Universitetet i Bergen : Generell informasjon

Om Universitetet i Bergen

Komitéutredning 1939
"Folket vårt liver under strenge vilkår. Det lyt strida for å halde seg uppe og greida seg i tevlingi. I denne eksistensstriden treng me hjelp frå vitskapen.

(...) ikkje berre naturvitskapen, men liks mykje åndsvitskapane lyt vera ein lekk i sjøvupphaldingsstriden åt eit slikt lite folk.

(...) Det er ikkje um å gjera at det nye universitetet skal verta ein grannsam kopi av det gamle i alle ting. Det er tvertimot meir verdfullt å skapa noko sermerkt, so den nye høgskulen kann gjeva nye tilskot, fremda eit allsidugt kulturliv i samfundet og gjeva nye idear og tildriv til arbeids- og næringsliv."

(Komiteen til utredning av spørsmålet om eventuell opprettelse av et universitet i Bergen, 1939)

Å krysse grenser

Nysgjerrighet er drivkraften til lærdom og vitenskap. Det vi allerede vet, er ikke nok. Vi har som mennesker en indre trang til også å få vite hvordan og hvorfor.

Å vinne ny kunnskap er å krysse grenser. Vitenskapen krysser grenser. Forskeren har alltid vært orientert mot sine faglig likesinnede, uavhengig av sted. Kunnskapen hentes der den finnes, og blir både utfordret og multiplisert når den deles med andre. En viktig oppgave for Universitetet i Bergen er å åpne mot den nasjonale og globale omverden.

Hva er Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen er med sine 16 000 studenter og vel 3 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Det er et byuniversitet der sentrale deler av campus ligger i umiddelbar nærhet til de sentrale delene av Bergen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i sju fakultet og rundt 90 institutt og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner. Universitetet er et møtested og en dør mot andre fagmiljø lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Satsing på internasjonalisering siden midten av 1980-årene har gitt Universitetet i Bergen profil som et internasjonalt universitet i Norge, i tråd med Bergens tradisjoner.

Kontinentale Bergen 
Bergen er internasjonal. Middelalderbyen eller hansabyen la grunnlaget for en europeisk og kontinental bykultur som fremdeles er enestående i norsk sammenheng.

Byen har fra gammelt av vendt seg mot havet og Europa. Med ryggen mot fjellene og en stor skipsfartsnæring, var veien over Nordsjøen kortere enn veien mot øst, over Langfjellene, til resten av landet. Tørrfisk og andre fiskeprodukter var fra gammelt av de viktigste handelsvarene, som oftest transportert på egen kjøl. Med handelen kom mennesker utenfra med annen kunnskap og kultur. Nye impulser farget byen og gav Bergen sjel og særegen karakter.

Fremdeles er ressursene som havet gir de viktigste for byen og regionen, enten det gjelder fiskeprodukt, sjøtransport eller olje og gass. Men i økende grad er kunnskap blitt viktige «handelsvarer» med universitetet og andre sentrale læresteder og forskningsmiljø som viktige leverandører.

Byuniversitetet
Universitetet i Bergen er Norges byuniversitet, konsentrert til to områder.

Årstadvollen er universitetets «helsecampus», der fagmiljøene i odontologi, medisin og helsefag ligger i umiddelbar nærhet til universitetssykehusene Haukeland og Haraldsplass.

På Nygårdshøyden ligger de øvrige fagmiljøene med realister, samfunnsvitere, psykologer, humanister og jurister. Nygårdshøyden er en blanding av boligstrøk, butikker og akademisk læresete. Universitetet i Bergen er vevd inn som en del av byen med sin geografiske, historiske og kulturelle ramme.

Kart over universitetsområdene på Nygårdshøyden, Årstad og Haukeland

Vestlandsk og norsk knutepunkt
Bergen har rundt 30 000 studenter. Universitetet (inkl. tilknyttede institusjoner som Nansensenteret og Haukeland universitetssykehus) er sammen med bl.a. Norges handelshøyskole, Høgskolen i Bergen, Chr. Michelsen institutt og Havforskningsinstituttet de sentrale kunnskapsinstitusjonene i byen.

Universitetet i Bergen har utviklet og formalisert samarbeidet med høgskolene på Vestlandet, fra Møre i nord til Agder i sør. Sammen med de fire andre norske universitetene, utgjør Universitetet i Bergen et nasjonalt knutepunkt i det norske nettet for forskning og høyere utdanning.


Offisiell side