קינעמ green card דראכ ןירגה
לש עבק בשות לש דמעמ ךל
ותוא קיזחמל רשפאמו ב"הרא
עובק ןפואב דובעלו תויחל
ומכ תירבה תוצראב יקוחו
.יאקירמא חרזא לכ
עובק רפסמ הקינעמ הלרגהה
דראכ ןירג יסיטרכ 55,000 לש
םימשרנל green card
.םלועה יבחרב תונוש תונידממ
תיארקא הלרגהב םיעבקנ םיכוז לש בשחמ תועצמאב תכרענה
.ב"הרא לש הנידמה תקלחמ
איה המ
תלרגה
?דראכ ןירגה
תכרענ green card דראכ ןירגה תלרגה
ידמ תועיבקב תירבה תוצרא תלשממ ידי לע
סרגנוקה לש קוח יפ לע תאזו הנש
.1990 תנשמ יאקירמאה
ןווגלו לידגהל הניה הלרגהה תרטמ
,דחא דצמ ב"הרא תייסולכוא תא
תנתונ ב"הרא תלשממ ינש דצמו
יבחר לכמ םיחרזאל יוכיס ךכ ידי לע
יאקירמאה םולחה תא םישגהל םלועה
.תנגוהו תיקוח הרוצב

זוכים 2002 | צור קשר | הרשמה | על הגרין כארד | אודותינו | כניסה ללקוחות | דף הבית

Web Site Design and Maintenance Services by G.I.E.C.S.
מכירות קניה דרושים עבודה נופש חו"ל נסיעות בריאות רפואה בניה ועיצוב אתרים
מכירות קניה דרושים עבודה נופש חו"ל נסיעות בריאות רפואה בניה ועיצוב אתרים