Startpagina


EEN NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE
VOOR ZES MILJOEN VLAMINGEN

Voortbouwend op 45 jaar succesrijk Volksunie-werk, start de Nieuw-Vlaamse Alliantie met een hernieuwde, ambitieuze opdracht : in Vlaanderen vorm geven aan een humanitair nationalisme voor de 21ste eeuw. Geen verheerlijking van het eigen volk, geen voortdurend achteruitkijken, maar een klare visie op de uitdagingen van vandaag en morgen: de globalisering en haar gevolgen voor mens en maatschappij, de individualisering en de afname van de sociale verbondenheid, het democratisch deficit van België en de Europese eenwording, migratie en integratie, de (on)macht van de media, de werking van de parlementaire democratie, de vergrijzing…

Nieuw-Vlaamse thema’s krijgen een antwoord vanuit een nieuw-Vlaams programma met duidelijke uitgangspunten: vrij en verantwoordelijk, complexloos Vlaams en open op de wereld, ongebonden en consequent.

In een ‘globale’ wereld die steeds complexer en drukker wordt en waarin steeds meer zekerheden sneuvelen, wenst de Nieuw-Vlaamse Alliantie elke Vlaming een warm nest te bieden. Daarom ijvert de NVA voor een echte en hechte samen-leving, een gemeenschap van vrije Vlamingen die verantwoordelijkheid opnemen voor het geheel: vrij en verantwoordelijk. Overal, van wijk tot wereld, werken we aan een nieuw burgerschap in samenhorigheid. Sleutels daartoe zijn respect voor de persoonlijke integriteit en vrijheid enerzijds, verantwoordelijkheid en gemeenschapszin anderzijds.

Als unieke ongebonden partij, los van drukkingsgroepen, zuilen of financiële machten, is de Nieuw-Vlaamse Alliantie het syndicaat van het algemeen Vlaams belang. Sociale, economische en ecologische vraagstukken worden beantwoord vanuit het gemeenschapsbelang, zónder vernauwende ‘linkse’ of ‘rechtse’ ideologische oogkleppen. Ronduit en rechtlijnig, zonder taboes.

In haar streven naar een beter bestuur en meer democratie, kiest de Nieuw-Vlaamse Alliantie logischerwijs voor een onafhankelijk Vlaanderen, lidstaat van een democratisch Europa. Ook dát is het algemeen Vlaams belang. Net zoals de versterking van de parlementaire democratie, de bestrijding van de onveiligheid, een actief werkgelegenheidsbeleid, de stimulering van creativiteit en ondernemingszin, Vlaamse welvaart in Vlaamse handen, de integratie van nieuwkomers, een toekomstgericht Vlaams onderwijs- en gezinsbeleid, solidariteit binnen en buiten Vlaanderen…

Met haar programma doet de Nieuw-Vlaamse Alliantie een aanbod om ploeg te vormen, om een alliantie aan te gaan met iedereen die, net als de Nieuw-Vlaamse Alliantie, ongebonden is. Een aanbod gericht aan 6 miljoen Vlamingen om aan politiek te doen in functie van het algemeen Vlaams belang. Niet op basis van verpakking, holle retoriek of loze beloftes, maar op basis van inhoud en programma. De Nieuw-Vlaamse Alliantie is een aanbodpartij van en voor rechtlijnige mensen die doen wat ze zeggen, die woord houden.

Een partij van en voor zes miljoen Vlamingen.

(13 oktober 2001)


   Start
 English      Français
 Deutsch   Castellano
Verkiezingen
10 juni 2007