VCA opleidingen
Home » VCA opleidingen » Algemene informatie VCA/VCU-opleidingen
Zoek
Home Contact Sitemap Disclaimer
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" ,=""> Algemene informatie VCA/VCU-opleidingen:
  

Introductie
Basisveiligheid VCA en Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA
Veiligheid voor Leidinggevenden VCA vervallen per 01-01-2004
Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU
Hoe behaalt u een geldig VCA-diploma, -certificaat of -attest?
Anderstalige examens
Hoe herkent u een geldig VCA-diploma, -certificaat of -attest?
Geldigheidsduur diploma's, certificaten en attesten
Diploma kwijt?
Gids Opleidingen Risicovol Werk
Equivalentie buitenlandse opleidingen

Introductie
Veel ongevallen en bijna-ongevallen zijn terug te voeren op gebrek aan kennis of onvoldoende bewustheid van de risico's bij diegenen die het werk uitvoeren of die daarbij direct betrokken zijn, bijvoorbeeld de leidinggevende.

Belangrijke verbeteringen in de veiligheidsprestaties kunnen dan ook bereikt worden door meer en betere, op veiligheid gerichte scholing van de medewerkers, met als doel vergroting van de kennis en vaardigheden en de bewustwording van veiligheidsrisico's. Goede opleidingen en gedegen instructies, met name bij risicovol werk, zijn dus van groot belang bij het voorkomen van ongevallen en incidenten. Daarom wordt in de checklist hoofdstuk 3 nadrukkelijk aandacht besteed aan opleiding en instructies en de aantoonbaarheid van vereiste veiligheidskwalificaties van operationele medewerkers, hun leidinggevenden en de aangestelde VGM-functionarissen.

Top

Basisveiligheid VCA en Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA
Met de vragen 3.2 en 3.3 van de checklist versie 2004/04 worden twee veiligheidskwalificaties verplicht gesteld voor twee belangrijke doelgroepen, n.l.

 • Basisveiligheid VCA (B-VCA) voor operationele medewerkers en
 • Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA), voor diegenen die leiding geven aan de operationele medewerkers. Deze laatste kwalificatie is volledig gebaseerd op de oude kwalificatie Veiligheid voor Leidinggevenden VCA (VL-VCA), met daarin geïntegreerd een aantal aspecten uit Basisveiligheid die noodzakelijk worden geacht voor leidinggevenden.

  De kwalificatie Basisveiligheid VCA omvat basiskennis van onder meer: Wet- en regelgeving, begrip 'risico', preventie, beheersmaatregelen, oorzaken, ijsbergtheorie, herkennen onveilige handelingen en situaties, ongevallenrapportage, werkvergunningen, gevaarlijke stoffen, branden, explosie, besloten ruimtes, gereedschappen en machines, hijsen, tillen, dragen, struikelen, uitglijden, vallen, werken op hoogte, lassen, elektriciteit, persoonlijke beschermingsmiddelen.

  De kwalificatie Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA omvat kennis van onder meer: Wet- en regelgeving, Europese richtlijnen, ontstaan van ongevallen, basisoorzaken, ijsbergtheorie, methodes om veilig werken te bevorderen, herkennen onveilige handelingen en situaties, organiseren/houden van toolbox vergaderingen, VCA-certificering, werkvergunningen, veiligheidsprocedures, taakrisicoanalyse, gevaarlijke stoffen, risico en beheersmaatregelen van geluid, elektriciteit, straling, asbest, bedrijfsnoodplan, ergonomie met daarin geïntegreerd de voor de leidinggevende noodzakelijk geachte aspecten uit Basisveiligheid VCA.
 • Top

  Veiligheid voor Leidinggevenden VCA vervallen per 01-01-2004
  Vanaf 1 januari 2004 is het niet meer mogelijk om een apart examen Veiligheid voor Leidinggevenden-VCA (VL-VCA) af te leggen. Echter, met de combinatie van de certificaten of diploma's Basisveiligheid VCA (B-VCA) en de oude kwalificatie Veiligheid voor Leidinggevenden VCA (VL-VCA) voldoet men ook aan vraag 3.4 van de VCA, mits de examendatum van elk van beide niet ouder is dan 10 jaar. M.a.w. beide diploma's / certificaten moeten geldig zijn. Indien een van beide certificaten verlopen is, moet opnieuw examen worden gedaan. In dergelijke gevallen (meest voorkomend: het B-VCA certificaat is niet meer geldig) wordt de leidinggevende aanbevolen om het VOL-VCA diploma te behalen, ook als men in het bezit zou zijn van een oud, maar nog geldig VL-VCA certificaat.

  Top

  Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU)
  De Technische Commissie VCU heeft eind- en toetstermen gedefinieerd voor de nieuwe kwalificatie Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU). Deze VIL-VCU eind- en toetstermen zijn gebaseerd op de eind- en toetstermen van de Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) die voor een groot deel onverkort en ongewijzigd overgenomen zijn in de VIL-VCU.

  Voor de VIL-VCU doelgroep zijn de VOL-VCA eindtermen op 2 punten aangepast: 1. deze zijn aangevuld met eindtermen die voor het goede functioneren van de intercedenten en leidinggevenden in de uitzendbranche van belang zijn. 2. VOL-VCA eindtermen, die voor deze doelgroep minder relevant waren, zijn vervallen of aangepast. Dit naar het oordeel van de TC-VCU.

  Overgangsregeling
  Voor nieuw uit te geven VCU certificaten geldt dat Intercedenten en Leidinggevenden ten vroegste m.i.v. 1 september 2003 en ten laatste m.i.v. 1 januari 2004 over het certificaat VIL-VCU dienen te beschikken. Bestaande VOL-VCA certificaten - dus behaald vóór 1 januari 2004 - blijven hun geldigheid van 10 jaar behouden. Zodra deze geldigheidsduur is verstreken dient de intercedent of leidinggevende het certificaat VIL-VCU te behalen.

  Top

  Hoe behaalt u een geldig VCA-diploma, -certificaat of -attest?
  De keuze van een opleidingsinstituut blijft vrij. Een opleiding is niet verplicht. Men kan zich ook zonder opleiding aanmelden voor een VCA-examen. Er zijn talloze instituten die opleidingen verzorgen voor VCA-kwalificaties. U kunt via internet zoeken naar opleidingsinstituten die VCA opleidingen geven. U zoekt dan op 'B-VCA' (Basisveiligheid VCA), 'VOL-VCA' (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA) of 'VIL-VCU' (Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU). Let hierbij op het volgende:
  - is de aangeboden VCA-opleiding gebaseerd op de meest recente eind- en toetstermen.
  - wordt de opleiding afgesloten met een examen afgenomen door een erkend VCA-examencentrum.
  Verder willen wij u erop wijzen dat een certificaat, diploma of attest persoonsgebonden is enderhalve ook het persoonlijk bezit van degene die het heeft behaald. Uw werkgever kan alleen aanspraak maken op een kopie.

  Top

  Anderstalige examens
  Het Centraal College van Deskundigen VCA heeft vooralsnog besloten de talen voor de examens Basisveiligheid VCA (BVCA) te beperken tot Nederlands, Engels, Duits, Frans, Pools en Portugees. De talen voor de examens Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) zijn vooralsnog tot Nederland, Engels, Duits en Frans beperkt. Voor Franstalige examens dient u contact op te nemen met België. Verder behoort het voorleesexamen nog tot de mogelijkheden.
  Het examen Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU) wordt in het Nederlands afgenomen.

  Top

  Hoe herkent u een geldig VCA-diploma, -certificaat of -attest?
  Teneinde te kunnen nagaan of personeel over de vereiste kwalificaties beschikt, moeten erkende diploma's, certificaten of attesten overlegd worden. Daaruit moet blijken dat men geslaagd is voor een genormeerd, kwalificerend en VCA conform examen. Diploma's, certificaten of attesten die door Nederlandse en Belgische instanties zijn afgegeven voor de bovengenoemde veiligheidskwalificaties zijn sinds 1 april 1999 als 'VCA-erkend' herkenbaar aan het VCA-logo dat er op staat. Sinds 1 januari 2004 worden alle VCA-examens voor de verplichte vragen 3.2 en 3.3 centraal gedistribueerd door de VCA Examenbank en afgenomen door VCA erkende examencentra. Voor meer informatie zie Erkende diploma's, certificaten en attesten in het kader van VCA/VCU. Tevens zijn vanaf dit moment behaalde diploma's opgenomen in het Centraal Diploma Register. Dit is eveneens een hulpmiddel om vast te stellen of een diploma erkend is.

  Top

  Geldigheidsduur diploma's, certificaten en attesten
  Het erkende diploma/certificaat, voorzien van het VCA woord-/beeldmerk, is in het kader van de VCA-(re)certificering maximaal l0 jaar geldig. Daarna moet opnieuw examen worden gedaan.

  Top

  Diploma kwijt?
  Het Centraal College van Deskundigen VCA en de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid verstrekken geen duplicaten. U kunt proberen via het betreffende opleidingscentrum, examencentrum of certificatie-instelling aan een duplicaat te komen, maar zij zijn hiertoe niet verplicht.

  Top

  Gids Opleidingen Risicovol Werk (in België is dit het Register van Risicovolle Taken)
  De Gids Opleidingen Risicovol Werk is in principe bedoeld voor operationele medewerkers van bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren in, of voor, de bij de VNCI, VNPI, Deltalinqs, NOGEPA en SIR aangesloten bedrijven. Deze medewerkers moeten in het kader van vraag 3.4 van de VCA 2004/04 voldoen aan de in de Gids gesteld opleidingseisen, als voorwaarde voor het verwerven en/of behouden van het VCA* of VCA** certificaat van hun werkgever, indien dit bedrijf werkt voor opdrachtgevers in bovengenoemde branches.

  Dit betekent derhalve dat niet alle medewerkers van een bedrijf aan de eisen - als in deze Gids gesteld - hoeven te voldoen. Alleen die medewerkers die genoemde werkzaamheden in genoemde risicovolle omgevingen verrichten moeten daarvoor geïnstrueerd en opgeleid zijn en voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de Gids.

  Medewerkers van bedrijven die niet in, of voor, de bij de VNCI, VNPI, Deltalinqs, NOGEPA en SIR aangesloten bedrijven werken, dienen te voldoen aan de tweede minimumeis in vraag 3.4, in het kader van de doelstellingen van de vragen 3.4 en 2.1.
  Aanbevolen wordt om, indien deze medewerkers risicovolle taken uitvoeren, deze medewerkers op te leiden conform de eisen van de Gids, in het geval toekomstige brede(re) inzetbaarheid door het betreffende bedrijf van belang wordt geacht.
  Het kennisnemen (bestellen) van de Gids kan daarbij behulpzaam zijn. Echter, dit dient door het bedrijf zelf afgewogen te worden.

  Voor meer informatie klik hier

  Top

  Equivalentie buitenlandse veiligheidsopleidingen
  Nederlandse, Belgische en Duitse certificaten, diploma's of attesten met het VCA- of SCC-woord-/beeldmerk worden wederzijds erkend.
  Voor andere landen geldt geen equivalentie van veiligheidsopleidingen en zullen de betreffende werknemers alsnog een diploma Basisveiligheid VCA of Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende VCA dienen te behalen.

  Top