RUNDSKRIV

Til:
Landets apotek

Statens helsetilsyn

RUNDSKRIV
IK-14/99
99/110
13. august 1999

Kontoplan for apotek gjeldende fra 1. januar 2000
(med utgangspunkt i ny Norsk standard NS 4102)

Nåværende kontoplan for apotek med kommentarer fastsatt 20. juli 1979 med endringer erstattes av denne (Statens helsetilsyn vil senere i år komme tilbake til eventuelle endringer/tilpasninger i kontoplan for sykehusapotek).

Lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) trådte i kraft 1. januar 1999 og gjelder for apotek. Det forutsettes at loven er tilgjengelig i apoteket og at apotekeren, eventuelt apotekbestyreren har gjort seg kjent med lovens innhold.

Kontoplanen for apotek, gjeldende fra 1. januar 2000, er satt opp etter mønster av Norsk Standard NS 4102, utarbeidet og utgitt av Norges Standardiseringsforbund. Kontoplanen bygger på lov om regnskapsplikt m.v. lov av 17. juli 1998 nr. 56 og tar hensyn til den øvrige oppgaveplikt til offentlige myndigheter, her inkludert den spesielle oppgaveplikt apotekene har til Statens helsetilsyn.

1. Prinsipp for kontoplanen

1.1.

Rammen for kontokoder NS 4102 er bygd opp som et desimalklassifikasjonssystem. Desimalsystemet angir kontokodens stilling i rammen for kontokoder gjennom sifferposisjoner (nivåer).

Kontokodens første siffer angir kontokodeklassen, de to første sifrene angir kontokodegruppen, og tre siffer angir kontokoden. Det vil normalt være hensiktsmessig å operere med fire sifre i kontokodenummeret for å kunne oppnå ønsket grad av spesifikasjon i regnskapet. Da vil kontokode med fire siffer som avsluttes med sifrene 1-9, angi underkontokode. Er det behov for ytterligere spesifisering, kan flere sifre benyttes.

Periodisering forgår direkte på aktuelle kontokoder med motpost i kontokodegruppe 17 og 29. Unntak fra denne regelen er beholdningsendringer i klasse 4 og lønnskostnader i klasse 5.

1.1.1. Kontoklasser

For finansregnskap skal rammen for kontokoder ha åtte kodeklasser:

Kodeklasse 1 Eiendeler

Kodeklasse 2 Egenkapital og gjeld

Kodeklasse 3 Salgs- og driftsinntekt

Kodeklasse 4 til 7 Driftskostnad

Kodeklasse 8 Finansinntekt og kostnad, ekstraordinær inntekt og kostnad og skatt

Kodeklasse 9 er ledig og kan f.eks. brukes for internt regnskap. Kodeklasse 0 skal ikke brukes.

1.1.2. Kontokodegruppe

Oversikt over kontogrupper finnes på neste side. Oversikten tar utgangspunkt i Norsk Standard NS 4102 med tilpasninger til kontoplan for apotek. Enkelte kontogrupper er ubenyttet. Det enkelte apotek kan ved behov ha flere kontogrupper innenfor vedkommende kontoklasse.

1.1.3. Oppstilling av kontiene

Kontoplanen er å oppfatte som en oversikt over de konti som minimum skal benyttes dersom apoteket har regnskapsdata som faller inn under de angitte konti. Det enkelte apotek kan om ønskelig benytte flere konti ved å tå i bruk ledige konti innenfor den aktuelle kontogruppe, eventuelt benytte et firesifret kontonummer som undergruppe.


Kontoklasse 1: EIENDELER
Anleggsmidler:

11

Varige driftsmidler

110

Bygninger

112

Bygningsmessige anlegg

12

Transportmidler, inventar, maskiner, utstyr ol.

123

Bil

125

Inventar

126

Fast bygningsinventar med annen avskrivningstid enn bygning

128

Kontormaskiner

13

Finansielle anleggsmidler

135

Investeringer i aksjer og andeler

136

Obligasjoner

138

Fordringer på ansatte

139

Andre fordringer

Omløpsmidler:

14

Varer

144

Ferdige egentilvirkede varer

146

Innkjøpte varer for videresalg

15

Kortsiktige fordringer

150

Kundefordringer

155

Fordringer på selskap i samme konsern

157

Andre kortsiktige fordringer

158

Avsetning tap på fordringer

16

Merverdiavgift, opptjente offentlige tilskudd ol.

164

Oppgjørskonto merverdiavgift (til gode)

165

Krav offentlig tilskudd - apotekavgift

167

Krav offentlig tilskudd - fraktrefusjoner

17

Forskuddsbetalte kostnader, påløpte inntekter ol.

170

Forskuddsbetalt leie

171

Forskuddsbetalt rente

175

Påløpt leie

176

Påløpt rente

19

Bankinnskudd, kontanter og lignende

190

Kontanter/kassebeholdning

192

Bankgiro, drift

193

Postgiro, drift

195

Bankinnskudd for skattetrekk

196

Bank, plassering

Kontoklasse 2: EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital:

20

Innskutt egenkapital

200

Egenkapital, bundet

Opptjent egenkapital

204

Fond for vurderingsforskjeller

205

Annen egenkapital

206

Privatkonto

207

Skatter

208

Udekket tap

209

Årsoverskudd

Gjeld

22

Annen langsiktig gjeld

220

Konvertible lån

221

Obligasjonslån

222

Gjeld til kredittinstitusjoner

223

Syklusbestemt driftstøtte

224

Pantelån

226

Gjeld til selskap i samme konsern

227

Andre valutalån

228

Stille intressentinnskudd og ansvarlig lånekapital

229

Annen langsiktig gjeld

23

Kortsiktige lån, og gjeld kredittinstitusjoner

230

Konvertible lån

236

Byggelån

238

Kassekreditt

24

Leverandørgjeld

240

Leverandørgjeld

246

Leverandørgjeld til selskap i samme konsern

25

Betalbar skatt

26

Skattetrekk og andretrekk

260

Forskuddstrekk

261

Påleggstrekk

262

Bidragstrekk

263

Trygdetrekk

264

Forsikringstrekk

265

Trukket fagforeningskontigent

267

Trukket pensjonspremie

269

Andre trekk

27

Skyldig offentlige avgifter

270

Utgående merverdiavgift

271

Inngående merverdiavgift

272

Investeringsavgift

273

Grunnlag investeringsavgift

274

Oppgjørskonto merverdiavgift

277

Skyldig arbeidsgiveravgift

278

Påløpt arbeidsgiveravgift

279

Andre offentlige utgifter (apotekavgiften)

28

Utbytte

280

Avsatt utbytte

29

Annen kortsiktig gjeld

290

Forskudd for kunder

291

Gjeld til ansatte

292

Gjeld til selskap i samme konsern

293

Lønn

294

Feriepenger

295

Påløpt rente

296

Påløpt kostnad

297

Uopptjent inntekt

299

Annen kortsiktig gjeld

Kontoklasse 3: SALGS- OG DRIFTSINNTEKT

30

Salgsinntekt, avgiftspliktig

301

Kredittsalg til medisinutsalg eksklusiv pakkeforsendelse

302

Kredittsalg til sykehus

303

Kredittsalg til andre apotek og grossister

304

Kredittsalg til Rikstrygdeverket

305

Annet kredittsalg

306

Kredittutsalg til medisinutsalg, pakker

307

Kontantsalg

308

Rabatt, andre salgsinntektsreduksjoner (inkludert kommunale helseinstitusjoner)

309

Rabatt, sykehus (dvs. statlig og fylkeskommunale helseinstitusjoner)

Statens helsetilsyn anbefaler en ytterligere spesifikasjon i kontoklasse 30. Dette grunnet behovet for spesifisering av salg vedrørende ordinær dagomsetning, salg vedrørende vaktomsetning (jfr rundskriv IK-37/97), salg i medisinutsalg og salg til fylkeskommunale helseinstitusjoner.

31

Salgsinntekt, avgiftsfri

310

Kredittsalg til filialapotek

33

Offentlig avgift vedrørende omsetning

332

Produksjonsavgift

334

Beregnet apotekavgift

338

Reseptprovisjon

34

Offentlig tilskudd/refusjon

341

Ettergitt apotekavgift

342

Driftstilskudd til apotek, permanent

345

Andre tilskudd

36

Leieinntekt

360

Leieinntekt fast eiendom

361

Leieinntekt andre varige driftsmidler

362

Annen leieinntekt

37

Provisjonsinntekt

370

Provisjonsinntekt

38

Gevinst ved salg av anleggsmidler

380

Gevinst ved avgang av anleggsmidler

39

Annen driftsrelatert inntekt

390

Annen driftsrelatert inntekt

Kontoklasse 4: VAREKOSTNAD

40

Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikater

401

Spesialiteter

402

Handelsvarer

403

Apotekpreparater fra grossister

404

Apotekpreparater fra produksjonsapotek

405

Råvarer o.a.

406

Naturlegemidler

407

Emballasje, innpakningsmateriell o.l.

41

Forbruk av varer under tilvirkning

411

Kjøpsfrakter

Kontoklasse 5: LØNNSKOSTNAD

50

Lønn til ansatte

500

Lønn til ansatte

505

Bestyrerlønn medisinutsalg

506

Honorarer

52

Fordel arbeidsforhold

520

Fri bil

521

Fri telefon

522

Fri avis

523

Fri losji og bolig

524

Rentefordel

528

Annen fordel i arbeidsforhold

53

Annen oppgavepliktig godtgjørelse

530

Tantieme

54

Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad

540

Arbeidsgiveravgift

542

Pensjonspremie

55

Annen kostnadsgodtgjørelse

550

Annen kostnadsgodtgjørelse

555

Bestyrerlønn medisinutsalg

556

Honorarer

56

Arbeidsgodtgjørelser til eiere o.l.

560

Arbeidsgodtgjørelse til apotekers ektefelle

57

Offentlige tilskudd vedrørende arbeidskraft

570

Læringstilskudd

58

Offentlige refusjoner vedrørende arbeidskraft

580

Refusjons av sykepenger/fødselspenger

582

Refusjon av arbeidsgiveravgift

589

Annen refusjon

59

Annet personalkostnad

590

Gave til ansatte

591

Kantinekostnad

592

Yrkesskadeforsikring

593

Rekrutteringskostnad/annonser etc.

594

Kursavgifter o.l.

595

Refunderte kurskostnader

596

Husleie, personalbolig

597

Arbeidstøy; kjøp, leie, vedlikehold

598

Omsetningsavgift til Norges Apotekerforening

599

Annen personalkostnad

Kontoklasse 6 og 7: ANNEN DRIFTSKOSTNAD, AV- OG NEDSKRIVNING

60

Av- og nedskrivning

600

Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom

601

Avskrivning på transportmidler, maskiner og inventar

61

Frakt og transportkostnad vedrørende salg

611

Utlagte salgsfrakter

612

Utlagte pakkeprovisjoner

613

Fraktrefusjoner

63

Kostnader lokaler

630

Leie lokaler

632

Renovasjon, vann o.l.

634

Lys, varme

636

Renhold

637

Renhold ved byrå

638

Sikringskostnader

639

Annen kostnader lokaler

64

Leie maskiner, inventar o.l.

640

Leie maskiner

641

Leie inventar

642

Leie datasystemer

643

Leie andre kontormaskiner

644

Leie transportmidler

649

Andre leiekostnader

   65 Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres

654

Inventar

655

Driftsmateriale

656

Rekvisita

66

Reparasjon og vedlikehold

660

Reparasjon og vedlikehold, bygninger

662

Reparasjon og vedlikehold, utstyr

67

Fremmed tjeneste

670

Revisjonshonorar

671

Regnskapshonorar

672

Honorar for juridisk bistand

679

Annen fremmed tjeneste

68

Kontorkostnad, trykksaker o.l.

680

Kontorrekvisita

682

Trykksak

684

Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.

686

Møte, kurs, oppdatering o.l.

689

Annen kontorkostnad

69

Telefon, porto o.l.

690

Telefon

694

Porto

70

Kostnad transportmidler

700

Drivstoff

702

Vedlikehold

704

Forsikring

709

Andre kostnader transportmidler

71

Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l.

710

Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig

713

Reisekostnad, oppgavepliktig

714

Reisekostnad, ikke oppgavepliktig

715

Diettkostnad, oppgavepliktig

716

Diettkostnad, ikke oppgavepliktig

718

Apotekers reise-, møte, diettkostnad etter regning

73

Salgs-, reklame- og representasjonskostnad

730

Salgskostnad

732

Reklamekostnad

733

Medlemskap i kjede

735

Representasjon, fradragsberettiget

736

Representasjon, ikke fradragsberettiget

74

Kontingent og gave

740

Kontingent, fradragsberettiget

741

Kontingent, ikke fradragsberettiget

742

Gave, fradragsberettiget

743

Gave, ikke fradragsberettiget

75

Forsikringspremie, garanti og servicekostnad

750

Forsikringspremie

77

Annen kostnad

777

Bank og kortgebyr

779

Annen kostnad

78

Tap o.l.

780

Tap ved avgang anleggsmidler

782

Innkommet på tidligere avskrevne fordringer

783

Tap på fordringer

Kontoklasse 8: FINANSINNTEKT- OG KOSTNAD, SKATTEKOSTNAD ORD. RESULTAT, EKSTRAORD. INNTEKT OG KOSTNAD, SKATTEKOSTNAD EKSTRAORD. RESULTAT, ÅRETS RESULTAT

80

Finansinntekt

804

Renteinntekt, skattefri

805

Annen renteinntekt

807

Annen finansinntekt

81

Finanskostnad

814

Rentekostnad, ikke fradragsberettiget

815

Annen rentekostnad

817

Annen finanskostnad

818

Garantiprovisjon

83

Skattekostnad på ordinært resultat

84

Ekstraordinær inntekt

840

Ekstraordinær inntekt

85

Ekstraordinær kostnad

850

Ekstraordinær kostnad

88

Årsresultat

880

Årsresultat

89

Overføringer og disponeringer


Vibeke Dalen e.f
fagsjef

Kjersti Risberg
rådgiver

Kopi:
Sosial- og helsedepartementet
Fylkeslegene
Norges Apotekerforening
Norges Farmaceutiske Forening
FarmasiForbundet

Link til Statens helsetilsyn