Suppea kirjapainotermien sanasto


Additiivinen värinmuodostus
Värivaikutelma muodostetaan sekoittamalla punaista, vihreää ja sinistä väriä. Ks. RGB
Akromaattinen
Värierottelumenetelmä, jossa värillisten sävyjen kolmas, akromaattinen, likaava sävy korvataan mustalla.
Asemointi
Painettavien sivuladelmien asettaminen tiettyyn järjestykseen muovikalvolle tai muulle vastaavalle materiaalille.
CD-levy
Lasersäteellä luettava levy, johon voidaan tallettaa suuria määriä kuva- tai muuta tietoa.
CIE-LAB
Laitteistosta riippumaton väriavaruus, jossa väri esitetään luminanssina (L)  ja krominanssina (a, b).
CMYK
Cyan, Magenta, Yellow, Key (=Black).  Värikuvan esitysmuoto neliväripainatuksessa.
CTP
Computer-to-Plate- tekniikassa valotetaan erillistä painolevyä tietokoneen muistista eikä filmistä niin kuin perinteisessä painotekniikassa.
CTPP
Computer-to-Plate-Press- tekniikassa valotetaan painokoneeseen valmiiksi asennettua painolevyä. Ks. CTP.
DCS
Desktop Color Separations on Quarkin luoma tiedostoformaatti, johon kuuluu nelja osaväriä (CMYK) ja viides matalaresoluutionen masterkuva RGB muodossa (PICT tai TIFF). DCS on EPS:n alamuoto.  Uusimmassa versiossa voi olla enemman kuin neljä osaväriä.
Densitometri
Mittari, joka mittaa materiaalista heijastuvaa tai läpäisevää valoa.
Digitaalinen painaminen
Tietokoneelta  paperille suoraan tai välillisesti tapahtuva tulostaminen.
DTP
Sivunvalmistus tietokoneella.
Duotone
Kaksivärikuva tai -painatus.
EPS
Encapsulated PostScript. Oliopohjainen esitysformaatti, joka esittää vektorikuvan lisäksi myös rasterikuvan.
Erikoisvärit
Lisä- tai koristevärejä, joita käytetään perusvärien lisäksi.
Eurooppa-värisarja
Euroopassa käytetty CMYK-nelivärisarja.
Fleksopaino (aniliinipaino)
Menetelmä,  joka tehdään kohopainon tapaan useimmiten kumikuvalaatoilla spriihin tai muihin nopeasti haihtuviin liuottimiin liuotetuilla aniliiniväreillä.
Fontit
Kirjasintyylit, eri muotoisia ja kokoisia kirjainperheitä.
Harmaatasapaino
Kolmen värin(CMY) keskinäinen suhde, jossa muodostuu harmaasävy.
Heatset-Offset
Offset-rotaatio, jossa painovärit kuivataan uunissa.
ICC
International Colour Consortium. Kansainvälinen värinhallinnan yhteenliittymä.
JPEG
Meneteimä mustavalkoisten ja värillisten sävykuvien pakkaamiseen. Menetelmä huonontaa hieman kuvan laatua.
Jälkikäsittely
Painovaihetta seuraavien työvaiheiden yleisnimike.
Kalibrointi
Asteikkojen, mittojen ym. tarkka määritys vertaamalla tarkoin tunnettuun mittaan.
Kivipaino eli litografia
Laakapainomenetelmä, jossa kiven pintaan piirretään painoaihio rasvaisella liidulla.
Kohopaino
Painomenetelmä, jossa painava pinta on ei-painavaa pintaa korkeammalla.
Kuiva-offset
Laakapainomenetelmä, jossa ei-painavaa pintaa ei kastella vedellä, vaan värin tarttuminen estyy pinnan väriä hylkivän ominaisuuden takia.
Kuvanvalmistus
Värierottelun, kuvankäsittelyn sekä kuva- ja värikorjailun yleisnimike.
Laakapaino
Painomenetelmä, jossa painavan ja ei-painavan pinnan ero perustuu painolevyn vettä vastaanottaviin ja hylkiviin pintoihin.
Ladonta
Tekstin valmistus painettavaan muotoon.
Lakkaus
Painetun pinnan tai sen osien kuten kuvien lakkaaminen kiillon ja värikkyyden lisäämiseksi tai painopinnan suojaamiseksi.
Laminointi
Erillisen suojakalvon liimaus paperin tai kartongin pintaan.
Lankanidonta
Taitettujen arkkien sidonta käsin tai lankanitomakoneella. Kirjat tehdään pehmeisiin kansiin ja kiintoselkään.
Lankasidonta
Muuten samoin kuin lankanidonta, mutta kirja tehdään koviin kansiin ja irtoselällä.
Layout
Luonnos, jonka mukaan painotuotteen tekstien ja kuvien sijoitus ja suhteet hahmotellaan.
Lihotus
Trapping. Vierekkäisten kuvanosien asettaminen hieman päällekkäin, jottei osavärien huono keskinäinen kohdistus aiheuttaisi paperipohjan näkymistä kuvan osien välistä.
Liimanidonta
Taitettujen arkkien sidonta liimaamalla kiintoselkään ja pehmeisiin kansiin.
Liimasidonta
Taitettujen arkkien sidonta liimauksella koviin kansiin irtoselällä.
Linjatiheys
Linjatiheys tarkoittaa pisteiden tai linjojen määrää senttimetrillä tai tuumalla.
Magenta
Neliväripainatuksen hiukan sinertävänsävyinen punainen väri.
Mustesuihkutulostus
Mustesuihku- (Ink jet) tekniikassa muodostetaan tulostuskuva suihkuttamalla paperille väriä pieninä pisaroina. Pisarat synnytetään joko jatkuvana suihkuna (CS) tai epäjatkuvasti (Drop-on-Demand).
Nuuttaus
Taivutuslinjan puristaminen paksumpaan materiaaliin.
Offset
Painomenetelmä, jossa painoväri siirretään painopinnalta paperille yleensä kumikangaspintaisen siirtosylinterin avulla.
OPI
Open prepress Interface. OPI:ssa taitetaan julkaisujen matalaresoluutioisia näyttökuvia DTP-sivuntaitto-ohjelmassa. Näyttökuvat vaihdetaan korkearesoluutiokuviin tulostuksessa.
Originaali
Alkuperäinen kuva tai teksti.
Painopinnanvalmistus
Yleensä sen pinnan valmistus, mistä väri siirtyy suoraan tai epäsuoraan painopaperille.
Painovärit
Painotekniikassa käytetyt ja painojäljen muodostavat aineet. Painovärit ovat seoksia, joissa sideaineina käytettyihin öljyihin, luonnon- tai tekohartseihin on sekoitettu liukenevia tai liukenemattomia väriaineita.
Pantone
Yleisin kartasto värien - erityisesesti koristevärien - määritykseen. Prosessivärien valintaan käytetään Process Euro -karttaa, ja koriste­värien valintaan käytetään Coated- ja Uncoated-karttoja.
PCL-kirjoitinkieli
Hewlett Packardin käyttämä termi tulostimensa ohjauskielestä.
PDF
Portable Document Format.Adoben kehittamä laitteistoista riippuma­ton dokumenttien esitysformaatti. Käytetään julkaisujen siirtoon ja arkistoimiseen erityisesti WWW:ssä.
Perforointi
Repäisyrei'itys.
Pikseli
Kuva-alkio (engl. picture element = pixel). Ks. rasterikuva.
PostScript
Sivunkuvauskieli, joka mahdollistaa tulostuksen eri resoluutiossa. Adoben luoma PostScript on yleisin sivunkuvauskieli, jota useimmat ammattitason tulostimet ymmärtävät. PostScript-tiedostoa on lähes mahdotonta editoida, koska se on tietokoneohjelma.
Prosessivärit
Värit painetaan yleensä neljallä prosessi- eli CMYK-värillä (Cyan, Magenttz, Yellow, Key = Black). CMYK-värit on standardoitu (Euroopassa Eurooppa-värisarja, Yhdysvalloissa SWOP).
Rasterikuva
Digitaalinen kuva, joka koostuu säännöllisen hilan muodostavista kuva-alkioista eli pikseleistä. Kuvaelementin numeroarvo ilmaisee harmaa- tai värisävyn kyseisessä kuvan kohdassa. Tarkoittaa joskus rasteroitua kuvaa, jossa harmaasävyjä ilmaistaan pinta-aloina.
Rasteritiheys
Rasterimatriisien määrä pituusyksikköä kohti rasteroidussa kuvassa. Ilmaistaan yleensä linjoina/cm tai linjoina/tuuma (Ipi).
Rasterointi
Sävykuvan sävyarvojen muuttaminen valottamalla tai laskennallisesti erikokoisiksi rasteripisteiksi.
Resoluutio
Kuvan spatiaalinen tarkkuus, joka ilmaistaan kuvapisteinä pituus­yksikköä kohti (esim. 800 dpi) tai kuvapisteiden määränä vaaka- ja pystysuunnassa (esim. 640 x 480).
RGB
Additiivinen väriavaruus, jossa väri esitetään kolmella perusvärillä (Red, Green, Blue). Tietokonemonitori toimii RGB:llä. RGB-kuva on muutettava CMYK:ksi, jotta se voidaan painaa.
RIP
Raster-Image-Processor. Laite, joka muuntaa sivuesityksen (yleensä PostScript) binääriseksi rasterikuvaksi tulostusta varten.
Rumpuskanneri
Kuvanlukulaite, jossa originaalikuva on taivutettuna pyörivällä rummulla.
Silkkipaino
Painomenetelmä, jossa väri siirretään paperille väriä läpäisevän verkon tai kankaan läpi siten, että ei-painavat pinnat ovat tukossa.
Spektrofotometri
Valon aallonpituusjakauman mittausväline, jossa valaistun kohteen heijastunut valo jaetaan mitattaviin osiin aallonpituuksien mukaan.
Stanssaus
Aukon leikkaaminen esim. osoitetta varten.
Stokastinen rasterointi
Rasterointitapa, jossa harmaasävyt muodostetaan varioimalla rasterialkioiden välisiä etäisyyksiä. Kutsutaan myös taajuusmoduloiduksi eli FM-rasteroinniksi (Frequency Modulated Screening).
Subtraktiivinen värinmuodostus
Painotekniikan värinmuodostustapa. Värivaikutelma syntyy siten, että painovärit absorboivat tiettyjä osia valkoisen valon spektristä.
Syaani
Neliväripainatuksen hiukan vihertävänsävyinen sininen osaväri.
Syväpaino
Painomenetelmä, jossa painavat pinnat ovat painopintaa syvemmissä väriä siirtävissä pienissä erikokoisissa kupeissa.
Syväyspolku
Clipping path.Kun kuva tallennetaan EPS-muodossa syväys­polun kanssa, on polun rajaama tausta läpinäkyvä.
Taittaminen
Painetun arkin taittelu taittokoneella siten, että taitetussa arkissa sivut ovat tietyssä, oikeassa järjestyksessä.
Terävöitys
Kuvien yksityiskohtien korostus.
TIFF
Tagged Image File Format. Rasterikuvien yleisin esitysmuoto. Kutsutan PC-puolella TIF:ksi.
Tulostusfontti
Tulostuksessa tarvittava kirjasin. Pitää toimittaa tulostustiedoston mukana.
Typografia
Tekstin ulkonäön muotoilu siten, että se on luettavaa, tasapainoista ja ulkonäöltään kaunista tai tarkoituksenmukaista.
UCR
Under Colour Removal. Mustanaltapoisto. Tällä tekniikalla vähennetään kromaattisten CMY-värien pitoisuuksia ja korvataan vähennykset mustalla.
Vedostus
Tekstin, kuvan, sivun tai koko painoarkin kopiointi tai erillinen tulostaminen tarkistusta varten.
Vektorikuva
Kuva-elementit ilmaistaan matemaattisina käyrinä ja niiden rajaamina pintoina. Vektorikuvan kokoa voidaan muuttaa vapaasti huonontamatta laatua.
Viivakuva
Sävytön piirros tai kaavio
Värierottelu
Kuvaoriginaalin värien jakaminen esim. painovärejä vastaaviin osaväreihin.
Värinhallinta
Järjestelmä, jonka avulla syötetyn kuvan väri voidaan toistaa oikein monitorilla ja painettuna.Perustuu CIE-väriavaruuksiin.
Värivedostus
Värikuvista tai värisivuista valmistettu värillinen vedos.