return to homepage
 
 
 
 
 
 
 
O RADZIE EUROPY
ORGANY
Komitet Ministrów
Zgromadzenie Parlamentarne
WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Kluczowe daty
Co oznacza ...
PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE
Lista i mapa
Stali Przedstawiciele
Ministrowie Spraw Zagranicznych
SYMBOLE
Hymn Europejski
Logo Rady Europy i Flaga Europejska
Oryginały do kopiowania
PUBLIKACJE
Historyczna dekada: Rada Europy 1989-1999
Materiały informacyjne
PRAKTYCZNE INFORMACJE
Zwiedzanie Rady Europy
Biura zewnętrzne oraz biura informacyjne Rady Europy
Dla prasy
Komunikaty prasowe
GALERIA ZDJĘĆ
Osobistości
Pałac Europy
Pałac Praw Człowieka
Flagi
 

O Radzie Europy

Początki i członkostwo
Rada Europy, założona w 1949 roku, jest najstarszą organizacją polityczną na Kontynencie, która:
- skupia 46 państw, w tym 21 państw Europy Środkowej i Wschodniej,
- otrzymała wniosek o przyznanie członkostwa 2 państwu (Białoruś, Czarnogóra),
- przyznała status obserwatora dalszym 5 państwom (Japonia, Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone, Stolica Apostolska),
- jest odrębna od Unii Europejskiej złożonej z 27 państw, jednak żadne państwo nie zostało członkiem Unii, jeśli wcześniej nie należało do Rady Europy,
- ma siedzibę w Strasburgu, w północno-wschodniej Francji.

Celem Rady Europy jest osiągnięcie większej jedności między jej członkami ...

Artykuł 1 Statutu Rady Europy
Cele
Rada Europy została utworzona, aby:
- chronić praw człowieka, bronić demokracji parlamentarnej i rządów prawa,
- rozwijać porozumienia o zasięgu kontynentalnym w celu ujednolicania praktyki społecznej i prawnej poszczególnych państw,
- promować świadomość europejskiej tożsamości opartej na wspólnych wartościach i obecnej w różnych kulturach.

Od 1989 roku główne zadania Rady Europy to:
- działanie jako ostoja demokracji i strażnik praw człowieka w postkomunistycznych, demokratycznych państwach Europy,
- pomoc krajom Europy Środkowej i Wschodniej w przeprowadzaniu i umacnianiu reform politycznych, prawnych i konstytucyjnych, wprowadzanych równolegle do reform gospodarczych,
- przekazywanie wiedzy w dziedzinach takich jak prawa człowieka, demokracja lokalna, edukacja, kultura i środowisko.

Cele polityczne
Wiedeński Szczyt Rady Europy w październiku 1993 roku wyznaczył nowe cele polityczne. Głowy państw i szefowie rządów powierzyli Radzie Europy rolę strażnika bezpieczeństwa demokratycznego opartego na prawach człowieka, demokracji i rządach prawa. Bezpieczeństwo demokratyczne jest istotnym uzupełnieniem bezpieczeństwa militarnego i warunkiem koniecznym stabilizacji i pokoju na Kontynencie.

W czasie Drugiego Szczytu w Strasburgu w październiku 1997 roku, głowy państw i szefowie rządów przyjęli plan działania, którego celem było wzmocnienie aktywności Rady Europy w czterech obszarach: demokracja i prawa człowieka, spójność społeczna, bezpieczeństwo obywateli oraz wartości demokratyczne i zróżnicowanie kulturowe.

Trzeci Szczyt Rady Europy głów państw i szefów rządów, który miał miejsce w Warszawie 16 i 17 maja 2005 roku, zakończył się przyjęciem deklaracji politycznej oraz planu działania wytyczającego główne zadania dla Rady Europy na najbliższe lata:
- promowanie wspólnych podstawowych wartości praw człowieka, rządów prawa i demokracji;
- wzmacnianie bezpieczeństwa obywateli Europy, w szczególności poprzez walkę z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i handlem ludźmi;
- popieranie współpracy z innymi międzynarodowymi i europejskimi organizacjami.

Obecnie Organizacja nadal rozwija się, rozszerzając jednocześnie monitoring, aby zagwarantować poszanowanie przez wszystkie państwa członkowskie zobowiązań przyjętych wraz z uzyskaniem członkostwa.

Jak działa Rada
Głównymi organami i instytucjami Rady Europy są:
- Komitet Ministrów, złożony z 46 ministrów spraw zagranicznych lub ich zastępców rezydujących w Strasburgu (ambasadorów lub stałych przedstawicieli). Komitet jest organem decyzyjnym Organizacji.
- Zgromadzenie Parlamentarne, skupiające 630 członków (315 przedstawicieli i 315 zastępców) z 46 parlamentów krajowych oraz delegacje o statusie gościa specjalnego. Przewodniczącym Zgromadzenia jest obecnie René van der Linden (Holandia).
- Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, złożony z Izby Władz Lokalnych i Izby Regionów. Przewodniczącym Kongresu jest obecnie Halvdan Skard (Norwegia).
- 1800-osobowy sekretariat, na którego czele stoi od września 2004 roku Sekretarz Generalny Terry Davis (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej), były Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego i były Przewodniczący Grupy Socjalistycznej Zgromadzenia Parlamentarnego.

Budżet zwyczajny
W 2007 roku: 197 214 100euro.

Wybrane osiągnięcia praktyczne
- 200 wiążące prawnie traktaty lub konwencje europejskie, dotyczące zagadnień rozciągających się od praw człowieka do walki ze zorganizowaną przestępczością i od zapobiegania torturom do ochrony danych czy współpracy kulturalnej. Wiele z nich otwartych jest dla państw nie będących członkami Organizacji.
- Zalecenia (rekomendacje) dla rządów zawierające wytyczne polityki wobec kwestii takich jak zagadnienia prawne, zdrowie, edukacja, kultura i sport.

Wymiar paneuropejski
Przystąpienie od listopada 1990 roku 21 państw Europy Środkowej i Wschodniej (ostatnim z nich była Serbia i Czarnogóra w kwietniu 2003 roku) dało Radzie Europy prawdziwie paneuropejski wymiar, tak że jest ona obecnie organizacją reprezentującą Wielką Europę.

10.01.2007

W CENTRUM UWAGI
Prawa człowieka
Media a demokracja
Współpraca prawna
Spójność społeczna
Kultura i dziedzictwo
Edukacja
Porozumienia częściowe
Konwencje
PRZEGLĄD HISTORYCZNY
Europa, która przebudziła się w dniach po wyzwoleniu, była w smutnym stanie, rozdarta przez sześć lat wojny. Winston Churchill jako pierwszy wskazał rozwiązanie w swym przemówieniu z 19 września 1946 roku, wygłoszonym w Zurichu (więcej ...)

HISTORYCZNE PRZEMÓWIENIA
Winston Churchill (1946)
Ernest Bevin (1949)
Robert Schuman (1951)
Michaił Gorbaczow(1989)