CO2 udsyring
Udsyring af brugsvandsinstallationer

Fordele ved CO2 (kulsyre) udsyring:
• Opløser ikke den eksisterende galvanisering
• Vandet kan bruges under udsyring
• Kommer ud i alle hjørner
• Miljørigtig
• Prismæssig uden konkurrence

CO2 optages fra atmosfæren i regn, som på sin vej gennem jordlagene mod grundvandet opløser kalk.

Kalken i varmtvandsrørene er dannet ved, at der ved opvarmning af vandet er sket en forrykkelse i ligevægten mellem kalken og kulsyren, hvorved kalken er udfældet.
Ved tilsætning af CO2 i varmtvandsanlæg sker den samme proces, som da regnvandet opløste kalk på sin vej ned gennem kalklagene, altså naturens egen metode.

CO2 tilsættes returvandet gennem en ventil før cirkulationspumpen.
CO2 tilsættes automatisk således, at pH-værdien for det første tappested ikke kommer under en pH-værdi på 6,0. Til illustrering af hvad denne værdi betyder, kan det sammenlignes med pH-værdien på en almindelig “Dansk vand”, som har en pH værdi på ca. 5,5.
Anlægget styres af 2 pH-sonder, der hver sikrer, at pH-værdien ikke kommer under de indstillede værdier.

Forudsætninger

CO2 udsyringen kan anvendes i alle typer vandrør, men selv om en CO2 udsyring er en meget skånsom udsyringsmetode, har erfaringen vist, at der i anlæg hvor rørene består af galvaniserede stålrør kan ske en afsmitning fra rusttuer m.m., der kan misfarve vandet.

Erfaringerne viser tydeligt, at denne misfarvning ikke finder sted, hvis anlægget er forsynet med et elektrolytisk vandbehandlingsanlæg.


Opstart og pasning af anlæg

Ejendommen etablerer de for udsyringen nødvendige tilslutninger.

Dansk Elektrolyse A/S opstarter og i fællesskab med anlæggets tilsyn servicerer og passer Dansk Elektrolyse anlægget i hele udsyringsperioden.

Udsyringen forbruger CO2, hvorfor flaskerne skal skiftes, når disse er tomme. Denne udskiftning kan foretages enten af Dansk Elektrolyse eller af ejendommens driftsafdeling.

Salg/leje af anlæg

Anlægget kan normalt ikke købes, men kan lejes i den periode, hvor udsyringen pågår.


Varighed af udsyring

En udsyring tager normalt ca. 2,5 - 4 måneder afhængig af tilkalkningen og størrelsen på anlægget. Udsyringen stoppes, når der er en tilfredsstillende mængde varmt vand i alle tapsteder.

Fremtidig sikring mod kalkafsætninger
For at forhindre tilstedeværelsen af Legionellabakterier, vil det nok blive mere og mere almindeligt at hæve varmtvandstemperaturen som anbefalet af Statens Serum Institut til 60°C, hvilket vil medføre en voldsom stigende udfældning af kalk.

Såfremt man ønsker, at der ikke i fremtiden igen afsættes kalk i varmtvandsanlægget, anbefales det derfor at montere et dipolært vandbehandlingsanlæg type AQA Total. (AQA Total er DVGW godkendt).
 

Elektrolyse

 

Download produktblad i PDF-format