مهرنهاد:
باز هم قیم مابی...

باز تابستان وتعطیلی مدارس سر رسید وباز پلاکاردهای غنی سازی اوقات فراغت توسط سازمانها وادارات دولتی برافراشته گردید . اما بدون کارشناسی ونیاز سنجی . وهمان برنامه های تکراری سالها وسالیان گذشته . این در حالیست که ممکن است دانش آموزان امروز نیازمند آموزشهای نوین باشند و از طرف دیگر ادارات وسازمانهای غیر کارشناس وغیر مرتبط اقدام به برگزاری کلاسهائی نموده اند که با ماهیت اصلی آنها کاملا غیر مرتبط است . واین هم نشان از مظلومیت اقشار مختلف جامعه ما بخصوص دانش آموزان است که در این باره هم باید قیم مابی یک عده را تحمل نمایند...

+ نوشته شده در  يکشنبه 11 تير1385ساعت 1:34 بعد از ظهر  توسط مهرنهاد  | 

به بهانه روز جهاني مبارزه با موادمخدر...

امروز روز جهاني مبارزه با مواد مخدر است ؛ مواد مخدري كه بيشترين قربانيان آن در دنيا بلوچ ها هستند ؛ قربانياني كه در مقابل جان خود هيچ بهائي دريافت نمي كنند وهر روزه تحت اين عنوان قرباني مي دهند . كشت مواد مخدر در افغانستان وپاكستان انجام مي گيرد واز مسير ايران ترانزيت مي شود تا به كشورهائي مانند تركيه واز آنجا به جاهاي ديگر وبه گفته برخي ها به كفرستان برسد . اما بلوچ در اين ميان چكاره است؟ در پاسخ به اين سئوال بهتر است داستان غم انگيز يك قرباني را برايتان بنويسم داستاني كه در واقع زندگينامه هزاران نفر جوان بلوچ است. جوان بلوچي به نام سعيد وفوق ديپلم الكترونيك در مصاحبه اداره برق جهت استخدام شركت مي كند كه متاسفانه به محض ورود به اتاق مصاحبه كننده وبدون پرسش سئوالات مرتبط وبا بيان مسائل مذهبي از اتاق اخراجش مي كنند و رد مي شود . اين جوان با توجه به اينكه فوق ديپلم هم داشته براي رانندگي سرويس ادارات دولتي وحتي آبدارچي ونظافت چي شدن به تمام ادارات وسازمانها مراجعه مي كند وكسي قبولش نميكند . به ناچار ...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 5 تير1385ساعت 8:43 قبل از ظهر  توسط مهرنهاد  | 

آنگاه كه بيان به علت دردها ورنجها ازگفتن باز ميايستد اين شعر است كه به زبان ياري مي رساند تا دردها را بسرايد...

زيبنده تونيست
به زاري بنشستن
وزانوان ماتم دربغل بگرفتن،
دركارنيك درنگ رواداشتن
چه تراندايي است
برآمده ازقلب خودچكان ياران:
«شمارابردوش رسالتي است گران.»
مي بينيدكه زمان
باگرانباري تمام
برشانه هايت مي كندسنگيني
دروازهاي صبح را به فراخناي جهان بگشاييدازهم!

(تولر)

+ نوشته شده در  يکشنبه 4 تير1385ساعت 9:32 قبل از ظهر  توسط مهرنهاد  | 

طرفداران مذاكره ايران وآمريكا بدانند كه:

 در ادبيات سياسي گاها مذاكره ؛استراتژي وتاكتيكي براي آغاز جنگ است

در بسياري از موارد ؛ مذاكره براي كشورها به مثابه پوششي براي پنهان كردن مقاصد واقعي آنان است. ژاپني ها با آمريكا مذاكراتي را شروع كردند واين درست زماني بود كه ترتيبات وموجبات حمله ي ژاپن به پرل هاربور در شرف تكوين بود.و موارد زيادي از اين دست را در عالم سياست ومذاكره وديپلماسي همراه با تاكتيك واستراتژي در دنيا شاهد بوده وهستيم . اما بيشترين ملاك عمل براي يك كشور مهاجم جهت براندازي حكومت غير دلخواه دركشوري بيشتر در دو نكته تبلور يافته است ابتدا استفاده وبهره برداري ممكن از نارضايتي هاي داخلي مردم آن كشور وديگري نيزتلاش براي انزواي بين المللي آن حكومت است كه آمريكا ومتحدانش بر روي هر دوي اين سياست تكيه نموده اند . اما دولتمردان ما به چه اندازه توانسته اند اين دو سياست براندازانه دولت آمريكا ومتحدانش را با كسب رضايت وخشنودي داخلي وايجاد جوتفاهم آميز وغيرخطرناك بين المللي كسب نمايند به نظر من نمي توان به آن نمره اي مثبت داد . چرا كه همه توصيه ها در ايران براي ايجاد مذاكره است تا كسب رضايت داخلي وبين المللي.واكثر سياسيون وديپلمات ها به مذاكره بيشتر خوشبين هستند . كه براي رهائي يك جنگ خانمانسوز ما هم با مذاكره موافقيم اما ابتدا مذاكره با ملت براي رفع نارضايتي ها ؛چرا كه بدون كسب رضايت داخلي هيچ مذاكره خارجي وبين المللي موفق نخواهد بود.زيرا ارزش واقتدارهر طرف مذاكره كننده اي بستگي به حمايت وپشتيباني هاي ملي وبين المللي آن كشور دارد.

+ نوشته شده در  جمعه 2 تير1385ساعت 10:34 قبل از ظهر  توسط مهرنهاد  | 

مطلبی به بهانه تشکیل کمیسیون حقوق بشر در انجمن جوانان صداي عدالت

اندیشه حمایت از حقوق بشر از دیرباز برای ایجاد مبارزه درمقابل ظلم وبی عدالتی همواره مورد توجه قرار گرفته است.هدف این تلاشها آن بوده تا حداقل حقوقی برای افراد جامعه تامین شود .بنابراین قدمت حقوق بشر به پهنه تاریخ می رسدیعنی ازآن هنگامیکه فردیاافرادی ظالمانه حقوق دیگران رانادیده انگاشتندوازهنگامی که صاحبان قدرت،برديگران غلبه نموده،خودسري پيشه كردند،پيكاربراي حقوق بشرآغازشد،درهركجامبارزه اي براي حقوق بشرشروع شده است،سيرتاريخ دگرگون شده وبازهم چندي بعدباغفلت ويااغراض صاحبا ن قدرت،بارديگرشرايط و وضعيتي به وجود آمده است كه مبارزه اي ديگر رابراي احياء حقوق ازدست رفته بشري به رويارويي كشانده است.وازاين روي صحنه تاريخ همواره عرصه رقابت ميان دونيروي متقابل يعني حاميان حقوق بشر و وارثان داعيه ظلم بوده است.بي جهت نيست كه درزمان معاصرتوجه به حقوق بشروتلاش درجهت حفظ وتوسعه آن كانون توجه پژوهشگران بوده است هرچند كه صاحبان ابزارسياست بين الملل آن رابه عنوان طريقي درراستاي منابع خويش پيموده اند.بنابراين براي هرانسان آزاده،موضوع حقوق بشروتلاش براي توسعه آن منشا همه مسئوليتهاست.وتلاش اعضاء انجمن جوانان صداي عدالت در تشكيل كميسيون حقوق بشر در بلوچستان واقعا وانصافا ستودنيست ؛ونفس انجام اين كار خود نشان از همت والاي اين عزيزان تلاشگر دارد . با اميد به آنكه مورد خشنودي خداوند ورضايت واستقبال مردم عزيز قرار گيرد. جهت كسب اطلاعات بيشتر و ورود به وبلاگ انجمن جوانان صداي عدالت بر روي جمله حقوق بشر در پائین كليك كنيد.

کمیسیون حقوق بشر انجمن جوانان صدای عدالت بلوچستان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1 تير1385ساعت 10:58 قبل از ظهر  توسط مهرنهاد  | 

وضعيت جامعه مدني در ايران

 

براي تضمين پاسخگوئي دولت؛وجود جامعه مدني اهميتي تعيين كننده دارد ؛ ولي كافي نيست. پاسخگوئي دولت به خودآگاهي؛ سرزندگي ؛وبرداشتهاي سياسي اعضاي جامعه مدني بستگي دارد ومنفعل بودن جامعه مدني باعث پيدايش دولتهاي غير پاسخگو مي شود ؛ ولي خودآگاهي سياسي جامعه مدني محدوديتهائي براي قدرت دولت به وجود مي آورد . واگر رويه هاي سياسي يك جامعه مدني خودآگاه از مرزهاي گفتمان سياسي مورد نظر دولت فراتر رود ؛دولت با بحران مشروعيت روبرو مي شود. اما در ايران هنوز جامعه مدني آنگونه كه شايسته است حتي توسط اعضايش درك نشده است وتا كنون حتي خودشان پي به  قدرت خود نبرده اند ودولت هم به اين رويه به شدت كمك مي كند تا نهادهاي مدني قدرتمند نتوانند شكل بگيرند چرا كه با وجود نهادهاي مدني قدرتمند قطعا دولت در مقام پاسخگوئي با چالش مواجه مي شود...

+ نوشته شده در  چهارشنبه 31 خرداد1385ساعت 10:1 قبل از ظهر  توسط مهرنهاد  | 

وضعيت حرمت گذاري به شخصيت جوانان از ديدگاه جوانان بيمار به اعتياد

چندی قبل بازدیدی از یکی از نقاط شیرآباد زاهدان داشتم که درآنجا جوانان معتاد آزادانه می کشیدند وتزریق می کردند اما کسی نبود که از آنها سئوال کند ویا مانع شود . از یکی از آنها پرسیدم که کسی با شما کاری ندارد که چنین راحت خود را به کام مرگ ونابودی می کشید؟ گفت قبل از اعتیاد امنیت نداشتیم سر هرکوچه وبرزنی به ما گیرمی دادند(مامورین انتظامی) اما حالا دیگه هیچکس با ما کاری ندارد و ما هم از این وضعیت راه برگشتی را احساس نمی کنیم.این مسئله بسیار متاثرم کرد وبعد از اتمام بازدید به سمت دفتر انجمن (جوانان صدای عدالت) راه افتادم که در مسیر راه چند تا جوان سالم را دیدم که مورد بازخواست ومواخذه مامورین انتظامی قرار دارند! افراد نا سالم را آزاد گذاشته بودند و افرادسالم را مواخذه می کردند!!!وحقانیت گفته آن جوان بیمار به اعتیاد برایم اثبات گردید واین مسئله به تاثرم بیشتر افزود.اما براستی چرا چنین است واین وضع تا کی ادامه دارد آیا دیگر بس نیست وزمان آتش بس نرسیده است؟

عكس اعتياد از وبلاگ مهرنهاد

        

عكس اعتياد از وبلاگ مهرنهاد

عكس اعتياد از وبلاگ مهرنهاد

+ نوشته شده در  سه شنبه 30 خرداد1385ساعت 0:17 قبل از ظهر  توسط مهرنهاد  | 

يك بار ديگر زنان به اراده مردان كتك خوردند اما اين بار نه در خانه بلكه در خيابان

همزمان با تجمع اعتراض آميز زنان در اعتراض به قوانين زن ستيز انجمن جوانان صداي عدالت به عنوان یک نهاد مدنی فعال در بلوچستان  . يك نمايشگاه از توانمنديها وخلاقيت هاي دختران بلوچ در زاهدان دايركرده بود .كه البته شيوه اي براي جمع شدن بدون كتك ودردسربود. اما براستي چرا خشونت به اين عموميت در جامعه ما رواج يافته است؟ يعني هركاري بكني با خشونت باهات برخورد مي كنند؛ اگر مطلبي در روزنامه بنويسي! اگر اعتراضي به مسئولي بكني! اگر خواسته ومطالبه اي را بخواهي واز حق وحقوقت دفاع كني ! ويا اگر حتي تجمع مسالمت آميزي داشته باشي ! بايد شب قبلش كابوس خشونت واهانت وباتوم ومشت ولگد را در خواب ببيني .شخصي مي گفت بزدل ترين مردان كساني هستند كه از مطالبات زنان بهراسند ويا با آنها با خشونت رفتار كنند.انصافا چماق به دستان وباتوم به دستان در كشور ما دست بزن خوبي دارند چرا كه دستشان خوب به زنان مي رسد .البته آنهائي كه نمي دانند ؛ بدانند كه تكيه همه جانبه برزور واجبار وخشونت در نهايت نيروهائي را بر مي انگيزد كه آن ها را ويران خواهند كرد. ودر جامعه روشهاي مدني را تبديل به روشهاي زيرزميني خواهد كرد . چرا كه شواهد نشان داده است كه سياستهاي قهرآميز ؛ اگر الزاما در كوتاه مدت باعث شكست اهداف خود نگردند ؛ در بلند مدت چنين خواهند شد.

+ نوشته شده در  دوشنبه 29 خرداد1385ساعت 8:40 بعد از ظهر  توسط مهرنهاد  | 

حتي از محدوديت سفر اهل سنت به شهرهاي كشور شكوفه 4ساله هم نگران است

موضوع ممانعت از انديشمندان وعلماي اهل سنت آنقدر خنده دار والبته واقعي است كه ديروز شكوفه دختر4 ساله برادرم به من گفت : عمو حالا ما تابستان نمي تونيم به شهر ديگربريم؟ كه من گفتم نه عمواين محدوديت براي علماست ؛ وشكوفه از من سئوال كرد عموعلما كي هستند؟ ومن گفتم كه آنهائي كه قرآن ياد دارند و قران ونماز مي خونندوبه مردم نماز مي دهند . شكوفه بعداز مكثي مختصر ادامه داد:من هم بسم الله والحمد را بلدم وهر روز ميخونم ؛خوب پس بريم يه جاي دور از اينجا يه جائي كه با ما كاري نداشته باشند! واقعا از اين احساس نا امني ومحدوديت شكوفه كوچولوي 4 ساله تعجب كردم و تازه متوجه شدم كه چرا ما هرساله ويا بهتر بگويم هر روزه فرار مغزها را از كشور شاهد هستيم. اما شكوفه عزيز جواب ميخواهد به نظر شما چي بايد به شكوفه مي گفتم تا در كودكي احساس نا امني ويا محدوديت نكند ؟ چرا اين كوچولواحساس مي كند دنيا را برايش محدود كرده اند؟ اما اعتراف ميكنم كه به شكوفه دروغ گفتم ؛كه عمو اينها همش دروغه ولي شكوفه لبخندي زد ورفت و من احساس كردم كه متوجه شد كه بهش دروغ گفتم.

+ نوشته شده در  دوشنبه 29 خرداد1385ساعت 11:34 قبل از ظهر  توسط مهرنهاد  | 

آيا وجود نيروهاي امنيتي در استان وبرخوردشان بامردم بيگناه خود ايجاد نا امني نيست؟

اين روزها با هركس ديدار وگفتگو مي كنيم از جو نا امني حاكم در استان سخن مي گويد و وقتي آدم همه اين صحبت ها را بررسي مي كند در مي يابد كه دو نوع نا امني در استان ما وجود دارد . يكي ايجاد احساس نا امني از طرف گروههاي مسلح مخالف حكومت ونيز متعاقب آن بهره برداري يك عده سارق مسلح از موقعيت فعلي استان بر شدت احساس نا امني در استان افزوده است. چنانكه بسياري احساس مي كنند كه ممكن است به خاطر ثروتشان ربوده شوند وعده اي نيز احساس نا امني مي كنند كه ممكن است به خاطر موقعيت ومنصب دولتي شان توسط گروههاي مخالف مورد تهديد قرار گيرند. اما احساس نا امني ديگري كه وجود دارد وبه شدت موجب تشويش اذهان عموم مردم استان گرديده است احساس نا امني از ناحيه نيروهاي امنيتي مي باشد كه اين روزها برخورد آنها با مردم به شدت مردم را ناراحت ونگران نموده است. مثلا اتفاقي كه ديروز در يكي از بازارچه هاي بازار روز زاهدان توسط مامورين امنيتي رخ داد كه بدون پرس وجو حدود 20 نفر از جوانان را آن هم با بي حرمتي وبرخوردهاي به دور از شان وشخصيت جوانان دستگير وبازداشت نمودند نمونه اي از اينگونه ناامني است كه بعد از دستگيري وپس از آنكه بيگناهي آنها اثبات مي گردد به جاي عذرخواهي وكسب رضايت از آنها با تشكيل پرونده برايشان به عنوان اراذل واوباش وگرفتن تعهد وعكس واثرانگشت بعد از پاسي از شب آنها را آزاد مي كنند. اما در اين ميان آنچه كه جاي بسي تامل وتفكر دارد آن است كه ديدگاه افراد بيگناه دستگير شده و خانواده هايشان ومتعاقب آن جامعه نسب به حضور نيروهاي ويژه امنيتي در استان با اين برخوردهاي غير معقول چه خواهد بود؟ آيا گناهي سخت تر از اينكه با نام امنيت موجب تكدر خاطر مردم شد وجود دارد و آيا اين خود ايجاد احساس نا امني نيست ؟ اميدوارم مقامات ومسئولين دلسوزمتولي امنيت دريابند كه بهترين امنيت وپايدار ترين امنيت آن است كه خود مردم ايجاد نمايند و ايجاد امنيت توسط مردم نيز فقط به دنبال تحقق مطالبات وخواسته هايشان اتفاق خواهد افتاد وبس چرا كه گاها شورش در زندانها نيز در اقصي نقاط دنيا نشان داده است كه اگر خواسته ها ومطالبات حتي زندانيان وافراد دربند تحقق نيابد در زندانها هم فريادشان را برخواهند آورد ودست به طغيان وشورش خواهند زد.

+ نوشته شده در  دوشنبه 29 خرداد1385ساعت 11:32 قبل از ظهر  توسط مهرنهاد  | 

 
تبليغات X