ARMENIAN IN OTTOMAN DOCUMENTS


- 170 -

That the deportation of Armenians be ceased

Image: 1

[Ciphered telegram from the Ministry of the Interior to some provinces and governors of sanjaks, regarding that due to administrative and military matters, no Armenian be deported for any reason from now on.]

10 Ca. 1334 (15 Marc 1916)

Bâb-ı Alî

Dâhiliye Nezâreti

Emniyyet-i Umûmiyye Müdîriyyeti

Umûmî: 9

Şifre

Edirne
Adana
Ankara

Aydın

Hüdâvendigâr 

Sivas

Kastamonu

Konya

 

Vilâyeti'ne
"
"

"

"

"

"

"

 

 
İzmit
Bolu
Canik

Karesi

Kayseri

Kütahya 

Niğde

Eskişehir

Mar‘aş

Mutasarrıflığı'na
"
"

"

"

"

"

"

"

Görülen lüzûm ve îcâb-ı idârî ve askerîye binâ’en ba‘de-mâ Ermeni sevkiyâtının ta‘tîli takarrur etdiğinden şimdiye kadar çıkarılanlardan başka artık hiç bir sebeb ve vesîle ile Ermeni ihrâc olunmaması ta‘mîmen teblîğ olunur.

Fî 2 Mart sene [1]332

Nâzır

Tal‘at

BOA. DH. ŞFR, nr.62/21
Comeback    Yayınlar