Lensregnskaberne 1560-1658

Skånelandene var administrativt inddelt i en række len med en af kongen indsat lensmand som øverste embedsmand. Lensmanden aflagde hvert år regnskab over for kongen med dokumentation for indtægter og udgifter. De vigtigste len i Skånelandene var: Helsingborg, Malmøhus, Landskrone, Christianstad, Varberg, Laholm, Halmstad, Froste herred, Christianopel, Sølvitsborg. Fra 1580’erne og frem er mange lensregnskaber bevaret. Lensregnskaberne består af 4 hovedgrupper:

a) Selve hovedregnskabet over lenets indtægter og udgifter, som tildels består af et indtægts- og udgiftsregnskab med tilhørende bilag. De faste indtægter består fx. af landgilde af fæstere og husmænd, afgifter af selvejere samt de gejstlige indkomster. Dertil kommer så "uvisse" indtægter som *indfæstning, *husbondhold, *sagefald, *forlov mv. Og endelig øvrige indtægter som penge modtaget for solgte varer, forsendelser fra andre slotte, udbyttet af ladegården o.a.

*) se Håndbog for lokalhistorie.

Udgifterne er løn og kost til lensmanden og slottets folk, vedligeholdelse af bygninger og nybyggeri, penge udgivet til køb af varer etc.

b) Jordebøger. I jordebøgerne opføres hver kronefæster med sin pligtige årlige landgilde. Jordebøgerne er indrettet herredsvis og inden for herrederne sognevis. Adelens fæstebønder er ikke omfattet af jordebøgerne.

c) Ekstraskattemandtaller. Lensmanden indkrævede de årligt tilbagevendende penge- og madskatter. Når beløbene blev afregnet i renteriet, fulgte som bilag navnefortegnelse over alle personer, der skulle være med til at betale skatterne. I et skattemandtal opføres derfor ikke kun kronefæstere som i jordebøgerne, men alle kategorier af skattepligtige: selvejere, fæstere, husmænd, inderster, håndværkere, tjenestedrenge o.s.v. Mandtallerne er meget værdifulde for slægtsforskere, fordi de stort set er den eneste kilde til viden om navnene på et større antal beboere så langt tilbage i tiden.

d) Kvittanciarumbilag indeholder rentemesterens årlige kvitteringer til lensmanden for de aflagte regnskaber.

Lensregnskaberne er mikrofilmede. Filmene kan udlånes til arkiver og større biblioteker. De originale regnskaber fremtages ikke.

 

Arkivoversigter:

Thelma Jexlev: Lensregnskaberne. En oversigt, 1978.

Seddelregistratur 77-78.