BACK TO GAELIC DEVELOPMENT / PHOTO GALLERYTOPICS    

Gaelic Placenames of Nova Scotia

 

Ainmean Ghàidhlig Albainn Nuaidh

 
Nova Scotia - Alba Nuadh/Alba Ùr
Cape Breton - Ceap Breatuinn
Newfoundland - Eilein a' Trosg / Talamh an Èisg
Prince Edward Island - Eilein a' Phrionnsa/ Eilein Eòin / An Eilean Dearg
 
Cape Breton County
Inverness County
Richmond County
Antigonish County
Victoria County
Pictou County
Guysborough County
 

 

 

 

 

 

 

 

     


Siorramachd Cheap Breatuinn
- Cape Breton County

 
Gàidhlig English
   
Aiseag Mhira Albert Bridge
Pòn na Maiseadh Beanacadie Pond
Camus an Dobhrain Beaver Cove
Beinn Eòin Ben Eoin
Am Pòn Mór Big Pond
Baghasdail Boisdale
Bàgh a' Chaisteil Castle Bay
Eilein na Nollaig Christmas Island
Am Bàgh an Ear East Bay
Glasbaidh Glace Bay
A' Mhira Mhór Grand Mira
An Caolas Mór Grand Narrows
Drochaid Mhira Marion Bridge
Am Bàr (Sidni-a-Tuath) North Sydney
Baile Shidni Sydney
Mèinnean Shidhi Sydney Mines

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACK TO TOP

Siorramachd Richmond - Richmond County

   
Gàidhlig English
   
Dùn Deagh Dundee
Camus nan Éireannach Irish Cove
Baile Iain Johnstown
Baile Pheadair St. Peter's
Camus an t-Saighdeir Soldier's Cove
Na h-Eileanan Dearga The Red Islands

 

 

 

 

 

 

 

BACK TO TOP

Siorramachd Bhictoria - Victoria County

   
Gàidhlig English
   
Badaig Baddeck
Bàgh Labhruinn Bay St. Lawrence
An t-Eilein Mór Boularderie Island
Ceap Nòr Cape North
Inbhir-pheofharain Dingwall
Baile nan Gall Englishtown
Sanndraigh (Idhe) Iona
An Caolas Beag Little Narrows
Acrasaid Nìll Neil Harbour
An Cladach-a-Tuath North Shore
Baile Anna St. Ann's
Sgeir Dhubh Skir Dhu
Uaiseabugt Washabuck
An Rubha Geal White Point
Camus na Luinge Briste Wreck Cove

BACK TO TOP

Siorramachd Mainisdear - Guysborough County
 

Gàidhlig English
   
Loch an Fhamhair, A' Léig Mhór1 Gaint's Lake
Gleann Eilg (Am Forc)2 Glenelg (The Forks)
Am Mainisdear1 Guysborough (County)
Baile Mhainisdear1 Guysborough (Town)
Drochaid na Cailleachag1 "The bridge of the little old woman"
   
Sources:  
1. Native speaker - collected by Ken Nilsen of Celtic Department of St.F.X.
2. Dwelly's Illustrated Gaelic to English Dictionary

BACK TO TOP

Siorramachd Inbhir Nis - Inverness County
 

Gàidhlig English
   
An Abhainn Dubh Black River
An Caolas Leathann Broad Cove
Baile Beag na h-Aibhne Brook Village
Cùil an t-Similier Chimney Corner
Màbu Bheag Colindale
Creiginis Creignish
Dùn-Bheagan Dunvegan
Gleann Comhann Glencoe
Bràigh na h-Aibhneadh, Gleann Dàil Glen Dale
Gleann an Dathadair Glendyer
An Gleann Dubh Glenville
Abhainn an Fheòir Hays River
Ceann a' Locha Head Lake
Baile Inbhir Nis, An Sìthean Inverness (town)
Siùdaig Judique
Baile 'n Rìgh Kingsville
Loch Ainslidh an Ear Lake Ainslie East Side
Loch Ainslidh an Iar Lake Ainslie West Side
Siùdaig Bheag Little Judique
Loch Bàn Loch Ban
An Rubha Fada Long Point
Màbu, An Drochaid Mabou
Mèinn a' Ghuail Mabou Coal Mines
Tràigh nan Leòdach MacLeod's Beach
A' Bheinn-a-Tuath Marble Mountain
Margaraidh Margaree
Am Acarsaid (Mhargaraidh) Margaree Harbour
Camus na Feòla Meat Cove
Sràid nam Mogan Moccasin Street
Am Mullach The Mullach
Ceann-a-Tuath na Léigeadh North Lake
Am Bàgh Toilichte Pleasant Bay
Còbh a' Phlàstair Port Hastings
Baile a' Chlamhain, "An Gut" Port Hawkesbury
Seastago Port Hood
Tràigh Raghnaill Ranald's Beach
Baile MhicRaing Rankinville
Cùl nan Innseanach Rear Stewartdale
Na Pònaichean St. Rose
Bun na h-Aibhne Scotsville
Rubha an t-Seallaidh Sight Point
Bràigh na h-Aibhne Southwest Margaree
Srath Lathurna Strathlorne
Gleann nan Sgitheanach Skye Glen
Beinn nan Sgitheanach Skye Mountain
Abhainn nam Breac Trout River
An Bàgh an Iar West Bay
Hogamah Whycocomagh
Cabhsair Chanso Canso Causeway
Caolas Chanso Canso Strait
   
Collected by An Crann, publisher of Am Bràighe, from native speakers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACK TO TOP


Antigonish County - Antigonish County
 
Gàidhlig English
   
Baile Mór1 Antigonish (Town)
Àrasaig3 Arisaig
Magh an Leas Leathuinn1 Beaver Meadow
Cnoc Beech1 Beech Hill
A' Mhaise Mhór1 Big Marsh
Abhainn Dubh1 Black Avon
Bóid3 Boyd
Beinn a' Bhrùnaich1 Brown's Mountain
Ceap Sheòrais1 Cape George
An Caisteal2 Castle Corner (near Glen Road)
An Daigear1 Caledonia Mills
An Gut1 Canso Strait
Coille Daigear1 Dagger Woods
Allt an Doctair1 Doctor's Brook
Dùn Mór3 Dunmore
Sgurr Eige2, A' Bheinn Eigeach1 Eigg Mountain
Grannd na Frisealaich1 Fraser's Grant
Muilleann a' Fhrisealaich1 Fraser's Mills
An Gleann1 Glen Alpine
Gleann Bàird1 Glen Bard
Gleann am Falach2 Glen Hide
An Gleann1 Glen Road
Rudha nan Innseanach2 Indian Point
Éirinn1 Ireland
Abhainn Sheumais1 James River
A' Cheapaich1 The Keppoch
Leanndraic3 Lanark
Loch Abar1 Lochaber
Loch Ceiteirein2, A' Bhràigh Ard1 Loch Katrine
Bun na h-Aibhne (Deas)1 Lower South River
Allt a' Mheiligein1 Maryvale
A' Mhaise Uaine1 Meadow Green
Allt 'ic Àra1 McAra's Brook
Mòrar3 Morar
A' Mhoraine3 Morven
An Gleann1 Pleasant Valley
Naomh Eosaph1 St. Joseph's
Tobar Shalainn1 Saltsprings
An Abhainn Deas1, Baile'n Obain2 South River
Pàirc an Fhuarain1 Springfield
Srath Ghlais1 Strathglass
A' Bheinn Bhiorach1 Sugarloaf Mountain
Bràigh na h-Aibhne (Deas)1 Upper South River
Abhainn an Iar1 West River
An Clìora Mór1 "The big clearing" near James River
Cnoc na Sìthean1 "The fairies hill" near Ohio
Cnoc na h-Àthaidh1 "Kiln Hill" near Beaver Meadow
An t-Allta Beag1 "The little stream" near Beaver Meadow
Beinn An Tàilleir Abrach1 "Tailor's Mountain"
   

Sources:

1. Native speaker - collected by Ken Nilsen of Celtic Department of St.F.X.
2. History of Antigonish
3. Dwelly's Illustrated Gaelic to English Dictionary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACK TO TOP


Siorramachd Pictou - Pictou County
 

Gàidhlig English
   
Allt a' Bhàilidh1 Bailey's Brook
Abhainn Bhàrnaidh1 Barney's River
An t-Eilean Mór1 Big Island
A' Bheinn Ghorm1 Blue Mountain
Abhainn Mhór1 East River
Abhainn a' Fhrangaich1 French River
Baile Beag (Glaschu Ùr)1 New Glasgow
Eilean Phictou1 Pictou Island
Abhainn an t-Sutharlanaich1 Sutherland's River
A' Ghuiseid1 "The Gusset"
An Drochaid Cham1 "The crooked bridge"
Beinn 'Ain Dhonnchaidh1 "John Duncan's Mountain" - near Bailey's Brook
Allt a' Mhuilinn1 "The mill brook"
Tobar nam Bòcan1 "Well of ghosts" - near Egerton
Gleann Dubh3 Black Glen - between Bailey's Brook and Marshy Hope
Cnoideart2 Knoydart
Lios Mór2 Lismore
Loch Brùra2 Loch Brora - near to Garden of Eden
Ceathramh Gèarr2 Karegare/Kerrowgair - vacant community between Sunnybrae and Garden of Eden
Gleann Comhann2 Glencoe
Luirg Ùr2 New Lairg
Geàrr-loch Ùr2 New Gairloch
A' Mhorfhaich2 Lovat
Dun-robain2 Dunrobin - small locale near Four Mile Brook
Loch Bhraoin2 Lochbroom
A' Chreig The Craig - a hilly portion of Loganville
Allt nan Albannach2/Beinn na Mathanach3 Scotsburn - formally Roger's Hill
   
Sources:  
1. Native Speaker - Collected by Ken Nilsen of Celtic Dept. of St.F.X.
2. Gaelic Equivalent - Dwelley's Illustrated Gaelic to English Dictionary
3. Glen Matheson, local historian

BACK TO TOP