Main Page | Recent changes | Edit this page | Page history

Printable version

209.237.238.175 (Talk)
Log in | Help
 

Pa̍t-á

From Wikipedia, the free encyclopedia.

Pa̍t-á
Pat-a guava.jpg
Kho-ha̍k-tek ê hun-lūi
Kingdom: Plantae
Division: Magnoliophyta
Class: Magnoliopsida
Order: Myrtales
Family: Myrtaceae
Genus: Psidium L.
Species

Pa̍t-á sī chi̍t-chióng jia̍t-tāi kóe-chí. I seⁿ-chòe îⁿ-îⁿ iah sī hô·-lô· hêng. Pa̍t-á-châng seⁿ-liáu é-é, hio̍h-á sī ah-nn̄g-hêng, khui ê hoe sī pe̍h--e. Pa̍t-á kū-té sī àn Bí-chiu ê sio-joa̍h tē-khu lâi-ê. Chin-chōe jia̍t-tāi kok-ka ê lâng chèng pa̍t-á-châng in-ūi pa̍t-á put-kóan chheⁿ-chia̍h, pha̍k-koaⁿ, iah sī phah kó-chiap lóng chin ho-chia̍h. Chheⁿ ê pa̍t-á ū chin-chē bî-tá-mín A, B kap C. Chheⁿ-chia̍h ê sî ē-sài ùn bôe-á-hún.

Chham-chiàu

Chham-khó chu-liāu


[Main Page]
Main Page
Recent changes
Random page
Current events

Edit this page
Discuss this page
Page history
What links here
Related changes

Special pages
Bug reports