Τελευταίο φύλλο
Πέμπτη
13 Ιουλίου 2006
Αρ. Φύλλου 18586
Προηγούμενη έκδοση Επόμενη έκδοση
 
ΕΠIΣTOΛH

Περί Eλληνικής Aγωγής και γλώσσας

Στις αναφορές του συνεργάτη των «ΝΕΩΝ» Γιάννη Χάρη στον ρόλο της εταιρείας «Ελληνική Αγωγή», απαντά με εξώδικη δήλωσή του ο εκδότης και διευθυντής της εταιρείας κ. Άδωνις Α. Γεωργιάδης:

«Σέ àπάντησι τµν àναφορµν σας, τόσο στό πρόσωπό μου, ¬σο καί στήν ^Εταιρεία τήν ïποία öχω îδρύσει καί διευθύνω âδµ καί 12 χρόνια πρέπει νά âνημερώσω τούς àναγνµστες σας γιά τά ëξÉς:

^Η Ελληνική \Αγωγή δέν εrναι οûτε Σύλλογος οûτε ΣωματεÖο οûτε τίποτε ôλλο παραπλήσιο. Εrναι μία ëταιρεία περιωρισμένης εéθύνης, πού λειτουργεÖ σεβόμενη ïλόκληρη τήν κείμενη Νομοθεσία. Τά àντικείμενά της εrναι (ΤΜ) διδασκαλία τÉς διαχρονικÉς μορφÉς τÉς ëλληνικÉς μας γλώσσης σέ ôτομα διαφόρων (ΤΜ)λικιµν. Οî διδάσκοντες εrναι ¬λοι τους πτυχιοÜχοι ëλληνικµν Πανεπιστημίων àναλόγων τµν μαθημάτων πού διδάσκουν.

^Η συμμετοχή τÉς ^ΕλληνικÉς \ΑγωγÉς στήν öρευνα τοÜ \ΑνοιχτοÜ ΨυχοθεραπευτικοÜ Κέντρου \Αθηνµν συνίστατο êπλµς στήν παραχώρησι τÉς àδείας, νά συμμετάσχουν οî μαθητές μας στήν ½ς ôνω öρευνα καί σέ τίποτε ôλλο. Στήν àναφορά σας "ποÜ πÉγε; στήν ^Ελληνική \Αγωγή!", σÄς àπαντµ ¬τι δέν μποροÜσε νά πάη πουθενά àλλοÜ, àφοÜ μόνον στήν Ελληνική \Αγωγή παιδιά ΔημοτικοÜ διδάσκονται àρχαÖα ëλληνικά καί πολυτονικό σύστημα γραφÉς!

Στόν ρατσιστικό σας διαχωρισμό τµν καναλιµν σέ "κανάλια" καί "παρακάναλα" σÄς àπαντµ ¬τι ¬λοι οî τηλεοπτικοί σταθμοί οî ïποÖοι φιλοξενοÜν δικές μου âκπομπές, λειτουργοÜν νομίμως, καί ôρα ï τηλεθεατής μπορεÖ νά κρίνη μόνος του, ποιό πρόγραμμα âπιθυμεÖ ¦ ùχι νά παρακολουθήση. Δέν θά ¦θελα νά μπµ σέ àνάλυσι περί *ποβαθμίσεως τµν τηλεοπτικµν μας πραγμάτων, θά ôξιζε ¬μως νά πληροφορήσετε τούς àναγνµστες σας γιά τά κριτήριά σας, ½ς πρός τόν διαχωρισμό τµν τηλεοπτικµν μας σταθμµν σέ παρακάναλα καί μή.

^Η κ. 0/00Αννα Τζιροπούλου - Εéσταθίου öχει τόσες âπιστημονικές περγαμηνές πού δέν θά μοÜ öφθανε ï χµρος γιά νά τίς àναφέρω. \Εάν νομίζετε ¬τι δέν *πάρχουν (ΤΜ)χομιμητικές λέξεις (πρόκειται γιά τό πασίγνωστο φαινόμενο τÉς çνοματοποιΐας), θά σÄς παρακαλοÜσα νά συμμετάσχετε σέ κάποιο àπό τά προσεχÉ γλωσσικά συνέδρια - σέ ¬λα (ΤΜ) κ. 0/00Αννα Τζιροπούλου - Εéσταθίου εrναι βασικός ε¨σηγητής - καί νά καταθέσετε τίς àπόψεις σας.

Τέλος, (ΤΜ) àναφορά σας στήν Πολιτική μου ¨διότητα (τυγχάνω âκπρόσωπος Τύπου τοÜ ΛΑΟΣ καί *ποψήφιος Νομάρχης \Αθηνµν) καί ï συσχετισμός του μέ τήν öρευνα τοÜ κ. Τσέγκου εrναι παραπλανητικός. !=Οταν διενεργήθη (ΤΜ) ½ς ôνω öρευνα, âγώ δέν εrχα àκόμη προσχωρήσει στόν ΛΑΟΣ καί ôρα ï κ. Τσέγκος δέν θά μποροÜσε νά τό προβλέψη.

Αéτό πού χρειαζόμαστε, κ. Χάρη, δέν εrναι νά πετοÜμε λίθους σέ κάποιους πού öκαναν μία öρευνα, àλλά νά κάνουμε περισσότερες öρευνες, γιά νά διαπιστώσουμε κατά πόσον (ΤΜ) âφαρμογή τοÜ ΜονοτονικοÜ Συστήματος èφέλησε ¦ ùχι τούς !=Ελληνες.

Στήν περίπτωση πού τό àποφασίσετε καί âσεÖς σέ âμÄς θά öλθετε ¬σο καί ôν δέν μÄς συμπαθεÖτε».

ΤΑ ΝΕΑ , 13/07/2006 , Σελ.: N45
Κωδικός άρθρου: A18586N451
ID: 527011

Στείλτε το άρθρο με e-mail Τύπωσε το άρθρο


Ηλεκτρονική έκδοση
Διαβάστε ΤΑ ΝΕΑ με το ποντίκι όπως ακριβώς τυπώνονται στο χαρτί
digital.tanea.gr
e-mail:
Κωδικός:
Εγγραφή νέου μέλους

Αναζητήστε στα ΝΕΑ
Αναλυτική Αναζήτηση

Η σελίδα του αναγνώστη
Οι απόψεις σας

Ψηφίστε on-line