Forsiden Fakta Miljøvern Sikkerhet Organisasjon Samarbeid Pressesenter Artikkelarkiv Skredvarsel Konkurranse
 
Forsvarsnett : Fellesoperativt hovedkvarter : Battle Griffin 2005 :

Innhold


Kontakt
Pressesenteret på Heia Gjestegård i Grong er bemannet i perioden 24. februar - 9. mars 2005.

Sjef for pressesenteret:
Kommandørkaptein Thom Knustad
Mob: 95 89 42 40

Vakthavende presseoffiser:
Tlf: 73 99 57 80

E-post: pic@battlegriffin.no

Miljø-skadecelle
Tlf: 73 99 57 12
E-post:miljo@battlegriffin.no
 Joachim Næss, 2005-03-08


The Norwegian Solution!

BODØ: Det er mobilt. Nettverksbasert. Det er modulært. Fleksibelt. Og det eneste kjente system i sitt slag som har en reell effekt mot lavtflygende krysserraketter. Stikkordet er NASAMS – den norske luftvernløsningen – som vekker interesse internasjonalt. Betydelig interesse!

Av major Ola K. Christensen (tekst), informasjonsoffiser Bodø hovedflystasjon

Foto: Trond Høyvik / FLO Bodø hovedflystasjon
SPENNVIDDE: En NASAMS missilutskytningsenhet utgruppert et sted utenfor Bodø under Battle Griffin 05.

Systemet består av transportable radarer som produserer et luftbilde, ildledningsenheter for kommando og kontroll og missilutskytningsenheter. I sin tid ble Norwegian Advanced Surface to Air Missile System utviklet for å håndtere en massiv lufttrussel fra øst. Men med bortfallet av den kalde krigen, hva da? Var det bakkebaserte luftforsvarets tid forbi? Svaret er enkelt: trusselen er ikke borte, men bare endret. NASAMS er nemlig det eneste i verden som også kan slå ut kryssermissiler, en type våpen som er blitt en økende fare og da i regi av ikke-statlige aktører. Les: terrorister og væpnede grupperinger.

Ja, faktisk er systemet så bra at amerikanske myndigheter utplasserte NASAMS missilutskytningsenheter i blant annet Washington under
Foto: Maren Hamland / FLO Bodø hovedflystasjon
FORNØYD SJEF: Oberstløytnant Ole Asbjørn Fauske, sjef for luftvernbataljonen i 132 Luftving ved Bodø hovedflystasjon. –Et glimrende system, der Luftforsvaret, Forsvarets logistikkorganisasjon og industrien samarbeider tett om oppdateringen.
gjeninnsettelsen av den amerikanske presidenten i januar i år – som en del av Home Land Defence. Det amerikanske forsvaret skal på sikt anskaffe et tilsvarende system, men tilpasset amerikanske forhold. –Vi i miljøet er med rette stolte av systemet vårt, forteller Ole Asbjørn Fauske, sjef for luftvernbataljonen i 132 Luftving på Bodø hovedflystasjon.

Tradisjonelt er luftvernet utgruppert rundt flystasjoner, både for å beskytte egne og allierte flystyrkers evne til å operere i området, noe som fortsatt er høyst aktuelt, også i en krisehåndteringssammenheng. Eller beskytte hærens manøveravdelinger i felt.

Kaianlegg og flyktningleirer
Ettersom systemet er mobilt, kan utskytningsenhetene plasseres der behovet måtte oppstå; på en kai for å beskytte skipstrafikken, ved kommunikasjonsknutepunkter, i bysentra eller en flyktningleir. –Cruisemissilteknologien er billig og relativt lett tilgjengelig.
Utskytningsmetoden er også enkel; en innretning plassert på en takgrind på en bil er nok. Disse små ubemannede luftfartøyene går lavt og fort og er derfor vanskelig både å oppdage og skyte ned, forteller oberstløytnanten.

Med sine mange egenskaper kan NASAMS dermed spille over hele registeret – fra å bekjempe fly og helikoptre til å kunne håndtere den trusselen som øker mest, nemlig krysserraketter. Med andre ord et system tilpasset dagens og morgendagens fagmilitære og sikkerhetspolitiske utfordringer. Og systemets nettverksbasering innebærer at det kan knyttes opp mot andre operative stridsenheter, på sikt fregatter og kampfly. NASAMS er bygget opp modulært, er enkelt å forflytte og etablere, lite personellkrevende og fleksibelt. Det vil si at enheter kan settes sammen – etter ”Legoklossprinsipp” – til det nødvendige antall radarer, ildledningsenheter og utskytningsenheter som oppdraget krever. Det være seg alt fra den minste enhet – med kun en radar og en kommando- og kontrollenhet for å produsere et luftbilde, til å kople til en missilutskytningsenhet for å kunne utøve bakkebasert luftforsvar. Mulighetene er mange for The Norwegian Solution. Både innenlands som i en internasjonal setting – over hele spekteret av konflikttyper; fra fredsbevaring til krisehåndtering og fredsoppretting fastslår Ole Asbjørn Fauske, oberstløytnant og sjef for luftvernbataljonen i 132 Luftving i Bodø, som under Battle Griffin opererer integrert med det tyske Patriot luftvernsystemet – et historisk samarbeid!
 

Relaterte artikler
Ingen relaterte artikler.