เนื่องจากเพลงสำคัญของแผ่นดิน ได้แก่ เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมหาชัย เพลงมหาฤกษ์ เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา เป็นเพลงที่มีคุณค่า แสดงถึงคุณค่าและความเจริญของคนในชาติ เป็นภูมิปัญญาของแผ่นดินรวมทั้งแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปัจจุบันได้มีการนำไปร้องและบรรเลงอย่างแพร่หลาย แต่ยังมีการร้องหรือใช้โน้ตที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจเนื่องมาจากยังไม่ทราบต้นแบบที่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำเพลงสำคัญของแผ่นดินขึ้น โดยมี นายแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำเพลงสำคัญของแผ่นดินที่เป็นมาตรฐาน ถูกต้องทั้งทำนองและเนื้อร้อง เอื้อต่อการสื่อความหมายให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ เหมาะสมกับการเทิดพระเกียรติ

เพื่อให้การร้องและ / หรือบรรเลงเพลงสำคัญของแผ่นดิน เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม คณะรัฐมนตรี ได้ลงมติเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๖ กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ ใช้เพลงสำคัญของแผ่นดิน ที่คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติจัดทำขึ้นใหม่ เป็นต้นฉบับในโอกาสต่าง ๆ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป สำหรับภาคเอกชนและประชาชนโดยทั่วไปก็ให้ขอความร่วมมือดำเนินการไปในแนวทางเดียวกัน พร้อมทั้งให้สำนักนายกรัฐมนตรี ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งดำเนินการเผยแพร่เพลงสำคัญของแผ่นดินไปยังส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งสื่อต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน

สำหรับการจัดทำเพลงสำคัญของแผ่นดินครั้งนี้ ได้จัดทำทั้งดนตรีสากลและดนตรีไทย สำหรับดนตรีสากลบรรเลงและขับร้องโดยวงดนตรี ๓ ประเภท ได้แก่
๑. วงออร์เคสตราสี่เหล่าทัพและกรมศิลปากร
๒. วงบิ๊กแบนด์ (วงเฉลิมราชย์)
๓. วงโยธวาทิต

ในส่วนของดนตรีไทย ใช้ดนตรี ๓ ประเภท ได้แก่ วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ วงเครื่องสายเครื่องคู่ และวงมโหรีเครื่องคู่ บรรเลงและขับร้องโดยวงดนตรีกรมศิลปากร ร่วมกับนักดนตรีไทยสี่เหล่าทัพ

เพื่อให้มีความหลากหลาย จึงกำหนดวงดนตรีแต่ละประเภทให้มีความเหมาะสมที่จะบรรเลงและขับร้องแต่ละเพลงเพื่อเป็นต้นแบบ ดังนี้

  เพลงชาติ
 วงออร์เคสตราสี่เหล่าทัพและกรมศิลปากร บรรเลง
 วงออร์เคสตราสี่เหล่าทัพและกรมศิลปากร บรรเลงและขับร้อง
 วงบิ๊กแบนด์ (วงเฉลิมราชย์) บรรเลงและขับร้อง
 วงโยธวาทิต บรรเลง
 วงปี่พาทย์ไม้แข็ง บรรเลงและขับร้อง
 วงปี่พาทย์ไม้นวม บรรเลงและขับร้อง
 วงเครื่องสาย บรรเลงและขับร้อง
 วงมโหรี บรรเลงและขับร้อง
  เพลงสรรเสริญพระบารมี
 วงออร์เคสตราสี่เหล่าทัพและกรมศิลปากร บรรเลง
 วงออร์เคสตราสี่เหล่าทัพและกรมศิลปากร บรรเลงและขับร้อง
 วงบิ๊กแบนด์ (วงเฉลิมราชย์) บรรเลง
 วงโยธวาทิต บรรเลง
 วงปี่พาทย์ไม้แข็ง บรรเลงและขับร้อง
 วงปี่พาทย์ไม้นวม บรรเลงและขับร้อง
 วงเครื่องสาย บรรเลงและขับร้อง
 วงมโหรี บรรเลงและขับร้อง
  เพลงมหาชัย
 วงออร์เคสตราสี่เหล่าทัพและกรมศิลปากร บรรเลง
 วงบิ๊กแบนด์ (วงเฉลิมราชย์) บรรเลง
 วงโยธวาทิต บรรเลง
 วงปี่พาทย์ไม้แข็ง บรรเลง
 วงปี่พาทย์ไม้นวม บรรเลง
 วงเครื่องสายบรรเลง
 วงมโหรี บรรเลง
  เพลงมหาฤกษ์
 วงออร์เคสตราสี่เหล่าทัพและกรมศิลปากร บรรเลง
 วงบิ๊กแบนด์ (วงเฉลิมราชย์) บรรเลง
 วงโยธวาทิต บรรเลง
 วงปี่พาทย์ไม้แข็ง บรรเลง
 วงปี่พาทย์ไม้นวม บรรเลง
 วงเครื่องสาย บรรเลง
 วงมโหรี บรรเลง
  เพลงสดุดีมหาราชา
 วงบิ๊กแบนด์ (วงเฉลิมราชย์) ขับร้อง
 วงโยธวาทิต บรรเลง
  เพลงภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา
 วงบิ๊กแบนด์ (วงเฉลิมราชย์) ขับร้อง
 วงโยธวาทิต บรรเลง