stat,

Retur til
Danmarks våben og krone >

     
  Bagsiden af Knud VIs segl hørende til et brev fra ca. 1194. I skjoldet ses tre løver omgivet af hjerter. Bevæggrunden for at
vælge løverne som våbenmærke kan have været, at løvefiguren var datidens stærkeste udtryk for en antikejserlig holdning, idet den anvendtes af kejsermodstanderen Henrik Løve.
Den danske konge havde behov for at distancere sig fra lensafhængigheden af Det romersk-tyske Rige. Seglet befinder sig i arkivet i Schwerin.
   
 
  Valdemar Atterdags våben malet i en nederlandsk våbenbog, Armorial Gelre, fra 1370-86. Den opbevares i Bibliothèque Royale Albert Ier i Bruxelles. På skjoldet med løver og hjerter ses en hjelm med vesselhorn betrukket med hermelin. Hornene er besat med vifter af påfuglefjer. Gennem den ene er der stukket en Dannebrogsfane. Det er den ældste gengivelse af Dannebrog, der kendes. Hjelm og hjelmtegn blev anvendt af kongehuset fra slutningen af 1200-tallet til 1420’erne.

Valdemarernes våben

Det ældste danske våben er Valdemarernes, og det er i princippet
det samme våben, Danmark bruger i dag

Det kendes fra et aftryk af Knud VIs segl fra ca. 1194 med et skjold, hvori der ses tre springende, i fagsproget: gående, løver omgivet af hjertelignende figurer. En overgang blev disse gengivet som søblade, men de er senere blevet opfattet som hjerter. Undertiden blev de helt udeladt. I 1500-tallet blev deres antal fikseret til ni. Allerede i 1200-tallet sad der kroner på løvernes hoveder, der som oftest vendte en face. Fra Christian IIIs tid blev det normalt at gengive dem i profil. Våbenets farver - skjoldbunden guld, løverne blå, hjerterne røde - er dokumenteret fra ca. 1270. Løvernes tænder og kløer er ligesom kronerne guld, deres tunger røde. Våbenet var oprindelig kongens og kongeslægtens, men blev efterhånden forbundet med det danske riges territorium, og fra Erik af Pommerns tid kan det betragtes som rigsvåben.

Danmark er ikke ene om at have tre løver i sit våben. Det egentlige Englands våben er tre guld løver på rød bund, og den tyske delstat Baden-Württemberg bruger tre sorte løver på guld bund, der også indgår i delstaten Bayerns våben. Disse våbener er lige så gamle som det danske. Estland har genoptaget brugen af sit våben med tre blå løver på guld bund fra
slutningen af 1200-tallet. Det stammer fra den tid, da den danske konge beherskede Estland, og er oprindelig det danske våben, men uden hjerter. Der må fra dansk side tages hensyn til udenlandske våbener med løver, for at Danmarks eget våben kan blive respekteret.

 

 


Statens Arkiver