十小咒注音

1、如意宝轮王陀罗尼
 此如意轮陀罗尼是《早晚课诵集》中十小咒之一。

 陀罗尼原文:
 
nā mó fó tuó yě。nā mó dá mó yě,nā mó sēng qié yě。
   
南无佛陀耶。南无达摩耶。南无僧伽耶。
 
nā mó guān zì zài pú sà mó hē sà。jù dà bēi xīn zhě。
    南无观自在菩萨摩诃萨。具大悲心者。
 
dá zhí tuō。ōng。zhuó jié là fá dǐ。zhèn duō mò ní。
    怛侄他。�。斫羯�伐底。震多末尼。
 
mó hē。bō dēng mí。lǔ lǔ lǔ lǔ。dǐ sè zhà。
    摩诃。钵蹬谜。噜噜噜噜。底瑟吒。
 
shuò là ā jié lì。shā yè hōng。pō suō hē。
    ��阿羯利。沙夜�。�莎诃。
 
ōng。bō tà mó。zhèn duō mò ní。shuò là hōng。
    �。钵蹋摩。震多末尼。���。
 
ōng。bá là tuó。bō dàn mí hōng。
    �。跋喇陀。钵�谜�。

 发音注解:

 
南无:录音带多读为(nā那)(mó摩),《大悲咒句解》、《密宗秘法・特音》皆读(nā那)(mō摸)。今人多读成南(ná拿)无(mó摩)。无:梵音读(mó摩),见《康熙字典》、《中华大字典》。细考古、今字词典皆读此音。另外,还有全读去声的。
 耶:读音(yě),通“也”。
 伽:读作(qié茄)。
 怛(dá答)侄(zhí直)他(tuō拖)。
 �:读(ōng嗡)或读(ǎn俺),藏语系佛教读前者,汉语系佛教多读后者。
 斫:读音为(zhuó浊)。
 羯:读作(jié洁)。
 �:各地多读成(là辣),此字与喇通假,喇,古读(là辣)。有读第一声(lā拉)的。
 蹬:读音为(dēng登),另读(dèng邓)。
 谜:陀罗尼中原字是[足+迷],发音为(mí迷)。
 噜:古读(lǔ鲁)。不读今音(lū)。
 瑟:读音(sè色)。
 吒:读音为(zhà乍),另读为(zhā扎)。
 �:读(shuò朔),也有的方音读(ruì瑞)。
 �:读音为(là辣),此字通“�”。“�都迦”也写作“�都迦”;“�乞尖�”也写作“�乞尖�”。(见《佛学大辞典》。)今音读(luō捋)、(luó罗)、(luǒ裸)。
 �:读(hōng轰)。
 �:读(pō坡)或(bá拔)。现代字、词典中无此字。有的方音读(pān攀)。
 喇:古读(là辣)。
 �:读(dàn但),另读(dǎn胆)、(chán蝉)。

 陀罗尼功德简介:
 此咒是观世音菩萨说的,出自于《如意轮陀罗尼经》,一心读此咒,能得到佛的智慧、妙法,明白佛法的道理,把烦恼转成菩提等等种种利益。一心念咒,有求必应,临终时能亲见阿弥陀佛和观世音菩萨率众来迎,当即往生极乐世界。上面是咒语的全文。“�。钵蹋摩。震多末尼。���。”此为大心咒。“�。跋喇陀。钵�谜�。”此为随心咒。余者为根本咒。
 最大效用:为观世音菩萨所说,持诵此咒,能佛光普照,得佛的智能,妙法,明白佛法的道理,把烦恼转成菩提,事事顺利,吉祥如意,幸福平安。
 经云。观自在菩萨白佛言。世尊我今有大陀罗尼明咒。所谓无障碍观自在。莲华如意宝轮王。第一希有能于一切所求之事。随心饶益皆得成就。
 经云。若有善男子善女人。�刍�刍尼。邬波索迦邬波斯迦。发心希求此生现报者。当一心受持此咒。欲受持时。不问日月星辰吉凶并别修斋戒。亦不假洗浴及以净衣。但止摄心口诵不懈。百千种事所愿皆成。更无明咒能得与此如意咒王。势力齐者。乃至日日诵一百八遍。即见观自在等。实叉所译其数亦同。乃至七日七夜相续而诵真那译云。应以后夜若平明时诵一千八遍。乃至每日后夜诵三千遍。流志译云。每常五更诵一千八十遍。又云六时时别一千八十遍相续不绝。一一字诵满三洛叉(梵语一洛叉。此云十万数)又云。若比丘比丘尼诵一百八遍若男子诵一百六遍。若女人诵一百三遍。若童男诵一百遍。若童女诵九十遍。此名课法。一切胜事皆获成就。


2、消灾吉祥神咒

 此神咒是《早晚课诵集》中十小咒之一,是释迦牟尼佛在净居天上说的,出自于《消灾吉祥经》。多读此咒可以消除灾难,带来吉祥。经中说“若诵此咒一百八遍,灾难即除,吉祥随至”。 

 神咒原文:
    nā mó sān mǎn duō。mǔ tuó nán。ā bō là dǐ。hè duō shě。
      曩谟三满哆。母驮喃。阿钵�底。贺多舍。
    suō láng nán.dá zhí tuō.ōng.   qié qié.    qié xì.      qié xì.hōng hōng。
      娑曩喃。怛侄他。�。��。��。��。��。
     rù wā là。   rù wā là。    bō là rù wā là。    bō là rù wā là。
      入��。入��。钵�入��。钵�入��。
 dǐ sè chà。  dǐ sè chà。   sè zhì lǐ。   sè zhì lǐ。
    底瑟姹。底瑟姹。瑟致哩。瑟致哩。
 suō pō zhà。suō pō zhà。shàn dǐ jiā。shì lǐ yì。suō pó hē。
    娑�吒。娑�吒。扇底迦。室哩曳。娑�诃

 
发音注解:

 曩谟:是“南无”的不同音译词。曩:本音读(nǎng攮),在此也可以读本音,一般人都读(nā那)。“南无”的不同音译词有很多,例如:南谟、南牟、那谟、那模、娜谟、纳慕、娜母、南忙、纳莫、曩莫、曩谟……,这些音译词,都是音同或音近的词。今人多读成南(ná拿)无(mó摩)。
 娑曩喃:“曩”读(láng�)。也有读作(lǎng攮)的。
 怛(dá答)侄(zhí直)他(tuō拖)。
 �:读(ōng嗡)或读(ǎn俺)。藏语系佛教读前者,汉语系佛教多读后者。本站推荐前者,比较接近古梵语(om)的发音。
 �:读(qié茄)为古音,另发音为(qiè切)。
 �:读音(xì细)。
 �:读(pō坡)或(bá拔)。现代字、词典中无此字。有的方音读(pān攀)。
 姹:读(chà岔),也有读成(zhà吒)的。
 吒:读作(zhà乍),另读(zhā扎)。
 曳:读音(yì义),也有读其本音(yè页)的,另读(xiè泻)。
 �:读音(wā蛙)或(wá娃)。“入��”“钵�入��”中的“�”发此音。
 娑�诃:“�”读(pó婆)。在《佛学大辞典》中:“�,又作婆”。婆、�、缚、皤,四字互相通用。娑婆诃,也译作“莎缚诃”、“娑�诃”、“�皤诃”。
 消灾吉祥神咒功德简介:
 按佛学大辞典:消灾吉祥咒为禅林所用四陀罗尼之一,亦为密教通用之息灾法。又称消灾咒、消灾真言、消灾陀罗尼。乃消除诸种灾害,成就吉祥事之神咒。出于炽盛光大威德消灾吉祥陀罗尼经(唐代不空译)及大威德金轮佛炽盛光如来消灭一切灾难陀罗尼经(译于唐代,译者佚名)。敕修百丈清规卷一所述祈晴祈雨,皆用此咒。
 按丁福保佛学大辞典:此咒出于佛说炽盛光大威德消灾吉祥陀罗尼经,一卷,不空译。佛说大威德金轮佛顶炽盛光如来消除一切灾难陀罗尼经,一卷,唐代失译。二经同本异译。此中说之。经曰:“念此陀罗尼一百八遍或一千遍。若一日二日三日乃至七日。依法修饰坛场。至心受持读诵。一切灾难皆悉消灭不能为害。……此陀罗尼。一切如来同共宣说。若有�刍�刍尼族姓男族姓女。受持读诵此陀罗尼者。能成就八万种吉祥事。能除灭八万种不吉祥事。……。3、功德宝山神咒:

 功德宝山神咒是《早晚课诵集》中十小咒之一。诚心读诵此咒,可以消除罪业,不堕地狱,往生极乐净土。

 神咒原文:
 
nā mó fó tuó yě。nā mó dá mó yě,nā mó sēng qié yě。
       
南无佛陀耶。南无达摩耶。南无僧伽耶。
     ōng。     xī dì hù lǔ lǔ。    xī dū lǔ。   zhǐ lì bō。     jí lì pó。
 �。悉帝护噜噜。悉都噜。只利波。吉利婆。
       xī dá lǐ。     bù lǔ lǐ。   suō pó hē。
 悉达哩。布噜哩。娑�诃

 发音注解:

 南无:录音带多读为(nā那)(mó摩),《大悲咒句解》、《密宗秘法・特音》皆读(nā那)(mō摸)。无:梵音读(mó摩),见《康熙字典》、《中华大字典》。细考古、今字词典皆读此音。今人多读成南(ná拿)无(mó摩)。另外,还有全读去声的。
 �:读(ōng嗡)或读(ǎn俺)。(ōng嗡),是藏语系佛教的读法,汉字无此音,一般注近似音读作(wēng嗡)。汉语系佛教读(ǎn俺)。
 噜:古读(lǔ鲁),今读(lū撸)。
 都:此处读(dū督)。
 娑�诃:“�”读(pó婆)。有的书也写作“娑婆诃”。在《佛学大辞典》中:“�,又作婆”。婆、�、缚、皤,四字互相通用。娑婆诃,也译作“莎缚诃”、“娑�诃”、“�皤诃”。
 功德宝山神咒功德简介:
 诵此咒一遍,如礼大佛,名经、四万五千四百遍,所造众业,纵愈世界微尘数,应堕阿鼻地狱者,虔持此咒、临终亦能往生西方,其功效之大可知矣。


4、准提神咒

 准提神咒原文:

 稽首皈依苏悉帝 头面顶礼七俱胝
 我今称赞大准提 唯愿慈悲垂加护

      nā mó sà duō nán,sān miǎo sān pú tuó, 
 南无飒哆喃。三藐三菩陀。
      jù zhī nán, dá zhí tuō, 
 俱胝喃。怛侄他。
      ǎn,     zhé lì zhǔ lì,   zhǔn tí suō pó hē.
 �。折戾主戾。准提娑婆诃。

 发音注解:

 稽首:读作(qǐ起shǒu手),古时的一种跪拜礼,叩头至地,是九拜中最恭敬的。稽不读(jī机)。
 胝:读音为(zhī)。
 南无:录音带多读为(nā那)(mó摩),《大悲咒句解》、《密宗秘法・特音》皆读(nā那)(mō摸)。今人多读成南(ná拿)无(mó摩)。另外,还有全读去声的。
 飒:读音为(sà萨)。
 怛(dá答)侄(zhí直)他(tuō拖)。
 �:读(ǎn俺)或读(ōng嗡),汉语系佛教多读前者,藏语系佛教读后者。
 戾:读作(lì隶)。
 准提咒功德简介:
 此咒是释迦牟尼佛说的,出自《准提陀罗尼经》。佛言:此咒能灭十恶五逆一切罪障,成就一切白法功德。持此咒者,不问在家出家、饮酒食肉、有妻子,不拣净秽,但至心持诵,能使短命众生增寿无量。迦摩罗疾尚得除差,何况余病!若不消灭,无有是处。若诵满四十九日,准提菩萨令二圣者常随其人,所有善恶心之所念,皆于耳边一一具报。若有无福、无相、求官不遂、贫苦所逼者,常诵此咒,能令现世得轮王福,所求官位必得称遂(禅宗《传灯录》中引古人云:俱胝只念三行咒,便得名超一切人是也)。若求智慧得大智慧,求男女者便得男女。凡有所求,无不称遂,似如意珠,一切随心。(若只诵“�。折戾主戾。准提娑婆诃。”咒心亦可,准提菩萨同样感应;若时间和地点不便,或卧或坐或立或行,均可诚心念诵,出声默念均可。)


5、圣无量寿决定光明王陀罗尼
 此陀罗尼是《早晚课诵集》中十小咒之一。

 陀罗尼原文:
     ōng。  nà mó bā gé wǎ dì。    ā bā là mì tà。       ā yōu lǐ ā nà。
 �。捺摩巴葛瓦帝。阿巴�密沓。阿优哩阿纳。
      sū bì nǐ。   shí zhí tà。  dié zuǒ là zǎi yě。  dá tǎ gě dá yě。
 苏必你。实执沓。牒左�宰也。怛塔哿达也。
       ā là hē dì。     sān yào sān bú dá yě。dá nǐ yě tǎ
 阿�诃帝。三药三不达也。怛你也塔。
      ōng。sà lǐ bā。     sāng sī gé lǐ。   bā lǐ shù tà
 �。萨哩巴。桑斯葛哩。叭哩述沓。
      dá là mǎ dì。    gě gě nà。 sāng mǎ wù gě dì
 达�马帝。哿哿捺。桑马兀哿帝。
     suō bā wǎ。  bǐ shù dì。  mǎ hē nà yě。  bā lǐ wǎ lǐ suō hē
 莎巴瓦。比述帝。马喝捺也。叭哩瓦哩娑喝。

 发音注解:

 捺摩:读作(nà纳mó谟),也可以读“南无”。
 葛:读作(gé格),另读(gě舸)。
 �:各地多读成(là辣),此字与喇通假,喇,古读(là辣)。
 沓:读音为(tà踏),另读(dá答)。
 怛:古今字、词典皆读(dá答)。
 哿:读音为(gě舸)。
 �:读(ōng嗡)或读(ǎn俺)。发音(ōng嗡),是藏语系佛教的读法,汉字中没有此音,一般注近似音(wēng嗡)。汉语系佛教一般读作(ǎn俺)。
 兀:读作(wù勿),另读(wū乌)
 莎:读音(suō蓑),通“娑”。
 马喝捺也:“喝”各地多读成(hé合),这是古音。也有读成(hē呵)或 hè(贺)的,这是“喝”的另读音。
 有关此罗尼功德简介:
 此咒出自《大乘圣无量寿决定光明王如来陀罗尼经》。这是释迦牟尼佛说的。诚心持诵此咒能使众生消除短命夭折,增寿吉祥,速证菩提,早日成佛。


6、药师灌顶真言
 此药师佛灌顶真言是《早晚课诵集》中十小咒之一,出自《药师琉璃光如来本愿功德经》。常常念诵此咒,可以健康长寿,临终时可以往生净土琉璃世界,或者由八大菩萨护送到西方极乐世界。

 真言原文:
      nā mó bó qié fá dì。  pí shā shè。  jù lǔ bì liú lí。
 南谟薄伽伐帝。�杀社。窭噜薛琉璃。
      bō lá pó。   hé là shé yě。 dá tuō jiē duō yě。
 钵喇婆。喝��也。怛他揭多也。
       ā là hē dì。   sān miǎo sān bó tuó yě。dá zhí tuō
 阿�喝帝。三藐三勃陀耶。怛侄他。
     ōng。pí shā shì。pí shā shì。 pí shā shè。 sān mó jiē dì suō hē。
 �。�杀逝。�杀逝。�杀社。三没揭帝莎诃。

 
发音注解:
 南谟:读作(nā那 mó摩),或读(ná拿 mó摩)(今人读此音居多),是“南无”的不同音译词。
 薄:读音为(bó伯)。
 �:有三种读法:(pí皮)、(bǐ比)、(bǐng丙)。这里念(pí皮)比较合适。因�通毗,“�杀社”,也译成“毗煞社”;“阿�跋致”,也译成“阿毗跋致”;“��社那”,也译成“毗卢舍那”。(见《佛学大辞典》。)
 窭:读作(jù巨)。
 薛:读(bì毕)。
 喇:古读(là辣),见《康熙字典》、《中华大字典》:音辣。今读(lǎ)(lā)(lá)。
 喝��也:此句中的“喝”,应读成(hé合),古音“合”。
 阿�喝帝:此句中的“喝”,通“诃”,所以应该读作(hē诃)。
 �:各地多读成(là辣),此字与喇通假。
 �:读作(shé蛇)。
 怛(dá答)他(tuō拖)揭多也。
 怛(dá答)侄(zhí直)他(tuō拖)。
 �:读(ōng嗡)或读(ǎn俺)。藏语系佛教读(ōng嗡)音,汉语系佛教多读(ǎn俺)音。
 三没(mó古音模)揭帝莎(suō通娑)诃。
 药师灌顶真言功德简介:
 此咒有大威德,若能念诵药师真言,即可消除病苦,延年益寿。如言:“曼殊师利!若见男子女人有病苦者,应当一心,为彼病人,常清净澡漱,或食,或药,或无虫水。咒一百遍,与彼服食,所有病苦悉皆消灭。若有所求,志心念诵,皆得如是,无病延年。命终之后,生彼世界,得不退转,乃至菩提”。此言于此真言若自诵,若教人诵,皆得消灾获福者也。
 “药师灌顶真言”治理众生,使得消灾免难、去病却苦。修持读颂能拔一切业障、护持身心安康、得无量福慧。
 由于药师如来的弘深誓愿,无尽功德,一方面促使众生早成佛道,另一方面也能满足众生现世的安乐和福报。清朝的玉琳国师一读《药师经》,便额手失声,愿人人入如来的愿海。国师的《药师经》题语说:“予见世人顺境沦溺者不一,富贵可畏甚于贫贱。今此如来,使人所求如愿,遂从此永不退道,直至菩提。则欲于王臣长者,一切人中,作同事摄,不乘如来愿航,何从济乎?”
 又说:“若于现前富贵功名,未能志清,男女饮食之欲,未知深厌,则于往生法门,未易生信。即信矣,身修净土,而心恋娑婆,果何益乎?则求其不离欲钩,而成佛智,处于顺境,不致沦胥者,固无如修持药师愿海者之殊胜难思也。若能信行,久久不懈,知不独富贵功名,转女成男,难危迪吉,如如意珠,随愿成就。即得于一切成就处,直至菩提,永不退转,何幸如之!人间亦有扬州鹤,但泛如来功德船。”


7、观音灵感真言(�授咒)
 观音菩萨的灵感真言是《早晚课诵集》中十小咒之一。这是观世音菩萨的咒语。诚心读诵此咒,可以驱妖辟邪,可解除灾难,念的遍数越多越好。

 真言原文:
          ōng má ní bā mī hōng。má gé ní yá nà。jī dū tè bā dá。
 �嘛呢叭咪�。麻曷倪牙纳。积都特巴达。
           jī tè xiē nà。    wēi dá lǐ gé。    sà ér wò ér tǎ。
 积特些纳。微达哩葛。萨而斡而塔。
          bǔ lǐ xī tǎ gé。      nà bǔ là nà。   nà bǔ lǐ。
 卜哩悉塔葛。纳补�纳。纳卜哩。
          diū tè bān nà。nuò má lú jí。shuō là yē suō hē。
 丢忒班纳。喏麻�吉。说�耶娑诃。

 发音注解:

 
�(ōng)嘛(má)呢(ní)叭(bā)咪(mī)�(hōng):有多种读诵读法,①嗡嘛呢呗(bài)咪(mī)�;②�嘛呢啤咩(miē)�;③嗡马泥悲咩烘;④嗡玛尼贝美�……�(ōng)是藏语系佛教的读法。汉语系佛教读(ǎn俺)。
 咪:其它写法[口+弥]、[口+迷]等。
 曷:读(gé格),有的方音读(gě舸),有的方音读(hé合)。
 积都(dū督)特巴达。
 葛:常读(gé格),也有读(gě舸)音。
 斡:读音为(wò卧)。
 �:各地多读成(là辣),此字与喇通假,喇,古读(là辣)。有读第一声(lā拉)的。
 忒:读(tè特)。
 喏:读(nuò诺)。有的书写作“捺”、“[口+奈]”。
 观音灵感真言功德简介:
 此真言最大效用:佛光普照,事事顺利,吉祥如意,幸福平安。
观音菩萨,誓愿宏深,随感赴应,寻声救苦,观音菩萨的咒很多,都是随缘而说,只要持之以恒,虔诚所至,必生感应。


8、七佛灭罪真言 
 此灭罪真言是《早晚课诵集》中十小咒之一。这是释迦牟尼佛说的,也是过去七佛共说的。诚心诵念此咒,可消除重罪。

 真言原文:
       lí pó lí pó dì。     qiú hē qiú hē dì。tuó luó ní dì。
 离婆离婆帝。求诃求诃帝。陀罗尼帝。
       ní hē là dì。      pí lí nǐ dì。    mó hē qié dì。
 尼诃�帝。毗黎你帝。摩诃伽帝。
      zhēn líng qián dì。suō pó hē。
 真陵乾帝。莎婆诃。
 

 发音注解:

 
“求诃求诃帝”有的书写作“仇诃仇诃帝”。
 �:各地多读成(là辣),此字与喇通假,喇,古读(là辣)。有读第一声(lā拉)的。
 毗:发音为(pí皮)。
 伽:读(qié茄)。
 乾:读作(qián前)。
 莎婆诃。莎:读(suō蓑),通“娑”。
 七佛灭罪真言功德简介:
 此真言最大效用:消灭罪障,平安吉祥,事事顺利,造福后世。
此咒出自《大方等陀罗尼经》,世尊因文殊师利法王子的请求,而说过去七佛曾诵过的咒。一个人若造了四重五逆罪,不仅后世受极大苦报,现世也不得平安,为了消灭罪障,最宜持诵七佛灭罪真言。


9、往生咒(拔一切业障根本得生净土陀罗尼)
na mo a ni duo po ye
南无阿弥多婆夜 
duo tuo qie duo ye
哆他伽多夜 
duo di ye tuo
哆地夜他 
a mi li du po pi
阿弥利都婆毗 
a mi li duo
阿弥利哆 
xi dan po pi
悉耽婆毗 
a mi li duo
阿弥利哆 
pi jia lan di 
毗迦兰帝
a mi li duo
阿弥利哆 
pi jia lan duo
毗迦兰多  
qie mi ni
伽弥腻 
qie qie nuo 
伽伽那
zhi duo jia li
枳多迦利 
suo po he
娑婆诃 


10、大吉祥天女咒(善女天咒)
 大吉祥天女咒是《早晚课诵集》中十小咒之一。此咒出自于《金光明经》。这是善天女说的咒语。善天女也叫大吉祥天女。念诵此咒语,可以使修行者克服经济上的困难,并能早成正果。

 咒语原文:
      nā mó fó tuó。nā mó dá mó,nā mó sēng qié。
 南无佛陀。南无达摩。南无僧伽。
      nā mó shì lì。   mó hē tí bí yě。  dá nǐ yě tuō。
 南无室利。摩诃提鼻耶。怛你也他。
         bō lì fù lóu nuó。zhē lì sān màn tuó。dá shě ní。
 波利富楼那。遮利三曼陀。达舍尼。
      mó hē pí hē luó qié dì。sān màn tuó。
 摩诃毗诃罗伽帝。三曼陀。
       pí ní qié dì。   mó hē jiā lì yě。
 毗尼伽帝。摩诃迦利野。
       bō nǐ。  bō là。   bō nǐ。    sà lì wā lì tuō。
 波祢。波�。波祢。萨利�栗他。
      sān màn tuó。xiū bō lí dì。fù lì nuó。   ā lì nuó。
 三曼陀。修钵�帝。富隶那。阿利那。
      dá mó dì。   mó hē pí gǔ bì dì。   mó hē mí lè dì。
 达摩帝。摩诃毗鼓毕帝。摩诃弥勒帝。
       lóu bǒ sēng qí dì。xī dì xǐ。   sēng qí xī dì。
 娄簸僧祗帝。醯帝�。僧祗醯帝。
       sān màn tuó。ā tuō ā nóu。         pó luó ní。
 三曼陀。阿他阿[少/免]。婆罗尼。
  

 发音注解:

 
南无:录音带多读为(nā那)(mó摩),《密宗秘法・特音》皆读(nā那)(mō摸)。今人多读成南(ná拿)无(mó摩)。另外,还有全读去声的。
 怛你也他:“怛”读(dá答),“他”古音读(tuō托)。
 波利富楼那:“那”读成(nuó古音“娜”)。以下“那”也应按此发音。
 毗:发音为(pí皮)。
 伽:读(qié茄)。
 迦:读作(jiā加)。
 祢:读作(nǐ你)属于古音,而今音为(mí迷)。
 �:各地多读成(là辣),此字与喇通假,喇,古读(là辣)。
 萨利�栗他:此句中“�”,应读读音(wā蛙),也有的地区读(wá娃)。类似“娑�诃”句中的“�”才读作(pó婆)。
 簸:读成(bǒ跛)。
 祗:发音为(qí奇)。
 醯:读(xī西)。
 �:读为(xǐ喜),为古音,今无此音。另读(shī师)、(shāi筛)。
 [少/免]:古音皆读为(nóu),见《康熙字典》、《中华大字典》、《辞海》。
 大吉祥天女咒功德简介:
 此咒的功德,使念佛忏悔,发愿回向的人,不会分散道心,早日修成,金光明三昧,破“烦恼障”、“业障”和“报障”速登菩提。
 下面功德介绍摘录于《佛说大吉祥天女十二名号经》:
 如是我闻。一时薄伽梵。在安乐世界。尔时观自在菩萨。来诣佛所头面礼佛足退坐一面。尔时大吉祥天女菩萨摩诃萨。亦往佛所稽首佛足退坐一面尔时世尊。为欲利益薄福贫穷诸有情故。见吉祥天女。告观自在菩萨言。若有�刍�刍尼近事男近事女。及彼一切有情之类。知此大吉祥天女十二名号。受持读诵修习供养为他宣说。能除一切贫穷业障。获得丰饶财宝富贵。……佛言汝当善听。今为汝说所谓“吉庆”、“吉祥”、“莲华”、“严饰”、“具财”、“白色”、“大名称”、“大光曜”、“施食者”、“施饮者”、“宝光”、“大吉”是十二名号。汝当受持。……此大吉祥陀罗尼及十二名号。能除贫穷一切不祥。所有愿求。皆得圆满。若能昼夜三时读诵此经。每时三遍。或常受持不间。作饶益心随力虔诚供养大吉祥天女菩萨。速获一切财宝丰乐吉祥。


白衣观音大士灵感神咒注音(此神咒又称白衣大士神咒、观音菩萨的白衣神咒)。

 神咒原文:

 南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨(三称)
      nā mó fó,nā mó fǎ,nā mó sēng。
 南无佛,南无法,南无僧,
         nā mó jiù kǔ jiù nàn guān shì yīn pú sà。
 南无救苦救难观世音菩萨。
          dá zhí duō,ōng。qié là fá duō,qié là fá duō;
 怛垤哆,�。伽�伐哆,伽�伐哆;
         qié hē fá duō;là qié fá duō,là qié fá duō,suō pó hē。
 伽诃伐哆;�伽伐哆,�伽伐哆,娑婆诃。
            tiān luó shén,dì luó shén,rén lí nàn,
 天罗神,地罗神,人离难,
         nàn lí shēn,yí qiè zāi yāng huà wéi chén。
 难离身,一切灾殃化为尘。
          nā mó mó hē bō rě bō luó mì。
 南无摩诃般若波罗蜜。

 发音注解:

 
南无:录音带多读为(nā那)(mó摩),《大悲咒句解》、《密宗秘法・特音》皆读(nā那)(mō摸)。今人多读成南(ná拿)无(mó摩)。另外,还有全读去声的。
 怛(dá答)垤(zhí直)哆(duō多):“垤”今音为(dié迭),这里不读今音。
 怛垤哆:有的书中也写作“怛侄他”。
 �:读(ōng嗡)或读(ǎn俺)。
 伽:读(qié茄),有的地方读“斜”。
 �:各地多读成(là辣),此字与喇通假,喇,古读(là辣)。
 般若:读音为(bō波;rě惹),这是专有名词的固定读音。
 白衣观音大士灵感神咒功德简介:
 白衣观音大士,即是身着白衣的观世音菩萨的形象,亦称“白衣观音”、“大白衣”等。此咒原名为《随愿陀罗尼》,选自《法苑殊林》第六十卷《咒术篇》。诚心读诵此咒,必有感应。读的遍数越多越好,可以消除一切灾殃魔难。


观音菩萨治病真言注音
 观音治病真言是观世音菩萨治疗各种疑难杂症的咒语。在康藏地区流传非常广。

 真言原文:
        ōng。pí lǔ nà qí。jiān dōu xǐ hǎo。
 �。啤噜纳崎。煎都喜好。
       mì shā mā。xuē hā mù。
 秘沙妈。靴哈(木)。
        jiān dōu qí bēi xiē nú dǎ。pí ná yā。suō hà。
 煎都崎悲些那打。啤那鸦。梭哈。
 
 发音注解:

 
(1)、此咒宜先默念,至“靴哈”二字,稍用力念。而“靴哈”后的“木”字,要轻声念,当作尾音,一念而过。
 �:读(ōng嗡)。(ōng嗡),是藏语系佛教的读法,汉字无此音,一般注近似音读作(wēng嗡)。由于此咒流传于康藏地区,所以不应读汉语系佛教读音(ǎn俺)。
 崎:读音为(qí奇)。
 煎都崎悲些那打:句中的“那”发音为(nú奴)。而“啤那鸦”中“那”发音(ná拿)。
 梭哈:读作(suō蓑)(hà哈,去声)。“梭”另读(shuā刷)。
 (2)、此咒在康藏为极密之咒,能治百病及各种奇难杂症。千手观音菩萨,特传授莲师这一治病真言,为西藏人民治疗奇难杂症及邪病。如能早晚诚心礼拜观世音菩萨,坚持诚心诵念,日久,必见灵验。


莲花生大士心咒注音

 此咒有健身除魔的功效。

 心咒原文:
   ōng ā hōng,bān zhā er(轻声) gǔ lǔ,bēi mǎ xī dì hōng。
 嗡啊�,班扎尔咕噜,悲马悉地�。

 发音注解:

 
嗡:读作(ōng),不读今音(wēng),有的书也写作“�”。

 �:读作(hōng轰)。
 尔:读音(er轻声),在咒语读诵中,轻声念,一带而过。
 咕(gǔ)噜(lǔ):“噜”不要读今音(lū)。

 此咒语其它的书中也有下列写法的:

 嗡阿哄,边札古鲁,贝马悉地哄,舍。
 嗡阿�,班�咕�,��悉地�。
 嗡阿�,班则格热,班玛斯德�。
 �啊�,班杂(儿)咕噜,倍玛萨得�。

 莲花生大士心咒功德简介:
 莲花生大士,是阿弥陀佛、观世音菩萨、释迦牟尼如来,身口意三密之金刚应化身。很多经典中记载,释迦佛在世时就授记过以后为莲花生大士的应世。常常念诵莲花生大士的心咒可以消除灾难、延寿、去除魔难等等殊盛功德。


念诵莲花生大士心咒的功德利益

嗡阿�―是身口意最殊胜的精华 
班渣――是金刚部最殊胜的精华
咕噜――是宝生部最殊胜的精华
贝玛――是莲花部最殊胜的精华
悉地――是事业部(羯磨部)最殊胜的精华
�―――是佛部最殊胜的精华
嗡―――是五方佛报身圆满
阿―――是法身不变圆满
�―――是化身莲师尊前圆满
班渣――是嘿噜嘎(饮血尊)本尊坛城圆满
咕噜――是上师持明本尊坛城圆满
贝玛――是空行本尊坛城圆满
悉地――是所有财神及岩藏取者的命脉
�―――是所有护法的命脉
嗡阿�―是三传承(密意/持明/口耳)命脉
班渣――是经律二藏的命脉
咕噜――是论藏和事续部的命脉
贝玛――是行续部和瑜伽续部的命脉
悉地――是玛哈瑜伽的命脉
�―――是阿努瑜伽和阿底瑜伽的命脉
嗡阿�―可以消除三世一切的罪障
班渣――可以消除�恨心所造的一切罪障
咕噜――可以消除傲慢心所造的一切罪障
贝玛――可以消除贪心所造的一切罪障
悉地――可以消除嫉妒所造的一切罪障
�―――可以消除烦恼所造的一切罪障
嗡阿�―可以获得法报化三身
班渣――可获得大圆镜智(东方不动佛的智能) 
咕噜――可获得平等性智(南方宝生佛的智能) 
贝玛――可获妙观察智(西方阿弥陀佛的智能) 
悉地――可得成所作智(北方不空成就佛的智能) 
�―――可获得五种本智任运成就 
嗡阿�―可以勾召天、魔、人 
班渣――可以去除食香及火神的障碍
咕噜――可以去除阎魔及罗�的障碍
贝玛――可以去除水神及风主的障碍
悉地――可以去除夜*及自在天神的障碍
�―――可去除罗喉星耀(致使癫痫)及地主的障碍
嗡阿�―可以成办六度波罗密
班渣――可以成办一切息灾的事业
咕噜――可以成办一切增益的事业
贝玛――可以成办一切怀爱的事业
悉地――可以成办所有的事业
�―――可以成办一切诛伏的事业
嗡阿�―可以去除外道的诅咒
班渣――可以去除本智天神(耶喜啦)的诅咒
咕噜――可以去除天龙八部的诅咒
贝玛――可以去除世间天的诅咒
悉地――可以去除龙和地主的诅咒
�―――可以去除天、人、魔的诅咒
嗡阿�―可以摧灭五毒魔军
班渣――可以摧灭�恨的魔军
咕噜――可以摧灭傲慢的魔军
贝玛――可以摧灭贪的魔军
悉地――可以摧灭嫉妒的魔军
�―――可以摧灭天、人、魔三种魔军
嗡阿�―可获得身、口、意的成就
班渣――可以获得本尊寂忿的成就
咕噜――可以获得持明无上的成就
贝玛――可以获得空行的成就
悉地――可以获得共与不共的成就
�―――可以获得如愿的成就
嗡阿�―可以到达普贤王如来本初净土
班渣――可以到达东方不动佛妙喜世界净土
咕噜――可以到达南方宝生佛众宝庄严净土
贝玛――可到达西方阿弥陀佛极乐世界净土
悉地――生北方不空成就佛无上妙行成就净土
�―――可以到达中央毗卢遮那佛密严净土
嗡阿�―可以获得三身持明果位
班渣――可以获得此地持明果位
咕噜――可以获得寿命自在持明果位
贝玛――可以获得大手印持明果位
悉地――可以获得任运成就持明果位
�―――可以获得成熟持明果位

这个咒语念一次的功德,若比喻为有一个形状的的实体话,可以装满整个南瞻部洲;能够听到、看到或思惟这个咒语的所有众生,都可以和持明佛父佛母同处。


金刚萨�心咒注音

 此心咒是有关忏悔业障的佛教密宗常用咒语,可消除业障。为密宗忏悔、消除业障最殊胜的咒语之一。

 心咒原文:
     ōng bān zhā er sà duǒ hōng。
 嗡班扎尔萨��。

 发音注解:

 
嗡:这里建议读作(ōng),佛教咒语里的“嗡”和“�”都是对古梵语“om”的译音字。

 尔:读音(er轻声),在咒语读诵中,轻声念,一带而过。

 �:发音为(hōng轰),也有书注音为(hòng)。

 金刚萨�心咒功德简介:

 念修金刚萨�咒实有不可思议、无量无边之功德。
 金刚萨�为一切众生菩提心的本体,其性坚固如金刚故名“金刚”,亦名金刚心菩萨,一切众生由此萨�之加持力而发心。与显教之普贤菩萨同体异名,为一切如来之长子。 
 学佛皈依后,发愿起行,从闻进修,在前行中多生阻碍,有宿生、现生之罪业障等。因罪从生,自心有垢能障菩提,故于此清净违缘罪、忏悔还出方便,应所修学。惟大小显密忏法,共有多种,密乘中以修念金刚萨�为最胜法要。 
 金刚萨�忏罪法,为密乘行者四加行之一,人人必修,以一、倚仗力;二、决除力;三、对治编行力;四、拔业力等四力具足,消灭众生之诸恶业罪障得令清净。此一切恶念,令不增长。能破一切烦恼,增长无量无边的福智。偶有过失错误遗漏之处,诸尊护法不将为咎。


金刚心真言注音

 此是有关集中心力的佛教常用咒语。一般在金刚经诵读本的末尾都附有此真言。
      ōng,wū lún ní,suō pó hē。
 �,乌伦尼,娑婆诃。

 发音注解:

 
�:读(ōng嗡)或读(ǎn俺)。(ōng嗡),是藏语系佛教的读法,汉字无此音,一般注近似音读作(wēng嗡)。汉语系佛教读(ǎn俺)。
 乌:读作(wū屋)。
 伦:读音为(lún轮)。
 尼:读作(ní泥)。
 娑(suō蓑)婆(pó皤)诃(hē喝)。

 金刚心:
 言菩萨之大心,坚固不能破坏如金刚也。智度论四十五曰:“一切结使烦恼所不能动,譬如金刚山,不为风所倾动。诸恶众生魔人来,不随意行,不信受其语。嗔骂谤毁,打击闭系,斫剌割截,心不变异。(中略)人来�凿毁坏,诸虫来啮,无所亏损,是名金刚心。”教行信证三末曰:“真实心即是金刚心。”同二曰:“光明名号显因缘,开入本愿大智海,行者正受金刚心。”【又】谓菩萨之最后心,等觉之位。以观心最为明利故也。四教仪四曰:“即是边际智满入重玄门,若望法云,名之为佛。望妙觉,名金刚心菩萨,亦名无垢地菩萨。”四教仪曰:“更断一品无明入等觉位,亦名金刚心,亦名一生补处。”四教集解曰:“所修观智,纯一坚利,喻如金刚,名金刚心。”


佛灭罪咒 灭罪真言注音

 佛灭罪咒:这是释迦牟尼佛给众生消灭一切罪业的咒。
    ōng,móu ní,móu ní,sān móu ní,sà pó hē。
 �,牟尼,牟尼,三牟尼,萨婆诃。

 灭罪真言:这也是灭罪咒。
      ōng,móu ní,sà pó hē。
 �,牟尼,萨婆诃。 

 地藏菩萨灭定业真言:此咒是地藏菩萨说的。
   ōng,bō là mò lín tuó níng,suō pó hē。
 �,钵罗末邻陀宁,娑婆诃。

 观音菩萨灭业障真言:此咒是观世音菩萨所说,读诵此咒能破不定的一切业障。
   ōng,    ā lǔ lè jì,    suō pó hē。
 �,阿噜勒继,娑婆诃。


求智慧咒注音

 这是要求增长智慧的佛教常用咒语。

 咒语原文:
        ōng,pó là pó là,sān pó là,sān pó là,
 �,婆�婆�,三婆�,三婆�,
       yìn niè lì yě,mí lún tuó ní,
 印涅隶野,弥轮陀尼,
         hán lǔ hán lǔ,zhé lì yì,suō hē。
 �噜�噜,折利曳,锁诃。

 发音注解:
 
�:读(ōng嗡)或读(ǎn俺)。藏语系佛教读前者,汉语系佛教多读后者。本站推荐前者,比较接近古梵语(om)的发音。
 �:各地多读成(là辣),此字与喇通假,喇,古读(là辣)。
 涅:读作(niè聂)。
 隶:读成(lì利),咒语原文中是“[口+隶]”,此处用“隶”代替。
 �:读音为(hán含)。
 噜:古音读作(lǔ鲁)。不读今音(lū)。
 曳:古音读(yì义)。不读今音(yè夜)。
 锁诃:应是“莎诃”或“娑诃”的不同音译词。所以读作(suō hē)。


延寿咒注音

 这是延长寿命的佛教常用咒语:

 咒语原文:

 
 ōng,sān mó duō,fá zhé là yù,sà pó hē。
     �,三没多,�折�喻,萨婆诃。

 发音注解:

 �:读(ōng嗡)或读(ǎn俺)。(ōng嗡),是藏语系佛教的读法,汉字无此音,一般注近似音读作(wēng嗡)。汉语系佛教读(ǎn俺)。

 没:古音读作(mó模),今音读成(mò莫)、(méi梅)。

 �:读音为(fá伐)。

�:各地多读成(là辣),此字与喇通假,喇,古读(là辣)。有读第一声(lā拉)的。


消万病咒注音

 这是佛教中用于治疗各种疾病的常用咒语之一。

 咒语原文:

 
ōng,shì lǐ duō, shì lǐ duō, jūn zhà lì, sà pó hē
      �,室哩哆,室哩哆,军吒利,萨缚诃。

 发音注解:

 �:读音为(ōng嗡)或者读(ǎn俺)。(ōng嗡)音,是藏语系佛教的普遍读法,汉字无此音,一般注近似音,写作(wēng嗡)。汉语系佛教大多读(ǎn俺)音。本站推荐读(ōng嗡),此音比较接近古梵语(om)的发音。

 哩:读音为(lǐ里),此为古音发音,今音为(lī),此处不读今音。

 吒:读作(zhà乍),为古音读音,不读今音(zhā扎)。

 缚:古通“�”,读音为(pó婆),另读(fù富)。有的方音读作(wá娃)或(wā蛙)。在《佛学大辞典》中:“�,又作婆”。婆、�、缚、皤,四字互相通用。娑婆诃,也译作“莎缚诃”、“娑�诃”、“�皤诃”。此种情况一般都读作(pó婆)。


普回向真言注音

 这是普回向咒。一般在诵经、念咒毕,或者做任何善事功德后,念诵此真言,将其普皆回向。

 普回向真言原文:

 
ōng,suō mó là,suō mó là,mǐ mó nǎng,
          �,娑摩�,娑摩�。弭摩曩,
 
sà pó hē。mó hē zhuó jiā luó wá hōng。
        
萨缚诃。摩诃斫迦罗��。

 发音注解:

 �:读(ōng嗡)或读(ǎn俺)。(ōng嗡),是藏语系佛教的读法,汉字无此音,一般注近似音读作(wēng嗡)。汉语系佛教读(ǎn俺)。

 弭:发音为(mǐ米)。

 曩:读作(nǎng攮),也有的地区读作(láng郎)或(náng囊)的。

 萨缚诃:“缚”读作(pó婆)。在《佛学大辞典》中:婆、�、缚、皤,四字互相通用。娑婆诃,也译作“莎缚诃”、“娑�诃”、“�皤诃”;“萨缚诃”也有类似的情形。

 斫:读音为(zhuó浊)。

 迦:应读作(jiā加),注意与“伽(qié茄)”字区别开来。

 罗:此处读(luó螺)。

 �:读(wá娃)。经考究:《密宗秘法》读(wá娃),也有的人读(wā蛙)。一般,“萨�诃”“莎�诃”等类似译音词中,我们才读作(pó婆)。

 �:读音为(hōng轰)。

 其它经书中也有如下的写法:

 �,娑摩�,娑摩�。弭摩曩,萨哈�。摩诃,咱哈�,�。


普供养真言注音

 这是将其功德普向供养的咒语。有的经书中亦称“�空藏菩�普供养真言”。 

 真言原文:

 
ōng,é é nǎng,  sān pó wá,  fá zǐ là hōng。
        
�,��曩,三婆�,伐日�斛。 

 发音注解:

 �:读(ōng嗡)或读(ǎn俺)。(ōng嗡),是藏语系佛教的读法,汉字无此音,一般注近似音读作(wēng嗡)。汉语系佛教读(ǎn俺)。

 �:读音为(é俄),古同“哦”,也有读作(yē耶)的。

 曩:读作(nǎng攮),也有的地区读作(láng郎)。

 �:读(wá娃)。经考究:《密宗秘法》读(wá娃),也有的人读(wā蛙)。一般,“萨�诃”“莎�诃”等类似译音词中,我们才读作(pó婆)。

 伐:读音为(fá罚),有的书中注音为(wà袜)。有的书中也写作“�”。

 日:读古音(zǐ子),也有的读今音(rì)或读(zī姿)。

 �:各地多读成(là辣),此字与喇通假。也有的地区读本音(luō)。

 斛:读音为(hōng轰)同“�”,也有的地区读本音(hú胡)。

 也有的经书中写作:

 �,��曩,三婆�,袜日�,斛。

 �,��曩,三婆�,�日�斛。

 �,哦哦曩,三婆缚,伐日�斛。


补阙真言注音

 此真言可用于读诵完经文、咒语之后,怕有遗漏,可读诵此咒三遍。

 真言原文:

 
nā mó hē là dá nà,duō là yè yē。
      南谟喝�怛那,哆�夜耶。
 
qié là qié là。jù zhù jù zhù
      ����。俱住俱住。
 
mó là mó là。hǔ là,hōng。hè hè
     摩�摩�。虎�,�。贺贺,
 
sū dá ná,hōng。pō mò ná,suō pó hē
      苏怛�,�。泼抹�,娑婆诃。


 发音注解:

 南谟:也有的书写作“囊谟”。可读作“南无(nā mó)”,今人多读成南(ná拿)无(mó摩)。

 �:各地多读成(là辣),此字与喇通假,喇,古读(là辣)。也有的地区读本音(luō)。

 怛:读音为(dá答)。

 那:读为(nà纳)。此字读音(nā、ná、nà、nuó…),是常用的多音字,读法较为复杂。

 �:读(qié茄)为古音。另发音为(qiè切)。

 �:读音为(hōng轰)。

 �:读作(ná拿),“泼抹�”中“�”有的书中写做“�”,其实“�”和“�”两字都是汉字“拿”的异体字,发音都为(ná拿),有的经书中甚至直接写成了“拿”字。也有的书里注音为(nú奴)。

 补阙真言功德介绍:

 解说:补阙真言又称补缺真言。全名为“法华补阙真言”或“地藏菩萨补阙真言”,为梦授咒。――见《大正藏图像部》第四册页260下、276中。

 此真言是蜀郡静泉寺僧道如,俗姓李,发愿读《法华经》一万遍。至元和初遍数满。邻房有一僧,死经七日却活来云:见地藏菩萨,有冥司与卒等俱时至,问僧云:汝与道如邻房住否?答曰:然也。地藏菩萨云:道如持经一万遍满毕,然以漏阙至多,冥官藏不能纳之。汝持此明与彼道如,每诵经一遍即诵此“明”(指此补缺真言)三遍,所遗阙文句即得圆满如法。冥官摄受云云。

 在汉传佛教的补阙真言通常所用的是两个:

 ⑴、补阙圆满真言――�,呼�呼�,社曳穆契,娑诃。

 ⑵、补阙真言――南谟喝�怛那,哆�夜耶。����。俱住俱住。摩�摩�。虎�,�。贺贺,苏怛�,�。泼抹�,娑婆诃。

 一般出家人诵完经后常用的是第二个。


补阙圆满真言注音

 背诵读诵经文、咒语之后,为防止遗漏,可诵读此咒语七遍。

 真言原文:

 
ōng,hū lú hū lú,shè yì mù qiè,suō hē。
        
�,呼�呼�,社曳穆契,娑诃。

 发音注解:

 �:读(ōng嗡)或读(ǎn俺)。

 曳:古音读(yì义)。不读今音(yè夜)。

 契:读作(qiè切),另读为(qì气)。


 其它写法:

 �,都噜都噜,渣牙木卡嘿,莎诃。
 �,呼噜呼噜,社曳穆契,娑诃。

 此真言的功德简介:

 每天晚上念七遍,然后回向,那么白天所念的�号、经、咒语,不但圆满,而且可以增加千万倍的功德,这个叫补阙咒。

 在汉地所传的佛教的补缺真言常常用的是下面两个:

 ⑴、补阙圆满真言――�,呼�呼�,社曳穆契,娑诃。

 ⑵、补阙真言――南谟喝�怛那,哆�夜耶。����。俱住俱住。摩�摩�。虎�,�。贺贺,苏怛�,�。泼抹�,娑婆诃。

 一般诵完佛经、咒语后,常读诵此补阙真言三遍至七遍,使其功德更加圆满。只读其中一种亦可。


关于补阙真言功德的探讨

 关于《金刚经》所附录的“补阙真言”探讨(古梵音暨楞严学推广讲师,果滨老师撰)

 本咒相关译本:

 据现有文献资料,最早出现类似现在流通本所诵的“补阙真言”咒文如下(按翻译年代排列):

 一、唐 实叉难陀大师(652~710)译《百千印陀罗尼经》中的“百千印陀罗尼随心咒”。

 汉咒文是:

 � 虎�虎� 社耶 目� 萨婆诃

 梵文罗马拼音转写:om huru-huru jaya mukhe svaha 

 咒文功德:

 若有比丘比丘尼优婆塞优婆夷及余净信善男女等造塔之时,书此“陀罗尼句”置于塔中,便得具足造百千塔殊胜功德无异。-(《大正藏》第二十一册页886中)

 二、唐 一行禅师(683~727)撰的《北斗七星护摩法》中的“补阙真言”,请注意这是“整理式”的法本,并非来自“梵本转译”(即二手资料)。

 汉咒文是:

 � 呼噜呼噜 佐野 保计伊 娑婆诃

 梵文罗马拼音转写:om huru-huru jaya mukhe svaha 

 (虽然汉字作“保计伊”,极可能仍是mukhe此字,因为这是一行禅师编撰的法本,非来自梵本之译,恐有传抄之误!)-(《大正藏》第二十一册页458下)

 三、唐 不空大师(705~774)译《菩提场庄严陀罗尼经》中的“菩提场庄严心中心陀罗尼”。

 汉咒文是:

 � 虎噜虎噜 惹野 穆契 娑 �诃。

 梵文罗马拼音转写:om huru-huru jaya mukhe svaha 

 咒文功德:

 若有善男子善女人,欲求种植善根,修无上菩提道资粮者,�刍�刍尼优婆塞优婆夷或善男子善女人净信善心者,应受持此陀罗尼,以此积集善根……复次金刚手第二校量福德,以少善根因缘,能成就广善根果报。……此陀罗尼能成办一切事业,能与一切悉地,能消灭一切罪障,所作一切事业通达无碍,应身器清净,澡浴着新净衣,每日诵一百八遍,即见一切诸佛,寿命百岁远离一切疾病。……真言教法悉皆成就,日满一切愿,由作此法先行成就。-(《大正藏》第十九册页674中)

 四、北宋 法贤大师( ~1001)译《佛说洛叉陀罗尼经》咒文中的最后一句。

 汉咒文是:

 � 虎�虎� 惹野 目契 萨婆诃

 梵文罗马拼音转写:om huru-huru jaya mukhe svaha 

 咒文功德:

 是陀罗尼难得值遇,由如诸佛,出于世间。阿难若有众生,得此陀罗尼能受持者,是人所获功德如持“洛叉佛”无异,能与众生成大福聚,能灭众生无量重罪。-(《大正藏》第二十一册页907下)

 五、至于发生在南宋 高宗绍兴九年(公元1139年)王氏诵《金刚经》所“梦感”的咒文只能供参考,毕竟它不是“原梵本对译”。

 记载中的“梦感”咒文是:“�!呼呼,社曳穆契莎诃。”

 慧律法师着《净土圣贤录易解 往生女人第九》(http://book.bfnn.org/books/0377.htm)

 六、诺那 呼图课图大师所传的“补阙真言”版。

 汉咒文写成:

 嗡 都噜都噜 渣雅 穆克 梭哈

 (详http://www.larong.com/larong/zyjs/ZangHanWenZouYin_2.jpg)

 咒文功德:

 西康诺那呼图克图于《诺门普传真后集》中云:每晚课毕时,诵此真言七遍,然后回向,则日间所念诵之经咒能增加一千万倍功德。

 本咒梵文意义:

 据上面六种资料的整理,除王氏的“梦感咒”不算外,汉咒文大致都是相同译本,而藏本将“呼”�作“都”�,此乃藏音与梵音略异之处。行者若要依梵文应发成“呼”音,若要发藏音则念成“都”,请自行择取!

 本咒梵文试析:

 梵文罗马拼音转写om huru-huru jaya mukhe svaha 

 注:huru字依不空大师之译是“速疾”。Jaya是“胜利,摧破”。Mukhe是“面目,口,门”。整句要表达的大略意思是:让你快速的成就,快速地进入胜利成就之门。(请注意:以上只是梵咒的字面大略意思,仅供参考。梵咒的义理是无量无边的,唯有佛与佛方能完全圆满证知)

 本咒功德说明:

 诺那呼图克图说:“诵此真言七遍,然后回向,则日间所念诵之经咒能增加一千万倍功德”,笔者认为这是一种勉励大家修法的一种“开示”,到底佛说的“经典”中有没有这样的“意思”存在 从汉文的经典记载来说,虽然没有说要念“七遍”或“三遍”,但是念这个咒语肯定是能增加修法功德,快速让你的修法容易成就的!下面再重整理一次“经典”对这个咒语的功德说明:

 ――书此“陀罗尼句”置于塔中,便得具足造百千塔殊胜功德无异。《百千印陀罗尼经》(《大正藏》第二十一册页886中)

 ――若有善男子善女人,欲求种植善根,修无上菩提道资粮者……应受持此陀罗尼,以此『积集善根』……复次金刚手第二校量福德,以少善根因缘,能成就广善根果报。……此陀罗尼能成办一切事业,能与一切悉地,能消灭一切罪障,所作一切事业通达无碍,应身器清净,澡浴着新净衣,每日诵一百八遍,即见一切诸佛,寿命百岁远离一切疾病。……真言教法悉皆成就,日满一切愿,由作此法先行成就。《菩提场庄严陀罗尼经》《大正藏》第十九册页674中) 

 ――得此陀罗尼能受持者,是人所获功德如持“洛叉佛”无异,能与众生成大福聚,能灭众生无量重罪。《佛说洛叉陀罗尼经》(《大正藏》第二十一册页907下) 

 附录:《金刚经》另一版本的“补阙真言”

 补阙真言

 南谟喝�怛那,哆�夜耶。����。俱住俱住。摩�摩�。虎�,�。贺贺,苏怛�,�。泼抹�,娑婆诃。

 解说:《金刚经》所附的这个“补阙真言”全名应为“法华补阙真言”或“地藏菩萨补阙真言”,为梦授咒。―详见《大正藏图像部》第四册页260下,276中。

 记载如下:此真言是蜀郡静泉寺僧道如,俗姓李,发愿读《法华经》一万遍。至元和初遍数满。邻房有一僧,死经七日却活来云:见地藏菩萨,有冥司与卒等俱时至,问僧云:汝与道如邻房住否?答曰:然也。地藏菩萨云:道如持经一万遍满毕,然以漏阙至多,冥官藏不能纳之。汝持此明与彼道如,每诵经一遍即诵此“明”(指此补阙咒)三遍,所遗阙文句即得圆满如法。冥官摄受云云。


净业真言注音

 净口业真言:这是清净(消灭)口业的咒。

 
ōng,  xiū lì xiū lì,   mó hē xiū lì,  xiū xiū lì,  sà pó hē。
         
�,修利修利,摩诃修利,修修利,萨婆诃。
 


 净身业真言:这是清净身业的咒。

 
ōng,xiū duō lì,  xiū duō lì, xiū mó lì,  xiū mó lì, suō pó hē。
         
�,修多�,修多�,修摩�,修摩�,娑婆诃。
 

 净意业真言:这是清净意业的咒。

 
ōng,wá rì là dá hē hè hōng。
        
�,�日�怛诃贺斛。

 净三业真言:这是清净身口意三业的咒。

 
ōng,suō wá,pó wá shú tuó,suō wá dá mó suō wá,pó wá shú duó hàn。
         
�,娑�,婆�秫驮,娑�达摩娑�,婆�秫度憾。
 

 净业真言注音注解:

 �:读(ōng嗡)或读(ǎn俺)。(ōng嗡),是藏语系佛教的读法,汉字无此音,一般注近似音读作(wēng嗡)。汉语系佛教读(ǎn俺)。

 斛:读音为(hōng轰)同“�”,也有的地区读本音(hú胡)。

 �:读(wá娃)。经考究:《密宗秘法》读(wá娃),也有的人读(wā蛙)。一般,“萨�诃”“莎�诃”等类似译音词中,我们才读作(pó婆)。

 驮:读音为(tuó陀)。

 婆�秫度憾:秫读作(shú熟);度:读作古音(duó夺);憾:读音(hàn汉)。

 净业真言中,可以只选择其中的一个或几个来读,依照个人情况酌情来定。如果自己觉得口业重,则可多读诵净口业真言,身业重可多诵净身业真言,或者只读诵净三业真言亦无不可。一般在诵经念咒前诵读七遍净业真言,以示敬重。


准提咒注音

 准提神咒原文:

 
稽首皈依苏悉帝 头面顶礼七俱胝
 我今称赞大准提 唯愿慈悲垂加护

 
 nā mó sà duō nán,sān miǎo sān pú tuó, 
           南无飒哆喃。三藐三菩陀。
 
jù zhī nán, dá zhí tuō,
      俱胝喃。怛侄他。
 
ǎn, zhé lì zhǔ lì, zhǔn tí suō pó hē.
        �。折戾主戾。准提娑婆诃。

 发音注解:

 稽首:读作(qǐ起shǒu手),古时的一种跪拜礼,叩头至地,是九拜中最恭敬的。稽不读(jī机)。

 胝:读音为(zhī)。

 南无:录音带多读为(nā那)(mó摩),《大悲咒句解》、《密宗秘法・特音》皆读(nā那)(mō摸)。今人多读成南(ná拿)无(mó摩)。另外,还有全读去声的。

 飒:读音为(sà萨)。

 怛(dá答)侄(zhí直)他(tuō拖)。

 �:读(ǎn俺)或读(ōng嗡),汉语系佛教多读前者,藏语系佛教读后者。

 戾:读作(lì隶)。

 准提咒功德简介:

 此咒是释迦牟尼佛说的,出自《准提陀罗尼经》。佛言:此咒能灭十恶五逆一切罪障,成就一切白法功德。持此咒者,不问在家出家、饮酒食肉、有妻子,不拣净秽,但至心持诵,能使短命众生增寿无量。迦摩罗疾尚得除差,何况余病!若不消灭,无有是处。若诵满四十九日,准提菩萨令二圣者常随其人,所有善恶心之所念,皆于耳边一一具报。若有无福、无相、求官不遂、贫苦所逼者,常诵此咒,能令现世得轮王福,所求官位必得称遂(禅宗《传灯录》中引古人云:俱胝只念三行咒,便得名超一切人是也)。若求智慧得大智慧,求男女者便得男女。凡有所求,无不称遂,似如意珠,一切随心。(若只诵“�。折戾主戾。准提娑婆诃。”咒心亦可,准提菩萨同样感应;若时间和地点不便,或卧或坐或立或行,均可诚心念诵,出声默念均可。)