SPLNOMOCNENEC VLÁDY SR PRE VÝSTAVBU A PREVÁDZKU SÚSTAVY VODNÝCH DIEL GABČÍKOVO - NAGYMAROS


PLENIPOTENTIARY OF THE SLOVAK REPUBLIC FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF GABČÍKOVO - NAGYMAROS HYDROPOWER SCHEME

Prezentácie Presentations
 
Vodné dielo Gabčíkovo a spoločný slovensko-maďarský monitoring
vplyvov na prírodné prostredie

Slovenská prezentácia
Gabcikovo Part of Hydroelectric Power Project 
and Joint Slovak - Hungarian Monitoring of Environmental Impact

English presentation
English text
   

Groundwater quality processes after bank infiltration from the Danube at Čunovo

Anglická prezentácia

Groundwater quality processes after bank infiltration from the Danube at Čunovo

English presentation

   
Publikácie Publications
 
Gabčíkovská časť hydroenergetického projektu - zhrnutie vplyvov na prírodné prostredie, vyhodnotenie založené na dvojročnom monitoringu
Anglicky
.zip file (12,6 MB)
Gabcikovo part of the hydroelectric power project of enviromental impact review ( evaluation based on two year monitoring )
English
.zip file (12.6 MB)
   
Gabčíkovská časť hydroenergetického projektu - zhrnutie vplyvov na prírodné prostredie, vyhodnotenie založené na šesťročnom monitoringu
Anglicky
.zip file (41,1 MB)
Gabcikovo part of the hydroelectric power project of enviromental impact review ( evaluation based on six year monitoring )
English
.zip file (41.1 MB)
   
Návšteva oblasti vodného diela Gabčikovo
Slovensky / Anglicky
.zip file (24,6 MB)
Visit to the area of the Gabčíkovo hydropower project
Slovak / English
.zip file (24.6 MB)
   
Optimalizácia vodného režimu ramennej sústavy v úseku Dunaja Dobrohošť - Sap z hľadiska prírodného prostredia
Slovensky / Anglicky
.zip file (68,1 MB)
Optimalization of the water regime in the Danube river branch system in the stretch Dobrohošť-Sap from the viewpoint of natural environment
Slovensky / Anglicky
.zip file (68,1 MB)
   
Dokumenty Documents
   
Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo—Nagymaros
Slovensky
.zip file (13 KB)
Treaty between the Hungarian people`s republic and Czechoslovak socialist republic concerning the construction and operation of the Gabčikovo - Nagymaros system of locks
English
.zip file (13 KB)
   
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Maďarskej republiky o niektorých dočasných technických opatreniach a prietokoch do Dunaja a Mošonského ramena Dunaja
Slovensky
.zip file (346 KB)
Agreement between the government of the Slovak Republic and government of the Republic of Hungary concerning certain temporary technical measures and discharges in the Danube and Mosoni branch of the Danube
English
.zip file (190 KB)
   
Štatút o činnosti poverených zástupcov pre monitorovanie
Slovensky
.zip file ( 4 KB)
Statute on the activities of the Nominated Monitoring Agents
English
.zip file ( 4 KB)
   
Rozsudok Medzinárodného súdneho dvora v Haagu
Slovensky
.zip file ( KB)
Judgment of the International Court of Justice
English
.zip file ( KB)
   
Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slovenskom území za rok 1999
Slovensky
.zip file (10,9 MB)
National annual report on the enviroment monitoring on the Slovak territory in 1999
Slovak
.zip file (10.9 MB)
   
Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 1999
Slovensky  
.zip file (5,7 MB)
Joint Annual Report on the Enviroment Monitoring  in 1999
English
.zip file  (12.2 MB)
   
Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slovenskom území za rok 2000
Slovensky  
.zip file (16,8 MB)
National annual report on the enviroment monitoring on the Slovak territory in 2000
Slovak
.zip file (16.8 MB)
   
Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 2000
Slovensky  
.zip file (5,7 MB)
Joint Annual Report on the Enviroment Monitoring  in 2000
English
.zip file  (12.2 MB)
   
Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slovenskom území za rok 2001
Slovensky  
.zip file (38,2 MB)
National annual report on the enviroment monitoring on the Slovak territory in 2001
Slovak
.zip file (38.2 MB)
   
Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 2001
Slovensky  
.zip file (10 MB)
Joint Annual Report on the Enviroment Monitoring  in 2001
English
.zip file  (10 MB)
   
Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slovenskom území za rok 2002
Slovensky  
.zip file (16,8 MB)
National annual report on the enviroment monitoring on the Slovak territory in 2002
Slovak
.zip file (16.8 MB)
   
Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 2002
Slovensky  
.zip file (5,7 MB)
Joint Annual Report on the Enviroment Monitoring  in 2002
English
.zip file  (12.2 MB)
   
Národná ročná správa z monitorovania prírodného prostredia na slovenskom území za rok 2003
Slovensky  
.zip file (16,8 MB)
National annual report on the enviroment monitoring on the Slovak territory in 2003
Slovak
.zip file (16.8 MB)
   
Spoločná výročná správa z monitorovania prírodného prostredia za rok 2003
Slovensky  
.zip file (31 MB)
Joint Annual Report on the Enviroment Monitoring  in 2003
English
.zip file  (33 MB)
   

Dočasný manipulačný poriadok pre SVD G-N na území SR

(aktualizácia VI., 2000)

Slovensky

Temporary Operational Regulation for G-N Barrage System 

on Slovak Territory (version VI., 2000)

Slovak

   

Sústava vodných diel G-N, časť Gabčíkovo

(informačný materiál VV š.p., Bratislava)

Anglicky

The G-N System of Waterworks - Part Gabčíkovo 

(information material VV š.p., Bratislava)

English

 

 

Vodné dielo Gabčíkovo 

(informačný materiál VV š.p., Bratislava)

Slovensky

The Gabčíkovo Hydroelectric Project 

(information material VV š.p., Bratislava)

English

 

 

Environment and river dams 

(Vydateľstvo AQUA, Budapest, 1988)

Anglicky

Environment and river dams  

(AQUA, Budapest, 1988)

English

 

 

Objekty variantu C 

(informačný materiál VV š.p., Bratislava, 1993)

Slovensky

Objects of Variant C

(information material VV, š.p., Bratislava, 1993)

Slovak

   

Gabčíkovo - Nagymaros 

(informačný materiál VV š.p., Bratislava, 2001)

Slovensky

Gabčíkovo - Nagymaros

(information material VV, š.p., Bratislava, 2001)

Slovak