titel
Hovedside for Danmarks DomstoleFind din retskreds, adresser m.m.Vejledning om sagstyper, blanketter m.m.Opbygningen af det danske retssystemNyttige linksGenvej til den rette information
Forside
Praktiske oplysninger
Organisation
Retslister
Retshjælp
Domme
Nyheder
Pressemeddelelser

Byrettens historie
Udnævnte dommere m.v.
Embedsregnskab
Handlingsplan
Statistik
Stillinger
Ordforklaring

The City Court of Copenhagen

Domstolsreformen - Reform07

Dom i sagen om særlig grov pligtforsømmelse, jf. den militærestraffelov, i forbindelse med afhøringer i Irak

Københavns Byret har i dag afsagt dom i sagen mod en officer og fire militærpolitisergenter, der af den militære anklagemyndighed er tiltalt for særlig grov pligtforsømmelse i forbindelse med udspørgen og detentionsanbringelse af tilbageholdte irakere i foråret og sommeren 2004.

Officeren blev fundet skyldig i overtrædelse af militær straffelov § 27, stk. 1, ved groft at have tilsidesat sine pligter efter bl. a. Genèvekonventionen til at behandle beskyttede civilpersoner humant og med respekt og værdighed, idet pågældende med det formål at opnå oplysninger fra de tilbageholdte irakere i hvert fald under en del af udspørgningerne lod dem sidde i knæsiddende stilling med rank ryg, således at stillingen i et vist omfang blev fastholdt af de tilstedeværende militærpolitifolk, mens de tilbageholdte blev udspurgt og herunder betegnet med ærekrænkende udtryk.

Officeren blev frifundet for pligtforsømmelse i relation til at have nægtet de udspurgte adgang til drikkevand og for at have fremsat en bemærkning af truende karakter over for en af de tilbageholdte, ligesom pågældende blev frifundet for at have instrueret militærpolitiet om, at de tilbageholdte personer skulle sidde i stressfremkaldende stillinger, mens de ventede på at komme til udspørgning.

De fire militærpolitisergenter blev fundet skyldige i overtrædelse af samme bestemmelse ved den 10. marts 2004 med det formål at opnå oplysninger at have tvunget de tilbageholdte personer til at sidde i bestemte, ubehagelige stillinger, herunder på knæ, igennem længere tidsrum, mens de ventede på at komme til udspørgning, ligesom de tiltalte undlod at udlevere tæpper og drikkevand til de pågældende samt nægtede dem toiletadgang.

Retten fandt ikke grundlag for at betegne de nævnte siddestillinger som stressfremkaldende, og de fire militærpolitisergenter blev tillige frifundet for under udspørgningerne at have fastholdt de tilbageholdte i disse stillinger. To af sergenterne, der var tiltalt for pligtforsømmelse ved at have slæbt en af de tilbageholdte til udspørgning, således at hans bukser blev trukket ned om anklerne, blev ligeledes frifundet herfor.

Retten bestemte, at straffen for samtlige tiltaltes vedkommende skal bortfalde i medfør af straffelovens § 83 på grund af formildende omstændigheder.

Retten lagde herved blandt andet vægt på, at de tiltalte alle har deltaget i de såkaldte POWEX-øvelser (krigsfangeøvelser), hvor det i hvert fald i en periode, hvorunder tiltalte Hommel deltog som afhøringsinstruktør, var tilladt at overtræde konventionsgrænserne også under afhøringsdelen af øvelserne.

Retten lagde endvidere vægt på, at den uddannelse som afhøringsofficeren i sin tid gennemgik, i dag af forsvaret betragtes som forældet, og at man for et par år siden gennemførte en praksisændring, der blandt andet indebar, at afhøringsofficerer, som har været benyttet i POWEX-sammenhæng, ikke må anvendes til "skarpe" afhøringer, hvilket pågældende officer ikke blev gjort bekendt med.

Retten tillagde det også betydning, at et pålæg fra oktober 2003 fra Hærens Operative Kommando til chefen for den danske bataljon i Irak om at udarbejde særlige bestemmelser for håndtering af tilbageholdte m.v. ikke blev efterkommet så betids, at sådanne bestemmelser forelå på gerningstids-punkterne i denne sag. I forlængelse heraf bemærkede retten, at officeren flere gange henvendte sig til sine foresatte og til den militærjuridiske rådgiver for at få vejledning om reglerne for håndtering af tilbageholdte, herunder præcisering af, hvor langt pågældende kunne gå under udspørgningerne i relation til konventionsgrænserne, uden at pågældende modtog specifikke svar herpå, ligesom der ikke blev ført fornøden kontrol med, at reglerne blev overholdt.

På denne baggrund var officeren i en vanskelig situation, da pågældende på den ene side havde pligt til at udspørge de tilbageholdte irakere med så godt et resultat som muligt af hensyn til sikkerheden for de danske styrker i Irak, hvorimod hun på den anden side havde pligt til at behandle de tilbageholdte med respekt og værdighed.

Da den tiltalte officer må betragtes som foresat for de øvrige tiltalte i forbin-delse med udspørgningerne og den dertil knyttede detentionsanbringelse, findes tilsvarende formildende omstændigheder at gøre sig gældende for deres vedkommende.