Uppdaterad/redigerad 07 nov 2006

Att söka efter rötterna i arkiven
To search in the archives

Det är i arkiven som släktforskarens viktigaste källor förvaras. Men det finns många arkiv, och det gäller att veta i vilket man ska söka. Det finns också möjlighet att låna avfotograferade kyrkböcker och andra gamla handlingar till ditt kommunbibliotek.

The most important sources of genealogy are in Sweden kept in the public archives. There are many archives, so one needs to know which one to go to. It is possible to borrow micro fiche copies of church records and other old documents at your local library.

Innehåll / Content

Klicka på det ämne du vill veta mer om!

Inledning | Offentliga arkiv | Privata arkiv | Litteratur | Låna mikrokort | Forskarcentrum | ENGLISH SUMMARY

Inledning / Introduction

 

Sverige och Finland är nog de länder där man har bäst möjligheter att släktforska. Det beror på att det finns många och välbevarade skriftliga källor att ösa ur.

Svensk arkivhistoria sträcker sig långt tillbaka i tiden. Redan i början av 1600-talet organiserades ett riksarkiv, där staten kunde förvara viktiga handlingar. Omkring senaste sekelskiftet inrättade man landsarkiv. Dit inlämnas främst lokala statliga myndigheters handlingar, till exempel kyrkoböcker. Där finns även person-, gårds- och företagsarkiv.

Vem som helst får kostnadsfritt forska på alla offentliga arkiv i Sverige, det är en grundlagsskyddad rättighet. I arkivlagen har fastslagits att arkiven utgör en del av vårt nationella kulturarv och att det ska vårdas och bevaras för bland annat forskning.

TILL SIDTOPP

Offentliga arkiv / Public archives

Riksarkivet
Riksarkivet i Stockholm är den största arkivinstitutionen i Sverige. Där finns en mängd handlingar, allt från riksdagens protokoll till medeltida pergamentsbrev och statsministrars efterlämnade papper. Släktforskare besöker ofta riksarkivet för att läsa gamla skattelängder och för att ta del av Statistiska Centralbyråns avskrifter av hela landets kyrkoböcker 1860–1967.

Krigsarkivet
Krigsarkivet ligger också i Stockholm. Det är vallfärdsorten för forskare som söker uppgifter om gångna tiders militärer, från indelte soldat Rask till fältherren Magnus Stenbock. Här hittar man generalmönsterrullor, meritförteckningar och soldatkontrakt.

Landsarkiven
Landsarkiven – det finns nio stycken – förvarar de handlingar som släktforskaren mest använder: kyrkböcker, bouppteckningar, domstolsprotokoll och skattelängder. Landsarkiven ligger på följande orter:

  • Lund med arkivalier från Hallands, Skåne och Blekinge län;

  • Göteborg, arkivalier från Västra Götalands län (före detta Göteborg och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län) samt mikrokort på kyrkböcker från Värmlands län;

  • Karlstad (Värmlandsarkiv), arkivalier från Värmlands län;

  • Vadstena, arkivalier från Kronobergs, Kalmar, Jönköpings och Östergötlands län;

  • Visby, arkivalier från Gotlands län;

  • Stockholm (stadsarkivet), arkivalier från Stockholms stad och län;

  • Uppsala, arkivalier från Uppsala, Västmanlands, Örebro, Södermanlands och Dalarnas län (samt vissa arkivalier rörande Värmlands län före 1779);

  • Härnösand, arkivalier från Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län;

  • Östersund med arkivalier från Jämtlands län.

Stadsarkiven
Stads- och kommunarkiven tar hand om kommunala handlingar tillkomna efter 1862, till exempel barnavårds- och hälsovårdsnämndernas arkiv. Där finns ofta också folkrörelsearkiven. Stadsarkivet i Malmö fungerar dessutom som landsarkiv för kommunen.

Pastorsämbeten
Pastorsämbetet i varje församling (eller pastorat) förvarar kyrkoböcker från omkring 1895 till 30 juni 1991, då folkbokföringen överfördes till skatteverket.

För församlingar tillhörande Härnösands, Östersunds, Uppsala och Vadstena landsarkivs områden finns numera allt folkbokföringsmaterial på respektive landsarkiv. I Värmlands och Stockholms län pågår leveranser. Inom Göteborgs och Lunds landsarkivs område finns det mesta folkbokföringsmaterialet kvar på pastorsexpeditionerna.

Lantmäteriet
Statens lantmäteriverks arkiv i Gävle och länens lantmäterienheter har kartor och karthandlingar från hela landet. Här kan man se hur byarna där förfäderna levde såg ut.

Digitaliserade handlingar
Allt fler originalhandlingar finns nu digitalt tillgängliga. I stort sett samtliga kyrkoböcker finns tillgängliga vid Genline. SVAR tillhandahåller delvis samma material, men dessutom mycket annat material i digital form. Inskanningstakten är hög. Andra som arbetar med skanning av originalhandlingar är ArkivDigital och Digiarkiv

TILL SIDTOPP

Privata arkiv / Private archives

De arkiv som nämns ovan drivs alla i offentlig regi, av staten eller någon kommun. Men det finns också en del helt privata arkivinstitutioner som är av intresse för släktforskaren. Till dem hör Korsnäsarkivet i Lövsta bruk, Uppland, med arkivalier från flera uppländska bruk.

Ett föreningsdrivet arkiv är Släktforskarnas Arkiv, Allén 7, Sundbyberg, se vidare Genealogiska Föreningen

TILL SIDTOPP

Litteratur- och länktips om arkiv

Klicka här

Här hittar du såväl länkar till större som mindre arkivinstitutioner som litteraturtips om arkiv och arkivhandlingar. Uppgifterna är hämtade ur Nättidningen RÖTTERs databas över böcker, artiklar, CD-skivor och webbplatser av intresse för släktforskare (hela databasen hittar du här).

TILL SIDTOPP
 

Låna mikrokort / Borrow microfiche

Det är inte nödvändigt att bo i närheten av ett arkiv för att kunna släktforska. Många arkivhandlingar som släktforskaren behöver har fotograferats och finns tillgängliga på mikrofilm.

Hos SVAR (Svensk Arkivinformation) i Ramsele finns all kyrkobokföring före 1920 och militära rullor med mera på mikrokort och hos länsbiblioteken finns en rad andra källor (skattelängder, domböcker, etc) på rullfilm.

För att låna mikrokort från SVAR i Ramsele eller mikrofilm från länsbiblioteken kan släktforskaren vända sig till sitt kommunbibliotek. Biblioteken tillhandahåller läsapparater och personalen står till tjänst med råd. Har man tillgång till egen läsapparat kan man låna hem kort och filmer. Lån av mikrokort är i dag belagt med avgift i många kommuner. Avgifterna varierar kraftigt. Som mest kan det kosta 25 kr att låna en volym (= en kyrkbok), men för det mesta är priset omkring 10 kr. Det finns fortfarande en del insiktsfulla kommuner som jämställer lån av mikrokort med lån av vanliga böcker och lånar ut dem helt gratis.

Det finns även möjlighet att köpa rullfilm från riksarkivet eller mikrokort från SVAR. Det kan vara ett bra alternativ om man har en stor del av sin släkt samlad i en eller några få församlingar.

TILL SIDTOPP

Forskarcentrum / Research centers

Det finns fem platser i Sverige som har mikrokort av hela landets kyrkböcker samlade på samma plats.

STOCKHOLM Riksarkivets filial i Arninge (norr om Stockholm)
Arninge ligger bra till för många släktforskare. Här finns kyrkobokföringen för hela Sverige t.o.m. 1895 samt SCB:s utdrag ur kyrkobokföringen fr.o.m. 1860 tillgängliga på mikrokort. Forskning i arkiv (pappershandlingar) förvarade i Arningedepån sker på plats i forskarsalen. Kopieringsservice finns enligt Riksarkivets prislista. Övriga fotoarbeten enligt överenskommelse. Kaffeautomat finns i lokalerna inom forskarcafeterian. I Arningeområdet finns lunchrestauranger inom gångavstånd. Det kostar ingenting att forska här.

JÖRN Demografiska databasen (i Västerbotten)
Här finns mikrokort för hela Sverige och det är möjligt att komma hit och forska.

LUND Arkivcentrum Syd
Vid Landsarkivet i Lund förvaras (2004) 40.000 hyllmeter handlingar på papper, 159.000 kartor och ritningar, 207.000 fotografier, mindre bestånd av mikrofilm, spelfilm och videoband. Därtill kommer brukskopior av mikrofilm i form av ca 350.000 mikrokort med främst kyrko- och domstolsarkivalier. Arkiven är till största delen sökbara på Internet via http://www.nad.ra.se. En beståndsöversikt är under arbete för att läggas ut på hemsidan. Målet är att man i denna ska kunna se exakt vilka arkiv som förvaras i Landsarkivet i Lund och på vilken av depåerna de är tillgängliga.

I Landsarkivets forskarsal på Arkivcentrum Syd kan man nu ta del av kyrkoböcker på mikrokort för hela Sverige fram till ca 1920 samt SCB-utdrag till 1924. Det omfattar större delen av det mikrokortsbestånd som tidigare funnits tillgängligt på Släktforskarcentrum i Kyrkhult.

LEKSAND Släktforskarnas Hus (i Dalarna)
Släktforskarnas Hus grundades 1992 av kommunerna runt Siljan samt släktforskarföreningen Dalfolk och ligger i Moskogen vid Leksands södra infart, ca 1 km från Leksands centrum. Närmaste granne är hotell Moskogen, som erbjuder släktforskarrabatt på boendet. 300 meter bort finns STF:s vandrarhem. Forskarsal ca 250 m² med 40 forskarplatser, 5 kunddatorer, referensbibliotek och litet café. Allt i ett plan med fria parkeringsplatser rakt utanför dörren. Handikapvänligt med några arbetsplatser vid bord med enkelt reglerbar höjd för den som behöver stå eller ha varierad arbetsställning. Det går bra att parkera med husvagn/husbil över natten på parkeringen.

Kyrkböckerna från hela Sverige på mikrokort finns samlade i pärmar församlingsvis. Hanteringen är enkel: Ta med dig pärmen till din arbetsplats och du har hela församlingen tillgänglig.

Tillgängligt källmaterial: Husförhörslängderna till ca 1895. Alla filmade församlingsböcker fram till ca 1930 (= från Mälardalen och norrut). Församlingsbokssammandragen 1900-1910-1920 och 1930 för hela landet. Födda, vigda och döda, SCB-materialet, till och med 1932. Filmade bouppteckningar från 11 län samt Svea och Göta hovrätter.

RAMSELE SVAR Konferens- och forskarcentrum (Ångermanland)
I det nya Arkiv- och kulturhuset i Ramsele, byggt för runt 30 miljoner kronor på en nipa över Faxälven med bedårande utsikt över älven, turistgården och gamla kyrkan, är SVARs forskarcentrum inrymt. ”Släktforskarnas Mecka”, kallas anläggningen i reklamen. Här har forskaren tillgång till landets alla kyrkböcker på mikrokort och dessutom delar av Finlands kyrkböcker. Här är det gratis att forska. Tel. 0623–725 00.

TILL SIDTOPP

English summary / Engelsk sammanfattning

Sweden and Finland are probably the best countries in the world for conducting genealogical research. The reason for this is the fact that so many sources of written records have been preserved over the years.

The history of Swedish archives streches far back into our past. Already in the beginning of the 17th century a national archives was organized, where the Swedish State could preserve its important documents. At the turn of the present century the regional archives were founded. It is the duty of all local authorities dealing with national matters to forward periodically the records to the regional archives. Among these are the parish records of the churches located within the area which the regional archives serves. In addition there are also personal archives, the archives of farms and estates as well as those of companies and corporations.

Anyone has the right to conduct research without charge in all public archives in Sweden. This is an inherent right, guaranteed by the Swedish constitution.

Swedish archival institutions can also answer elementary questions for which they charge a modest fee.

Important archives for genealogists

Riksarkivet or Sweden´s National Archives in Stockholm is the largest archival institution. Here one will find many different documents – from the minutes of the Swedish Riksdag (National Parliament) to medieval letters written on parchment as well as the papers of former prime ministers. Genealogists often visit the National Archives to search tax records.

Krigsarkivet or the War Archives is also located in Stockholm. This is the mecca for researchers looking for material concerning the military of the past – from the common soldier namned Rask to the field marshal Magnus Stenbock. Here one can find general muster rolls, the individual biographic statements (meritlistor) of officers and others as well as soldiers´ contracts as well as information on emigration 1801–51.

The regional archives – there are eight of these which contain the documents which the genealogist is most interested in – parish records, inventory lists, the minutes from the various courts, tax lists, etc. For addresses - use link above.

The regional archives are:

The city and community archives handle all documents of communal nature, going back to 1862, as for example child and health care. Here one can also find the archives of the various popular movements, such as the various political parties, temperance movements, etc. The city archives of Malmö also serve as the regional archives for the city. Here one may also find passenger lists for these ports of embarkation.

The Central Statistical Bureau (SCB) or Statistiska Centralbyrån

The archives of the National Surveying Office (Statens lantmäteri) is located in Gävle and has maps and plats of all real property in Sweden. Here one can find out where the villages were located and where one´s ancestors lived.

Digital records
Genline's Swedish Church Records archive consists of photographic quality images scanned from microfilm of the original church records from the 16th-20th century. These records consist of birth/baptismal, confirmation, marriage, death/burial, church ledgers and household examination rolls. These are the main sources of genealogical information in Sweden.

SVAR - Swedish archive information - a department of the national archives, has a lot of different scanned material. You can also find information about original records in public archives, subscriptions for access to databases and you can buy records on microfiche.

Microfilms
Most of the records needed by genealogists, like church records, tax records, military records and legal records, have been microfilmed and are available as microfilms or microfiche.

For persons, living outside North America, copies of documents can be purchased from Svensk Arkivinformation, SVAR, in Ramsele, Sweden. There is an on-line catalog at www.svar.ra.se/katalog. SVAR is a branch office of the Swedish National Archive, and they handle all kinds of microform documentation for the archives. SVAR also operates a researcher’s reading room in Ramsele, equipped with all Swedish records on microfiche.

In North America The Swenson Swedish Immigration Research Center in Rock Island, Illinois, handles all requests for Swedish microfiche from SVAR. The Swenson Center can be contacted at www.augustana.edu/swenson

Microfilms of many Swedish records can also be searched by using the Family History Libraries of the Church of the Latter Day Saints (The Mormons) all over the world.

TILL SIDTOPP