return to homepage
 
 
 
 
 
 
 
OVER DE RAAD VAN EUROPA
ORGANEN
De Parlementaire Vergadering
Het Comité van Ministers
HOU IN GEDACHTEN
Sleuteldata
Wat is wat
LIDSTATEN
Lijst en kaart
PermanenteVertegenwoordigers
Ministers van Buitenlandse Zaken
SYMBOLEN
Europese vlag
Europees volkslied
Raad van Europa logo
PUBLICATIES
Een decennium dat geschiedenis maakte - De Raad van Europa 1989-1999
Informatiemateriaal
NUTTIGE INFORMATIE
De Raad van Europa bezoeken
Buitenkantoren en informatiepunten van de Raad van Europa
Voor de media
FOTOGALERIJ
Personen
Palais de l'Europe
Rechten van de Mensgebouw
Vlag
  De persberichten
 

De Raad van Europa in vogelvlucht

Oorsprong en leden
De Raad van Europa, de oudste (1949) politieke organisatie van het continent:
• brengt 47 landen samen, heeft van nog 1 andere lande een aanvraag voor lidmaatschap ontvangen (Wit-Rusland) en heeft de status van waarnemer toegekend aan 5 andere staten (Vaticaanstad, Verenigde Staten van Amerika, Canada, Japan en Mexico),
• onderscheidt zich van de Europese Unie van de “27”, maar geen enkel land is ooit tot de Unie toegetreden zonder eerst lid te zijn geworden van de Raad van Europa,
• heeft zijn zetel in Straatsburg (Frankrijk).

Doelstellingen
De Raad van Europa werd opgericht om:
• de rechten van de mens, de parlementaire democratie en de rechtsstaat te verdedigen;
• op Europees niveau verdragen te sluiten teneinde de maatschappelijke en juridische praktijken in de lidstaten met elkaar in overeenstemming te brengen;
• de bewustwording te bevorderen van een Europese identiteit die gebaseerd is op gemeenschappelijke waarden en uitstijgt boven culturele verschillen.

Sinds 1989 zijn de belangrijkste taken van de Raad:
“Het doel van de Raad van Europa is het bevorderen van een grotere eenheid tussen zijn leden…”

Artikel 1 – Statuut van de Raad van Europa

• fungeren als politiek anker voor en hoeder van de mensenrechten voor de postcommunistische democratieën in Europa;
• ondersteunen van de landen in Centraal- en Oost-Europa bij het parallel aan economische hervormingen uitvoeren en versterken van politieke, wettelijke en grondwettelijke hervormingen;
• beschikbaar stellen van kennis op het gebied van mensenrechten, lokale democratie, onderwijs, cultuur en milieu.

Politieke doelstellingen
Tijdens de Top van Wenen in oktober 1993 formuleerde de Raad van Europa nieuwe politieke doelstellingen. De staatshoofden en regeringsleiders kwamen overeen dat de Raad van Europa de rol moest vervullen van hoeder van de democratische veiligheid, gebaseerd op de rechten van de mens, democratie en de rechtsstaat. Democratische veiligheid is een wezenlijke aanvulling op militaire veiligheid en een absolute voorwaarde voor vrede en stabiliteit in Europa.

Tijdens de Top van Straatsburg in oktober 1997 namen de staatshoofden en regeringsleiders een actieplan aan ter versterking van het werk van de Raad van Europa op vier gebieden: democratie en mensenrechten, sociale cohesie, veiligheid van de burgers en democratische waarden en culturele verscheidenheid.

Op 16 en 17 mei 2005 waren Europese staatshoofden en regeringsleiders bijeen voor de derde Top van de Raad van Europa in Warschau. Deze werd afgesloten met een politieke verklaring en een actieplan waarin de belangrijkste taken van de Raad van Europa voor de komende jaren werden vastgelegd:
• bevorderen van de gemeenschappelijke fundamentele waarden met betrekking tot de rechten van de mens, de rechtsstaat en democratie;
• versterken van de veiligheid van Europese burgers, met name door de bestrijding van terrorisme, georganiseerde misdaad en mensenhandel;
• stimuleren van samenwerking met andere internationale en Europese organisaties.

De organisatie blijft streven naar uitbreiding en versterking van de controle op de naleving van de verplichtingen en verbintenissen die de lidstaten bij hun toetreding zijn aangegaan.

Hoe gaat de Raad te werk?
De belangrijkste organen van de Raad van Europa zijn:
• het Comité van Ministers, bestaande uit de 47 ministers van Buitenlandse Zaken of hun in Straatsburg gevestigde afgevaardigden (ambassadeurs/permanent vertegenwoordigers). Het is het besluitvormingsorgaan van de organisatie.
• de Parlementaire Vergadering waarin 636 leden zitting hebben (318 afgevaardigden en hun 318 plaatsvervangers), gekozen uit 47 nationale parlementen, alsmede speciale genodigden afkomstig uit de parlementen van de kandidaat-lidstaten. Voorzitter van de Vergadering is momenteel René van der Linden (Nederland).
• het Congres van lokale en regionale overheden, bestaande uit een Kamer voor de lokale overheden en een Kamer voor de regio’s. Het Congres wordt momenteel voorgezeten door Halvdan Skard (Noorwegen) ;
• uhet Secretariaat-Generaal, waar zo’n 1800 ambtenaren werkzaam zijn. Het Secretariaat staat sinds september 2004 onder leiding van Secretaris-Generaal Terry Davis (Verenigd Koninkrijk), voormalig vice-voorzitter van de Parlementaire Vergadering en voormalig voorzitter van de Socialistische Groep van de Vergadering.

Gewone begroting
197.214.100 Euro in 2007.

Enkele wapenfeiten
• 200 bindende Europese verdragen of conventies, waarvan er vele open staan voor toetreding door niet-lidstaten, over onderwerpen variërend van mensenrechten tot de strijd tegen de georganiseerde misdaad en van de voorkoming van foltering tot gegevensbescherming en culturele samenwerking.
• Aanbevelingen aan regeringen met beleidsrichtlijnen op het gebied van recht, gezondheid, media, onderwijs, cultuur en sport.

11.05.2007

FOCUS
Mensenrechten
Media en democratie
Juridische samenwerking
Sociale cohesie
Cultuur en erfgoed
Onderwijs
HISTORISCH OVERZICHT
Het Europa dat opstond in de dagen volgend op de Bevrijding was in een bedroevende staat, uit elkaar gescheurd door vijf jaar oorlog. Winston Churchill was de eerste die naar een oplossing wees, in zijn toespraak van 19 september 1946 te Zürich (Zwitserland). (meer....)
HISTORISCHE TOESPRAKEN
Winston Churchill (1946)
Ernest Bevin (1949)
Robert Schuman (1951)
Mikhail Gorbatchev (1989)