TOSABEN


Kochi Dialect


Still a work in process if you have any suggestions or can help it would be appreciated


Tosaben Regular Japanese English
Aporogebozen spaced out
Atama o kiru Sanpatsu o suru get a haircut
Ate Watashi I, me
Abuchi Ahou Fool, Idiot
Ayakashi Bakabakashi Stupid
Amanon Sista boiEffeminate man
Igoku Ogoku Move
IgossoGankomonostrong willed, stubborn person
IkoruDansei ga yokujosurukoto sexually aroused(men)
Itakuruomaegoecoquettish tone
Ichikuso ga warui Iji ga warui mean-spirited
Iyachiyashinachiya Iyadakarashinaide It`s bothersome so don`t do it
Ibira Ibo Wart
IrareShort-tempered
Irabakasu MisebrakasuShow off
Ingeno iieNo
Inko Seiko Sex
Isoshi MamemameshiiIndustrious
IsogenaKimyounaStrange, odd
iisagasuIifurasustart a rumor
IneruKaerureturn home
UgeruKantai suruwelcome
Umaeru Usumerudilute
Utomu Chiwagumake a racket
Ezui Hidoi Awful, terrible
Etsukuru Etsu ni Irurejoice
EbuNifudaA tag, label
Eratagari Erasou ni surube proud
Oitouchan Itokucousin
Okane o kawasuRyougae o suruexchange
Ocha ga makeruOchagakoboreruThe tea is split ??
OtodoshiHisashiburiLong time no see, after a long time
O-kounaObanaexaggerated
Oman Anatayou
Omanku Anata no uchi Your home
Orankuwatashi no uchi My Home
Onshyaa Omae you
Oisagashi Iikagenirresponsible, about
OideruIrasharu Welcome
KainaTsuyoiStrong
KachibaruKatakunaruBecome hard
Kanaguru Hi-kakuScratch, claw
KawarunikawaranKawarurashiiSeem to change
Ganmon SuichumeganeSwimming goggles, mask
Kanki KikanbouA brat
GanguriHaremonoA boil, swelling
GamaeruJunbi suruprepare
KiouIsoguHurry
Gi-chiri Itsumo Always
KitemitemiiyaKitemitekudasai Come and see
KuragaruHito ga atsumeruGet people together
KurumeruKatazukeruTidy up
KubikinmaKataguruma Shoulder ride
KechibiruKechikechi suruBe stingy
Kenima-kotoJitsu niReally
KentsuTogattaseiSharpened Point
Kendo Shikashi But
KooberiKidoriyaDude
KojyantoTetteitekiniThoroughly
KotauShogeki o Ukerube shocked
KotaanaiTaishita koto wa naiseverly punish
KobinsuSenohikuihito-KodomoShorty
Gozemushi Kokiburi Cochroach
Seifu o FutetaSaifu sutetaThrow away a purse
SarabaeruNokorinaku atsumeruGather everything leaving nothing left
SashiJyou giruler
Zamana Buzamanaawkward ,clumsy
SakaruHatsujousurubecome sexually excited , get turned on
SakamokeYubi no sasakureA hangnail
SakashiTenchi ga gyakuUpside down
SaisaiTabitabi suru Often
Jikojiko Skoshizutsu Little by little
Jiruuchi Dorunohana Muck splash
Shideru Ijimeru Bully
ShibatenKappa ni nita souzoujo o doubutsuAn imaginary creature like Kappa
Jyanbirishita Bikurishita Was surprised
Shiwaishitsukoipersistant
shiyoowaita totemo koufun shitawas very excited
Shirappomashiropure white
JiruiNukarumi
ShinoberuKatazukeruTidy up
ShibikooruSugokukooruFrozen solid
ShikajukuOmorashi o suruWet oneself
ShuubinTobikomi
SukeshitaShitajikiWriting board
SuttoSuguniSoon
ZubikomuMogurikomu
ZubikokeruOkesanikorobu
SekuruOOtosuruVomit
SenchiToileToilet
SerarenShitewaikenaiShouldn`t do....
ZoukusogawaruHara ga tatsuget angry
ZomomuYakimokisurube nervous
SoreniyoobanSono hitsuyoowanaiIt`s not necessary
ZonzonsuruZokuzokusuruget the chills
SootaChyanchyanko
EboeruFuzakeruact silly
ZoburuMizunonaka o arukuThat please
Sore o oozeSore o kudasai
taimoSatoimo
takadetamaarukaMaananto
DakinaFuketsuna
TagoruSeki o suruCough
DadakusanaRanzatsunaMessy
TatsukuruHasirimawaruRun around
DantsumeruShirikuro o tsukeruPut an end to
DarekokeruTsukarehateruDead tired
TaremotsuuShigotogaookutegatsukerarenai
TaremotsuuDansaStep
ChikkutoSukoshiA bit
ChyagamaruDemeni naruBreakown
ChyachiruShyaberuTalk
ChyanSuichuju
ChinnaOkashinaFunny, xstrange
ChinmaOjiisanOldman
ChyonmoonaruChiisaku naruGet smaller
DzukimakuruShikaritobasuLay into someone(shout)
TsukunamuUzukumazu
TsueruKuzureru
TsubakaruMizuni Tsukaruenter the water
TekoniawanTenioenaigive up
TeyateyaIikagen
TenkurooPetenshiCon Artist
TengauKarakauMake fun of someone
Tenpura
ToakaraIzenkaraEver since
To o tateruTo o shimeruClose the door
DokureruSuneruSulk
DottomaeniZutto maeniA long time ago
DokocchiyaaDokonimoAnywhere
DochikochiDochira mo onajiWhichever, it`s all the same
TorokusaiBukiyou na
TongoonaruShun to naraget upset
DonmaUmatobi
NagaseTsuyuRainy Season
NagureruMuda na koto o surudo something pointless
NikkiTanmaWait!
NiekusashiHannie
NiekurikaeruHidoku haragatatsuBlow yor top, Become very angry
NenruinuruiLuke warm
NenbiruNobiruStretch out
NenburuNameruLick
NetabakeruNobolkeruHalf sleep
Noo ga waruiGuai ga waruiUncomfortable feeling, Something wrong
Nokananonki na
NoketooseDokete kudasaiPlease put it away
NoserukaIkumonoka
NoidaHazureru
BauUbaiau
HashikaiItagayoiScratchy
BasariitaShimattaDamn
HachikinKinotsuyoi onnabold strong women( used to describe kochi women
BobureruAbareruAct violently
HoriuUnagi no yougyoYoung eel
BanbaObaasanAn old lady
HashitoraisuPomgashiSnack
HarizomeSanpatsu shitateno atama o tataku kototap a person on newly washed hair
HigachininaruHisshi ni naruBe desperate
HikodzuruHikizuruDrag
HiseruNakisakebuCry, scream
BichikuruMogaki kurushimustruggle, suffer
HiitoiChikai hi no ichinichione day soon
BindzuruTsuriai ga torenaiunbalanced, not a good match
HinchyonokaaIroiro kechi o tsukeru kotoFind fault for various reasons
HinyaiTsumetaiCold
HiruDaishouben o suruExcrete
HishiyageruOshitsubusareruBe squased
HitochyaaNanimoNothing
PiiChukiSnip
FusubaruSusukeruSooty
FurikuruUchifuruFlourish
BunbuOmizuWater
HechiKentou chigaiwrong -place , direction
HekomonInchiki o suruTrick, cheat deceive
HegoonaOkudoiCrafty, Sly
HeshimoSuguniSoon
HoitaraSorenaraIn that case
HoitoKojikiBeggar
HooteineruHai nagara kaerucrawl home
HokekicchyuuMuichimon ni naruPenniless
HotaeruAbareruRomp about
HokkorisenPa to shinaiNot clear
BacchiriChoudoJust right
HazeruHojiruDig
HoroseJinmajinNettle rash
HaratouKootoobu ga zeppekiThe back of his head is like a cliff
HodobiruFuyakeruswell up
MaikuruGyakujou surube mad, lose your head
MagiruJama ni narubecome a bother
MakkotoHontonireally, truly
MaruttaZenbuAll
MizoiMijikaishort
MiteruNakunaruPass away
MizonkoMizoGutter
MusakoiHuketsunadirty
MutsukoiAji ga koiStrong taste
MushimushisuruMushiatsuiSultry
MettaMomattaconfused, troubled
MedoiMendokusaitroublesome, pain in the neck
MebouMomomoraiA sty
MogaruHanko suruResist
MojikaruTaezu hantai surualways disagree
MochiyakureruMotsureaube complicated
MogeruHazurerucome off, become unhinged
YashiberuBaka ni suruMake fun of
YachimonaiBakabakashiinonsense, ridiculous
YakeokokuDada o koneruFret
YusukuruYuri ugokasuShake
YunbiSakayulast night
YobouMizu o koboreruSpill water
Youdaio--Kudaranai koto o iutalk nonsense
RarikuchyaMechakucha ni surumess something up
RarikusoninaruDame ni naruFail, turn bad
RiguriRikutsu de semeru
RyukyuuHasuimo no kukiStem of hasu-imo
RyoosenMizu ame no isshumillet jelly candy
RorirorisuruOroorosuruanxious, not sure what to do
RokusubbaZen ZenNot at all
WayanishinaBaka ni shinaideDon`t make fun of me!
WarakuchyaMechyakuchyaVery messy
WantsukuMochikirininaruBecome hot news

Grammar

Tosaben Verb tense are very specific some even say that they are more comparable to English . None the less try to use them They are fun and very easily come out when you get used to them.


------yu

Present continuous

Miyu -------------Terebi o miyu---------------Terebi o mite iru---------I`m watching Tv
Furiyu------------Ame ga furiyu---------------Ame ga fute iru---------It is raining

?
Nani shiyu ? ------Nani shite iru ?---------What are you doing?


-----Chyu

Past

Often used for verbs that can`t be continous

Wachachyu----------Wakatte iru, Wakatta------------I understand Shichyu----------------Shitte iru, Shitta------------------I know But it can also be used for thing that happened almost like an adjective.

Michu ---------Michu Eiga--------Mita Eiga---------------The movie I`ve seen


-----yotta

Past continuous

Miyotta-----------Mite itta-------------------I was watching
Furiyota----------Fute itta -----------------was raining


---Chyotta

Past perfect

Shichyotta------------Shitteitta---------------I had known


Negative

---n

Sen----------Shinai-------------don`t or won`t do
Kon-----------Konai-------------don`t or wont come
Kau-----------Kawan-----------don`t or won`t buy


----to ikan

Imperative

Sen to ikan------Shinakereba narimasen, Shinakya narimasen----Must do


----chiya

Emphasis

Add it to almost anything

Wakachiya -----Wakatta yo! , Wakatteba --------- I understand!, I "$$#"#$ understand!A special thanks to Minako Betchaku and Satomi Iwahara for their help