Hoppa direkt till sidans innehåll Om webbplatsen och dess funktioner Till webbplatsens förstasida Nyheter En överblick över webbplatsens struktur Hoppa till sökformuläret Kontaktinformation
Startsida Högskoleverket

 

Den nya utbildnings- och examensstrukturen

Förändringarna trädde i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas från och med den 1 juli 2007.

Ett nytt poängsystem


I det nya systemet ska ett studieår som omfattar heltidsstudier i 40 veckor motsvara 60 högskolepoäng. Hur många högskolepoäng varje kurs ska motsvara ska bestämmas utifrån den arbetsinsats som normalt krävs för att uppnå kursens mål.

Vid omräkning av gamla poäng till nya högskolepoäng ska 1 poäng översättas till 1,5 högskolepoäng. Konsekvenserna för studiestödet blir att 1,5 högskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier och möjlighet till en veckas studiestöd.

Tre nivåer införs

 • Grundnivå 
 • Avancerad nivå 
 • Forskarnivå

Varje nivå förutsätter och bygger på att man har utbildning på tidigare nivå(er). Samtliga examina och kurser ska placeras in i strukturen.

Det nya utbildningssystemet
Klicka på bilden för en stor version i pdf.

Grundnivå

 
På grundnivå ska det finnas två generella examina. En ny examenskategori införs för det konstnärliga området.
 • högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng
 • kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng
 • konstnärlig högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng 
 • konstnärlig kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng

För tillträde till utbildning på grundnivån krävs slutförd gymnasieutbildning eller motsvarande.

Avancerad nivå

 
Även på avancerad nivå ska det finnas två generella examina. Utöver den nuvarande magisterexamen införs en ny examen, masterexamen. En ny examenskategori införs för det konstnärliga området.
 • magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng 
 • masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng
 • konstnärlig magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng 
 • konstnärlig masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Masterexamen ska omfatta motsvarande två års heltidsstudier och ha en nära koppling till utbildning på forskarnivå.

Statliga universitet och högskolor med vetenskapsområde har getts generell rätt att utfärda masterexamen (för högskolorna med vetenskapsområdet gäller detta inom det vetenskapsområdet).
                       
Övriga statliga högskolor ansöker om examensrätten hos Högskoleverket. Enskilda utbildningsanordnare ansöker hos regeringen.

För tillträde till program på avancerad nivå krävs avlagd svensk examen om minst tre år på grundnivå eller motsvarande utländsk examen eller motsvarande kvalifikationer. För att läsa fristående kurser krävs att man har genomgått utbildning på grundnivå - alltså inget examenskrav.

Forskarnivå


Licentiatexamen och doktorsexamen blir kvar:
 • licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng 
 • doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

Doktorsexamen ska även i fortsättningen omfatta fyra års heltidsstudier. Man ska kunna tillgodoräkna sig vissa studier på avancerad nivå. Däremot ska det inte vara möjligt att ge en student företräde till utbildningen på grund av att han eller hon bedöms kunna tillgodoräkna sig tidigare utbildning eller yrkesverksamhet och därmed kunna förkorta sin utbildning på forskarnivån.

För tillträde till forskarnivå krävs avlagd examen på den avancerade nivån eller minst 4 års heltidsstudier varav minst 1 år på avancerad nivå eller motsvarande utländsk utbildning eller motsvarande kunskaper.
 
Den som idag uppfyller kraven för grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning, kommer att anses ha grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå till och med den 30 juli 2015.

Yrkesexamina


Följande examina tas bort:
 • Flyglärarexamen 
 • Konstnärlig högskoleexamen i dans, i konst och design, i musik och i scen och medier 
 • Organistexamen 
 • Teologie kandidatexamen 
 • Yrkeshögskoleexamen 
 • Yrkesteknisk högskoleexamen

Studenter på sådana utbildningar kan i stället där det är möjligt få en generell eller konstnärlig examen.

Detta förändras:

 • Juris kandidatexamen byter namn till juristexamen.
 • Högskoleingenjörsexamen blir treårig.
 • Arkitekt-, civilingenjörs- och sjukhusfysikerexamina blir femåriga 
 • Civilekonomexamen om fyra år införs
 • Lärarexamen ges på både grundnivå och avancerad nivå

Examensbeskrivningar
I samtliga examensbeskrivningar för grundnivå och avancerad nivå kommer bland annat att anges:

 • det exakta antalet högskolepoäng examen omfattar.
 • beskrivningar av förväntade studieresultat (learning outcomes) vid examen. Dessa ska uttrycka vad studenten förväntas kunna, förstå, förhålla sig till eller kunna utföra för att få en viss examen.

För samtliga examina på grundnivå och avancerad nivå ska det finnas krav på examensarbete. När det gäller de generella examina på grundnivå och avancerad nivå ska examensbenämningen bestå av examen enligt vad som anges i högskoleförordningen och förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet samt av ett för- eller efterled som lärosätet själv bestämmer och som ska ange examens inriktning.

Kurser och lärandemål


Varje kurs skall nivåbestämmas så att den tillhör antingen grundnivå eller avancerad nivå. För varje kurs på grundnivå och avancerad nivå ska lärosätena ange mål. Målen ska beskriva studenternas förväntade studieresultat (learning outcomes). De ska uttrycka vad studenten förväntas kunna, förstå, förhålla sig till eller kunna utföra bli godkänd på kursen.

Övergångsbestämmelser


Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning till en examen enligt de äldre bestämmelserna i bilaga 2 (examensordningen) eller har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till efter ovanstående datum med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2015.

Tillgodoräknande


Samma principer för tillgodoräknande som gäller för utbildning på grundnivå ska gälla även för utbildning på avancerad nivå och forskarnivå.
Senast uppdaterad: 2007-04-19
Innehållsansvar: Lotta Bäcklin, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se
Högskoleverket  Besöksadress: Luntmakargatan 13  Box 7851, 103 99 Stockholm
Telefon: 08-563 085 00  Fax: 08-563 085 50  E-post: hsv@hsv.se