Opsand.

Utt. O'kksann (m,ed lukket o.) Eldre former: i Vfsandum 1354. Lille Opzandt 1475. Opsandt 1578. Opsand 1723. Oprinnelig form: Uppsandar = øvre Sander. Gården er blitt kalt så i motsetning til Sandergårdene lenger nede i bygda. Sikter til jordens beskaffenhet. Både Sander og "Uppsandar" hører til de naturbetegnende navn, og er visstnok av de eldste gårder i bygda. Allerede i middelalderen var der 2 Opsand-gårder: Lille Opsand og Store Opsand.

Lille Opsand (eller Vesle-Opsand).

Hørte til fjerdings- eller ødegårdsklassen; gammelt matr.nr. 109, gml. skyld 10 lispd. 1723 anføres: "Måtelig jord; sår 2 skjepper blandkorn 5 t. havre; avler 7 lass høi; har 1 hest 6 kyr 4 sauer". Fikk 1839 nytt matr.nr. 81, ny skyld 2 daler 2 ort 22 skilling; revidert skyld 1886: 55,2 mark.


Opsand lille.

Var kirkegods; hørte til Kråkstad prestebol.

Brukere efter 1700: Jørgen Anonsen fikk bygselbrev 1717 og brukte gården i 24 år til 1741, da han avstod bygselen til Johannes Anstensen, gift med Anne Finsdtr. Opsand. Den gamle fikk beholde litt jord til å leve av.

Johannes Anstensen døde 1763. Barn: Anders Johannessen (Asgjerrud), f. 1750. Lars, f. 1758, Kirsti og Anne. Enken blev gift igjen med Ole Arnesen Haugland, som bruker til sin død 1773.

Eldste sønnen Anders Johannessen brukte så 1773-77, g. m. Gunhild Andersdtr. Da han sa op bygselen 1777, fikk Thorer Johannessen Skiseng bygselbrev og brukte til 1785; så kommer Amund Jacobsen Kjeppestad. Allerede året efte (1786) opgav han bruken, og Jens Olsen Lunde fikk bygselbrev, brukte til 1792, da Anders Simensen Kjeppestad overtar bruken i 3 år, så overtar atter forrige bruker Jens Olsen, som imidlertid hadde kjøpte Store Opsand, så han en tid har begge gårdene. Jens Olsen, f. 1758, g. m. Marte Erichsdatter Mørk i Kråkstad, f. 1755. Barn: Marte, f. 1790, Olia, f. 1796, Andreas, f. 1800. 1810 fikk svigersønnen Jørgen Johannessen Stokstad bygsel på gården; g. m. Marte Jensdtr. Opsand.

Jørgen Johannessen fikk kongelig skjøte på gården i 1838.l Kjøpesum 550 spd. Jordavgift 10 lispd. havremel, 1 tønne 1 skjeppe og 2 1/3 fjerdingskar bygg. Han døde 1856, 75 år. 9 barn: 1) Hans Jørgensen, † 1854 i Jevnaker. 2) Holm Jørgensen Skaug i Hobøl. 3) Jens Vaslestad. 4) Andreas Vaslestad. 5) kirkesanger O. Opsand. 6) Garver Baltzer Opsand, Eidsvolls verk. 1) Ingeborg Marie, g. m. Holm Pettersen Frogner. 8. Ellen, død ugift 1860. 9) Maren, g. m. Carl Samuelsen Herusti. Enen beholdt gården til 1864, da sønnen Andreas Jørgensen overtok den. Samme år makeskifte mellem Andreas Jørgensen Opsand og broren Jens Jørgensen Vaslestad; den siste blir eier av Opsand.

1897: hjemmelsdokument fra skifteforvalteren i Jens Jørgensens og gjenlevende hustru Maren Hansdtr.s fellesbo ti Jens Julius Jensen.

Opsand store.

Var fullgård; gammelt nr. 42, gml. skyld 1½ skippund, som 1723 foreslås nedsatt med 7 lispund. Da anføres: "Middelmådig god jord, dog noe brandsædlig; skog til brenne og gjerde; sår 3 skjepper blandkorn og 9 t. havre; avler 20 lass høi; har 2 hester 10 kyr og 8 sauer". Fikk 1839 nytt nr. 82, ny skyld 5 daler 20 skilling (altså betraktelig nedsettelse. Se I, se 137); revidert skyld 1886: 12,83 mark.

Var selveiergods; riktignok hørte en del av gården (12 lispund) en tid til Osloborgere, men de hadde aldri bygselretten, så den må regnes for selveier- eller bondegods. – Gården hadde samei-skog med Lille Opsand.

I 1612 blev ved en 6-mannsdom avgjort en strid "mellem opsidderen på Store Opsand, som er bondegods, og Lille Opsand, som ligger under Kråkstad prestebol, angående bruken av gårdens skogmark til hugst og havn; den tilkjennes gårdene i forhold til skylden, nemlig henholdsvis 1½ skippund og ½ skippund tunge, således at Store Opsand skal ha de 3 trær og Lille Opsand det fjerde i begge gårders skog og mark, i henhold til avlagte prov, der står til motbevises i år og dag."

Delingen av gårdene i Østre og Vestre Opsand går tilbake til føær 1700. Hver av de 2 brukere eide da 12 lispd., mes 6 lispd. tilhørte Osloborgere.


Opsand østre.

Østre Opsand:

Eieren 1642 hette Harild, hadde hele Opsand. Hans sønn (?) Siver Haraldsen har gården 1660-årene. 1672 stod skifte på Opsand efter Ambjør Halfvordstr. og hennes gjenlevende mann Siffver Hovelsen (!), vissnok feil i skifteprotokollen for Haraldsen. Hans sønn Siffver Siffversen, g. m. Marte Pedersdtr., synes å ha hatt gården en tid. Da han døde, blev enken gift med Lars Finsen Bekkevar.

1735 kjøper så Ellef Larsen Sinnerud gården, g. m. Karen Olsdtr. 5 barn: Lars, f. 1724. Ole f. 1732. Hans, f. 1734. Anne, f. 1729. Karen, f. 1734. – Efter Ellef Larsens død 1749 selges gården til Even Gundersen. Han hadde gården til 1777. Mens Even Gundersen hadde gården, blev den del av gården som hadde tilhørt Osloborgere, kjøpt tilbake og del mellem Østre og Vestre Opsand.

1777 selger Even Gundersen til Erik Andersen Lunde.

1786 selger han igjen til Jens Olsen Lunde, som samtidig også bygsler Vesle Opsand. (Se der).

1798 bytter han gård med sin bror Peder Hansen Rud i Ski. Peder Hansen overtar Opsand for 1400 rdl. og Anders Hansen overtar Rud for 1100 rdl.

Peder Hansen, g. m. Mari Hansdtr. Rud i Skim datter av Gabs Sebhlrbseb,

1802 selger han gården til Michel Jørgensen Lunde (egtl. fra Greverud i Oppegård), 1795. g. m. Marie Olsdtr. Lunde, som allerede året efter selger den til Jens Olsen Opsand lille. (Han hadde 1798 også kjøpt Vestre Opsand, og brukte samtidig Vesle Opsand, så alle 3 gårdene var noen år samlet på en hånd).

1816 selger han denne gård til svigersønnen Thorer Johannessen Stokstad, g. 1815 m. Olia Jensdtr. Opsand. 1825 kjøper han også Helgestad.

Thorer Johannessen døde på Helgestad 1850. Hans hustru overlevet ham. Deres barn: 1) Jens, f. 1826. 2) Johannes, f. 1828. 3) Hans, f. 1830. 4) John, f. 1832. 5) Baltzer, f. 1837. 6) Maria, g. m. Ole Arnesen, Aker. 7 Ingeborg, g. m. Hans Jensen Opsand. 8) Andrine, f. 1820 9) Elen, f. 1825, g. m. Baltzer Arnesen Nord-Frogner. 10)Mathea, f. 1839.

Eldste sønnen Jens Thorersen overtok gården efter faren 1851. – 1876 auksjonsmøte til Hans Thorersen Opsand. Han solgte den 1902 til sønnen Thorstein Toresen, g. m. Maren Helen Rud, Ski.

Opsand-plassen blev frasolgt Opsand østre 1818 til Jørgen Johannessen Vesle Opsand. Ved skifte efter ham 1865 blev Plassen utlagt sønnen Jens Jørgensen Vaslestad. 1863 blev Plassen delt (bruks nr. 2 og nr. 3). Den største del, nr. 3, blev solgt til hjulmaker Petter Christiansen (Herusti), som i 1872 selger den til Gabriel Mo. 1884 blev Plassen igjen kjøpt tilbake til Østre Opsand.

Den mindre del av Plassen, bruks nr. 2 blev 1863 slått sammen med Vestre Opsand.

Vestre Opsand: Anders Olsen hadde gården fra omkr. 1700; døde 1724; gift 2 ganger. Efterlevende enke Maren Nilsdtr. 2 barn: Anders, f. omkr. 1700, Ole, f. 1713.

Sønnen Anders Andersen overtok gården. 1737 kjøpte han også Bjørke i Ski, som han hadde til 1762.

Andersen Andersen var gift 2 ganger: 1) med Anne Hansdtr. Haugen. 2) med Anne Christensdtr. Han døde på Opsand 1767, og gården tilfaller en dattersønn Anders Christophersen, som efter et par


Opsand vestre.

år selger den til Jens Olsen Biltvet; 1782 foregår så det tidligere nevnte makeskifte mellem ½ Opsand og ½ Tømt: Jens Olsen Biltvet selger ½ Opsand til Jacob Eriksen Tømt mot at Jens Olsen får ½ Tømt. Jacob Eriksen fikk 300 rdl. i mellemgift (Han kjøpte samtig også Asgjerrud).

Jacob Eriksen solgte den 1798 til Jens Olsen Opsand (lille), som har alle tre Opsandgårdene i flere år.

1805 selger han denne del til Didrik Eriksen Vaslestad.

1842 Didrik Eriksens skjøte til sønnene Baltzer og Andreas Didriksen. Den sistnevnte var ordfører 1857-58. Solgte gården til Christoffer Olsen Myrer. (Baltzer Opsand, † 1857, Andreas flyttet til Haraldstad i Askim).

[1878 blev solgt fra et skogstykke til Myer, og dette har siden fulgt denne gård].

1880 skjøte fra enken efter Kristoffer Olsen Myrer, Juliane Johannesdtr. til sønnen Martin Kristoffersen.

1896 auksjonsskjøte til Ole A. Sundby.

1906 hans skjøte til Julius Tobiassen. 1916 til Ole Løkke. 1918 til Lars Bjertnes. 1923 til Jens Sønnichsen. 1925 til Peter Wergeland. 1929 til Hans Stubberud.