Ramstad.

Eldre former: a Ramstadum 1400, i Rampnstadom 1400. a Ramstaddum 1436. Ramstadt 1578. Ramstad 1723.

Oprinnelig form: Rafnsstaðir, av mannsnavnet Rafn. Om stað-navnene, se I., s- 114 og 118-20.

Var halvgård; gammelt matr.nr. 137, gml. skyld 15 lispd. som 1723 foreslåes nedsatt til 12 lispd. Da anføres: "Måtelig god jord; skog til husfornødenhet; sår 3 skjepper blandkorn 6 t. havre; avler 10 lass høi; har 1 hest 7 kyr 5 sauer; 1 husmann med jord". Fikk 1839 nytt nr. 120, ny skyld 4 daler 3 daler 22 skilling; revidert skyld 1886: 13,53 mark.

Gården var kirkegods. 1436 blev gården ved testamente skjenket til Maria-kirken i Oslo. Brevet om dette fins i den "Arnamagnæanske Samling" i Kjøbenhavn, og lyder "Ollu monnom Þeim sæm Þettæ bref sæa æder høra sænder (navnene på lagrettemennene) kveðju Guz oc sinæ, kunnikt gerande at vit varum a Ramstaddum sem liger j Skeddessokn a Follo a miluikudagen nest firir Gregorsmesso a VII are ok fioratigio rikis wars wyrdeligs herræ Eriks med Gudz nad Noreks konnung sagom ok hørdom a at Helge Hauordzson oc Ingerid egin kona hans at Þau gauoz giofuom j testament sinæ. Hafde oc fyrnemder Ingerid j gard hans adernemder Helge fem marker gulz thær til gaf oc titnemder Helge firæ marker gulz j beinkker-gauo (bekkjargjof) sinæ æpter sin' daga serdeillis gaf ov fyrnemder Helghe Hauordzson henner adernemdr Ingerid egin kono sinnæ swa mykyt syluer sem tha kan til at wæræ oc sin kirkioklæde som tha kan til at wæræ, gaf oc titnemder Ingerid honnom adernemder Helge husbondæ sinom um lifur hennæ lifue lenger allæ desse fyrnemder gafuor. Gafuo ocfyrnemder hjon jardar sinæ Ramstad sem liger j Skedessokna a Follo under komunæ bord at Mario kirkiu j Oslo, warder oc swa at Þau orkæ einte at føde sek tha willia Þau hafua brød j komunæ ælligæ ær giofuen wn eingen, - - - [Resten av brevet går ut på at de gir øvre Berg i Frogn, som de også eide, til Hovedøy kloster 9.

[Til alle (menn) som ser eller hører dette brev, sender vi Guds og vår hilsen, idet vi gjør kjent at onsdag før Gregormessen i vår verdige herre Eriks, av Guds nåde Norges konges 47de regjeringsår, var vi på Ramstad, som ligger i Ski sogn i Follo, så og hørte på at Helge Havordsson og Ingrid, hans kone, gav hinannen gaver ved sitt testamente. Hadde også førnevnte Ingrid i gården til nevnte Helger 5 merker gull, dertil gav og tidt nevnte Helge (henne) morgengave 4 merker gull efter hans død; spesielt gav og førnevnte H. H. sin kone tidligere nevnte Ingrid så meget sølv som der måtte være, og sine kirkeklærm de som måtte være; og tidt-nevnte Ingrid gav sin husbond, førnevnte Helge, om han måtte (komme til å) leve lenger enn hun, alle disse gaver. Og nevnte ektefolk gav av sin jord: Ramstad, som ligger i Ski sogn i Follo, til Mariakirkens kommune bord (d. v. s. felles huholdning for prestene ved kirken). Og går det slik at de ikke kan sørge for sig selv, da vil de ha ophold av kirken(s kommune), ellers er gaven om intet (d. v. s. faller gaven tilbake)].

Prosten ved Maria-kirken var rikets kansler (se I, s. 126). Da reformasjonen blev innført, blev største delen av Maria-kirkens gods krongods, og brukt som forlening til kansleren. Da kanslerembedet blev ophevet 1660, blev en del av denne jord solgt. Ramstad kom i privat-eie i 1660-årene.

Vi har sikker beskjed om eierne efter 1700:

1705 fikk Syver Svendsen skjøte på gården, og hadde den til 1737, da han solgte den til sønnen Anders Syversen, g. 1) Jorran Joensdtr. 2) Anne Åsmundsdtr.

1755 selger ha til sønnen Halvor Andersen og hustru Berthe Pederdtr. for 350 rdl. De gamle forebeholdt sig plassen Orskaug. Anders Syversen døde 1781. –

1771 måtte Halvor Andersen selge gården; han hadde pantsatt gården og sitt løsøre til kjøbmannn Carlsen i Drøbakk mot lån 380 rdl., og da han ikke klarte å innfri lånet, blev gården 1771 solgt ved tvang til Simen Aslachsen Dylterud i Ås (egtl. fra Steganstad) for 1010 rdl., en veldig prisstigning. – Ved skifte efter sin hustru 1775 solgte Simen Aslachsen gården til Hans Jensen Linnerud (Vestby) for 1020 rdl.


Ramstad.

Hans Jensen døde på Ramstad 1790, 68 år. Hans hustru Anne Herlaugsdtr. (fra Fosterud i Ås) var død tidligere. 4 barn: Jens, f. 1775. Marie, f. 1776, Helene, f. 1782, Anne, f. 1787. Da sønnen Jens Hansen blev myndig, solgte han 1798 gården til Arne Ellefsen Kvakestad for 2960 rdl. (!) Han deler gården, idet han 1802 selger hovedbølet, selve gården Ramstad, skyld 11 lispd., til Hans Hansen Kontra for 1800 rdl. og holder tilbake de 4 lispd.

Hovedbølet: Hans Hansen Kontra solgte gården igjen 1804 til Hans Olsen, fra Frognerlund i Kråkstad, og hustru Marie Torgersdtr., † 1842. Hans Olsen Ramstad døde 1845, 84 år gammel. 5 barn:

  1. Jens, f. 1792; g. m. Johanne Arnesdtr. Kvakestad; han kjøpte 1828 halve Kvakestad.
  2. Anders, f.1798, † 1845.
  3. Hans, f. 1799, g. m. Karen Olsdtr. Bøler.
  4. Torger, f. 1803, g. m. Johanne Christine Johannesdtr. Eikjol; han kjøpte 1842 Kvakestad-Ødegården.
  5. Christian, g. m. Sibilla Gundersdtr. Han eide andel av Nord Midsem, døde der 1843.

1828 hadde sønen Hans Hansen fått skjøte på halve gården for 900 spd. Han var skoleholder i flere år. Se I, s. 339; en meget benyttet kommunemann. Ved farens død 1845 overtok Hans Hansen hele gården. Han kjøpte 1860 også Stokstad, og 1865 Nordre Kvakestad. (Skjøtet på siste er utstedt til sønnen Olaus Stokstad). Hans Hansen Ramstad døde 1872. 4 barn: Holm, Martin, Olaus og Maren, g. m. Daniel Anton Hansen Ustvedt. De 3 sønnene fikk hver sin gård: Holm fikk Ramstad, Martin fikk Kvakestad og Olaus fikk Stokstad.

Holm Hansen Ramstad, g. m. Helene Hansdtr. Ustvedt (Østvet). 2 barn: Kristian Ramstad og Hilda, g. m. Kolbjørn Holm.

Holm Hansen Ramstad døde 1894, hans hustru Helene Hansdtr. døde 1917. – Sønnen Kristian Ramstad overtok gården 1906.

Som nevnt ovenfor beholdt Arne Ellefsen Kvakestad en del av gården, da han 1802 solgte hovedbølet til Hans Hansen Kontra. Av denne del solgte han 1806 en part: "et skogstykke, en hestehavn og et stykke jord kalt Solgård, som er beliggende mellem Stegenstad, Kvakestad og Ramstad, der de gårder støter til Stegenstad" til major Ingier.

1811 blev Havnen solgt til Ense.

1812 blev frasolgt Ramstad-stua.