Lietuvos taryba


    VIII posėdyje, rugsėjo 21 d., buvo išrinkta 20 asmenų taryba, žinoma kaip Lietuvos Taryba. Tarybą sudarė 20 įvairaus amžiaus, socialinės padėties ir skirtingų profesijų bei politinių pažiūrų žmonės. Tarp jų buvo 8 teisininkai (Mykolas Biržiška, tuomet dar teisės studentas Kazys Bizauskas, Pranas Dovydaitis, Petras Klimas, Stanislovas Narutavičius, Antanas Smetona, Jokūbas Šernas, Jonas Vileišis), 4 kunigai (Vladas Mironas, Alfonsas Petrulis, Justinas Staugaitis, Kazimieras Šaulys), 3 agronomai (Donatas Malinauskas, Jonas Smilgevičius, Aleksandras Stulginskis), 2 finansininkai (Jurgis Šaulys, Jonas Vailokaitis), po vieną – gydytoją (Jonas Basanavičius), spaustuvininką (Saliamonas Banaitis) ir inžinierių (Steponas Kairys). Išrinkimo metu vyriausias amžiumi buvo Jonas Basanavičius – 66-erių, jauniausias – Kazys Bizauskas – 25-erių metų. Bendras amžiaus vidurkis – 39-eri metai. Aštuoni Tarybos nariai išrinkimo momentu priklausė krikščionių demokratų partijai, du – tautininkų, du – socialdemokratų ir vienas liaudininkų partijai. Likusieji septyni buvo nepartiniai. Tokia Lietuvos Tarybos sudėtis buvo iki 1918 m. liepos 13 d., kai į ją buvo kooptuoti šeši nauji nariai, kuri turėjo telkti tautą rezoliucijoje užsibrėžtiems tikslams pasiekti.

    

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2006 08 21 )
 
 
© 2007 LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.