Stunner.

Eldre former: i Stufnum 1400, Stiwmner 1468, Stummer 1616, 1723. (Uttales Stu'nnær). Oprinnelig form: Stufnar (f uttalt v), er flertallet av ordet stufn = en trestubbe. Skulde tyde på at skogen var sterkt hugget på det sted da det fikk sitt navn. Sannsynligvis av samme alder som – ruð-gårdene (kristelig middelalder).

Den var kvartgård eller ødegård; gammelt matr.nr. 129 gml. skyld 5 løisp. (¼ skpd.) Matrikkelkomm. 1723 bemerker: "Brandsædig jord; jord til brenne; sår 1 skjeppe blandkorn 3 t. havre; avler 5 lass høi; 1 hest 4 stoorfe 3 sauer". Fikk 1839 nytt nr. 90, ny samlet skyld 3 daler 12 skilling. (1 daler 2 ort 18 skilling o på hver av de 2 gårdene). Revidert skyld av 1886: 6,67 mark.

Gården var kirkegods, blev i 1468 gitt til Ski kirke. Gavebrevet lyder: "Ollum monnom theim som thetta bref see ædher høyre sendher Sigurd Haldorsson, Bardher Hawordsson, logretismen q. g. (o: kveðs Guðs = Guds hilsen) ok sine; kunnikth gørande at wi worom i Stokstad annan dag paske anno domini MCDL XV!!!, sagom ok hørdom aa ath Halward Ollafzson gaff II aure bol jordher i Stiwmner til Skeides kirkie mæd ollo odale ok som ligher (i) førnemde sokn ok kirkionne til upheldis, mæd sa dane skiel ath førne(m)dher Halward skal haffwa allan garthen til leige mal for III øyre han ok hans ervinge hvar apther ein annan, til anninde henghe vi vor insigle osv.

(Oversatt: (Til alle menn som ser eller hører dette brev, sender lagrettsmennene Sigurd Halvordsson (og) Bardher Hawordsson Guds og sin hilsen, gjørende kjent at vi var på Stokstad 2. påskedag 1468, så og hørte på at Halvard Ollafzson gav 2 ørebol jord i Stunner til Ski kirke, med full odel, som ligger i nevnte sognm til kirkens ophold ("med sådan skjell" o:)  på den betingelse at nevnte Halvard skal ha hele gården til leie for 3 øre, han og hans arvinger, hver efter enn annen (dvs sønn efter far). Til bekreftelse henger vi våre segl under - -]. Brevet er trykt i D. N. III nr. 880. Gården tilhørte Ski kirke, til kirkene kom i privat eie 1723 og blev brukt av forpaktere.

1716 fikk Ole Olsen bygselbrev på gården. Som nevnt I, s. 265, blev Kråkstad og Ski kirke med tilliggende jordgods i 1723 solgt til major Hansteen. 1727 fikk Ole Olsen skjøte på Stunner for 100 rdl. + årlig skyld til kirken = 1¼ rdl. 1738 får Ole Olsen nytt skjøte av den nye kirkeeier Morten Nordbøe, og kjøpesummen er nu forhøiet til 160 rdl.

1746 overtar svigersønnen Paul Gregersen Solberg, gift med Jøran Olsdtr. Stunner, gården for 140 rdl. Paul Gregersen døde 1756, 44 år. Enken Jøran Olsen blev 1758 gift med Hans Pedersen Krakelsrud, som dermed blev eier av gården. Efter hans død 1773 overtar nesteldste sønnen Peder Hansen gården for 400 rdl. + livøre for moren.

1790 selger han gården til eldste broren Paul Hansen for 790 rdl. Paul Hansen døde 1809, 54 år. Var gift med Mari Oldtr.

4 barn: Hans, f. 1792, Anne, f. 1795, Peder, f. 1797, Anders, f. 1802.

Enken Mari Olsdtr. blev gift med Hans Pedersen Lunde. Han


Stunner.

delte gården 1823, idet han solgte Vestre Stunner til stesønnen Hans Paulsen, og selv beholdt Østre Stunner.

Østre Stunner. 1852 skjøte fra Hans Pedersen til Paul Johannessen. 1864 hans skjøte til Erik Christiansen Dehli som 1871 solgte til Andreas T. Larssen. 1904 skjøte fra Andreas T. Larssen og hustrus dødsbo til Anton Andersen, som 1910 solgte til Arnt Vaslestad.

Vestre Stunner. Hans Paulsen solgte 1838 til Lars Kristiansen Eikjol. 1842 hans skjøte til Hans Kjøstelsen, som 1847 solgte til Gunder Hansen. 1851 hans skjøte til Abraham Johannessen Eikjol. 1861 hans skjøte til Ole Christiansen Halsnæs. 1904 hans skjøte til Anton Andersen. Nuværende eier Th. Mortensen kjøpte den 1923.

Bruks nr. 2 blev skilt ut 1847.