Aanleg verdiepte Beukenlaan


Beukenlaan

Tunnelbak Beukenlaan gedeeltelijk open voor verkeer

juli 2003 juni 2002 tijdelijke fietsbrug

Na twee jaar bouwen is de tunnelbak in de Beukenlaan ter hoogte van de kruising met Cederlaan en Noord Brabantlaan – gedeeltelijk – door het verkeer in gebruik genomen. In het oostelijk deel van de tunnelbak is in beide richtingen één rijbaan beschikbaar.
In de komende periode wordt gewerkt aan de afbouw van de ongelijkvloerse kruising zodat begin september in principe de Phileas, voertuig van de Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn (HOV) tussen NS-station en Meerhoven, ongehinderd de Beukenlaan kan kruisen.

De ingebruikname van de tunnelbak maakt het doorgaand verkeer op de Ring een stuk makkelijker. Afslaand verkeer heeft het in de komende periode wat moeilijker omdat nieuwe parallelwegen moeten worden aangelegd. Dat geldt nu met name voor de afslag naar de Cederlaan. Ook is niet altijd afslaand verkeer van en naar de Noord Brabantlaan mogelijk. Omleidingen worden met de bekende gele borden aangegeven.

De aanleg van de ongelijkvloerse kruising in de Beukenlaan is het spectaculaire sluitstuk van de Centrale Verbindingsas (CVA). Deze verbindingsas biedt ruim baan aan het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Over een verkeersvrije baan snelt het geavanceerde Phileas-voertuig straks van de Eindhovense binnenstad naar de nieuwe woonwijk Meerhoven en naar Veldhoven. Deze nieuwe vorm van vervoer biedt straks hetzelfde comfort als bijvoorbeeld een sneltram.
De bouw van de verdiepte Beukenlaan is zonder twijfel het meest omvangrijke verkeersproject in Eindhoven sinds vele jaren. In totaal wordt er tweeënhalf jaar, tot eind 2003 aan gebouwd. Dat komt vooral door de liefst 450 meter lange ‘open’ tunnel (een zogenaamde tunnelbak), die in de Beukenlaan – onderdeel van de Ring - moet worden uitgegraven.
Het 27 miljoen euro kostende project, waaraan het Rijk bijdraagt, is direct na de bouwvakvakantie 2001 met voorbereidende werkzaamheden van start gegaan. In oktober 2001 werd gestart met de aanleg van de tijdelijke rijbanen. Daarna begon het omvangrijke graafwerk voor de bouwkuip in de Beukenlaan en werd het verkeer over de Ring twee jaar lang over twee tijdelijke rijstroken geleid. Ook de Cederlaan is in die periode omgebouwd en van een dubbele busbaan voorzien.

Hoe gaat de nieuwe kruising er uit zien?

Als de ongelijkvloerse kruising Beukenlaan-Noord Brabantlaan-Cederlaan er eenmaal ligt, is Eindhoven van één van zijn drukste en gevaarlijkste verkeersknooppunten verlost. Het verkeer op de Ring kan dankzij de verdiepte Beukenlaan onbelemmerd doorstromen, uitvoegen en invoegen.
Maar ook de op betonnen pijlers ‘zwevende’ rotonde draagt aanzienlijk bij aan een vlotte verkeersafwikkeling. Doordat een groot deel van het verkeer onder de rotonde doorrijdt, kan verkeer van de Noord Brabantlaan makkelijker de Cederlaan bereiken – of eenvoudig de toeritten naar de Beukenlaan opdraaien.
Het verkeer óp de rotonde wordt met verkeerslichten geregeld. Dat is onvermijdelijk, gezien de grote dagelijkse verkeersstromen van (onder meer) de Noord Brabantlaan linksaf richting Beukenlaan. De HOV-voertuigen hebben te allen tijde voorrang. De voertuigen beïnvloeden de verkeerslichten en kunnen zo onbelemmerd over de kaarsrechte dubbele busbaan hun weg vervolgen.


Halfopen knikkerput


Het hart van de rotonde blijft halfopen en verschaft een doorkijkje naar het verkeer op de Beukenlaan, dat er onderdoor stroomt. De rotonde is min of meer vergelijkbaar met een grote, ronde ‘knikkerput’, waar de HOV-lijn overheen loopt. Over een kunstwerk in die ‘put’ wordt nog nagedacht. Qua uiterlijk zal de HOVbaan die over de Beukenlaan heen en in de Cederlaan wordt aangelegd, niet veel afwijken van het inmiddels vertrouwde beeld op de Noord Brabantlaan. Dat betekent dat de dubbele witgrijs-betonnen banen worden geflankeerd door rijen bomen, vrijliggende fietspaden en dezelfde lichtarmaturen, abri’s en overig straatmeubilair.
Bij de inrichting van de Cederlaan treedt wel een belangrijk verschil op; daar heeft het autoverkeer slechts één rijstrook in elke richting.

Werk duurt van oktober 2001 tot eind 2003
Uitgraven tunnelbak en aanleg rotonde in één bouwfase
Het verkeersproject ‘verdiepte ligging Beukenlaan’ heeft één voordeel:
de situatie bleef twee jaar lang ongeveer hetzelfde. De verkeersdeelnemer wist dus waar hij aan toe was. Als de omleidingwegen er eenmaal liggen, begint een graafklus die op het diepste punt – waar rotonde en busbaan over de bouwkuip heen worden gebouwd – liefst 11 meter onder het maaiveld uitkomt. De bouwkuip in de Beukenlaan strekt zich over een lengte van 450 meter uit van de infowinkel aan de Plaggenstraat tot voorbij het Evoluon (kantoorpand Witlox). Vanwege de sterk verdiepte ligging worden over grote afstand damwanden met een heistelling ingetrild. Daartussenin wordt de bodem weggehaald. De grote hoeveelheid grond die vrijkomt, wordt zoveel mogelijk voor werken elders in Eindhoven gebruikt.
De woningen aan de Beukenlaan 43 t/m 55 worden gesloopt.
De gemeenteraad heeft gekozen voor een grondige aanpak bij de aanleg van de tunnelbak, waarin vanwege de benodigde verkeersruimte geen plaats meer is voor dit blok van 7 woningen.

Verkeer over ventwegen
Met het graafwerk wordt in januari 2002 een begin gemaakt. De maanden daarvóór - van eind september tot kerst 2001 - werden benut om riolering, kabels en leidingen te verleggen en de tijdelijke rijbanen aan weerszijden van de Beukenlaan aan te leggen. Daarvoor werden grotendeels de bestaande ventwegen benut.

Wordt Phileas de serieuze concurrent van de auto?
Nu de Centrale Verbindingsas (CVA) in Eindhoven-Strijp gereed komt, nadert ook het uur van de waarheid voor Phileas. Zo heet het futuristische, milieuvriendelijke vervoermiddel dat vanaf 2003 het station van Eindhoven gaat verbinden met Meerhoven, Eindhoven Airport en Veldhoven.
Het Eindhovense deel van de CVA is bijna klaar. De dubbele busbaan in de Mathildelaan, Glaslaan en Kastanjelaan krijgt nu een vervolg in de Cederlaan. Na de ingrijpende operatie ‘tunnelbak Beukenlaan’ kan Phileas veilig en snel de Ring oversteken, waar het zijn weg vervolgt over de klaarliggende busbaan van de Noord Brabantlaan.
Daarmee zijn de best mogelijke voorwaarden gecreëerd om het nieuwe Hoogwaardig Openbaar Vervoer te laten concurreren met de auto. Phileas zal straks met een hoge gemiddelde snelheid - want zonder files - heen en weer pendelen tussen Meerhoven, Strijp en het Centraal Station. De hoge frequentie van de HOV-lijn (minimaal acht voertuigen per uur in de spits) en het comfort (geluidsarm, rijcomfort, makkelijk in- en uitstappen) zijn eveneens pluspunten.

Niveau van sneltram
De Phileas gaat minstens het vervoersniveau en de kwaliteit halen van een sneltram – en dat is een voorwaarde om een serieuze concurrent van de auto te worden. Daarmee krijgt het begin jaren negentig uitgesproken beleid van de rijksoverheid handen en voeten: de CVA was en is één van de voorwaarden voor een succesvolle ontwikkeling van Meerhoven, waarin beheersing van de automobiliteit uitgangspunt is.
De eerste ongelijkvloerse kruising in de Eindhovense Ring is daarom onontkoombaar. Een voertuig dat voortdurend voor de drukke Ring moet stoppen om kruisend verkeer voor te laten gaan, verdient niet het predikaat hoogwaardig…
© 2003 Gemeente Eindhoven