dtuvta˜ fuU rsl bkr=h YJk Œr;btYâ

vJo;hts vh rsl Œr;btytü fUe mkÏgt 1500 fuU ˜dCd ni> Rlbü A& Rka mu ˜ufUh 57 VwUx ;fU fUe bqr;ogtâ mröbr˜; nî> bntJeh "boNt˜t lRo m\zfU (rJJufUtlk= btdo) mu rfU˜u fUt WhJtRo Åth ˜dCd 4 rfU˜tubexh ni> Rm WhJtRo Åth vh rfU˜u fUe ctnhe =eJth bü fwUA y"orlrbo; bqr;ogtâ nî> mkCJ;& gntâ bqr;ogtâ cltlu fUe gtuslt hne ntude, rfUà;w fwUA fUthKJN Aºt ytr= Ftu=fUh Wànü y"qht Atu\z r=gt dgt>

=hJtsu fuU ctRø ytuh mJoŒ:b vnt\z bü ;el F\zdtml bqr;ogtâ rb˜;e nî> ;eltü fUb˜tml vh F\ze nî> ;eltü bqr;ogtü fuU bÆg ô:tltü bü rN˜t˜uF WÀfUeKo nî> vnt\z fuU mCe rN˜t˜uFtü fUt r˜Flt ;tu mkCJ lné ni, fuUJ˜ gntâ YfU rN˜t˜uF fUe stlfUthe =e st hne ni-

mk. 1510 JMuo btD mw=e 8 mtubu dtuvta˜ =wduo ;tubh JàNtàJgu bnthtstr"hts htst ¶e zqkdhuàŠ =uJ htßg vrJºtbtlu ¶e fUtíXtmkD bt:whtàJgu CxTxthfU ¶e dwKfUer;o =uJtô;ÀvxTxu ¶e gNfUer;o =uJtô;ÀvxTxu ¶e b˜gfUer;o =uJtô;;tu CxTxthfU dwKCŠ=uJ vkrz;Jgo hR"q ;=töltgu yd{tu;JkNu Jtrm˜ dtuºtu mtfuU˜nt Ctgto rlJthe ;gtu& vwºt rJsgíx Ntn mnst ;Àvwºt Ntn lt:w;uQ lt:q vwºte bt˜tŠu Ctîmt ;uQ vwºte dturJk==uJse bnth:e Jt˜b;e mt"w bt˜nt Ctgto rmhtu vwºt mkDtr;vr; =uJ btgto bt˜une rÅ;eg ˜turA ;gtu& vwºt NkfUh bmestfUh btmthu vr; vwºtlub Ctgto nubhtsrn a;w:o mtnedt vwºt mune btD vwºt Jest stuzme fwUbht vàlJmt au˜t vwãgtr"=t rÅ;eg Ctu˜t ;];eg y˜qmt seKt vwºt btrKfwUxe "th;Á mnthtMw zt˜e vwºt =uJe=tm Rm JkN rl=uoN Y;uMt bÆgu mt"w ¶e btÖnt vwºt mkDtr;rv; =uW;tg vwºt mkDtr;rv; fUhbment ¶e akŠŒCw rslrJoJ bntfUtg Œr;íXtrv; ŒKbr; fUKome ¶e mtÆJe Jeh rslv= af{U ykdwíX btºt rJbtl rslmt rf{Ugt Œr;íXtvg;tu bý;gt fwU˜k J˜k htßgblk; mtihÔgk ;Jôg rJråArÀ;h:tu rJCwr¢;&> NwCbT CJ;w =uJJ]Mgtu& >>

gn rN˜t˜uF ˜dCd vtilu =tu VUwx ˜kct ytih R;lt ne ati\zt ni, Rmbü fwU˜ 15 vkr¢;gtâ nî>

ctRø ytuh fUe Rl Œr;btytü fUt rJJhK Rm ŒfUth ni- ;e:øfUh bqr;o fuU =tultü ytuh RkŠ-RkŠtKe nî> rVUh ;e:øfUh akŠŒC fUe bqr;o ni> =tultü ytuh RkŠ-RkŠtKe ni> RmfuU ct= ;e:øfUh bntJeh fUe bqr;o ni> WmfuU cd˜ bü RkŠ rJlb{ bwŠt bü F\zt ni>

Rm WhJtRo mbqn bü rJNt˜ F\zTdtml bqr;ogtâ 40, v=Tbtml bqr;ogtâ 24, ô;kCtü ytih =eJthtü vh ˜Dw;e:øfUh bqr;ogtâ 840, WvtÆgtg ytih mt"w bqr;ogtâ 12 nî> 4 aiÀg ô;kC Ce clu nî> WlfuU Qvh =eJth bü rNFh clu nî> Rm mbqnU bü fwU˜ 10 rN˜t˜uF nî, rslbü mu fURo ;tu rJ. mkJ;T 1510 ytih 1522 fuU nî>

WhJtRo fUe ytuh stlu vh =tRø ytuh fUe bqr;o mbqn fUt mkck" bü Òtt;Ôg rlöl ŒfUth ni- =tRø ytuh mu ctRø ytuh fUtu- Rm mbqn bü 47 F\zTdtml bqr;ogtâ nî, 31 v=Tbtml bqr;ogtâ, 6 gG ytih =uJe bqr;ogtâ, 6 aiÀg ô;kC ytih rN˜t˜uF nî> Rm vJo; fUe bqr;ogtü bü mcmu rJNt˜ yJdtnl Jt˜e bqr;o CdJtl }UMC=uJ fUe ni, stu Rme mbqn bü ni, rsmfUe yJdtnlt 57 VwUx fUe ni ;:t vihtü fUe ˜kctRo 9 VwUx ni> gn bqr;o ne ctJldst fuU ltb mu Œrmõ ni>

ëJu;töch ytatgo Ne˜rJsg ytih mtiCtÉg rJsg lu yvle ;e:obt˜t bü Rm bqr;o fUtu ctJldst r˜Ft ni ;:t yàg ;e:obt˜tytü bü Ce ctJldst r˜Ft ni> Rm fUthK ctJldst Œrmõ ýRo ni> ctch lu ytÀbarh; (ctchltbt) bü Rm bqr;o fUtu 40 VwUx r˜Ft ni> Rm bqr;o fuU vt=veX fuU mthu Ctd vh bqr;o ˜uF ni> bqr;o ˜uF fuU ylwmth Rm bqr;o fuU Œr;íXtfUthfU mtþ fUb˜rmkn ;:t ŒríXtatgo hR"q :u>

gntâ vtâa bqr;ogtâ Yume nî, rslbü bnthts ¶ugtkm Åtht CdJtl }UMC=uJ fUtu ytnth =u;u ýY Œ=rNo; rfUgt dgt ni> Rm mbqn bü YfU fUtuíXfU bü aiÀgt˜g clt ýyt ni, rsmbü ;el Jur=gtâ cle ýRo nî> ŒÀgufU Ju=e fuU Qvh rNrFh rlrbo; ni> UYfU ô:˜ vh mkCJ;& bwrlgtü fuU Ægtl fuU r˜Y YfU dwVUt ytih fUG clu ýY nî> YfU bqr;o ;e:øfUh bt;t fUe cle ýRo ni, stu Wv"tl fuU mnthu Ngl bwŠt bü r=F v\z;e ni> mkCJ;& gu ôJËl =Nol fuU yJmh fUe bqr;o ni>

fURo ô:tltü vh =eJth bü ˜Dw bqr;ogtâ WÀfUeKo nî> YfU ô:tl vh 71 bqr;ogtâ cle nî> mc bqr;ogtü fUe dKlt fUhlt mkCJ lné ˜d;t> fwUA bqr;ogtâ yôvíx ytih y"orlrbo; nî> fwUA c\ze bqr;ogtâ Ce y"orlrbo; =Nt bü nî> rNÖve fUtu Wànü vqKo fUhlu bü ¢gt ct"t ytRo ntude, gn ylwbtl fuU ctnh ni>

ytdu c\Zlu vh =qmht c\zt Åth rb˜;t ni> Åth fuU =tultü ytuh =tu F\zTdtml ;e:øfUh bqr;ogtâ nî, rfUà;w yc RlfUe fUbh ;fU Røxü awl =e dRo nî ;:t bqr;ogtüUvh mVuU=e fUh =e dRo ni>

WhJtRo dux mu rmkr"gt ôfqU˜ st;u ýY ytdu c\Zlu vh =tu =uJô:tl mtm fUt c\zt bkr=h ytih cþ fUt Atuxt bkr=h rb˜;u nî> mtm-cþ fuU Rl =tultü bkr=htü fuU dCo bü fUtuRo bqr;o lné ni> c\zt bkr=h 105 VwUx ˜kct, 75 VwUx ati\zt ytih 100 VwUx Qâat ni> bkr=h fuU cea fUt ntp˜ 32 VwUx ˜kct ytih 31 VwUx ati\zt ni> Rmbü atifUtuh acq;ht clt ni ytih athtü fUtultü vh ô;kC nî>

ô;kCtü ytih =eJthtü vh rJrJ" ŒfUth fuU =]ëg yÀgk; fU˜tvqKo her; mu UWÀfUeKo rfUY dY nî> Åth ytih A; fUt y˜kfUhK =Noleg ni> gntâ vh ˜du ýY YfU rN˜t˜uF mu ŒfUx ntu;t ni rfU fUAJtnt htsvq; brnvt˜ lu Rmu mlT 1092 bü vqKo rfUgt>

rN˜t˜uF mu gn ôvíx lné ntu;t rfU gn bkr=h rfUm =uJ gt CdJtl fUtu yvoK rfUgt dgt :t> slh˜ fUrlkDb lu ytfUtuo˜tsefU˜ mJuo Rkrzgt JtuÖgb mufkUz v]íX 357 vh r˜Ft ni rfU Ju sil c\zt bkr=h YJk Atuxt sil bkr=h mu stlu st;u nî>

rfUà;w vhövhtd; btàg;t ni rfU W¢; C¢; htsvq; lu yíxtr£fUt J]; fuU Wv˜Ìg bü lk=eëJh Åev fUeU ylwf]Ur; vh gn sil bkr=h clJtgt :t> lk=eëJh Åev stlu Jt˜u =uJ-=urJgtü fUe bqr;ogtâ l]Àg YJk rJrCàl bwŠtytü bü bkr=h fuU mCe Ctdtü bü WÀfUeKo fUhtRo dRø> mkCJ;gt bwrô˜bfUt˜ bü Rl bqr;ogtü fUt Cksl fUh r=gt dgt>

gne fUntle RmfuU rlfUx clu Atuxu bkr=h fUe ni> gu bq˜;& ne sil bkr=h hnu nî, rfUà;w fwUA yt"wrlfU Rr;ntmfUth mtm-cþ fuU ô:tl vh mn‹tctý fUt bkr=h c;tfUh Rànü rJíKw bkr=h rmõ fUh;u nî> RmfuU mkck" bü fUtuRo yrC˜uF gt ŒbtK lné ni> nbthe btàg;t ni rfU gu =tultü bkr=h mu;Jt˜ sil str; fuU mn‹tctý dtuºt fuU Ôgr¢;UÅtht clJtY dY nî> Rmr˜Y mn‹tctý bkr=h fUt yvC{kN ntufUh mtm-cþ fuU bkr=h fuU ltb mu Œar˜; ntu dgt> ôbhK hnu rfU sil mbts fUe 84 str;gtü fUe dKlt bü YfU mu;Jt˜ sil str; Ce ni ytih RmfuU 18 dtuºttü bü YfU dtuºt mn‹tctý ni>

c\zu bkr=h fuU vtm Atuxt bkr=h ni> gn Ce Wme mbg fUt clt ni> Rmbü Ce bqr;o ne ni> =tultü bkr=htü fUe Fw=tRo rc˜fwU˜ rb˜;e-sw˜;e ni> gn bkr=h g‘rv Atuxt ni, rfUà;w bÆgfUt˜el Cth; fUe l¢fUtme fUtu ŒfUx fUh;t mwk=h lbqlt ni> =tultü ne bkr=h Jtô;wfU˜t ytih rNÖv fuU custu\z W=tnhK nî>

Rm bkr=h fuU ytdu c\Zlu vh ;u˜e fUt bkr=h rb˜;t ni> Rm bkr=h fUt rlbtoK ltiJé N;tç=e bü ŠrJ\z Ni˜e bü ýyt ni> gn 100 VwUx Qâat ni> Rmbü Ce Ju=e mqle v\ze ni> RmfuU athtü ytuh JtrxfUt bü sil bkr=h gt bkr=htü fuU vtMtK ô;kC ;:t ;e:øfUh bqr;ogtâ hFe ýRo nî> gu bqr;ogtâ rfUm bkr=h fUe nî ;:t Fw˜u bi=tl bü ¢gtü hFe nî, gn Òtt; lné ntu mfUt> nbtht ylwbtl ni rfU gn mtbd{e ;u˜e fuU bkr=h ytih WmfuU rlfUx clu YfU seKo bkr=h fUe ni>

;u˜e fUt bkr=h Ce bq˜;& sil bkr=h ni> fwUA ˜tud RmfUt ltb r;˜kdlt (;i˜kd) fUrÖv; fUhfuU Rmu rJíKw bkr=h btl;u nî> nbthe ôvíx "thKt ni rfU htst ytb fUe Jiëg vÀle mu WÀvàl hts fUtuXthe fuU JkNs ;tu˜tNtn lu Rmu clJtgt ni> htst fUtuXthe fUtu ytb fuU dwh¥ sil ytatgo JËvCxTx mqhe lu sil "bo bü =erG; rfUgt :t, stu ytumJt˜ str; bü mröbr˜; ntu dgt :t> WmfUe ytXJé ve\Ze bü ;tu˜tNtn ýyt> gn cý; c\zt àgtge, Òttle, btle ytih "le :t> sil "bo fUt c\zt ylwhtde :t>

;tu˜tNtn fuU bkr=h fUt yvC{kN Áv ;u˜e fUt bkr=h ltb mu Œrmõ ntu dgt> gn sil bkr=h ni> gn rfU˜u fUe mCe rJ‘btl Rbth;tü bü mcmu Qâat ni> stu yvle gtuslt ytih rzstRl fUe =]ríx mu yrÅ;eg ni> RmfUe NeMo ŠrJ\z Ni˜e fUt ni, scrfU mCe y˜kfUhK WÀ;h Cth; fUe Cth;eg ytgo Ni˜e fuU nî> gn bkr=h Jtô;wfU˜t fUt YfU htuafU W=tnhK ni, rsmbü ŠrJ\z ytih Cth;eg ytgo Ni˜e fUt mröb¶K ni>

Rm bkr=h fuU rlfUx YfU seKo-NeKo fUbht clt ni> mlT 1844 bü fUrlkDb lu Rm 35 VwUx ˜kcu ytih 15 VwUx ati\zu fUbhu fUtu sirlgtü fuU 23Jü ;e:øfUh vtëJolt: fUt bkr=h btlt ni> ytdu btl bkr=h rb˜;t ni> Rm bn˜ mu ytdu dqshe bn˜ clt ýyt ni> dqshe bn˜ mu ÉJtr˜gh dux ntu;u ýY YfU vÀ:h fUe ctJ\ze vh yt;u nî> ctJ\ze YfU Œtf]Ur;fU dwVUt bü cle ýRo ni>

=wdo fuU Rm Œtaeh bü bnÀJvqKo dwnt bkr=h mbqn ni> gn =rGK vqJo mbqn fuU ltb mu stlt st;t ni> sil rJath"tht bü gn vtëJolt: ;e:o ni> simt rfU ytdu JrKo; dwVUt lk. 1 fuU Œr;bt ˜uF mu rJr=; ni> gntâ vgoxfU cýmkÏgt bü yt;u nî ytih Œr;JMo ¢Jth btn bü bu˜t ytgturs; ntu;t ni> gn mbqn mbwàl; bqr;ofU˜t fUe =]ríx mu bnÀJvqKo ni> gn mbqn ˜dCd =tu VU˜tød fuU Guºt bî ViU˜t ni>

Rm mbqn fUe bqr;ogtü fuU veAu UfUe =eJth fUtu ;htNfUh rafUlt rfUgt dgt ni> bqr;ogtü fuU yrCMufU fuU r˜Y mer\Zgtâ cle ýRo nî ;:t bqr;ogtü fUe d{eJt fuU mtblu vtMtK vrxTxfUtYâ cle ýRo nî, rsl vh F\zu ntufUh yrCMufU rfUgt st mfU;t ni> 9 bqr;ogtü fuU ytdu Qâae =eJth WXtfUh ytih bqr;ogtü fuU Qvh rNFh cltfUh rslt˜g fUt Áv Œ=tl rfUgt dgt ni>

bqr;ogtü fuU veAu Ctbkz˜, rmh fuU Qvh A; bü ak=tuJt ytih nt:tü bü fUb˜ clu ýY nî, stu yÀgk; fU˜tvqKo nî> ŒÀgufU bqr;o fuU =tultü ytuh ds˜Ìbe fUt ykfUl rfUgt dgt ni, rsmbü dshts yvle mqâzU bü fU˜N r˜Y ýY CdJtl fUt yrCMufU fUh;u r=FtRo v\z;u nî>

gntâ ˜dCd 18 bqr;ogtâ nî> ctJ\ze bü =tRø ytuh v=Tbtml vtëJolt: bqr;o ni> RmfuU Qvh cý; mwk=h Aºt clt ýyt ni> RmfuU ytdu 20 mu 30 VwUx Qâae F\zTdtml bqr;ogtâ nî> vt=veX vh clu ýY ˜tkAltü fuU ylwmth gu bqr;ogtâ CdJtl 1. Ntkr;lt:, 2. v=TbŒC, 3. Ntkr;lt:, 4. v=TbŒC, 5. ctnwcr˜, 6. Ntkr;lt:, 7. v=TbŒC, 8. lurblt: ytih 9. Ntkr;lt: fUe nî>

Rlmu ytdu a˜fUh 9 bqr;ogtü fuU ytdu =eJth bü Åth clu nî ytih Qvh rNFh clu nî, stu bkr=h Œ;e; ntu;u nî> gu bqr;ogtâ 1. CdJtl fwUà:lt:, 2. mwvtëJolt:, 3. v=Tbtml, 4. ytr=lt: v=Tbtml, 5. Ntkr;lt: F\zTdtml, 6. J 7. v=Tbtml, 8. Ntkr;lt:, 9. mkCJlt: fUe nî>

Rlmu ytdu vwív=k;, lurblt: ytih }UMC=uJ fUe F\zTdtml ;:t v=TbŒC fUe v=Tbtml bqr;ogtâ nî> ytdu ytih Ce ylufU Atuxe bqr;ogtâ nî> YfU bqr;o fuU ytdu =tultü ytuh btl ô;kC clu nî> vtm bü ne YfU dwVUt rb˜;e ni> Rmbü Atuxe-c\ze U˜dCd 125 Œr;btYâ =eJthtü bü WÀfUeKo nî> RmfuU vëat; ;el F\zTdtml bqr;ogtâ cle ýRo nî> ykr;b =tu dwVUtytü bü fwUA bqr;ogtâ nî, Rlbü }UMC=uJ fUe YfU F\zTdtml bqr;o ni stu 35 VwUx Qâae ytih 10 VwUx ati\ze ni> mCe bqr;ogtâ Fkrz; nî>

bwd˜ ct=Ntn ctch lu Rl mCe bqr;ogtü fUtu Fkrz; fUh r=gt :t>U rfUà;w v=Tbtml CdJtl vtëJolt: fUe 35 VwUx Qâae ytih 30 VwUx ati\ze Œr;bt fUtu =uFfUh Jn n;ŒC ntu dgt ytih WmfuU f{qUh nt: rlríf{Ug ntu dY> Rm bqr;o fuU Qvh WmfUe f{qUh;t fUt fUtuRo ŒCtJ lné v\zt> RmfUt ¢gt fUthK :t? Rm mkck" bü rJrJ" ytih rJraºt ®fUJ=kr;gtâ Œar˜; nî>

;Úg stu Ce ntü, Rmbü mk=un lné rfU =wdo fUe ˜dCd mCe bqr;ogtâ Fkrz; nî, rfUà;w gn yFkrz; ni> v=Tbtml bqr;ogtü bü gn Cth; fUe mcmu rJNt˜ bqr;o ni> RmfuU yr;rh¢; YfU ytih bqr;o yFkrz; ni, Jn ni CdJtl bntJeh fUe bqr;o, stu ctJ\ze fuU rlfUx vtëJolt: CdJtl fUe bqr;o fuU rlfUx rJhtsbtl ni>

Wvhtu¢; bqr;ogtü fuU yr;rh¢; WhJtRo Åth fUe ctnhe =rGK Œtaeh fuU veAu fUtuxuëJh bü Ce fwUA bqr;ogtâ cle ýRo nî> YfU bqr;o 8 VwUx ˜kce rN˜t vh cle ýRo ni> gn ;e:øfUh bt;t fUe Ngl bwŠt bü ni> Rm vh ytuv=th vtr˜N ni> YfU rN˜t VU˜fU bü YfU ôºte, vwh¥M ytih ct˜fU clu ýY nî> mkCJ;gt gn bqr;o dtubu= gG ytih yröcfUt fUe ni>

rvA˜t v]íX  >  yd˜t v]íX