Policies  | Activities  |  Publications  |  Membership  |  Bookshop  |  History  |  International
Polasaithe  |  Gníomhaíochtaí  |  Foilseacháin  |  Ballraíocht  |  Siopa leabhar  |  Stair (Béarla)  |  Idirnáisiúnta

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
For peace, unity, and socialism
Ar son na síochána, na haontachta, agus an tsóisialachais

   The Communist Party of Ireland is an all-Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to advance the struggle for national unity and independence and for socialism—the public ownership and control of the means of production.

Socialist movements throughout the world are undergoing renewal, and Ireland is no exception. The growing gulf between rich and poor, the destruction of society by the unbridled greed of capitalism, the undermining of democracy by the economic and military power of imperialism and the destruction of the environment by big business have given a new validity and new life to the socialist alternative.
Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí an ghluaiseacht ar son aontacht agus neamhspleáchas náisiúnta agus ar son an tsóisialachais—seilbh agus smacht poiblí ar na córacha táirgthe—a chur chun cinn.

Tá gluaiseachtaí sóisialacha ar fud an domhain i mbun athnuachan, agus in Éirinn mar an gcéanna. Toisc an scoilt mhéadaitheach idir saibhir agus bocht, scrios an tsaoil ag saint dhoshrianta an chapitleachais, an bonn á bhaint ón daonlathas ag cumhacht eacnamaíoch agus míleata an impiriúlachais, agus scrios na timpeallachta ag na hollghnóthais, tá bailíocht nua agus beocht nua á dtabhairt don rogha shóisialach.
  

      Sunday / Domhnach       
      24/10/2004An evening with Peggy Seeger  Tráthnóna le Peggy Seeger  
        Liberty Hall (Eden Quay, Dublin)
Peggy Seeger and her late husband, Ewan MacColl, wrote hundreds of songs in defence of workers and revolutionaries all over the world. In 1984 they came to Dublin to perform for the Dunne’s Stores anti-apartheid strikers and wrote a song about them. Among the many songs Peggy Seeger wrote are “The Lifeboat Mona,” “Reclaim the Night,” and “Che Guevara.” Tickets €12.
Organised by Folkus Music Co-op

   Halla na Saoirse (Cé Eden, Baile Átha Cliath)
Scríobh Peggy Seeger agus a fear céile, Ewan MacColl, nach maireann, na céadta amhrán ar son oibrithe agus réabhlóidithe ar fud an domhain. Sa bhliain 1984 tháinig siad go Baile Átha Cliath le ceol a dhéanamh ar son stailceoirí frith-apartheid Dunne’s Stores, agus scríobh siad amhrán fúthu. I measc an iliomad amhrán a scríobh Peggy Seeger tá “The Lifeboat Mona,” “Reclaim the Night,” agus “Che Guevara.” Ticéid €12.
Arna eagrú ag Folkus Music Co-op

  A sign on the building of the Garment Workers’ Union in New York
Fógra ar fhoirgneamh Cheardchumann na nOibrithe Éadaigh i Nua-Eabhrac


    The Venezuelan people have given a historic lesson in democracy Tá ceacht stairiúil sa daonlathas tugtha ag muintir Venezuela    
    • Statement by the Revolutionary Government of Cuba (16 August 2004) • Ráiteas ó Rialtas Réabhlóideach Chuba (16 Lúnasa 2004)    
    On the American occupation of Iraq Ar ghabháil Mheiriceá ar an Iaráic    
    • White House lied to sell Iraq war by Judith Le Blanc (People’s Weekly World, 12 July 2003)
• Dick Cheney and Halliburton: documenting the Halliburton-Cheney crimes and controversies by Andrew Limburg (Independent Media TV, 7 November 2003)
• US companies loot Iraq and US taxpayers by Susan Webb (People’s Weekly World, 10 January 2004)
• White House lied to sell Iraq war le Judith Le Blanc (People’s Weekly World, 12 Iúil 2003)
• Dick Cheney and Halliburton: documenting the Halliburton-Cheney crimes and controversies le Andrew Limburg (Independent Media TV, 7 Deireadh Fómhair 2003)
• US companies loot Iraq and US taxpayers le Susan Webb (People’s Weekly World, 10 Eanáir 2004)
   
    On the American occupation of Haïti Ar ghabháil Mheiriceá ar Haïti    
    • The destabilization of Haiti by Michel Chossudovsky (Global Research, 29 February 2004)
• A shot off the bow—Haitian democracy be damned! by Jack Random (Counterpunch, March 2004)
• Coup d’état in Haïti (Jamaica Observer, 1 March 2004)
• Haitians resisting US occupation by Mark Almberg (People’s Weekly World, 24 March 2004)
• The destabilization of Haiti le Michel Chossudovsky (Global Research, 29 Feabhra 2004)
• A shot off the bow—Haitian democracy be damned! le Jack Random (Counterpunch, Márta 2004)
• Coup d’état in Haïti (Jamaica Observer, 1 Márta 2004)
• Haitians resisting US occupation le Mark Almberg (People’s Weekly World, 24 Márta 2004)
   
    Cuban doctors remain in Haïti Fanann dochtúirí Cubacha i Haïti    
    Despite the serious political crisis and social instability in Haïti, Cuban doctors continue to provide a health service to the people. Cuba has been co-operating with Haïti for more than five years, with Cuban doctors distributed throughout the country assisting 75 per cent of the population. The Cuban embassy in Haïti has said that the team of 525 physicians will not abandon the Haïtian people and will continue to work under any circumstance. D’ainneoin na géarchéime polaitiúla agus na neamhsheasmhachta sóisialta i Haïti, leanann dochtúirí Cubacha leo ag soláthar seirbhís sláinte don phobal. Tá Cuba ag comhoibriú le Haïti le cúig bliana anuas, dochtúirí Cubacha scaipthe tríd an tír agus iad ag tabhairt cúnamh do 75 faoin gcéad den phobal. Dúirt ambasáid Cuba i Haïti nach dtréigfidh na 525 dhochtúir muintir Haïti ach go leanfaidh siad ag obair ar chúinse ar bith.

   


 PUBLIC TRANSPORT
KEEP IT PUBLIC
OR LOSE IT TO PRIVATE PROFIT


A comprehensive discussion document on the threatened privatisation of public transport and an important contribution to the campaign to protect public services. Available from Connolly Books, Dublin.

Plécháipéis chuimsitheach ar an bpríobháidiú d’iompar poiblí atá á bhagairt, foilseachán a chuir go mór leis an bhfeachtas chun seirbhísí poiblí a chosaint. Ar fáil ó Connolly Books, Baile Átha Cliath.

 Visit the home page of the Connolly Youth Movement, Ireland’s socialist youth organisation.
 Tabhair cuairt ar leathanach baile Ógra Uí Chonghaile, ógra sóisialach na hÉireann.

Boycott Coca-Cola! The World Social Forum has called for an international boycott of Coca-Cola
Tá an Fóram Sóisialta Domhanda ag iarraidh baghcat idirnáisiúnta ar Coca-Cola


Peace and neutrality links
• NGO Peace Alliance
• Peace and Neutrality Alliance (PANA)
• People’s Movement


Solidarity links
• Cuba Support Group
• Ireland-Palestine Solidarity Campaign
• Latin America Solidarity Centre


Research and information links
• Centre for Research on Globalization
• Corporate Watch
• Counterpunch
• Granma International
• Information Clearing House
• People’s Weekly World

Naisc shíochána agus neodrachta
• Comhaontas na Síochána is Neodrachta (PANA)
• Comhaontas Síochána ENR
• Gluaiseacht an Phobail


Naisc dhlúthpháirtíochta
• Feachtas na hÉireann um Dhlúthpháirtíocht leis an bPalaistín
• Grúpa um Thacaíocht le Cuba
• Lárionad um Dhlúthpháirtíocht le Meiriceá Laidineach


Naisc thaighde agus eolais
• Centre for Research on Globalization
• Corporate Watch
• Counterpunch
• Granma International
• Information Clearing House
• People’s Weekly World

Contact us
| | |
Déan teagmháil linn
| | |

Policies  | Activities  |  Publications  |  Membership  |  Bookshop  |  History  |  International
Polasaithe  |  Gníomhaíochtaí  |  Foilseacháin  |  Ballraíocht  |  Siopa leabhar  |  Stair (Béarla)  |  Idirnáisiúnta