Main Page | Recent changes | Edit this page | Page history

Printable version

209.237.238.173 (Talk)
Log in | Help
 

Chhòa Pôe-hóe

From Wikipedia, the free encyclopedia.

Chhòa Pôe-hóe (Hàn-gī: 蔡培火), Ji̍t-pún sî-tāi siā-hōe ūn-tōng-chiá, Tâi-oân Bûn-hòa Hia̍p-hōe hōe-oân, Pe̍h-ōe-jī chhúi-sak-chiá, Tâi-pak-chhī (?) chhī-tiúⁿ, Tiong-kok Kok-bîn-tóng tóng-oân.

Chhòa sè-hàn tùi a-hiaⁿ o̍h tio̍h Pe̍h-ōe-jī (POJ), tùi i chá-kî ê kàu-io̍k ū pang-chān. I tī Ji̍t-pún sî-tāi chek-kek chhui-sak POJ chò kàu-io̍k bîn-chiòng ê kang-khū, put-kò bô tit-tio̍h si̍t-bîn chèng-kôan ún-chún. I āu--lâi hoat-bêng "Sin Pe̍h-ōe-jī", sī iōng Ji̍t-bûn khá-nah siu-kái ê hui lô-má-jī phèng-im hû-hō. Chóng--sī, mā sī bô hoat-tō˙ cheng-chhú tio̍h chióng-kôan-chiá ê jīn-tông.

Chian-au Chhoa peng bo hong-khi Ho-lo-oe pheng-im hu-ho e chhui-kong. I koh kin-ku Pak-kiann-gi e Chu-im Hu-ho hoat-beng chit-tho Ban-lam-gi hu-ho, iu-goan bo tit-tioh cheng-koan e jin-tong.

Pheng-ke

It-poann jin-ui Chhoa ti Jit-pun si-tai chek-kek kian-gi sit-bin the-che ha e kau-iok he-thong chhai-iong POJ. Tui i e jit-chi e-tang liau-kai, i khak-sit bo-me-bo-jit siau-siunn POJ chiann-cho tai-chiong e kau-iok kang-khu. Chong--si Chhoa si 1-ui bu-sit e un-tong-chia; i sak POJ bo seng, to kai sak Jit-bun-sek e pheng-im hong-an. Sui-jian ma si kio "(Sin) Peh-oe-ji", i au--lai sit-che siong i-keng hong-khi lo-ma pheng-im.


[Main Page]
Main Page
Recent changes
Random page
Current events

Edit this page
Discuss this page
Page history
What links here
Related changes

Special pages
Bug reports