trasdocka
Stulen Barndom
Startsida Stadgar Styrelse Bli medlem Kontakt Presstalesman Stöd oss
Aktuellt
Grupptalan
Kontakt kommittéer i Sverige
träffar
Pressartiklar
Öppet brev
Gästbok
Stadgar
 

§ 1
Föreningens namn ska vara Stulen Barndom.
i dagligt tal kallad Stulen Barndom (St B)
Föreningen har sitt säte i Aneby kommun. Föreingens verksamhetsår och räkenskapsårär kalenderår.

§ 2
Målsättning och verksamhet
Föreningen Stulen Barndom verksamhet skall slå vakt om grundläggande mänskliga rättigheter och om alla människor har lika värde.
Föreningens målsättning och verksamhet skall präglas av principer och andemeningar i de nedanstående deklarationer och konventioner om mänskliga rättighter har bäring i föreningens verksamhet.

FM:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.
FN:s barnkonvention.

Föreningens Målsättningar:
1) föreningen skall verka som en stödförening för drabbade barn, vuxna och familjer som vanvårdats, felbehandlats i svenska foster hem, och i övrigt runt dålig eller felaktig behandling vid kontakter med myndigheter på området.
Föreningen kan i mån av resurser stödja säväl grupp som enskild i ärenden mot stat, kommun, organisation, institution och myndighet. Föreningen skall verka för att kommuner och andra myndigheter på lämpligt sätt möjliggöra upprättelse till drabbade. Med hjälp av förhandlingar med berörda myndigheter eller, i den mån det inte kan nås överenskommelse. Föra talan i den allmänna rättsapparaten.

§ 3
Medlem i Föreningen
Är den som vill verka för föreningens målsättning och verksamhet som betalt årsavgiften.

Årsavgiften fastställs på årsstämman året före helt kalenderår. Dessutom kan stämman besluta om tillfällig administrationsavgift för det år stämman hålls samt nästkommande år.
Rätt till medlemskap till kommer fysiska personer och juridiska personer. Juridiska personer deltar i föreningen på samma villkor som fysiska. Juridisk person ska utse en fysisk person att representera sig. Endast fysiska personer är valbara.

Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller avsiktigt skadar föreningen kan av styrelsen uteslutas ur föreningen med 2/3 majoritet. Vederbörandeäger närvaro och yttranderätt när ärendet behandlas av styrelsen. En av styrelsen beslutar uteslutning träder i kraft omedlebart. Beslutet skall redovisas för nästa ordinarie stämma, som har att slutligt godkänna uteslutning eller att upphäva den.
Medlem som utesluts eller utträder åger inte rätt att få tillbaka erlagda avgifter

§4
Organisation
Föreningen består av följande organ:
Årsstämma
Styrelse
Arbetsutskott

§5
Styrelsen
Styrelsen är föreningens högsta verkställande organ och leder verksamheten mellan årsstämmorna. Styrelsen är ansvarig för stämman. Föreningens styrelsen ska bestå av ordförande vice ordförande kassör sekreterare samt 6 (sex) ledamöter. Ordförande kassör jämte tre (3) ledamöter väljs vartannat år på två år. Vartannat år väljs vice ordförande, sekreterare och tre ledamöter på två år. Styrelsen ska hålla minst tre protokollförda samman träden var av två kan vara telefonsammanträdande. Styrelsen är beslutsmässig när en majoritet av ledamöterna är närvarande. Styrelsen beslutar med en enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförande utslagsröst.
Styrelsen utser två ledamöter att tillsammans teckna firman. Dock äger kassören eller ordförande ensam teckna firman gällande post samt belopp under ettusen (1000) kronor. Styrelsen äger rätt att adjungera för enstaka sammanträden.
Styrelsen kan utse inom sig arbetsutskott på tre personer som skall förbereda styrelsemötena och fatta beslut i löpande ärenden. Verksamhetschef/ projektledare är ständigt adjungerad till styrelsen/AU.

§6
Revision
Organisationens räkenskaper och förvaltning granskas av revisor som jämte ersättare utses av stämman för ett år. Efter granskning tillsänder revisorn stämman revisionsberättelse med yttrande i frågan om styrelsens ansvarsfrihet.

§7
Årsstämma
Stämman (årsmötet) är organisationens högsta beslutande organ. Årsstämman ska hållas senast under april månad efter verksamhetsårets utgång.
Rösträtt har medlem som betalt medlemskap för verksamhetsåret före stämman och eller innehavande verksamhetsår. Rösträtt ska prövas personligen. Omröstning sker öppet om ingen röstberättigad medlem begär sluten omröstning.
Kallelse till stämman ska vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor före stämman.
Till extra stämma ska kallelse var medlemmarna tillhanda senast två veckor före. På sådan stämma kan beslut fattas enbart i de ärenden som finns upptagna i kallelsen.
Extra stämma ska hållas då majoritet av styrelsen eller minst en tredjedel av medlemmarna så begär. Motioner ska inlämnas till styrelsen senast den sista februari.

Följande ärenden ska behandlas på stämman:
1. Fastställande av röstlängd
2. Godkännande av dagordning
3. Fråga om stämmans utlysts i rätt ordning
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av två justerare tillika rösträknare
7. Styrelsen verksamhetsberättelse
8. Revisors ekonomiska berättelse för det gångna året
9. Fastställande av resultat och balansräkning
10. Fråga om ansvarfrihet för styrelsen
11. Styrelseförslag, motioner och andra ärenden som föranmälts till stämman.
12. Fastställande av verksamhetsplan
13. Fastställande av årsavgift samt eventuell tillfällig administrationsavgift för innehavande och nästkommande år.
14. Beslut om ersättningar styrelse och revision
15. Fastställande av budget för innehavande verksamhetsår samt preliminär för nästkommande verksamhetsår.
16. Val av ordförande för två år (vartannat år)
17. Val av kassör och tre ledamöter på två år vartannat år val av vice ordförande, sekreterare och ledamöter på två år
18. Val av revisor
19. Övriga frågor
20. Nästkommande årsstämma preliminärt tid och plats

§8
Stadgeändring
Ändring av organisationens stadgar kan ske efter beslut på två på varandra följande stämmor varav en ska vara ordinarie. Minst 2/3 majoritet av de närvarande medlemmarna ska godkänna beslutet.

§9
Upplösning
Organisationen kan upplösas genom beslut av två på varandra följande stämmor varav ett ska vara ordinarie. Vid organisationens upplösning ska erhållna ej förbrukade bidrag återbetalas till bidragsgivaren. Evenbtuella övriga tillgångar kan skänkas till förening/ organisation som bedriver verksamhet med organisationens ändamål.

Stadgar godkända vis bildandet 2006-01-28


Till sidans början

 
     
 
Peter Lindberg (Presstalesman) tel. 0730-56 46 83, Torbjörn Thunström (Marknadsansvarig, Samordnare) tel. 0739-89 45 41