezervace Kopeè. [Orthoptera, Blattodea and Dermaptera of the Kopeè state natural reserve]. Bohemia centralis 8: 207-210 (in Czech).

TÜMPEL, R. (1901): Die Geradflügler Mitteleuropas. Perthes, Gotha; 324S.

TURÈEK, F. (1950): Entomologické sbierky na kríèkoch. [Entomological collections on the shrubs]. Príroda 5(1): 11-12 (in Slovak).

TURÈEK, F.J. (1967): Ecological studies of the field cricket, Gryllus campestrisL. I (Contribution to the IBP-PT: grassland). Biológia (Bratislava) 22(11): 808-816 (Slovak and Russian abstr.).

TURÈEK, F.J. (1967): Faunistické materiály zo Slovenska 1. [Faunistical materials from Slovakia 1]. Ochrana prírody 1(1-2): 40-41 (in Slovak).

TURÈEK, J. (1984): Detritus consumption and some ecogical remarks on the earwigs Anechura bipunctata (Fabricius) and Chelidurella acanthopygia (Gené) in mat-grass pastures. Biologia, Bratislava 29: 631-635.

TURIS, P. (1993): Výskyt modlivky zelenej (Mantis religiosa L.) v Revúcej a okolí. Occurrence of Mantis religiosa in Revúca and surroundings. Správy Slov. Entomol. Spoleè. SAV, Bratislava 5: 27-28 (in Slovak, English abstr.).

VALENÈÍK, M. (1979): Prírodné pomery chráneného náleziska Sedlisko - Poniklecová lúèka. [Natural conditions of natural reserve Sedlisko - Poniklecová lúèka]. Západné Slov. 6: 21 - 23 (in Slovak).

VAÒHARA, J., DROZD, P. & VALÍÈKOVÁ, I. (1995): Terestrická arthropoda bøehových biotopù II. nádrže VD Nové mlýny po snížení hladiny o 85 cm. [Terrestrial arthropods in banks of II. basin of Nové mlýny water reservoir after reduction of water surface by 85 cm]. Abstrakta referátù z konference Zoologické dny, Brno, 9.-10. 11. 1995, 1 S. (in Czech).

VÁVRA, A. (1930): Parapleurus alliaceus Germ. ze Slovenska (Orthopt.). [Parapleurus alliaceus Germ. from Slovakia (Orthopt.).]. Èas. Ès. Spoleè. Entomol. 27: 66 (in Czech).

VÁVRA, A. (1934): Gryllotapa vulgaris L. Èas. Ès. Spoleè. Entomol. 31: 92-93 (in Czech).

VEEN, M. VAN (1992): Sprinkhanen in Tsjecho-Slowakije. Nieuwsbrief Saltabel 8: 5-8 (in Holand, French abstr.).

VIÈAR, J. (1911-12): Drobnosti z kronik. Saranèe stìhovavá v našich zemích. [Minuteness from our chronicles. Migratory locust in our countres]. Pøíroda 10: 260-263 (in Czech).

VIDLIÈKA, ¼. (1993): Phyllodromica hungarica sp. nov., a new cockroach species from Hungary (Insecta: Blattaria: Blattellidae: Ectobiinae). Entomol. Probl. 24: 63-68.

VIDLIÈKA, ¼. (1993): Seasonal dynanics of vertical migration and distribution of cockroach Ectobius sylvestris (Blattaria: Blattellidae: Ectobiinae) in oak forest. Biológia, 48(2): 163-166.

VIDLIÈKA, ¼. (1997): Výskum švábov na Muránskej planine. [Research on native cockroach species in the Muránska planina Mts]. S. 89-92. In: UHRIN, M. (ed.): Výskum a ochrana prírody Muránskej planiny, Research and natural preservation of Muránska planina, Revúca (in Slovak).

VIDLIÈKA, ¼. & MAJZLAN, O. (1992): Survey and geographical distribution of native cockroach species (Blattaria: Blattellidae: Ectobiinae) in Slovakia. Entomol. Probl. 23: 21-29.

VIDLIÈKA, ¼. & MAJZLAN, O. (1997): Revision of the megerlei-group of the cockroach genus Phyllodromica Fieber (Blattaria: Blattellidae, Ectobiinae). Entomologica Scandinavica 28: 163-173.

VIDLIÈKA, ¼. & SZIRÁKI, Gy. (1997): The native cockroach (Blattaria) in Carpathian Basin. Folia Entomologica Hungarica 58: 187-220.

VLACH, V. (1927): Kudlanka nábožná. [Mantis religiosa]. Vesmír 6: 22-23 (in Czech).

VLACH, V. & VERNER, J. (1933): Zvíøena Kolínska a Kouøimska. [The animals of Kolín and Kouøim regions]. Živoèišstvo bezobratlé [Invertebrates] S. 181-203. In: Kolínsko a Kouøimsko. Obraz pomìrù pøírodních, života obyvatelstva i pamìti èasù minulých. Nákl. uèitelstva školního okresu kolínského, Kolín (in Czech).

VLACHOVÁ, Ž. (1932): Zajímaví èlenovci z jižního Slovenska. [An interesting arthropods of southern Slovakia]. Pøíroda 25: 163-164 (in Czech).

VOJTEK, J. (1949): Pøíspìvek k poznání slezských Orthopter. A contribution to the knowledge of Orthoptera of Silesia. Pøírodov. Sbor. Ostrav. Kraje 10: 319-337 (in Czech, English abstr.).

VOSKÁR, J. (1965): Rozšírenie modlivky zelenej (Mantis religiosa L.) na východnom Slovensku. [Distribution of Mantis religiosa in eastern Slovakia]. Zborn. Východoslov. Múz. Košice sér. B 6: 106-108 (in Slovak).

WASMANN, E. (1901): Zur Lebensweise der Ameisengrillen (Myrmecophila). (115. Beitrag zur Kenntnis der Myrmekophilen und Termitophilen.) Natur Offenbarung 47: 129-152.

WERNER, F. (1923): Beitrage zur Orthopterenfauna von Mähren. Verhandl. Naturf. Vereines in Brünn 58(1920-1921): 72-76.

WÜNSCH, R. (1943): Verzeichniss der bis jetz bei Gablonz an der Neisse festgestellten Orthopteren und Odonaten. In: MICHEL, J: Jahresbericht des Sudetendeutschen Entomologenbundes fòs das Jahr 1942. Ent. Ztsch. 57(15): 115-116.

ZACH, P., PATOÈKA, J., KULFAN, J., KRIŠTÍN, A. & ŠUŠLÍK, V. (1995): Forest zonation and faunal assemblages of the Po¾ana biosphere reserve UNESCO. Ekológia (Bratislava) 14: 353 - 365.

ZACHER, F. (1907): Beitrag zur Kenntnis der Orthopteren Schlesiens. Ztsch. Wiss. Insektenbiol. 3(6): 179-185, 3(7): 211-217.

ZACHER, F. (1907): Mitteilungen über schlesische Orthopteren. Ztsch. Entomol., N. F. 32.

ZACHER, F. (1909): Die Nordgrenze des Verbreitungsgebietes der Mantodea in Europa. Ztsch. Wiss. Insektenbiol 5: 134-135.

ZACHER, F. (1909): Fang von Isophya camptoxypha an der Marchquelle. Jahresheft Ver. f. Schles. Insektenkunde 2.

ZACHER, F. (1909): Isophya camptoxypha und Colembolen von Glatzer Schneeberge. Breslau, Ztsch. f. Entomol.

ZACHER, F. (1910): Entomologisches aus Istrien und Ungarn. Entomol. Jb. 19: 122 - 124.

ZACHER, F. (1913): Nachtrag zur Kenntnis der schlesischen Orthoptera. Ztsch. Wiss. Insektenbiol. 9: 161-163.

ZACHER, F. (1915): Die Verbreitung der deutschen Geradflügler, ihre Beziehungen zu den Pflanzengessellschaften und ihre Abanderungen in Form und Farbe. Ztsch. Entomol. Frankfurt am Main. 29.

ZACHER, F. (1917): Die Geradflügler Deutschlands und ihre Verbreitung. Systematisches und synonimisches Verzeichnis der im Gebiet des Deutschen Reiches bisher aufgefundenen Orthopteren-Arten (Dermaptera, Oothecaria, Saltatoria). Fischer, Jena; 287 S.

ZÁRUBA, P. (1988): Fauna a flóra Jezera v Mnichovicích - Božkovì. Fauna und Flora des Sees in Mnichovice - Božkov. Bohemia centralis 17: 29-38 (in Czech, German abstr.).

ZAŤKO, I. (1987): K problematike ochrany oblasti Kòažieho stola. [To the problems of the Kòaží stôl protection]. Chránené územie Slovenska 8: 25-27 (in Slovak).

ZÁVADSKÝ, K. (1920): Kudlanka nábožná (Mantis religiosa). Její rozšíøení v Evropì. [Distribution of Mantis religiosa in Europe]. Pøíroda 14(1919-1920): 207-212 (in Czech).

ZÁVADSKÝ, K. (1927): Kudlanka nábožná. [Mantis religiosa]. Vesmír 6: 162-163 (in Czech).

ZBOØIL, J. (1934): Entomologické zajímavosti Slovenska. [Entomological interestings of Slovakia]. Vesmír 13: 19-20 (in Czech).

ZEMANOVÁ, A. (ed.) (1996): Èervené zoznamy flóry a fauny Národnej prírodnej rezervácie Šúr. [Red lists of flora and fauna of National nature reserve Šúr]. Bratislava, Litera s.r.o. pre APOP, 32 S. (in Slovak).

ZEUNER, F. (1930): Der Einfluss der postglacialen Klimaschwankungen auf die Verbreitung von Ephippigera vitium Serv. Mitt. Zool. Mus. Berlin 15: 85 - 106.

iconRETURN TO THE LIST OF MY PUBLICATIONS IN ORTHOPTEROIDEA

iconRETURN TO THE MAIN PAGE