Web Hosting by Brinkster

Tal vid tre möten med kamraterna Chang Ch’un-chiao och Yao Wen-yüan

Mao Tse-tung
Februari 1967

Källa: Mao Tse-tung, texter i urval, PAN-serien
Senast uppdaterad:
031231

Ordförande Mao inbjöd kamraterna Chang Ch'un-ch'iao och Yao Wen-yüan att komma till Peking från den 12 till den 18 februari, och träffade dem tre gånger under en vecka. Innan de ens anlänt till flygplatsen frågade Ordföranden om de anlänt eller ej och när kamraterna på flygplatsen sade att de snart skulle komma väntade Ordföranden på dem vid ingången. De hade knappt kommit förrän Ordföranden frågade: "Vad är det här med första, andra och tredje regementet? De har kommit hit med anklagelser mot er.”[1]

1. Frågan om "tre i en"-allianserna. Ordföranden sade att "tre i en"-allianserna var nödvändiga för att kunna ta makten.[2] Fu-kien, Kweichow och Inre Mongoliet representerade inga större problem, även om det kunde vara lite oordning där. I Shansi utgjorde för närvarande de revolutionära massorna 53 procent, armén 27 procent och kadrerna i olika organ 20 procent. Shanghai borde lära av dem. Januari-revolutionen hade lyckats, men februari, mars och april var mer avgörande, och viktigare. Ordföranden sade: "Slagordet 'Tvivla på allting och störta allt' är reaktionärt. Shanghais folkkommitté krävde att Statsrådets premiärminister skulle göra sig av med alla chefer. Detta är extrem anarkism och synnerligen reaktionärt. Om vi kallar någon 'ordonnans' eller 'assistent' i stället för 'chef, så är detta bara en formell skillnad. I realiteten kommer det alltid att finnas 'chefer'. Det är innehållet som betyder något.
I Honan finns det ett slagord: 'Dagens proletära diktatur måste förändras fullständigt'. Detta är ett reaktionärt slagord."

2. Om Shanghais Folkkommun. Ordföranden sade: "Med skapandet av en folkkommun dyker en hel serie problem upp, och jag undrar om ni har tänkt över dem. Om hela Kina startar folkkommuner, bör då Folkrepubliken Kina ändra namn till 'Folkkommunen Kina'? Skulle andra erkänna oss? Kanske skulle inte Sovjetunionen erkänna oss medan Storbritannien och Frankrike skulle göra det. Och vad skulle vi göra med våra ambassadörer i olika länder? Och så vidare. Det är en annan serie problem som ni kanske inte tänkt över. Många platser har nu begärt av Centrum att få starta folkkommuner. Centrum har utfärdat ett dokument som säger att ingen plats utom Shanghai får starta folkkommuner. Ordföranden är av den åsikten att den i Shanghai bör förändras och omvandla sig till en revolutionär kommitté eller en stadsfolkkommitté.

Kommuner är för svaga när det gäller att slå ner kontrarevolutionen. Människor har kommit och klagat för mig och sagt att när Byrån för den allmänna säkerheten arresterar folk går de in genom framdörren och ut genom bakdörren.
Kontrollorganen i skolorna kan bli kommittéer för Kulturrevolutionen eller ledande grupper i Kulturrevolutionen."

3. Centralkommitténs direktiv om Kulturrevolutionen (Det brådskande direktivet).
Ordföranden sade: "Jag har läst det och det är mycket välskrivet - det är genomsyrat av upprorsanda. Den sista punkten säger 'Vi kommer att vidta de nödvändiga åtgärderna'. Om mötet för att bombardera Chang Ch'un-ch'iao hålls kommer vi säkert att vidta de nödvändiga åtgärderna och arrestera folk."

4. (Ej lösta frågor). Det finns ett antal konton som fortfarande står öppna och som måste redas ut senare. För det första är det kravet på premiärministern från stadens folkkommitté, för det andra är det frågan om de Röda revolutionärerna, för det tredje utvidgningen av revolutionen till att motsätta sig militärt övertagande av radiostationerna, för det fjärde oppositionen mot den militära kontrollen över flygplatsen Lunghua.4

5. (Andra frågor). Det finns ett citat som används en hel del:
"Världen är vår." Detta yttrades av Ordföranden 1920.[5] Han kan själv inte alls påminna sig detta och det bör inte användas i framtiden.

Säg inte i framtiden: "Störta de envetna som fortsätter att följa den reaktionära linjen." Säg istället: "Störta de makthavare som slagit in på den kapitalistiska vägen."

Ordföranden frågade: "Befinner sig fortfarande Tungchi-universitetet på stationerna och i hamnen?"[6] Kamrat Chang Ch'un-ch'iao svarade: "De befinner sig fortfarande där." Då frågade Ordföranden: "Var de fortfarande där när du kom hit?" Chang Ch'un-ch'iao svarade: "Jag är inte säker." Ordföranden sade: "Det är utmärkt. Tidigare har studenterna aldrig förenats ordentligt med arbetarna. Det är först nu som de verkligen förenat sig med dem."
(Ordförande Mao sade:) "Jag har läst Liu Shao-ch'is Hur man blir en bra kommunist flera gånger. Den är mot marxism-leninismen. Vår kampmetod bör nu komma upp på en högre nivå. Vi bör inte fortsätta att säga 'Krossa deras hundhuvuden, ner med XXX.' Jag tror att universitetsstudenterna bör göra en mer djupgående analys av saker och välja ut ett par avsnitt och skriva några kritiska artiklar om dessa."
De som ägnar sig åt litteratur och konst bör återvända till sina enheter för att genomföra Kulturrevolutionen.

(Ordföranden anmärkte:) "Wen-hui-pao har gjort ett bra arbete. Jag instämmer fullständigt i deras syn på kampen mot kadrerna i närheten och jag stödjer dem." Kamrat Chang Ch'un-ch'iao sade: "Wen-hui-pao utövar ett stort tryck." Ordföranden sade: "Vi måste stödja dem."

Noter

1. Chang Ch'un-ch'iao, en sekreterare i Shanghais partikommitté, hade hjälpt till att arrangera publiceringen av Yao Wen-yuans angrepp på Wu Han i november 1965. Efter detta steg han snabbt i graderna, och blev medlem av Gruppen för Kulturrevolutionen under sommaren
1966 och politbyråmedlem 1969. Han och Yao Wen-yuan var de två främsta ledarna för "Shanghai-kommunen", som skapades den 5 februari 1967. Beträffande den symboliska innebörden i deras sammanträffande med Mao i mitten av februari, se Inledningen s. 13.
Medan den allmänna innebörden i Maos anmärkningar vid detta tillfälle är tillräckligt klar, innehåller de ganska kärnfulla protokollen från hans samtal med Chang och Yao en hel del antydningar och syftningar på den snabbt förändrade situationen i Shanghai i januari och februari
1967 som kräver en förklaring. I denna och de följande noterna har jag försökt att kort förklara de viktigaste av dessa frågor. För en fullständig redogörelse för händelserna under denna kritiska period, se Neale Hunter: Shanghai Journal (New York, Praeger, 1969). Första, andra och tredje regementet (av arbetare under Norra expeditionen) var organisationer lojala mot Keng Chin-chang, en ledare som senare fördömdes som ultravänsterist, som tävlade med Chang Ch'un-ch'iao i början av 1967 om kontrollen över situationen i Shanghai. Keng sades ha besökt Peking i slutet av december 1966. I början av februari 1967 skickade han sändebud till Peking som togs emot av Chou En-lai och gav denne detaljerade anklagelselistor mot Chang och hans Arbetarhögkvarter.

2. Detta var den formel som fördes fram i januari 1967 för "revolu-tionskommittéemas maktövertagande". De tre komponenterna var aktivister som framträtt ur de "revolutionära massorna", representanter för FBA och partikadrer och statliga kadrer.

3. Detta syftar på det brådskande telegram som skickades till Shanghai från Centralkommitténs Grupp för Kulturrevolutionen den 29 januari 1967, som kritiserade de Röda revolutionärerna (se nedan not 4) som riktade spjutspetsen mot Chang Ch'un-chiao och Yao Wen-yuan snarare än mot den gamla partiledningen under ledning av förre borgmästaren Ts'ao Ti-ch'iu. Telegrammet hotade med att "alla nödvändiga åtgärder skulle vidtas" om de envisades med att följa denna felaktiga väg. (Hunter, s. 240-41.)

4. Kravet från stadens Folkkkommitté är förmodligen samma som Mao kritiserar i början av texten. "Röda revolutionärerna" är en förkortning av Revolutionära kommittén av rödgardister vid Shanghais skolor och universitet, en av huvudundertecknarna av den "Brådskade notis" som fördömde "ekonomismen", som gavs ut av trettiotvå "re-beir-organisationer i Shanghai den 9 januari 1967 (Peking Review, Nr 4 (1967), s. 7-9) Denna grupp, den starkaste av alla studentorganisationerna i staden, bekämpade Chang Ch'un-ch'iao, ända tills de beordrades att upphöra med detta av det telegram från Centrum av den 29 januari, som nämns i not 3. Upprättandet av FBA-kontroll över radiostationerna hade krävts av Centralkommitténs cirkulär den 11 och 23 januari 1967 (CCP Documents ofthe Great Proletarian Guttural Revolution, s. 172, 200—201). Det andra av dessa öppnade dörren till en möjlig konflikt genom att stipulera: "När den proletära revolutionen har kontroll över situationen, bör den militära kontrollen avslutas." Militär kontroll över det civila flyget beordrades av Statsrådet den 26 januari 1967 (ibid, s. 208). Detta mötte tydligen opposition vid flygfältet Lunghua i Shanghai.

5. För källan till detta citat (i själva verket från 1919), och betydelsen av denna fråga, se Inledningen s. 18.

6. "Mao Tse-tung-tänkandets Röda Gardes Högkvarter 'Östern är röd' i Tungchi-universitetet" stödde Chang Chun-ch'iao.

7. Liu Shao-ch'is arbete från 1939, som tryckts om i reviderad version 1962, var känt under denna titel före Kulturrevolutionen. Det angreps häftigt i april 1967 som ett koncentrerat uttryck för hans revisionism och karriärtänkande. Efter den tiden har titeln översatts bokstavligt till Om kommunisternas självfostran (förkortat Själv fostran).