Trängselskatt införs i Stockholm 1 augusti 2007

Riksdagen har röstat ja till regeringens förslag om att trängselskatt ska införas permanent i Stockholm från och med den 1 augusti 2007. Här hittar du svar på vanliga frågor om vilka regler som ska gälla.

Bilköer, foto Malin Andersson

Vilka regelförändringar sker vid införandet jämfört med det som gällde under trängselskatteförsöket?

De regler som gällde under försöket med trängselskatter i Stockholm (januari - juli 2006) ska gälla även vid återinförandet, men med följande förändringar:

  • Trängselskatten blir avdragsgill för företag samt för privatpersoners tjänsteresor och arbetsresor
  • Undantaget för miljöbilar begränsas till 5 år
  • Undantaget för taxi och färdtjänstfordon tas bort
  • Ingen trängselskatt tas ut i juli månad
  • Tilläggsavgiften sänks från 500 till 200 kronor

Varför vill man införa trängselskatt permanent i Stockholm?

Syftet med trängselskatter är att minska trängseln och förbättra miljön. Intäkterna ska användas till satsningar i vägnätet i Stockholmsregionen.

Vem ska betala trängselskatt?

Trängselskatt gäller svenskregistrerade fordon med vissa undantag. Det är fordonsägaren som ansvarar för betalningen.

Undantag

  • Bussar Bussar med en totalvikt av minst 14 ton behöver inte betala trängselskatt. Kollektivtrafiken kan ersätta bilkörning och minskar därmed trängseln. Eftersom det inte är möjligt att i vägtrafikregistret skilja ut vilka bussar som kör i kollektivtrafik kommer även annan trafik med bussar att omfattas av undantaget.
  • Miljöbilar Miljöbilar är undantagna från trängselskatt, men undantaget är begränsat till en period om fem år. I takt med att allt fler skaffar miljöbilar kommer lagens trängselreducerande effekt att avta och intäkterna att minska. I förlängningen bör därför även dessa bilar betala trängselskatt.
  • Fordon för rörelsehindrade Rörelsehindrade måste ofta förlita sig till sin bil för att förflytta sig. Möjligheten för rörelsehindrade att undanta en bil från trängselskatt utvidgas dessutom till två bilar i vissa fall.

Vad är en miljöbil?

Med miljöbilar avses bilar som är utrustade med teknik för drift helt eller delvis med el, alkohol eller med annan gas än gasol. Undantaget för bilar som körs på alkoholblandat motorbränsle ska enbart gälla bilar med teknik för drift med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol.

Varför tas undantaget för taxi och färdtjänst bort?

Taxibilar transporterar oftast enbart en eller ett par personer i taget. Den trängsel och de föroreningar som taxibilar orsakar är inte heller mindre än vad som orsakas av andra bilar. Förutom dessa skäl kan ett undantag från trängselskatten för taxitrafiken medföra snedvridning av konkurrensen i förhållande till bilbudsnäringen och sådan busstrafik som inte är undantagen, t.ex. skolskjuts. Det finns inte heller något som hindrar att taxibilar används för privat bruk.

Eftersom färdtjänstens verksamhet är snarlik taxiverksamhet bör inte heller den undantas. Det är också svårt att veta om en resa är färdtjänst eller taxi.

Under vilka tider ska jag betala?

Trängselskatt tas ut på vardagar mellan kl 06.30 - 18.29 när ett fordon passerar någon av de 18 betalstationerna som finns runt Stockholms innerstad. Skatt tas ut för passage både in till och ut ur Stockholms innerstad. Betalstationerna är automatiska och registreringen sker genom att fordonets registreringsskyltar fotograferas. Länk till karta över samtliga betalstationer finns i högerspalten.

Undantag

  • Lidingöregeln Fordon som inom 30 minuter kör till eller från Lidingö, genom Stockholms innerstad och passerar någon av betalstationerna vid Ropsten och ytterligare en betalstation, ska inte betala trängselskatt. Den som kör förbi Stockholm på Essingeleden ska inte heller betala skatt.
  • Ingen trängselskatt ska tas ut i juli månad Skälet är att underlätta för trafikanterna under denna period, då det finns fler bilister i Stockholm under semestertid som inte annars eller sällan kör i trängselskatteområdet.

Hur mycket kostar det?

Nedanstående avgifter kommer att gälla vid införandet av trängselskatt. Maximalt belopp per dag är 60 kronor. Det tas inte ut någon moms på trängselskatten.

Tider, vardagar
Skattebelopp
06.30-06.59
10 kr
07.00-07.29
15 kr
07.30-08.29
20 kr
08.30-08.59
15 kr
09.00-15.29
10 kr
15.30-15.59
15 kr
16.00-17.29
20 kr
17.30-17.59
15 kr
18.00-18.29
10 kr
 

Kommer jag att behöva transponder?

Transpondern kommer att tas bort eftersom den inte längre behövs som en extra kontrollfunktion. Den behövs inte heller längre för att kunna betala via autogiro. Transpondern kan dock komma att behövas i samband med den s.k. Lidingöregeln för att ge en extra säkerhet för att besluten blir riktiga och för att ytterligare minska antalet felaktiga beslut.

Hur ska jag betala?

Det enklaste sättet att betala trängselskatt är med autogiro. Med autogiro betalas trängselskatten automatiskt in i tid, förutsatt att pengar finns på det konto som är kopplat till autogirot, och du behöver inte ta reda på när skatten ska betalas. Trängselskatt kan också betalas på Pressbyrån och 7-Eleven över hela landet, samt med Plus- och Bankgiro på bankkontor, med bankernas kuverttjänster och på internetbank.

Vägverket ansvarar för de praktiska betalningsrutinerna av trängselskatt. En nyhet när det gäller autogiro är att det inte längre kommer att behövas någon transponder för att kunna betala med autogiro. Kontoinnehavaren behöver inte heller vara samma person som den registrerade fordonsägaren. Vägverket kommer även att införa ett samlingskonto för företag där alla fordon företaget äger eller använder registreras för automatisk inbetalning av trängselskatt. Läs mer och beställ autogiro på Vägverkets webbplats (länk i högerspalten).

Hur snabbt måste jag betala in trängselskatten?

Trängselskatten ska betalas in senast 14 dagar efter passage vid en betalstation. Det kommer ingen räkning eller inbetalningskort, utan du måste själv komma ihåg att betala in skatten.

I juni 2007 föreslog regeringen i en promemoria att trängselskatten ska betalas per månad. Man föreslog även att en sammanställning av den senaste månadens skattepliktiga passager ska skickas ut till fordonsägaren varje månad. Detta för att förenkla administrativa hanteringen av trängselskatten för enskilda, företag och myndigheter. Tanken är att förslagen ska gälla från 1 juli 2008. Under hösten kommer en proposition i frågan att lämnas till riksdagen.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om trängselskatten inte betalas i tid kommer en påminnelse per post där en expeditionsavgift påförts. Expeditionsavgiften uppgår för närvarande till 70 kronor. Avgiften och den obetalda skatten ska betalas inom 30 dagar räknat från den dag beslutet om expeditionsavgift tagits.

Om betalningen av skatt och expeditionsavgift inte görs i tid påförs en tilläggsavgift på 200 kronor. Den sammanlagda tilläggsavgiften ska maximalt uppgå till 2 000 kronor per kalendermånad och bil. Detta för att avgiften ska stå i proportion till den uteblivna skatten, men ändå vara ett effektivt påtryckningsmedel.

I juni 2007 föreslog regeringen i en promemoria att expeditionsavgiften ska slopas. Istället ska endast tilläggsavgiften, som då höjs till 500 kronor, påföras försenade inbetalningar. Tanken är att förslaget ska gälla från 1 juli 2008. Under hösten kommer en proposition i frågan att lämnas till riksdagen.

Vilka får göra avdrag?

Trängselskatten ska vara avdragsgill både för företag och privatpersoner. Företagen får dra av alla utgifter för trängselskatt. Privatpersoner får möjlighet att dra av för trängselskatten vid tjänsteresor och resor mellan bostaden och arbetsplatsen. För resor mellan bostaden och arbetet krävs dock att avståndet är minst fem kilometer och att du gör en tidsvinst på minst två timmar, jämfört med att använda allmänna transportmedel.

Varför får man göra avdrag?

Huvudregeln är att man alltid får göra avdrag för utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster. Möjligheten till avdrag för trängselskatt syftar dessutom till att underlätta för personer som är beroende av bil för att ta sig till arbetet och kan antas vara positivt för rörligheten på arbetsmarknaden.

Hur stora kommer intäkterna att bli?

Under perioden juli till december 2007 kommer ett underskott att uppstå om cirka 130 miljoner kronor. Skälet till underskottet är framförallt de höga kostnader som Vägverket har i samband med igångsättandet av systemet samt att skatt enbart tas ut under ett begränsat antal månader under 2007.

Trängselskatten beräknas under 2008 ge ett överskott om 360 miljoner kronor per år.

Vad ska överskottet användas till?

Intäkterna ska användas till satsningar i vägnätet i Stockholmsregionen, exempelvis Förbifart Stockholm.

Kan trängselskatter införas även i andra städer?

Lagen om trängselskatt gäller hela Sverige, vilket gör det möjligt att införa trängselskatt i andra städer. De detaljerade regler som gäller för Stockholm finns i en särskild bilaga till trängselskattelagen. Där specificeras till exempel betalstationernas placering, skattens storlek, om och när vilka belopp ska tas ut vid olika tillfällen.

Vad händer nu?

Nu när riksdagen fattat det slutgiltiga beslutet om att trängselskatt ska införas är det Vägverket som är ansvarig myndighet och som har i uppdrag att förbereda återstarten av trängselskattesystemet.

I juni 2007 remitterades en promemoria med förslag om bland annat ändrade betalningsrutiner för trängselskatt (läs mer via länk i högerspalten). Förslagen kommer efter bearbetning att lämnas i en proposition till riksdagen under hösten 2007.

Hur får jag veta mer?

Vägverket ger ytterligare information och svarar på frågor. Besök deras webbplats www.vv.se (direktlänk finns i högerspalten) eller vänd dig till deras kundtjänst på telefonnummer 0771-29 29 29.