Růžena Dostálová

Curriculum vitae


Curriculum vitae

*22. dubna 1924 v Bratislavě

Profesorka Masarykovy univerzity v Brně, přední česká byzantoložka. Klasickou filologii (latina, řečtina) studovala v letech 1945-50 na FF UK, v letech 1949-52 tamtéž i novořečtinu. R. 1953 publikovala disertační práci Řecký román o Ninovi na papyrových zlomcích. Poté pracovala v České akademii věd a umění a od r. 1953 v Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská ČSAV. Kromě jiného publikovala r. 1972 ve Varšavě editio princeps Catechesis christiana dierum XII. Od r. 1982 vedla byzantologické oddělení ČSAV, od r. 1987 předsedkyně Č. byzantologického výboru. Současně přednáší novořecký jazyk a byzantologii na FF UK a novořečtinu na FF MU v Brně. V přednáškách na florentském Instituto papirologico G. Vitelli (1990) a v knize Il romanzo greco e i papiri shrnula svou dosavadní vědeckou činnost, spolupodílela se na tvorbě Dějin Byzance. Habilitovala se r. 1992 v oboru Byzantská a novořecká filologie. Členka Českého národního výboru pro byzantologii a Českého národního výboru balkanistického. Vědecké práce věnovala Byzanci, helénismu a antice, překladům řady děl antické, byzantské i novořecké literatury. Zvláště se věnuje studiu řecko-českých vztahů. Je autorkou řady studií, publikací a překladů.

Školy, kvalifikace, práce

 • 1996: profesura FF MU
 • 1993-dosud: Centrum biblických studií; externí učitelka FF MU (novořečtina)
 • 1993: habilitace FF UK
 • 1963-dosud: externí učitelka FF UK (klasická filologie, byzantologie, novořečtina)
 • 1959: CSc.
 • 1953-91: vedoucí vědecká pracovnice Kabinet pro studia řecká, římská a latinská AV ČR
 • 1952: PhDr., FF UK

  Členství v odborných organizacích a společnostech

 • Národní byzantologický komitét
 • Národní balkanistický komitét
 • výbor České společnosti novořeckých studií
 • Jednota klasických filologů
 • Obec překladatelů

  Ocenění

 • 2004: zlatá medaile Společnosti řeckých překladatelů krásné literatury, Atény
 • 2004 medaile UK u příležitosti 85. výročí ETF UK
 • od 1953: členka redakční rady Byzantinoslavik
 • 1953-85: výkonná redaktorka a členka redakční rady Listů filologických