Home | Contact Us | Low Graphic Version
About UsLanguageEducationcultureAwarenessAbout WorselsleidFowkgatesLearAwaur

Heich Ploy


An Account o thal darg

Tha Boord
Gien tha Braid Picthur
Leukin bak on tha twalmond

 


Tha Boord

Tha jab o tha Boord o Ulstèr-Scotch at wus pit oot in laa* (tha ‘Ordèr’ an tha ‘Aict’) is “tha fordèrin o mair forstannin an uise o tha Ulstèr-Scotch leid an o Ulstèr-Scotch fowkgate daeins, baith ben Norlin Airlann an athort tha islann.”

*Tha North/South Co-operation (Implementation Bodies)(Northern Ireland) Order 1999 an tha British-Irish Agreement Act 1999.

“Ullans” maun be taen as tha soart o tha Scotch leid lang quhiles fun in pairts o Norlin Airlann an Dunnygal. Tak “Ulster-Scotch fowkgate daeins” for tha hameairt fowkgates o thaim resydentèrs as haes Scotch forebears an quhit wye thair fowkgates haes wrocht on ithers, baith ben tha islann o Airlann an richt roon tha warl.

Tha Boord is unnèr tha Noarth-Sooth Cooncil o Männystèrs*, an maist o aa tha twa Mannystèrs, in tha Norlin Airlann Semmlie an tha Airish Tholsel, at haes owresicht o leid an fowkgates.

*Tha Noarth/Sooth Cooncil o Männystèrs (NSCoM) wus set up on Thursday, 2 Decemmer 19an99.  Tha Bilfawst Greeance haes tha NSCoM gart “bring thegither aa thaim as haes owremanship in Norlin Airlann an in tha Airish Govermenn, for tae meet, wark an taak thegither, ben tha islann o Airlann … anent daeins at baith kintras micht can dae an haes tha yin mind on.”  Thar is säx Daein Boords – Wattèrgates o Airlann, Tha Boord tae Forder Safetie o Mait, Innèr Dalein Airlann, tha Boord o Leid, tha Boord o Unco Ettlins wi Euraip, an tha Lichts Bailzies for tha Foyle, Carlinford an Airish Wattèrs.

Tha Boord haes warl-wide staunin, kent in laa wi baith pairts o Airlann. In baith pairts it gets dealt wi like a Männystrie-free Servitor Boord. Tha Noorth-Sooth Boord o Leid is Corporatit in laa in baith kintras.

Tha Boord’s Heid  Offis is in Brunswick Raa, Bilfawst an is ettlin on apenin an unnèr offis afore lang in Dinnygal.

Tha Ordèr maks it apen tae tha Boord, quhan daein its darg, an takkin tent o lippen tae tha lie o tha lann in baith kintras;
(a) Tae gie wice til baith govermenns’ servitor boords, männystries an ither curns no unnèr  tha owreance o tha govermenn.
(b) Tae tak on lear an forderin ettlins; an
(c) Tae tak on uphaudin o dargs an tha gaitherins an curns gin the’r wantin it.

Memmers o tha Boord   
A boord wi echt memmers, takin in tha Preses, wus pit in by tha Noarth-Sooth Cooncil o Männystèrs fur owreseein tha guideship o tha Faictorie.
Fower o its memmers is frae Norlin Airlann an fower is frae tha Republick o Airlann.
Tha Boord maun mak siccar at tha Faictorie aye bis fit an richt roadit fur carryin oot its muckle ploys an quhitiver it micht be gart dae unnèr tha laa.

Tha Boord’s darg taks in:
• giein wice tae Männystèrs frae baith kintras, an tae tha Noarth-Sooth Cooncil o Männystèrs, anent daeins o heich policie an roadins;
• daein like a brig o wittins atween tha Boord an its pairtneries, makkin siccar its policies an roadins is aye tha thäng;
• unnèrscrievin tha Boord’s thrie-yeir Heich Ploy, an tha Towmond Ploy o Hannlin, afore pittin it tae tha richt Männystèrs in baith kintras an tha Noarth-Sooth Cooncil o Mannystèrs;
• faain unnèr tha fittin Männystèrs frae baith kintras an tha Noarth-Sooth Cooncil o Mannystèrs, fur winnin tha ettles an grees o tha Boord;
• makkin siccar aa gear an sillar ats needit daes be gien fur tha hale darg o tha Boord.